4 - Mijn rechten nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan

Save as PDF

Kan ik beroep instellen?

Als de rechtbank u heeft veroordeeld, kunt u binnen twee weken beroep instellen bij het gerechtshof. U stelt beroep in door een kennisgeving in te dienen bij de griffie van de rechtbank die uw zaak heeft behandeld. U kunt uw advocaat ook vragen om dat voor u te doen. Aan het instellen van beroep zijn geen kosten verbonden.

Als u niet binnen 14 dagen hoger beroep instelt, wordt het vonnis van de rechtbank onherroepelijk.

Na het instellen van het hoger beroep kunt u binnen twee weken schriftelijk aangeven waarom u het niet eens bent met het vonnis en welke onderzoekswensen u hebt. Als u alleen bent veroordeeld tot het betalen van een of meer geldboetes waarvan het totaal niet meer dan €500,- bedraagt, moet u binnen deze termijn schriftelijk aangeven waarom u het niet eens bent met het vonnis. Het gerechtshof beslist hierop of uw hoger beroep wordt toegelaten.

Het is ook mogelijk dat de officier van justitie tegen de uitspraak van de rechtbank beroep aantekent, bijvoorbeeld als u bent vrijgesproken. In dat geval moet hij/zij binnen twee weken na het instellen van het hoger beroep schriftelijk de redenen daarvoor aangeven.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Als u beroep instelt, wordt de uitspraak van de rechter niet onherroepelijk. Een eventueel aan u opgelegde straf wordt niet ten uitvoer gelegd. Als u tijdens de rechtszaak in hechtenis wordt gehouden, kan het zijn dat u gedurende het hoger beroep in voorlopige hechtenis moet blijven. De duur van de voorlopige hechtenis mag niet langer zijn dan de gevangenisstraf die de rechtbank heeft opgelegd. Het gerechtshof zal de voortgezette hechtenis periodiek toetsen.

Het hoger beroep in uw zaak wordt zo snel mogelijk behandeld. U zult te zijner tijd een oproep ontvangen om voor het gerechtshof te verschijnen.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

Bij het gerechtshof wordt uw zaak opnieuw behandeld. Het vonnis van de rechtbank en de bezwaren die u (of de officier van justitie) daartegen hebt aangevoerd, vormen daarbij het uitgangspunt. U hebt dezelfde rechten als bij de behandeling door de rechtbank. Dat betekent dat u nieuw bewijsmateriaal kunt aandragen en nieuwe getuigen kunt oproepen.

Wat gebeurt er als het beroep slaagt dan wel niet slaagt?

Het gerechtshof kan u vrijspreken of veroordelen. U kunt worden veroordeeld, ook al heeft de rechtbank u vrijgesproken. Als de rechtbank u heeft veroordeeld, kan het gerechtshof u veroordelen en dezelfde straf opleggen als de rechtbank, maar het kan ook een hogere, lagere of andere straf opleggen.

Als u dat wilt, kunt u binnen twee weken bij de Hoge Raad beroep in cassatie instellen tegen het arrest van het gerechtshof.

De Hoge Raad onderzoekt dan of het recht naar behoren is toegepast. De Hoge Raad onderzoekt niet de feiten. U kunt geen nieuw bewijsmateriaal aanvoeren of nieuwe getuigen oproepen. De Hoge Raad kan het arrest van het gerechtshof bevestigen of vernietigen.

Als de Hoge Raad uw beroep gegrond verklaart, moet de zaak opnieuw worden bekeken door het gerechtshof of doet de Hoge Raad de zaak zelf af.

Wordt u door het gerechtshof vrijgesproken, dan kunt u schadevergoeding vragen voor de door u ondergane detentie, uw advocatenkosten en andere kosten, maar alleen als u van alle ten laste gelegde feiten bent vrijgesproken. Om schadevergoeding te krijgen moet u of uw advocaat binnen 90 dagen een verzoekschrift indienen bij het gerechtshof.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na de rechtszaak worden teruggestuurd?

Na afloop van het proces kan de Nederlandse Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) in uitzonderlijke gevallen bepalen dat u na afloop van het proces gedwongen naar uw land van herkomst wordt uitgezet. U wordt dan in vreemdelingenbewaring genomen en u krijgt gratis een advocaat toegewezen. Een gedwongen uitzetting heeft geen consequenties voor een toekomstig verblijf in Nederland.

 

Als u bent veroordeeld terwijl u de nationaliteit van een andere lidstaat bezit, kan de Nederlandse Immigratie en Naturalisatie Dienst u in uitzonderlijke gevallen tot “ongewenste vreemdeling” verklaren. U kunt tegen die beslissing bezwaar aantekenen.

Als u tot ongewenst vreemdeling bent verklaard, moet u Nederland verlaten en mag u niet meer terugkomen. Als u dat wel doet, bent u strafbaar zodra u Nederland binnenkomt.

Informatie over de tenlastelegging/veroordeling

De gegevens over de tenlastelegging en/of de veroordeling in uw zaak worden in Nederland in een centraal register bewaard. Dat is ook het geval als u bent vrijgesproken. Voor het bewaren van deze gegevens is uw toestemming niet nodig en u kunt er geen bezwaar tegen indienen. U kunt de gegevens altijd opvragen en om verbetering verzoeken als u van mening bent dat ze niet juist zijn.

Gegevens met betrekking tot een veroordeling voor een misdrijf (met uitzondering van zedenmisdrijven) worden tot dertig jaar na het einde van uw rechtszaak bewaard. In uitzonderlijke omstandigheden kan die periode met maximaal tien jaar verlengd worden. Uw gegevens worden (ongeacht de aard van het misdrijf) in ieder geval verwijderd als u tachtig jaar bent geworden, of twintig jaar nadat u bent komen te overlijden.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafrecht

De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatie van de rechterlijke macht aan slachtoffers

De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatie van het Openbaar Ministerie aan verdachten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

De link wordt in een nieuw venster geopend.Besluit registratie justitiële gegevens

De link wordt in een nieuw venster geopend.Vreemdelingenwet 2000

De link wordt in een nieuw venster geopend.Vreemdelingenbesluit 2000

De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatie van de IND over ongewenstverklaring


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 25/04/2016