5 – Prekrški v cestnem prometu

Save as PDF

Prekrški v cestnem prometu, pravilno imenovani kršitve ali prekrški s seznama, se obravnavajo upravno pred komisarjem za pravosodje.


Kako so obravnavani prekrški v cestnem prometu?

Kršitve, kot sta prehitra vožnja ali nepravilno parkiranje, se obravnavajo enako kot manjša kazniva dejanja pred magistratnim sodiščem.

Te prekrške bo obravnaval komisar za pravosodje.

Prejeli boste poziv, da se morate zglasiti pri komisarju. Poziv bo vseboval kratek povzetek dejstev obtožbe ter pouk, da priznavate obtožbo, če se ne boste zglasili pri njem. V pozivu bo navedena tudi kazen, ki jo boste morda morali plačati, če bo ugotovljeno, da ste storili kršitev.

Do tri dni pred obravnavo lahko zadevo končate, tako da plačate kazen. V tem primeru se vam ni treba zglasiti pri komisarju. Če se odločite, da boste obtožbo izpodbijali, je postopek pravden. Najprej bo argumente predstavilo tožilstvo, nato pa boste še vi predstavili svoje. Komisar bo nato odločil, ali ste storili prekršek s seznama, opredeljen v pozivu, ali ne.

Če komisar odloči, da ste storili prekršek s seznama, vas bo razglasil za krivega kršitve in vam naložil plačilo globe, ki ne presega tisoč sto štiriinšestdeset evrov in devetinšestdeset centov (1 164,69 EUR). Najmanjša globa je triindvajset evrov in devetindvajset centov (23,29 EUR). Komisar lahko odredi zaseg katerega koli predmeta, ki je bil uporabljen pri storitvi prekrška, in/ali preklic ali odvzem vozniškega dovoljenja poleg globe, če tako določa zakon.

Za prekrške s seznama se lahko preganjajo državljani drugih držav članic, če prejmejo poziv. Če ste prejeli poziv in se ne zglasite pri komisarju, se bo štelo, da priznavate obtožbo. Lahko tudi pisno pooblastite bližnjega sorodnika ali zagovornika, da se zglasi v vašem imenu.

Če se ne strinjate z odločitvijo komisarja, se lahko v tridesetih dneh od odločitve pritožite pri magistratnem sodišču in predlagate razveljavitev ali spremembo navedene odločitve.

Ali bodo ti prekrški vpisani v mojo kazensko evidenco?

Ti prekrški ne bodo vpisani v vaše potrdilo o vedenju ali vašo kazensko evidenco.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 20/12/2016