Rättigheter för tilltalade i brottmål - Bulgarien

Återställ Skriv ut alla sidor Spara som pdf Spara alla sidor som pdf

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

I dessa faktablad förklaras vad som händer när en person misstänks eller anklagas för ett brott som prövas i ett mål vid domstol. Information om trafikbrott som vanligtvis leder till på förhand fastställd böter finns i Länken öppnas i ett nytt fönsterfaktablad 5.

Om du är brottsoffer hittar du utförlig information om dina rättigheter här.


Sammanfattning av det straffrättsliga förfarandet

Det bulgariska straffrättsliga förfarandet har två skeden – före rättegång och rättegång.

 • Syftet med förfarandet före rättegången är att genom utredning samla in bevisning som antingen bekräftar eller vederlägger antagandet om att en viss person har begått ett visst brott. Utredningen utförs av undersökningsdomare eller utredande polis under ledning av en åklagare. Syftet är att förbereda och hjälpa åklagaren att besluta om åtal ska väckas mot den tilltalade eller om förfarandet ska avslutas.
 • Rättegången inleds med att åklagaren väcker åtal i domstolen mot en person för ett brott som denna person har begått. Domstolsförhandlingarna omfattar parterna  i målet och åklagaren, den tilltalade och försvarsadvokaten har alla samma processrättigheter. Domstolen undersöker den bevisning som åklagaren har tagit fram, men kan på begäran av parterna eller på domstolens eget initiativ samla in och undersöka ny bevisning i sökandet efter sanningen.

Rättegången avslutas med ett domstolsutslag (fällande dom eller frikännande).

Information om alla dessa skeden i förfarandet och om dina rättigheter finns i faktabladen. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning utan är endast avsedd som vägledning.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte har någon funktion i medlemsstaternas straffrättsliga förfaranden och att den inte kan hjälpa dig om du har klagomål. I dessa faktablad finns information om hur du framför klagomål och till vem du ska vända dig.

Klicka på länkarna nedan för att komma till den information du behöver

Länken öppnas i ett nytt fönster1. Juridisk rådgivning

Länken öppnas i ett nytt fönster2. Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)

 • Utredning (inkl. delgivning av misstanke och förhör)
 • Anhållande (inklusive europeisk arresteringsorder)
 • Första domstolsförhandlingen
 • Frihetsberövande eller frigivning
 • Åklagarsidans förberedelse av målet
 • Försvarets förberedelse av målet
 • Åtgärder för att förhindra att den tilltalade avviker från åtal
 • Förbud mot att lämna Bulgarien

Länken öppnas i ett nytt fönster3. Mina rättigheter under rättegången

 • Förhöra ett skyddat vittne

Länken öppnas i ett nytt fönster4. Mina rättigheter efter att domen har meddelats

Länken öppnas i ett nytt fönster5. Smärre trafikbrott

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterLagen om rättegångar i brottmål


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 10/05/2021