Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

  • Avaleht
  • Kahtlustatava ja süüdistatava õigused kriminaalmenetluses

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kahtlustatava ja süüdistatava õigused kriminaalmenetluses - Austria

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelon juba tõlgitud.

Nendel teabelehtedel selgitatakse, mis juhtub, kui isikut kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos, mida menetletakse kohtus.

Austria õiguse kohaselt olete te seadust rikkunud ainult siis, kui olete rikkunud konkreetset õigusnormi, mis oli jõus teo toimepanemise hetkel. Süüdistuse esitamise õigus on riigil. Prokuratuur, kes juhib eeluurimisosakonda, ja kohtud peavad välja selgitama faktid ja kõik faktide hindamisel olulised asjaolud.

Järgnevatelt teabelehtedelt saate teavet oma õiguste kohta kahtlustatava ja süüdistatavana, kui teie suhtes algatatakse Austrias kriminaalmenetlus. Menetluse eri etappides on teie õigused erinevad. Esitatakse kriminaalmenetluse olulisemate etappide lühikirjeldus, et teil oleks võimalik kiiresti tutvuda teile vajaliku teabega.


Kriminaalmenetluse lühikirjeldus

Üldjoontes koosneb kriminaalmenetlus Austrias järgmistest menetlusetappidest:

  • eeluurimine;
  • kohtumenetlus;
  • apellatsioon.

Teabelehtedel on välja toodud üksikasjad kõigi kolme etapi ning teie õiguste kohta. See teave ei asenda õigusalast nõu ning selle eesmärk on vaid anda juhiseid.

Lingil klikates avaneb uus akenTeabeleht nr 5 sisaldab teavet selliste liiklusnõuete rikkumiste kohta, mille puhul kohaldatakse tavaliselt kindlaksmääratud karistust, näiteks rahatrahvi.

Kui te olete kuriteo ohvriks langenud, leiate kogu teabe oma õiguste kohta siit.

Euroopa Komisjoni roll

Euroopa Komisjonil ei ole liikmesriikide kriminaalmenetluses mingit osa ning komisjon ei saa teid kaebuste korral aidata. Nendel teabelehtedel esitatakse teave selle kohta, kuidas ja kellele kaebus esitada.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

Lingil klikates avaneb uus aken1. Õigusalase nõu saamine

Lingil klikates avaneb uus aken2. Minu õigused eeluurimise ajal ja enne kohtumenetluse algust

  • Eeluurimine ja tõendite kogumine
  • Vahistamine ja eelvangistus (sh Euroopa vahistamismäärus)
  • Kriminaalsüüdistus
  • Kaitsja ettevalmistused kriminaalasja arutamiseks kohtus

Lingil klikates avaneb uus aken3. Minu õigused kohtumenetluse ajal

Lingil klikates avaneb uus aken4. Minu õigused pärast kohtumenetlust

Lingil klikates avaneb uus aken5. Väiksemad õigusrikkumised


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 22/06/2018