4 – Moje práva po skončení súdneho procesu

Save as PDF

Môžem sa odvolať?

Máte plné právo odvolať sa proti rozhodnutiu a rozsudku na najvyššom súde. Proti rozhodnutiu, ktoré je výsledkom priznania viny, sa nemôžete odvolať s výnimkou toho, že skutočnosti uvedené v obžalobe, nie sú v skutočnosti trestným činom.

V akom časovom limite?

Odvolanie proti rozhodnutiu a/alebo rozsudku musíte podať do desiatich dní od dátumu vynesenia rozsudku. Odvolanie sa podáva na registri okresného súdu, ktorý o prípade rozhodoval, a na registri najvyššieho súdu, ak sa prípad riešil pred porotným súdom.

Aké sú dôvody na odvolanie?

Dôvody odvolania proti rozhodnutiu sú tieto:

 • boli porušené obvyklé pravidlá spravodlivého súdneho procesu;
 • rozhodnutie je na základe predložených dôkazov neodôvodnené;
 • rozhodnutie súdu je zo zákona nesprávne;
 • došlo k zásadnému justičnému omylu.

Dôvody odvolania voči rozsudku sú tieto:

 • rozsudok je v zásade nesprávny – súdny proces bol vedený nesprávne na základe faktov, zákona alebo oboch;
 • rozsudok je zjavne neprimeraný alebo zjavne nedostatočný.

Dôvody odvolania proti rozhodnutiu a rozsudku musíte v odvolaní plne vysvetliť a odôvodniť.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Ak využijete svoje právo na odvolanie, rozhodnutie alebo rozsudok budú platné až do rozhodnutia o odvolaní.

V bežnom prípade odvolanie prebehne v čase od šiestich do dvanástich mesiacov.

Pri odvolaní sa obyčajne dôkazy nepredkladajú. Nové dôkazy sa predkladajú v prípade, ak vyšli na povrch bez vášho zavinenia až po súdnom procese. Musia byť dôležité pre súdny proces a relevantné na dokázanie vašej neviny.

Ako prebieha odvolacie konanie?

Účastníci odvolacieho konania majú právo obrátiť sa na súd pre/proti odvolaniu. Prehľad argumentov sa predkladá písomne pred začatím vypočutia. Odvolanie nie je opätovným vypočutím pôvodného prípadu. Jeho cieľom je preskúmať správnosť rozhodnutia súdu prvého stupňa.

Ako môže súd rozhodnúť?

Najvyšší súd môže:

 • povoliť odvolanie a zrušiť rozhodnutie proti vám;
 • sčasti vyhovieť odvolaniu a potvrdiť ostatné časti rozhodnutia, v ktorých ste boli uznaný vinným v niekoľkých bodoch;
 • zamietnuť odvolanie;
 • zrušiť rozhodnutie a na základe dôkazov vás odsúdiť za iný, relevantnejší, trestný čin, a vyhlásiť nový rozsudok;
 • povoliť odvolanie a vrátiť prípad do obnoveného súdneho konania pred rovnakým alebo iným súdom.

Čo sa stane, ak bude odvolanie úspešné/neúspešné?

Ak je vaše odvolanie proti rozhodnutiu úspešné, verdikt sa zruší a trest anuluje. V prípade neúspechu sa odvolanie proti rozhodnutiu zamietne. Najvyšší súd má na základe odvolania voči rozsudku právomoc zmierniť, zmeniť, znížiť alebo upraviť trest. Ak odvolanie proti rozhodnutiu nebolo úspešné, najvyšší súd je oprávnený nariadiť, aby trest odňatia slobody začal plynúť odo dňa zamietnutia odvolania.

Existuje právo na ďalšie odvolanie na vyššom/najvyššom súde?

Žiadny tretí stupeň spravodlivosti neexistuje. Dostupné opravné prostriedky sú vyčerpané rozhodnutím o odvolaní. Ak bolo porušené niektoré z vašich práv, ktoré zaručuje Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a nie sú možné žiadne miestne opravné prostriedky, môžete sa odvolať na Európskom súde pre ľudské práva.

Ak bolo prvé rozhodnutie nesprávne, dostanem odškodnenie?

Ak bolo vaše odvolanie proti rozhodnutiu úspešné a už ste strávili nejaký čas vo väzení, zo zákona máte nárok žiadať odškodnenie za stratu vzniknutú v dôsledku vašej práceneschopnosti.

Ak bude moje odvolanie úspešné, bude zachovaný záznam o odsúdení?

Ak bolo rozhodnutie zrušené na základe odvolania, nebude sa o ňom viesť žiadny záznam.

Som z iného členského štátu. Môžu ma po procese poslať späť do tohto štátu?

Ak ste boli odsúdený na trest odňatia slobody na Cypre, môžete byť na výkon trestu poslaný do vašej krajiny za predpokladu, že ste boli odsúdený na trest odňatia slobody v dĺžke viac ako šesť mesiacov; toto obmedzenie sa môže vo výnimočných prípadoch zrušiť. Tieto informácie dostanete hneď po nástupe na výkon trestu.

Presun do vášho členského štátu nie je automatický. O možnosť výkonu trestu vo svojej krajine musíte požiadať, a to prostredníctvom žiadosti buď v štáte, v ktorom ste boli odsúdený (Cyprus), alebo vo vašej členskej krajine.

Vo výnimočnom prípade, ak to jeden zo štátov považuje za potrebné z dôvodu vášho veku alebo fyzického či duševného stavu, sa presun môže uskutočniť bez vášho súhlasu.

Podmienky presunu sú stanovené v Odkaz sa zobrazí v novom okneDohovore o odovzdávaní odsúdených osôb. Jednou z podmienok je, aby čin alebo opomenutie, za ktoré ste boli odsúdený, boli trestným činom podľa práva vykonávajúceho štátu.

Pri presune do vášho členského štátu sa všetky náležitosti týkajúce sa podmienok zadržania riadia zákonom daného štátu, a nie zákonom štátu, ktorý vydal rozsudok. Na tento presun musíte dať svoj súhlas, ak sa neuplatňujú vyššie uvedené prípady.

Proti rozhodnutiu o presune do vašej rodnej krajiny na výkon trestu sa nemáte právo odvolať.

Ak budem odsúdený, môžem byť súdený znovu za ten istý trestný čin?

Nemôžete byť odsúdený dvakrát za ten istý trestný čin, či už bol spáchaný na Cypre alebo v inej krajine. Zásada zamedzenia dvojitého obvinenia je základným právom, ktoré zaručuje ústava Cypru.

Budú informácie o obvinení zaznamenané v mojom trestnom registri?

Register predchádzajúcich trestných činov vedie polícia. Do vášho registra trestov sa zaznamenáva každý nový trestný čin. Register trestov sa primárne uchováva a používa na účely rozsudkov. O obvineniach, ktoré neviedli k odsúdeniu, sa nevedú žiadne záznamy.

Doba, počas ktorej bude trestný záznam o vašom odsúdení vedený v registri predchádzajúcich obvinení závisí od povahy rozsudku, a je stanovená na maximálne 5 až 12 rokov.

Váš záznam v registri trestov môže polícia uchovávať bez vášho súhlasu a nemôžete namietať proti zahrnutiu informácií o vašom odsúdení za spáchaný trestný čin do registra.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDohovor o odovzdávaní odsúdených osôb


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/07/2019