Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

 • Начало
 • Права на обвиняемите в наказателното производство

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Права на обвиняемите в наказателното производство - Чешка република

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница чешки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Съгласно Конституцията на Чешката република може да Ви бъде наложено наказание само в съответствие със закона и по реда, установен в съответните закони. Тези закони са Връзката отваря нов прозорецНаказателният кодекс, Връзката отваря нов прозорецЗаконът за правораздаването при малолетни и непълнолетни лица и Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуалният кодекс, като в тях се установяват правилата за наказателните производства, включително конкретни условия за упражняване и принудително изпълнение на Вашите права.

 

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато дадено лице е заподозряно или обвинено в престъпление. За информация относно дребни правонарушения като пътни нарушения, за които обикновено се налага определено наказание, преминете към Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 5.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.


Кратко представяне на наказателния процес

Обичайните етапи на наказателния процес са представени накратко по-долу.

1. Подготвителен процес

Подготвителният процес е първият етап от наказателния процес. Той се състои от две части:

 • процедурите на органите, отговарящи за наказателния процес преди началото на наказателното преследване, известни като фаза на предварително разглеждане; и
 • фазата на разследване — частта от наказателното преследване от неговото начало до внасянето на обвинение или до неговото прекратяване по друг начин (вж. иВръзката отваря нов прозорецнформационен лист 2).

2. Предварително разглеждане на обвинението

По време на предварителното разглеждане съдът преценява дали делото е правилно изяснено в подготвителния процес и дали обвинението представлява подходящо основание за последващо производство. Той също така решава дали съдът е компетентен да се произнесе по делото.

3. Процесът

Това е най-важната част от наказателния процес. Доказателствата се разглеждат и се взема решение по случая. По време на тази фаза от наказателния процес обвиняемият или обвиняемите и всички свидетели и пострадалата страна или страни се разпитват в съда. Делото е публично, устно и се провежда на чешки език. Ако не говорите чешки, имат право на преводач.

4. Производство по обжалване

Обвиняемият, неговото семейство, адвокатът, прокурорът или пострадалата страна имат право да обжалват в срок от 8 дни. Ако бъде подадена жалба, въззивният съд преразглежда решението на първоинстанционния съд.

Роля на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да Ви помогне, ако имате оплакване. Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

Връзката отваря нов прозорец1 – Получаване на правен съвет

Връзката отваря нов прозорец2 — Моите права по време на разследването на престъпление и преди делото да бъде внесено в съда

 • Разглеждане
 • Разследване
 • Задържане
 • Решение в подготвителния процес, обвинение
 • Съкратен подготвителен процес

Връзката отваря нов прозорец3 — Моите права по време на процеса

 • Съдебен процес
 • Присъди; права на жертвата

Връзката отваря нов прозорец4 — Моите права след като съдът произнесе своето решение

Връзката отваря нов прозорец5 — Пътни и други дребни правонарушения

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието на Чешката република

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на вътрешните работи на Чешката република

Връзката отваря нов прозорецАдвокатска колегия на Чешката република

Връзката отваря нов прозорецИнформация относно правата на човека

Връзката отваря нов прозорецПравна информация за всички


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 16/09/2020