Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

 • Avaleht
 • Kahtlustatava ja süüdistatava õigused kriminaalmenetluses

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kahtlustatava ja süüdistatava õigused kriminaalmenetluses - Tšehhi

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje tšehhi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Tšehhi Vabariigi põhiseaduse kohaselt võib teie suhtes karistust kohaldada ainult kooskõlas õigusega ja asjakohaste õigusaktidega ettenähtud korras. Need õigusaktid on Lingil klikates avaneb uus akenkaristusseadustik, Lingil klikates avaneb uus akenalaealiste mõjutusvahendite seadus ja Lingil klikates avaneb uus akenkriminaalmenetluse seadustik, milles sätestatakse kriminaalmenetluse reeglid, sh teie õiguste kasutamise ja jõustamise eritingimused.

Nendel teabelehtedel selgitatakse, mis juhtub, kui isikut kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos. Lingil klikates avaneb uus akenTeabeleht 5 sisaldab teavet väiksemate rikkumiste kohta, nagu liiklusnõuete rikkumised, mille puhul kohaldatakse tavaliselt kindlaksmääratud karistust.

Kui olete kuriteo ohvriks langenud, leiate kogu teabe oma õiguste kohta siit.


Kriminaalmenetluse lühikirjeldus

Alljärgnev on ülevaade kriminaalmenetluse tavapärastest etappidest.

1.             Eelmenetlus

Eelmenetlus on kriminaalmenetluse esimene etapp See koosneb kahest osast:

 • kriminaalmenetluse läbiviimise eest vastutavate asutuste toimingud enne süüdistuse koostamist ehk hindamine, ja
 • uurimine, mis on süüdistuse koostamise osa alates selle esitamisest kuni süüdistuse tagasivõtmiseni eri viisidel (vt Lingil klikates avaneb uus akenteabelehte nr 2)Lingil klikates avaneb uus aken#Podstránka_2Lingil klikates avaneb uus aken.

2.             Süüdistuse kohtueelne arutamine

Kohtueelse arutamise käigus hindab kohus, kas kohtuasi on eelmenetluse käigus piisavalt selgelt koostatud ning kas menetluse jätkamiseks on süüdistus nõuetekohaselt põhjendatud. Ühtlasi otsustab ta, kas kõnealusel kohtul on õigus antud asjas otsuseid langetada.

3.             Kohtumenetlus

See on kriminaalmenetluse tähtsaim etapp. Selle käigus hinnatakse tõendeid ja langetatakse otsus. Selles etapis küsitletakse kohtus süüdistatavaid, tunnistajaid ja kannatanuid. Kohtumenetlus on avalik, suuline ja viiakse läbi tšehhi keeles. Kui te tšehhi keelt ei räägi, on teil õigus tõlgile.

4.             Apellatsioonimenetlus

Süüdistataval, tema perekonnaliikmetel, advokaadil, prokuröril ja kannatanul on õigus 8 päeva jooksul otsus edasi kaevata. Kui esitatakse apellatsioon, vaatab apellatsioonikohus esimese astme kohtu otsuse üle.

Euroopa Komisjoni roll

Euroopa Komisjonil ei ole liikmesriikide kriminaalmenetluses mingit osa ning komisjon ei saa teid kaebuste korral aidata. Nendel teabelehtedel esitatakse teave selle kohta, kuidas ja kellele kaebus esitada.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

Lingil klikates avaneb uus aken1. Õigusalase nõu saamine

Lingil klikates avaneb uus aken2. Minu õigused kuriteo uurimise ajal ja enne kohtumenetluse algust

 • Hindamine
 • Uurimine
 • Vahi alla võtmine
 • Eelmenetluse otsus, süüdistuse esitamine
 • Lihtsustatud eelmenetlus

Lingil klikates avaneb uus aken3. Minu õigused kohtumenetluse ajal

 • Kohtumenetlus
 • Kohtuotsused, kannatanu õigused

Lingil klikates avaneb uus aken4. Minu õigused pärast kohtumenetlust

Lingil klikates avaneb uus aken5. Liiklusnõuete rikkumised ja muud väiksemad rikkumised

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenTšehhi Vabariigi justiitsministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenTšehhi Vabariigi siseministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenTšehhi Vabariigi advokatuur

Lingil klikates avaneb uus akenTeave inimõiguste kohta


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 03/07/2019