Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

 • Начало
 • Права на обвиняемите в наказателното производство

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Права на обвиняемите в наказателното производство - Белгия

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици френскинидерландски вече са преведени.

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато сте заподозрян или обвинен в правонарушение, разглеждано в рамките на съдебен процес. За информация относно дребни закононарушения като нарушения на правилата за движение по пътищата, които обикновено се санкционират с фиксирано наказание като глоба, преминете към Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 5.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.


Кратко представяне на наказателния процес

Стандартните етапи на наказателния процес са представени накратко по-долу

Следствени юрисдикции

Съвещателният състав (chambre du conseil) и обвинителният състав (chambre des mises en accusation) (при въззивно обжалване) са следствени юрисдикции. Те проверяват редовността на заповедта за арест, произнасят се по оставянето в сила на предварителното задържане, осъществяват контрол върху разследването и вземат решение за евентуалното предаване на компетентния да се произнесе по същество съд.

Процедура пред съвещателния състав:

 • призоваване с препоръчано писмо;
 • запознаване с преписката в канцеларията;
 • искане за извършване на допълнителни действия преди заседанието;
 • заседание относно наличието на достатъчно улики за предаване на съд;
 • разглеждане в закрито заседание и определяне на ден за постановяване на определение;
 • постановяване на определението за предаване на съд. Освен в предвидените от закона случаи обвиняемият няма право да обжалва определението.

Наказателни отделения за леки престъпления (chambres correctionnelles)

Ако сте обвинен в извършването на леко престъпление (закононарушение, наказуемо с глоба в размер най-малко 26 евро и/или с лишаване от свобода от осем дни до 5 години), ще бъдете призован да се явите пред наказателния съд за леки престъпления, който ще определи дали сте виновен за деянията, за които Ви е повдигнато обвинение, ще постанови оправдателна или осъдителна присъда и евентуално ще присъди определена сума като обезщетение на пострадалите. Наказателният съд за леки престъпления може да наложи наказание лишаване от свобода до 20 години за престъпления, за които поради смекчаващи вината обстоятелства се налага по-леко наказание.

Процедура пред наказателните юрисдикции за леки престъпления:

 • призоваване чрез съдебен изпълнител;
 • запознаване с преписката в канцеларията;
 • съдебно заседание;
 • един месец за произнасяне на съда;
 • постановяване на съдебно решение;
 • право на въззивно обжалване.

Наказателен съд (cour d’assises)

Ако сте обвинен в извършването на престъпление (закононарушение, за което най-тежкото предвидено наказание е доживотен затвор) ще бъдете предаден на наказателен съд. Съдебно жури, съставено от 12 съдебни заседатели, избрани измежду населението, ще реши дали сте виновен за деянията, за които Ви е повдигнато обвинение. Заедно със съда, състоящ се от трима съдии, посочените съдебни заседатели ще решат какво наказание да Ви бъде наложено, ако сте признат за виновен. Единствено съдът обаче може да се произнесе по размера на обезщетението, дължимо на евентуалните пострадали, ако те искат такова.

Процедура пред наказателния съд:

 • решение на обвинителния състав за предаване на съд и призоваване чрез съдебен изпълнител;
 • запознаване с преписката в канцеларията (при поискване се предоставя безплатен екземпляр);
 • предварително открито заседание: съставяне на списъка със свидетелите, които ще се изслушат и на съдебното жури чрез теглене на жребий;
 • устно съдебно следствие по делото;
 • разискване по въпроса за вината, след това евентуално по въпроса за наказанието и накрая по гражданските искове;
 • няма въззивно обжалване (възможност за касационно обжалване).

Подробности за всички етапи на процеса и за вашите права могат да се намерят в информационните листове. Настоящата информация не замества консултацията с адвокат и предназначението ѝ е само да ви упъти.

Роля на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да ви помогне, ако имате оплакване. Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте хиперлинковете по-долу, за да намерите необходимата Ви информация

Връзката отваря нов прозорец1 ― Консултация с адвокат

Връзката отваря нов прозорец2 ― Моите права по време на разследването

 • Арест и разпит от полицията
 • Прокурорско разследване
 • Следствие
 • Особен случай: предварително задържане под стража
 • Приключване на следствието

Връзката отваря нов прозорец3 ― Моите права по време на процеса

Връзката отваря нов прозорец4 ― Моите права след процеса

Връзката отваря нов прозорец5 ― Нарушения на Кодекса за движение по пътищата и други дребни закононарушения


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 24/04/2012