Rättigheter för tilltalade i brottmål - Tjeckien

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tjeckiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Enligt Tjeckiens författning kan du endast bestraffas med stöd av lag och på det sätt som fastställts i relevanta lagar. Dessa lagar är Länken öppnas i ett nytt fönsterstrafflagen, Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om ungdomsrätt och Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om rättegången i brottmål . I lagarna fastställs de straffrättsliga förfarandena, och här finns också särskilda villkor för hur du utövar och genomdriver dina rättigheter.

I dessa faktablad förklaras vad som händer om en person misstänks eller anklagas för ett brott. Information om smärre brott som trafikbrott som vanligtvis omfattas av en på förhand fastställd påföljd finns i Länken öppnas i ett nytt fönsterfaktablad 5.

Om du är brottsoffer hittar du utförlig information om dina rättigheter här.


Sammanfattning av det straffrättsliga förfarandet

Nedan sammanfattas de normala skedena i det straffrättsliga förfarandet.

1.             Förberedande förfarande

Förberedelsefasen inleder förfarandet i det straffrättsliga förfarandet. Den kan delas in i två delar:

 • Förfaranden vid de myndigheter som ansvarar för det straffrättsliga förfarandet innan beslut om att väcka åtal fattas kallas undersökningsskedet.
 • Utredningsskedet är en del av åtalet från den tidpunkt då beslut om att väcka åtal fattas till dess att åtal faktiskt väcks eller ärendet avslutas på annat sätt (se Länken öppnas i ett nytt fönsterfaktablad 2).

2.             Inledande diskussion om åtalspunkterna

Under den inledande diskussionen kommer domstolen att undersöka om målet har klargjorts på vederbörligt sätt under det förberedande förfarandet och om åtalspunkterna utgör en lämplig grund för fortsatta förhandlingar. Den avgör också om domstolen har behörighet att avgöra målet.

3.             Själva rättegången

Detta är den viktigaste delen av det straffrättsliga förfarandet. Bevisningen undersöks och ett avgörande fattas i målet. Under detta skede av det straffrättsliga förfarandet förhörs den (de) tilltalade och eventuella vittnen samt målsäganden(a) i domstolen. Rättegången är offentlig, muntlig och genomförs på tjeckiska. Om du inte talar tjeckiska har du rätt att få en tolk.

4.             Förfarandet i appellationsdomstolen

Den tilltalade, hans familj, advokaten, den allmänna åklagaren eller målsäganden har rätt att överklaga inom åtta dagar. Om ett överklagande lämnas in, granskar appellationsdomstolen förstainstansdomstolens avgörande.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte har någon funktion i medlemsstaternas straffrättsliga förfaranden och att den inte kan hjälpa dig om du har klagomål. I dessa faktablad finns information om hur du framför klagomål och till vem du ska vända dig.

Klicka på länkarna nedan för att komma till den information du behöver

Länken öppnas i ett nytt fönster1. Juridisk rådgivning

Länken öppnas i ett nytt fönster2. Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)

 • Undersökning
 • Utredning
 • Häktning
 • Beslut i det förberedande förfarandet, ett åtal
 • Förkortat förberedande förfarande

Länken öppnas i ett nytt fönster3. Mina rättigheter under rättegången

 • Domstolsrättegång
 • Straff, brottsoffrets rättigheter

Länken öppnas i ett nytt fönster4 – Mina rättigheter efter att domen har meddelats

Länken öppnas i ett nytt fönster5 – Trafikbrott och andra smärre brott

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterTjeckiens justitieministerium

Länken öppnas i ett nytt fönsterTjeckiens inrikesministerium

Länken öppnas i ett nytt fönsterTjeckiens advokatsamfund

Länken öppnas i ett nytt fönsterInformation om mänskliga rättigheter

Länken öppnas i ett nytt fönsterRättsinformation för alla


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 16/09/2020

1 - Juridisk rådgivning

I detta faktablad får du veta under vilka förhållanden du har rätt att företrädas av en advokat, hur du hittar en advokat och hur advokatens kostnader täcks om du inte har råd att betala. Här får du också veta vad en advokat kan göra för dig.


Hitta en advokat

Tilltatalade i brottmål får endast försvaras av advokater som finns med i det Länken öppnas i ett nytt fönstertjeckiska advokatsamfundets (CBA) advokatregister.

Om du behöver en försvarsadvokat kan du kontakta det Länken öppnas i ett nytt fönstertjeckiska advokatsamfundet (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.cak.cz/eller kontakta någon av advokaterna i registret direkt).

Vad händer om jag inte väljer en advokat?

Om du inte väljer en advokat måste du försvara dig själv.

I vissa fall är du skyldig att ha en försvarsadvokat och domstolen utser då en försvarsadvokat åt dig, om du inte själv väljer en inom en utsatt tidsfrist. I följande situationer måste du har en försvarsadvokat:

 • om du är häktad eller under observation på en medicinsk enhet,
 • om din behörighet att utföra rättshandlingar är begränsad,
 • om du är flykting,
 • om du är under 18 år,
 • om du har ett fysiskt eller mentalt funktionshinder och det är tvivelaktigt om du kan försvara dig själv på lämpligt sätt,
 • om du kan dömas till mer än fem års fängelse,
 • om förenklade förfaranden ska inledas mot dig som frihetsberövad person,
 • i förfaranden där det krävs av dig att du genomgår förebyggande medicinsk behandling (bortsett från behandling för alkoholism),
 • i vissa förfaranden med ett utländskt inslag.

Vem betalar för advokaten?

Det är den tilltalade som betalar för advokatens tjänster. Om domstolen utser en advokat åt dig betalar staten för försvaret. Staten betalar också om du har rätt till kostnadsfritt försvar.

Hur stort är advokatens arvode?

Betalningen för försvarsadvokatens tjänster specificeras i ett avtal mellan dig och din försvarsadvokat eller regleras enligt Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om advokatarvoden (om du inte har ett avtal).

När har du rätt till kostnadsfritt försvar?

Om du inte har tillräckligt mycket pengar för att kunna betala kostnaderna för ditt försvar, har du rätt till en reducerad avgift eller kostnadsfritt försvar (båda kallas "kostnadsfritt försvar"). En domare eller domstolens ordförande fattar beslut om din ansökan utifrån information om din ekonomiska situation. Denna ansökan måste lämnas in av dig under det förberedande förfarandet genom den allmänna åklagaren eller under rättegången.

Du kan beviljas kostnadsfritt försvar även utan en sådan ansökan om bevisningen antyder att det är lämpligt.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterLagen om advokatarvoden


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 16/09/2020

2. Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)


Vilka är de olika skedena i en brottsutredning?

Syftet med det förberedande förfarandet är att undersöka om ett brott har begåtts och vem som begick brottet (undersökningsskedet) och sedan säkra bevisning och förbereda målet för domstol (utredningsskedet).

Det förberedande förfarandet utförs av polisen som övervakas i sitt arbete av den allmänna åklagaren som avgör om förfarandet har genomförts på vederbörligt sätt.

Vissa åtgärder kan endast utföras av den allmänna åklagaren eller måste beslutas av åklagaren (såsom när det förberedande förfarandet ska avslutas), medan domaren har behörighet att besluta om andra åtgärder (exempelvis häktning, anhållande, husrannsakan och avlyssning).

Klicka på länkarna nedan för mer information om varje skede i utredningen före rättegången.

Förfarandet innan åtal väcks – undersökning (1)

Vad är syftet med undersökningen?

För att fastställa brottets karaktär och vem som som begått brottet kan polisen:

 • höra vittnen,
 • skaffa sakkunnigutlåtanden,
 • granska dokument,
 • söka efter föremål och undersöka brottsplatsen,
 • föra polisprotokoll, ta fingeravtryck och kroppsmått samt undersöka misstänkta,
 • utföra brådskande handlingar,
 • frihetsberöva misstänkta,
 • använda andra utredande förfaranden på lämpligt sätt.

Undersökningen avslutas med ett beslut om att inleda åtal mot en specifik person eller på flera andra sätt (uppskov, tillfälligt uppskov, överlämna målet för administrativ handläggning).

Vilka är tidsfristerna för detta skede?

Tidsfristen är två, tre eller sex månader beroende på hur allvarligt målet är. Om det inte går att slutföra undersökningen kan den allmänna åklagaren ändra eller förlänga tidsfristen på grundval av en skriftlig motivering.

Vad kommer jag att få veta om vad som händer?

Du kommer inte att informeras om vad som händer i detta skede förrän du måste ta direkt del i förfarandet.

Kommer jag att få en tolk om jag inte talar språket?

Om du uppmanas att klargöra vissa händelser kommer polisen att ordna en tolk. Denne tolkar frågorna och dina svar för att till sist tolka den skriftliga rapporten innan du uppmanas att skriva under den.

I vilket skede kommer jag att få tala med en advokat?

Du kan begära att en advokat är närvarande vid klargörandet. Det är inte obligatoriskt att en advokat närvarar i detta skede och en advokat kommer inte att utses åt dig om du inte själv har valt att kontakta en sådan. Du kan be om advokatens råd, men inte om hur du ska besvara en fråga som redan har ställts. Du måste låta din egen tolk hjälpa dig och din advokat i det här skedet.

Kommer man att begära information från mig? Bör jag lämna information?

I detta skede kan polisen be dig att klargöra omständigheter som de utreder. Det är din skyldighet att lämna en sanningsenlig förklaring. Du kan vägra att lämna en förklaring om du (eller en person som du står i relation till) riskerar åtal utifrån din utsaga. Du kan också vägra om du skulle bryta en tystnadsplikt.

Vad händer om jag säger något som är till nackdel för min talan?

Din utsaga kommer endast att användas för att avgöra om åtalet kommer att inledas mot en specifik person för ett specifikt brott. Om straffrättsliga förfaranden inleds kommer din utsaga endast att betraktas som ett vittnesmål om det gavs tidigt och inte kunde ha upprepats senare. Det måste också ha framförts i närvaro av en domare. I annat fall måste du vittna på nytt i ett senare skede av det straffrättsliga förfarandet (i regel inför domstol).

Kan jag kontakta en familjemedlem eller en vän?

På din begäran kommer polisen att informera en familjemedlem eller en vän om att du har frihetsberövats, under förutsättning att detta inte hindrar polisutredningen och det inte kräver orimliga insatser.

Kan jag få träffa en läkare om jag behöver det?

Polisen kommer att ordna en medicinsk undersökning och inhämta ett läkarutlåtande om ditt medicinska tillstånd när du presenteras för undersökningen eller frihetsberövas. Du måste omgående försättas på fri fot om läkaren beslutar detta. Polisen tar dig vid behov till en medicinsk enhet.

Kan jag kontakta min ambassad om jag är medborgare i ett annat land?

Du kan kräva rätten att få kontakta din ambassad och föra privata diskussioner med en företrädare för ambassaden under alla skeden i det straffrättsliga förfarandet.

Jag bor i ett annat land. Måste jag vara närvarande under utredningen?

En domare kan begära att du förhörs innan du lämnar landet, om det är väsentligt för målet och förhindrar att bevisning går förlorad. Du kan även förhöras efter du har lämnat landet om en framställan om detta görs till de relevanta myndigheterna i det land där du bor.

Kan jag skickas tillbaka till mitt hemland?

Inte i det här skedet.

Kommer jag att hållas kvar i häkte eller försättas på fri fot?

Om det är nödvändigt att du är närvarande, kommer du att ställas inför domstolen eller frihetsberövas. Om du inte därefter åtalas eller om du inte ställs inför domaren inom 48 timmar efter att du frihetsberövats så att denne kan fatta beslut om häktning, måste du försättas på fri fot.

Kan jag lämna landet under utredningen?

Ja.

Kommer man att be mig lämna fingeravtryck, DNA-prov (t.ex. hår, saliv) eller andra kroppsvätskor?

Om detta krävs för att fastställa din identitet eller kontrollera om det finns spår på din kropp från brottet eller om detta krävs för bevisningen, kommer dina fingeravtryck, ett DNA-prov, biologiskt material eller yttre mått på din kropp att tas eller en kroppsvisitation eller liknande att utföras.

Om du sätter dig till fysiskt motvärn kan åklagaren ge tillstånd till tvångsåtgärder. Om du vägrar kan du få böter på upp till 50 000 CZK.

Om den information som har samlats in på detta sätt inte längre är nödvändig för fortsatta förfaranden eller i syfte att förhindra, leta efter och upptäcka brottsliga aktiviteter, kommer det att förstöras.

Kan jag jag erkänna mig skyldig till alla eller vissa åtalspunkter före rättegången?

Om ditt erkännande är tillförlitligt, kan det ligga till grund för det fortsatta åtalet eller för ett beslut om förenklat förfarande.

Kommer jag att få information om vittnen som har vittnat mot mig och om annan bevisning?

I detta skede av förfarandena kommer du inte att få denna information.

Kommer man att begära information ur straffregistret?

Ja, polisen kommer att begära ett utdrag ur straffregistret.

Väcka åtal – utredning (2)

Vad är syftet med detta skede?

Under utredningen letar polisen efter och undersöker bevisning som är viktig för prövningen av målet. Polisen letar efter såväl bevisning som är till fördel för den tilltalade som bevisning som talar emot den tilltalade.

Vilken tidsfrist gäller för utredningen?

Tidsfristen är två, tre eller sex månader beroende på hur allvarligt målet är. Tidsfristen kan förlängas av den allmänna åklagaren grundat på skriftliga skäl som lämnas av polisen. Men åklagaren måste i varje enskilt fall se över skälen åtminstone en gång i månaden.

Polisen måste agera så snabbt som möjligt. Om du påverkas negativt av ett dröjsmål, kan du be den allmänna åklagaren att lösa problemet. Om dröjsmålen orsakas av den allmänna åklagaren, kan du be hans eller hennes överordnade att lösa problemet.

Den tilltalade kan också kräva ersättning för skador som inte är ekonomiska och som orsakats av dröjsmål i förfarandet eller också skadestånd. När domstolen fastställer påföljd kommer den att ta hänsyn till eventuella dröjsmål under denna fas.

Vad kommer jag att få veta om vad som händer?

Du kommer att delges beslutet om att väcka åtal. Detta innehåller en beskrivning av den gärning du anklagas för, av den rättsliga grunden och av skälen. Du kan lämna in en invändning mot detta beslut inom en tidsfrist på tre dagar och den allmänna åklagaren fattar då beslut om din invändning.

Du eller din försvarsadvokat kommer att informeras om utredningsförfarandena och du kommer att ha rätt att delta i dessa genom din försvarsadvokat, att ställa frågor till vittnena och lägga fram bevisning. Du och din försvarsadvokat kan nekas åtkomst till din akt under utredningen om det finns rättmätiga skäl till det.

Kommer jag att få en tolk om jag inte talar språket?

Om du inte talar tjeckiska, kommer du under undersökningen att få en tolk för ett språk du talar eller för ditt modersmål.

Du kommer också att få en tolk under utredningsförfarandena. I det här skedet kommer polisen att låta dig delta och ställa frågor om du vill.

På din begäran kommer du att få en skriftlig översättning av beslutet om att väcka åtal, häktningsbeslutet eller beslutet om villkorligt uppskov av åtalet.

I vilket skede kommer jag att få tala med en advokat?

Det kan du göra när som helst och samtalets förtrolighet måste säkerställas. En tolk kommer att ordnas på advokatens begäran. Du kan själv välja en advokat (se Länken öppnas i ett nytt fönsterfaktablad 1).

Kommer man att begära information från mig? Bör jag lämna information?

Du har rätt att framföra din åsikt om målet och du har också rätt att inte säga någonting.

Kan jag göra invändningar mot undersökningspolisen, den allmänna åklagaren eller domaren?

Du kan göra en invändning mot polistjänstemannen eller den allmänna åklagaren liksom mot protokollföraren, övervakaren, domstolstjänstemannen, mot den sakkunniga som förordnats av rätten, mot tolken samt mot domaren om du anser att de är partiska – det vill säga om du anser att de har personliga intressekonflikter i ditt mål eller i förhållande till någon av parterna eller deras företrädare och att de därför inte kan fatta opartiska beslut.

I allmänna ordalag anses en person alltså partisk om han eller hon redan har bidragit till förfarandena i en annan processfunktion. Exempelvis kan en domare inte förklara någon skyldig och besluta om straff om samma domare har meddelat häktningsbeslut i det förberedande förförandet, beslutat om avlyssning och så vidare.

Den person som först beslutar om din invändning är den person vars partiskhet du har invänt mot.

Om du inte är nöjd med detta beslut kan du anföra klagomål mot denna persons beslut inom tre dagar och en överordnad myndighet kommer sedan att fatta beslut. Beslut i procedurfrågor som fattats av en partisk person får inte tillämpas i straffrättsliga förfaranden.

Vad händer om jag säger något som är dåligt för mitt mål?

Allt du säger kan användas för dig eller mot dig. Ditt vittnesmål i detta skede av förfarandet kan användas som bevisning.

Kan jag kontakta en familjemedlem eller en vän?

Polisen avgör om du kan kontakta din familj eller vänner under undersökningen, frihetsberövandet och anhållandet. Om du har häktats har du rätt att skriva brev (breven läses av Tjeckiens fängelseväsende om du har häktats på grund av risken för att du kan påverka vittnen och även av den allmänna åklagaren som har behörighet att censurera dina brev).

Du har rätt att ta emot besökare en gång varannan vecka när du sitter i fängelse, men om du är häktad kommer någon annan att vara närvarande under besöken på grund av risken för att du kan påverka vittnen.

Kan jag få träffa en läkare om jag behöver det?

Om du är häktad kommer du att få träffa fängelseläkaren som är förpliktad att tillhandahålla lämplig medicinsk vård. Om du är intagen för undersökning eller frihetsberövad, se Länken öppnas i ett nytt fönster#Podstránka_1här

Kan jag kontakta min ambassad om jag är medborgare i ett annat land?

Ja, i förfarandenas samtliga skeden. Alla möten med en konsulattjänsteman är förtroliga. Domstolen kommer med ditt samtycke att informera konsulatet om att du har häktats.

Jag kommer från ett annat land. Måste jag vara närvarande under utredningen?

Det är inte nödvändigt att du är närvarande om din undersökning har ägt rum och om du inte vill vara närvarande vid utredningen. Om det finns risk för att du flyr kommer du att häktas eller få tillstånd att röra dig fritt när du har skriftligen har intygat att du kommer att återvända när du inkallas.

Kan jag skickas tillbaka till mitt hemland?

Ja, om villkoren är uppfyllda för utlämning eller överlämnande för åtal eller för avtjänande av straff i ett annat land och ett sådant förfarande inte är undantaget genom lag.

Kan jag lämna landet under utredningen?

Ja, men du är skyldig att ha en giltig postadress eller på annat sätt stå i kontakt med de myndigheter som ansvarar för det straffrättsliga förfarandet. I annat fall kan du anhållas och placeras i häkte.

Kommer man att be mig lämna fingeravtryck, DNA-prov (t.ex. hår eller saliv) eller andra kroppsvätskor? Förekommer kroppsvisitation?

Ja, om det är nödvändigt. Du är skyldig att rätta dig efter en sådan inkallelse.

Kan mitt hem, mina affärslokaler, min bil eller andra ägodelar genomsökas?

Ja, en husrannsakan kan äga rum med hjälp av ett beslut utfärdat av en domare. I andra lokaler kan detta göras med hjälp av ett beslut utfärdat av den allmänna åklagaren eller polisen.

Kan jag jag erkänna mig skyldig till alla eller vissa åtalspunkter före rättegången?

Ja, under polisens undersökning.

Kan en åtalspunkt ändras innan domstolsförhandlingarna inleds?

Nej, endast åtalspunktens juridiska beskrivning kan ändras. För att kunna åtala dig för en annan handling krävs ett nytt beslut om att väcka åtal.

Kan jag åtalas för ett brott som jag redan har åtalats för i en annan medlemsstat?

Ja. Detta gäller dock inte om åtalet i den andra medlemsstaten i ditt mål slutade i en dom, sköts upp, slutade med godkännande eller lösning eller omprövades som en förseelse i stället för ett brott.

Kommer jag att få information om de vittnen som finns mot mig?

Du kan ta reda på deras identitet och innehållet i deras vittnesmål genom att undersöka akten eller om du och din försvarsadvokat är närvarande under deras undersökning. Skyddade vittnens identitet kommer inte att avslöjas för dig.

Kommer jag att få information om annan bevisning mot mig?

Ja, så snart som du och din försvarsadvokat får undersöka akten.

Kommer man att begära information ur straffregistret?

Ja.

Häktning (3)

Kommer jag att hållas kvar i häkte eller försättas på fri fot?

Endast en person som har åtalats får häktas.

Om du överlämnas till domstolen med en häktningsframställan om att häktas inom 48 timmar efter frihetsberövandet eller 24 timmar efter anhållandet, kommer domstolen att avgöra om du ska häktas eller inte.

Skälen för häktning kan vara:

 • möjligheten att du avviker från åtal eller straff (flyktfara),
 • möjligheten att du försvårar utredningen, till exempel genom att påverka vittnen (kollusionsfara),
 • möjligheten att du fullbordar brottet du hade påbörjat eller begår ett nytt brott (recidivfara).

Om skälen för häktning inte längre är aktuella eller inte längre föreligger, kommer du att försättas på fri fot efter ett beslut från den allmänna åklagaren.

Du måste också försättas på fri fot efter att den laga tidsfristen har löpt ut. För häktning vid kollusionsfara är tidsfristen tre månader. För häktning vid flykt- och recidivfara är tidsfristen ett år i mål som ger ett möjligt straff på upp till fem år, två år i mål som eventuellt ger ett högre straff, tre år för särskilt allvarliga fall och fyra år om ett exceptionellt straff kan utfärdas för brottet.

Men av dessa tidsfrister gäller endast en tredjedel under det förberedande förfarandet och två tredjedelar för förfarandena i domstol.

Skälen till att häkta dig undersöks kontinuerligt. Ett nytt beslut måste fattas av åklagaren när du har varit häktad i tre månader liksom 30 dagar efter att åtalet har lämnats in och alltid var tredje månad efter att det tidigare beslutet har trätt i kraft.

Hur kan jag friges från häktet?

Du har alltid rätt att begära att friges från häktet fjorton dagar efter att det senaste häktningsbeslutet trädde i kraft. Men om du kan uppge andra skäl i din begäran kan du begära att försättas på fri fot när som helst.

Du har rätt att föreslå att häktningen vid flykt- eller recidivfara ersätts av:

 • ditt skriftliga löfte om att du kommer att leva ett laglydigt liv och att du kommer att inställa dig vid domstolen när det är nödvändigt,
 • ge en penninggaranti (borgen) som fastställs av domstolen,
 • övervakning av en övervakare,
 • en garanti ställd av en intresserad medborgarorganisation eller annan tillförlitlig person.

I händelse av häktning vid recidivfara för vissa brott som specificerats enligt lag kan en penninggaranti inte accepteras. Penninggarantin måste ges av en annan person än dig.

Beslut under det förberedande förfarandet – ett åtal (4)

Vad är syftet med detta skede?

I detta skede avslutas utredningen av brottmålet och den allmänna åklagaren beslutar om nästa förfarande:

 • överlämna målet till en annan myndighet,
 • lägga ned åtalet,
 • villkorligt lägga ned åtalet,
 • godkänna lösning,
 • väcka åtal mot dig i domstol.

Vad kommer jag att få veta om vad som händer?

Den allmänna åklagarens beslut eller åtalet kommer att överlämnas till dig. Du har rätt att lämna in en invändning mot:

 • att åtal väcks mot dig,
 • att åtalet skjuts upp,
 • att åtalet skjuts upp villkorligt,
 • en lösning.

Ett beslut om din invändning kommer att fattas av den överordnade allmänna åklagaren.

Kommer jag att få en tolk om jag inte talar tjeckiska?

Se väcka åtal– utredning (2).

I vilket skede kommer jag att få tala med en advokat?

Se Länken öppnas i ett nytt fönster#Podstránka_2väcka åtal – utredning (2).

Kommer jag att häktas eller försättas på fri fot?

Om det fortfarande finns skäl för häktningen och om den laga tidsfristen för häktningen inte har överskridits, kommer väckandet av åtalet inte att påverka häktningens längd.

Kan åtalet ändras före rättegången?

Åtalspunkterna liksom den allmänna åklagarens beslut i detta skede måste bygga på de uppgifter som gav upphov till åtalet. Men den juridiska beskrivningen kan ändras om den allmänna åklagaren beslutar att det är lämpligt.

Kan jag dömas och kan straffet avgöras utan rättegång?

I mindre allvarliga fall kan domaren utfärda ett strafföreläggande till dig som innehåller ett beslut om din skuld och ditt straff utan handläggning av målet.

Strafföreläggandet kan medföra:

 • villkorlig fängelsedom eller husarrest i ett år,
 • samhällstjänst,
 • ett förbud mot vissa aktiviteter i fem år,
 • ett ekonomiskt straff,
 • ett förbud mot bosättning i upp till fem år,
 • utvisning i upp till fem år,
 • eller liknande straff.

Om du inte invänder mot föreläggandet inom åtta dagar efter att du har tagit emot det, träder det i kraft och verkställs. Om du lämnar in en invändning inom tidsfristen eller om strafföreläggandet inte kan överlämnas till dig, kommer en rättegång att hållas. Se Länken öppnas i ett nytt fönsterfaktablad 3.

Kommer jag att få information om bevisningen mot mig?

Åtalet innehåller bevisning som den allmänna åklagaren kommer att presentera under rättegången. Ytterligare bevisning kan ses i akten eller komma fram under handläggningen av målet.

Kommer man att begära information ur straffregistret?

Det ingår redan i akten.

Förkortat förberedande förfarande (5)

Syftet med detta skede

Om en misstänkt grips på bar gärning på brottsplatsen för ett brott som kan ge högst tre års fängelse eller om det är sannolikt att rättegången skulle äga rum inom två veckor kan förkortade förfaranden hållas.

I dessa förfaranden informerar polisen den misstänkta om det brott som han eller hon är misstänkt för att ha begått utan att väcka åtal. Om det förkortade förberedande förfarandet avslutas inom två veckor, kan den allmänna åklagaren lämna in en begäran till domstolen om att straffa förövaren.

Vad kommer jag att få veta om vad som händer?

Du kommer att informeras om detaljerna för det misstänkta brottet senast när undersökningen av dig inleds. Du kommer att få information om dina rättigheter.

Kommer jag att få en tolk om jag inte talar språket?

Ja, en tolk kommer att vara närvarande som talar ett språk du talar eller ditt modersmål. Det skriftliga yrkandet om straff kommer att översättas.

I vilket skede kommer jag att få tala med en advokat?

När som helst om du väljer en advokat. Om du inte friges från frihetsberövandet efter undersökningen, kommer domstolen att utse en advokat åt dig om du inte har någon.

Kommer man att begära information från mig? Bör jag lämna information?

Se väcka åtal – utredning (2).

Vad händer om jag säger något som är dåligt för mitt mål?

Du kan försämra din ställning, vilket kan resultera i en fällande dom.

Kan jag kontakta en familjemedlem eller en vän? Kan jag få träffa en läkare om jag behöver det?

Se väcka åtal – utredning (2).

Kan jag kontakta min ambassad om jag är medborgare i ett annat land?

Se väcka åtal – utredning (2).

Jag kommer från ett annat land. Måste jag vara närvarande under utredningen?

Om du har försatts på fri fot, är det inte nödvändigt att du är närvarande. Men det är bra om du håller kontakten med de myndigheter som ansvarar för det straffrättsliga förfarandet och ger dem en giltig postadress, så att din frånvaro inte betraktas som flykt som du kan straffas för.

Kan jag skickas tillbaka till mitt hemland?

Ja, om domstolen beslutar att straffet är att utvisa dig.

Kommer jag att hållas kvar i häkte eller försättas på fri fot?

Om det finns skäl för häktning kommer du att häktas. Se häktning (3).

Kommer man att be mig lämna fingeravtryck, DNA-prov (t.ex. hår eller saliv) eller andra kroppsvätskor? Förekommer kroppsvisitation? Kan mitt hem, mina affärslokaler, min bil eller andra ägodelar genomsökas?

Se Länken öppnas i ett nytt fönster#Podstránka_2väcka åtal – utredning (2).

Kan jag jag erkänna mig skyldig till alla eller vissa åtalspunkter före rättegången?

Ja, under den första undersökningen eller om domstolen handlägger ditt mål i ett förkortat förfarande.

Kan åtalet ändras före rättegången?

Nya uppgifter kan inte läggas till åtalet. Men den rättsliga grunden kan ändras.

Kan jag åtalas för ett brott som jag redan har åtalats för i en annan medlemsstat?

Se väcka åtal – utredning (2).Länken öppnas i ett nytt fönster#Podstránka_2

Kommer jag att få information om de vittnen som finns mot mig? Kommer jag att få information om annan bevisning mot mig?

Ja, när du får åtkomst till din akt (vanligtvis då det förkortade rättsliga förfarandet inleds) eller om du är närvarande under undersökningsförfarandena.

Kommer man att begära information ur straffregistret?

Ja.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterLagen om rättegångar i brottmål

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet

Länken öppnas i ett nytt fönsterRättsinformation för alla

Länken öppnas i ett nytt fönsterStrafflagen

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörordning nr 273/2008 om polisen i Tjeckien

Länken öppnas i ett nytt fönsterWienkonventionen om konsulära förbindelser av den 24 april 1963

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörordning nr 101/2000 om skydd av personuppgifter


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 16/09/2020

3. Mina rättigheter under rättegången

I detta faktablad beskrivs dina rättigheter under rättegången.


Grundläggande rättigheter

Under straffrättsliga förfaranden har du rätt att:

 • förvänta att de myndigheter som ansvarar för straffrättsliga förfaranden arbetar så snabbt som möjligt och tar full hänsyn till dina rättigheter och grundläggande friheter,
 • kräva att de myndigheter som ansvarar för straffrättsliga förfaranden agerar på ett sådant sätt att det inte finns några rimliga tvivel kring de fakta som är nödvändiga för att rätt beslut ska kunna fattas. De måste visa samma noggrannhet i bedömningen av bevisning till din fördel som till din nackdel,
 • informeras om dina rättigheter av de myndigheter som ansvarar för straffrättsliga förfaranden och få möjlighet att dra full nytta av dessa rättigheter,
 • framföra din åsikt om alla anklagelser mot dig och om bevisningen som stödjer dem,
 • vägra vittna,
 • granska akter, få utdrag, anteckna och ta kopior på egen bekostnad,
 • delta i diskussionen om målet under rättegången och de offentliga förhandlingar som hålls under ett överklagande,
 • göra ett slutanförande under rättegången och i en offentlig förhandling under överklagandet liksom rätt att göra en slutlig framställning,
 • presentera omständigheter och bevisning till ditt försvar,
 • göra framställningar (om granskning av bevisning och beslutsmetoder) och lämna in ansökningar,
 • använda rättsmedel (ordinarie sådana, såsom begäran om omprövning, klagomål, överklagande och invändning, men även vissa extraordinära rättsmedel såsom resning eller besvär över domvilla.
 • välja en försvarsadvokat (om du inte väljer en själv kan en familjemedlem eller någon annan berörd person välja en åt dig) och be om hans eller hennes råd även i samband med åtgärder som den myndighet som ansvarar för de straffrättsliga förfarandena vidtar på eget initiativ,
 • tala med din försvarsadvokat i enrum om du är häktad eller avtjänar ett fängelsestraff,
 • begära att din försvarsadvokat är närvarande under förhör och att han eller hon deltar i andra delar av det förberedande förfarandet,
 • använda ditt modersmål eller ett annat språk du talar inför myndigheter som ansvarar för straffrättsliga förfaranden, om du förklarar att du inte talar tjeckiska.

Rättegång

Inledande förhandling om åtalspunkterna

Om ett åtal har väckts kommer det att granskas av domstolens ordförande som avgör om det krävs en inledande förhandling eller om saken kan gå direkt till huvudförhandling.

Resultatet från den inledande förhandlingen om åtalet kan vara ett domstolsbeslut om:

 • att fastställa behörig domstol,
 • att överlämna målet till en annan myndighet (om det inte är ett brott utan kunde vara fråga om en förseelse etc.),
 • lägga ned åtalet,
 • tillfälligt upphäva åtalet,
 • återförvisa målet till den allmänna åklagaren för fortsatt utredning,
 • villkorligt upphäva åtalet eller godkänna en förlikning.

Var kommer rättegången att hållas?

Beroende på hur allvarligt brottet är kommer rättegången i första instans att hållas i distriktsdomstolen eller i den regionala domstolen som har jurisdiktion i den ort där brottet begicks eller i den tilltalades bosättningsort eller i den ort där brottet upptäcktes.

Kommer rättegången att vara offentlig?

Ja, rättegången är offentlig. Men allmänheten kan utestängas i vissa mål.

Vem avgör målet?

En panel med domare eller en ensam domare avgör målet.

Kan jag göra invändningar mot domaren?

Ja, se Länken öppnas i ett nytt fönsterfaktablad 2.

Kan åtalspunkterna ändras under rättegången?

Rättegången hålls endast för att besluta om den gärning som beskrivs i åtalet. Men om det visar sig att du har begått andra gärningar, kan man under de inledande diskussionerna om åtalet eller mot slutet av rättegången besluta att målet ska återförvisas tillbaka till den allmänna åklagaren för fortsatt utredning.

Det ändrade åtalet kommer att innehålla de nya åtalspunkterna. Domstolen kan besluta att den gärning du står åtalad för förtjänar en lindrigare eller en strängare påföljd än vad den allmänna åklagaren har föreslagit.

Vad händer om jag erkänner mig skyldig till alla eller vissa åtalspunkter under rättegången?

Om du erkänner dig skyldig, kommer domstolen att fortsätta undersöka och bedöma vittnesmålen från  de personer som vittnar till din fördel.

Vilka rättigheter har jag under rättegången?

Se grundläggande rättigheter i början av detta faktablad. Det finns andra specifika rättigheter som gäller specifika situationer under rättegången. 

Måste jag vara närvarande under rättegången? Kan den hållas utan mig?

Rättegången kan hållas utan dig, men inte om:

 • du är häktad,
 • du avtjänar ett fängelsestraff,
 • målet omfattar ett brott för vilket du kan dömas till fängelse i mer än fem år. Du behöver dock inte vara närvarande under rättegången heller i detta fall, om du ber domstolen att hålla rättegången i din frånvaro.

I mål där det krävs ett försvar (seLänken öppnas i ett nytt fönster faktablad 1) kan rättegången inte hållas utan att en försvarsadvokat är närvarande.

Kan jag delta via videokonferens om jag bor i en annan medlemsstat?

Det går inte att delta i rättegången på detta sätt.

Ska jag vara närvarande under hela rättegången?

Du ska vara närvarande under hela rättegången. Du behöver inte vara närvarande i förfaranden som äger rum utanför rättegången, men du och din försvarsadvokat har rätt att delta i dessa om ni vill.

Kommer jag att få en tolk om jag inte förstår vad som händer?

Ja, se grundläggande rättigheter i början av detta faktablad.

Måste jag ha en advokat? Kommer jag att få en advokat? Kan jag byta advokat?

I lagen om rättegångar i brottmål anges när du måste ha ett försvar. Se Länken öppnas i ett nytt fönsterfaktablad 1.

Kan jag eller måste jag uttala mig under rättegången?

Under rättegången har du rätt till ett försvar, det vill säga att försvara dig själv eller göra det med hjälp av en försvarsadvokat. Under hela rättegången kommer domstolen att tillåta dig eller din försvarsadvokat att framföra åsikter om alla förfaranden som äger rum. Du behöver inte utnyttja rättigheten att försvara dig själv och du kan vägra att vittna.

Vilka följder får det om jag inte talar sanning under rättegången?

Som tilltalad är du inte skyldig att tala sanning i domstolen. Men om du uppsåtligt uttalar dig osannfärdigt om fakta för att få till stånd åtal mot någon annan, kan du senare åtalas för ärekränkning.

Vilka rättigheter har jag i förhållande till bevisningen mot mig?

Du har rätt att framföra en åsikt om bevisningen och föreslå ytterligare bevisning eller föreslå bevisning som stöder ditt försvar.

Under ett slutanförande kommer du att få möjlighet att framföra din åsikt om bevisningen efter att varje del av bevisningen har granskats.

Vilken typ av bevisning jag lägga fram? Under vilka omständigheter?

Utöver ditt vittnesmål kan du lägga fram bevisning som kan motbevisa eller minska din skuld, bland annat utfråga vittnen, bestrida bevisningen, identifiera vittnen, rekonstruera brottsplatsen, utfråga experter, skriftlig bevisning, husrannsakan.

 

Du har rätt att föreslå för domstolen att sådan bevisning ska granskas. Domstolen avgör om man ska göra detta eller inte. Så snart domstolens ordförande förklarar bevisningen komplett kan ingen ytterligare bevisning läggas fram i målet.

Kan jag låta en privatdetektiv samla in bevisning?

Det är möjligt att anlita en privatdetektiv. Men för att den insamlade bevisningen ska kunna användas under rättegången måste privatdetektiven agera enligt lagen. Privatdetektiven får inte påverka vittnen.

Kan jag be ett vittne uttala sig för mig?

Du kan föreslå att en viss person granskas om du anser att personens bevisning kan gynna ditt mål. Men du får inte påverka vittnen.

Vilken information ur straffregistret beaktas?

Straffregistret tas med i beräkningen när straffet fastställs under förutsättning att den fällande domen inte har upphört att gälla.

Vad händer vid slutet av rättegången?

Rättegången kan avslutas på följande sätt:

 • målet kan återlämnas till den allmänna åklagaren för fortsatt utredning,
 • om gärningen inte är ett brott utan kan betraktas som en förseelse, kan målet hänskjutas. Åtalet kan avbrytas,
 • åtalet kan avbrytas villkorligt eller en lösning kan godkännas,
 • domstolen besluta om en fällande dom eller ett frikännande.

Straff, målsägandens rättigheter

Vilket straff kan jag få?

Enligt strafflagen kan du få följande straff om du begår ett brott:

 • fängelsestraff som, om inget annat specifikt anges i lagen, kan vara ovillkorligt, villkorligt eller villkorligt med övervakning. Ett extraordinärt straff är också möjligt. Detta är antingen fängelse i över tjugo till trettio år eller livstids fängelse,
 • husarrest,
 • samhällstjänst,
 • förverkande av egendom,
 • ekonomiskt straff,
 • förverkande av ett föremål eller en tillgång,
 • förbud mot vissa aktiviteter,
 • förbud mot bosättning,
 • förbud mot inträde till sport-, kultur- eller andra sociala evenemang,
 • indragna hederstitlar eller utmärkelser,
 • indragen militär grad,
 • utvisning.

Vilken funktion har brottsoffret (målsäganden) under rättegången?

Brottsoffret, det vill säga den person som skadades, som led skada på sin egendom eller sin person eller som åsamkades annan skada genom ett brott har rätt att:

 • företrädas genom ombud. Om brottsoffret bevisar att han eller hon saknar tillgångar, kan han eller hon få kostnadsfri rättshjälp genom en advokat,
 • lämna in framställningar om ytterligare bevisning,
 • granska akter,
 • delta i rättegången och en offentlig förhandling under överklagandet,
 • framföra sin åsikt om målet innan rättegången avslutas,
 • om brottsoffret enligt lag har rätt till skadestånd och den tilltalade får en fällande dom, kan brottsoffret be domstolen kräva att den tilltalade betalar skadestånd. Framställningen måste göras senast innan bevisningen presenteras under rättegången,
 • om brottsoffret befinner sig i potentiell fara från den tilltalade eller om den dömda personen försätts på fri fot, har brottsoffret rätt att begära information i god tid om att den tilltalade har försatts på fri fot, flytt eller liknande omständigheter.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet

Länken öppnas i ett nytt fönsterStrafflag för allmänheten

Länken öppnas i ett nytt fönsterHjälp till brottsoffer


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 16/09/2020

4. Mina rättigheter efter att domen har meddelats


Kan jag överklaga?

Ja, du kan överklaga domen i ditt mål om det fanns misstag i slutsatserna som har direkt med dig att göra. Du kan överklaga en fällande dom, påföljden och/eller den ådömda ersättningen eller överklaga alla slutsatser från förstainstansdomstolen. Du måste lämna in överklagandet:

 • skriftligen,
 • till den domstol som har utfärdat domen,
 • inom åtta dagar från den dag du fick en kopia av domen (om kopian överlämnas till både dig och din försvarsadvokat, beräknas tidsfristen utifrån det senare av de båda datumen).

I överklagandet måste du tydligt ange vilka delar av domen du överklagar och även de specifika felen i domen och/eller de föregående förfarandena. Du kan också överklaga utan särskilda skäl genom att lämna in en ansökan till ordföranden i förstainstansdomstolen och begära att han eller hon förlänger tidsfristen för att lämna in de särskilda skälen.

Vilka är skälen till ett överklagande?

Du kan lämna in ett överklagande utifrån fel i slutsatserna i domen som har direkt med dig att göra eller på grund av att en särskild slutsats inte ingick i domen. Du kan även stödja ditt överklagande på nya uppgifter och bevisning.

Vad händer om jag överklagar?

Domen träder inte i kraft och/eller blir inte verkställbar förrän appellationsdomstolen har fattat sitt beslut. Om du är häktad, kommer du inte automatiskt att försättas på fri fot bara för att du har lämnat in ett överklagande.

Vad händer när målet prövas på nytt?

Förstainstansdomstolen undersöker om ditt överklagande innehåller all den information som krävs. Om inte ber domstolen dig och din försvarsadvokat att åtgärda dessa fel inom en tidsfrist på fem dagar (åtta dagar om du inte har någon försvarsadvokat och ordföranden i domstolen ger instruktionerna direkt till dig).

En kopia av överklagandet och skälen lämnas till de andra berörda parterna i målet och hela akten presenteras för appellationsdomstolen.

 

Den högre regionala domstolen beslutar om ett överklagande av en dom i distriktsdomstolen och högsta domstolen beslutar om ett överklagande av en dom i den regionala domstolen.

När appellationsdomstolen har inlett förfarandena kommer den bestridda domen att presenteras och en rapport över målet att överlämnas.

Därefter ska du presentera och förklara grunderna för överklagandet. Om varken du eller försvarsadvokaten är närvarande, är det domstolens ordförande som gör detta.

Därefter kommer den allmänna åklagaren och vem som helst som kan vara direkt påverkad av appellationsdomstolens beslut att presentera sina argument.

När framställningarna har presenterats granskar appellationsdomstolen den bevisning som krävs för att kunna fatta ett beslut om överklagandet, om inte granskningen av bevisningen är så omfattande att det skulle innebära att man upprepar förstainstansdomstolens tidigare arbete.

Appellationsdomstolen kan:

 • avslå överklagandet (om överklagandet inte är rimligt, om det var försenat, om det lämnats in av en obehörig person eller av liknande skäl), men detta görs alltid vid en offentlig förhandling,
 • avslå överklagandet (om dess innehåll inte uppfyller kraven för ett överklagande),
 • avbryta åtalet,
 • upphäva den bestridda domen eller delar av den,
 • besluta att framställa målet för ett beslut om domstolens behörighet,
 • överlämna målet till en annan myndighet,
 • stoppa åtalet (om förstainstansdomstolen redan borde ha gjort det),
 • avbryta åtalet (om förstainstansdomstolen redan borde ha gjort det).

Den kan också upphäva den bestridda domen på grund av grundläggande fel i förfarandena:

 • fel i domen (otydlighet, ofullständiga slutsatser i målet),
 • tvivel om riktigheten i målets slutsatser eller att bevisningen måste reproduceras,
 • brott mot bestämmelserna i strafflagen,
 • brister i straffet,
 • ett felaktigt beslut om brottsoffrets anspråk.

När appellationsdomstolen har upphävt domen kan den antingen:

 • återlämna målet till förstainstansdomstolen,
 • besluta om en dom i målet och detta görs alltid vid en offentlig förhandling,
 • stoppa åtalet.

Vad händer om överklagandet misslyckas?

Om inte åklagaren har överklagat domen, kan appellationsdomstolen inte fatta ett beslut som förvärrar din situation.

När vinner den fällande domen laga kraft?

Om appellationsdomstolen inte återlämnar målet till förstainstansdomstolen, avslutas målet genom appellationsdomstolens beslut och beslutet vinner då samtidigt laga kraft. Förstainstansdomstolens dom vinner också laga kraft, om man inte omedelbart lämnar in ett överklagande mot det.

När domen har trätt i kraft kan du lämna in:

 • ett särskilt överklagande,
 • en hemställan till justitieministern om att lämna in klagomål om brott mot lagen till högsta domstolen,
 • ansökan om tillstånd att återuppta förfarandena.

Kan jag få ersättning om det första beslutet upphävs?

Du kan lämna in en begäran till justitieministeriet om ersättning enligt Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om skador orsakade av en offentlig myndighet.

Kommer den fällande domen att registreras om mitt överklagande lyckas?

Fällande domar registreras endast när domen har vunnit laga kraft. När den fällande domen vinner laga kraft registreras detta i straffregistret. Om ett särskilt rättsmedel lyckas, tas denna registrering bort.

Jag kommer från en annan medlemsstat. Kan jag skickas tillbaka till mitt hemland efter rättegången?

Ja, du kan utlämnas för att avtjäna straffet om den återstående tiden är minst fyra månader.

Den aktuella myndigheten i det berörda landet måste begära utlämning och utlämningen måste överensstämma med författningsenliga bestämmelser och åtaganden samt med internationella fördrag om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Domstolen kan också begära utlämning som en del av en fällande dom.

Kan jag överklaga beslutet om att skicka tillbaka mig till mitt hemland?

Du kan överklaga beslutet när du får meddelandet om att avtjäna straffet. Du kan överklaga utlämningsdomen.

Kan jag prövas på nytt för samma brott om jag får en fällande dom?

Nej, inte heller i andra medlemsstater, om inte man inte ger tillstånd till återvinning av förfarandena.

Kommer information om åtalet och/eller den fällande domen att registreras i straffregistret?

Ja, straffregistret innehåller information om lagenliga fällande domar. Domstolen överlämnar denna information. Informationen sparas i hundra år från ditt födelsedatum.

Om den fällande domen upphävs, visas informationen inte i straffregistret. Du kan få ett utdrag ur registret om du begär det. Beroende på hur allvarlig den fällande domen är, kan den tas bort inom en tidsfrist som fastställts genom lag. Dessa tidsfrister sträcker sig från ett år efter att domen av avtjänats till femton år.

Informationen sparas även utan ditt samtycke.

Kan jag invända mot att informationen sparas?

Du kan lämna in en förvaltningstalan till distriktsdomstolen i Prag.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterStrafflag för allmänheten

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 16/09/2020

5. Trafikbrott och andra brott av lindrigare natur (förseelser)


Länken öppnas i ett nytt fönsterLagen om brott definierar ett ”brott” som ett beteende som bryter mot eller hotar samhällets intressen och som uttryckligen beskrivs som ett brott i lagen eller i andra lagar.

Definitionerna ovan finns i lagen om brott och i Länken öppnas i ett nytt fönsterförvaltningslagen och används i straffprocessen.

Hur handläggs fortkörnings- och parkeringsbrott och liknande?

Trafikbrott handläggs på kommunal nivå.

Kommunala myndigheter handlägger följande överträdelser och utfärdar följande böter:

 • Fortkörningsbrott som normalt sett straffas med böter på mellan 1 000 och 10 000 CZK beroende på hur allvarligt brottet är. Körförbud från en månad till ett år kan också utfärdas.
 • Andra trafikbrott har böter allt efter hur allvarligt brottet är på mellan 1 500 och 10 000 och ett eventuellt körförbud i upp till ett år.
 • Brott mot Länken öppnas i ett nytt fönstertrafiklagen som leder till en dödsolycka eller personskada kan ge böter på mellan 25 000 CZK och 50 000 CZK och körförbud i ett till två år.

 

Förfarandet vid handläggning av förseelser?

Bötesförelägganden

Bötesförelägganden används vid mindre allvarliga brott som har bevisats på ett tillförlitligt sätt och där det inte räcker med en tillrättavisning. Om du är villig att betala en mindre bot, kan detta handläggas av en myndighet som inspekterar trafiken (eller av polisen) genom att man utfärdar böter på platsen. 

Allmänt förfarande vid förseelser

Förseelse prövas enligt ett administrativt förfarande. Förfarandet inleds med att en förseelse anmäls av en statlig myndighet, polisen, en kommunal myndighet eller juridisk person eller en medborgare.

Den kommunala myndigheten kan överlämna ärendet till en annan myndighet innan förfarandena inleds. Om omständigheterna antyder att det är fråga om ett brott under allmänt åtal, överlämnas saken till den allmänna åklagaren.

Du kommer att vara en part i förfarandena i egenskap av tilltalad. Brottsoffret kommer också att vara en part, om det finns ett behov av att diskutera ersättning för skador som orsakats av brottet. Slutligen kan ägaren till ett föremål som beslagtagits eller kan komma att beslagtas (exempelvis fordonets ägare) också vara en part.

Du anklagas för brottet så snart den första åtgärden görs mot dig.

Du har rätt att:

 • framföra din åsikt om alla handlingar du anklagas för och den bevisning som stöder dessa anklagelser,
  • vägra vittna,
  • bestrida uppgifterna och föreslå bevisning till ditt försvar,
  • lämna in skrivelser,
  • lämna in rättsmedel.

Muntliga förhandlingar hålls och den kommunala myndigheten utarbetar en rapport. Man kommer att ställa frågor till dig under förhandlingarna och du kan verkställa dina rättigheter (såsom anges ovan). Rapporten kommer att ingå i akten. Den kommunala myndigheten kommer att be dig att granska dokumenten som ingår i akten innan den utfärdar sitt beslut. Du har rätt att framföra din åsikt om dessa dokument.

Brottsförfarandet avslutas:

 • när förfarandena avslutas av de skäl som anges i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om brott (exempelvis om gärningen inte är ett brott, om du inte har begått brottet, en påföljd vore betydelselös jämfört med det straff du kommer att få för en annan gärning i det straffrättsliga förfarandet och liknande skäl),
 • när beslutet utfärdas, där du förklaras skyldig till brottet och får en påföljd.

Kan personer från andra medlemsstater åtalas för dessa brott?

Personer från andra medlemsstater kan åtalas på samma sätt som tjeckiska medborgare.

Kan jag överklaga?

Du har rätt att överklaga. Men du kan inte överklaga böter som utfärdats i bötesförfaranden.

Ett beslut som ifrågasätts genom ett överklagande kan inte verkställas förrän en överordnad myndighet har fattat beslut om överklagandet.

Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsmyndigheten (normalt sett den kommunala myndigheten) inom 15 dagar från det datum då beslutet meddelades dig.

Kommer dessa brott att visas i straffregistret?

Nej.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterTrafikbrott


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 16/09/2020