5 – Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi

Save as PDF

Maznozīmīgus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus, ko pareizi dēvē par noteikumu neievērošanu vai plānotiem pārkāpumiem, izskata tiesas komisārs administratīvā kārtā.


Kā tiek izskatīti maznozīmīgi ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi?

Miertiesa izskata tādus pārkāpumus kā atļautā ātruma pārsniegšana un automašīnas novietošana neatļautā vietā tādā pašā kārtībā, kādā tiek izskatīti citi maznozīmīgi pārkāpumi.

Šos pārkāpumus izskatīs tiesas komisārs.

Jūs izsauks ierasties pie komisāra. Uzaicinājuma pavēstē būs iekļauts īss kopsavilkums par apsūdzības faktiem, kā arī brīdinājums, ka neierašanās gadījumā tiks uzskatīts, ka esat atzinis savu vainu šajās apsūdzībās. Pavēstē tiks arī norādīts sods, kādu jums var piespriest, ja tiksiet atzīts par vainīgu šā pārkāpuma izdarīšanā.

Ne vēlāk kā trīs dienas pirms tiesas sēdes jūs varat samaksāt soda naudu un tādējādi atsaukt apsūdzību. Šajā gadījumā jums nebūs jāierodas pie komisāra. Ja nolemjat apstrīdēt apsūdzību, tad lieta tiks izskatīta tiesā kā strīds. Apsūdzības uzturētājs izklāstīs savus argumentus un tad jums tiks dota iespēja izklāstīt savējos. Tad komisārs izlems, vai esat izdarījis pavēstē norādīto pārkāpumu vai ne.

Ja komisārs izlems, ka esat izdarījis konkrēto pārkāpumu, viņš pasludinās jūs par vainīgu pārkāpuma izdarīšanā un piespriedīs samaksāt naudas sodu, kas nepārsniedz vienu tūkstoti simt sešdesmit četrus euro un sešdesmit deviņus centus (EUR 1 164.69). Minimālā soda nauda ir divdesmit trīs euro un divdesmit deviņi centi (EUR 23.29). Ja tas atbilst likuma prasībām, komisārs var arī likt atsavināt jebkuru priekšmetu, kas izmantots pārkāpuma izdarīšanā vai/un anulēt jūsu vadītāja apliecību, vai arī papildus naudas soda piemērošanai anulēt jūsu vadītāja apliecību uz laiku.

Izsūtot tiesas pavēsti, par izdarītajiem pārkāpumiem var tiesāt arī citu dalībvalstu pilsoņus. Ja jūs saņemat tiesas pavēsti, bet neierodaties uz lietas izskatīšanu, tiks uzskatīts, ka esat atzinis savu vainu pārkāpuma izdarīšanā. Jūs arī drīkstat rakstiski pilnvarot tuvu radinieku vai advokātu ierasties uz lietas izskatīšanu jūsu vietā.

Ja komisāra lēmums jūs neapmierina, trīsdesmit dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas jūs varat griezties ar prasību miertiesā, lai atsauktu vai grozītu šo lēmumu.

Vai šie pārkāpumi parādīsies manā sodāmības vēsturē?

Šie pārkāpumi neparādīsies sodāmības reģistrā vai jūsu sodāmības vēsturē.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 20/12/2016