1 — Обяснителни бележки

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Назначаване на работа (1)

Механизъм за санкциониране (2)

Ускорена процедура (3)

Задължителна защита (4)

Данни за разследвания/наказателни преследвания/присъди (5)

Право на обжалване в досъдебното производство (6)

Назначаване на работа (1)

Производството може да бъде приключено на всички етапи от производството, било от прокурора, или след подаването на публична жалба от съда. Има много начини за приключване на производството. На практика това са следните:

Ако разследването не е довело до повдигане на обвинение, се извършва прекратяване. В този случай обаче прокуратурата може да възобнови разследването по всяко време (до изтичане на погасителната давност), например при появата на нови доказателства.

Процедурата обаче може да бъде прекратена окончателно, въпреки че по принцип разследването би довело до налагането на такси. Преустановяване възниква, когато е извършено престъпление (наказуеми деяния, наказуеми със присъда от по-малко от една година или глоба), ако дългът се счита за нисък и няма обществен интерес от това. Набирането на персонал може да зависи и от изпълнението на изискване, като например плащане в брой или указание, например участие в семинар в областта на транспорта.

Механизъм за санкциониране (2)

В случай на нарушение в края на процедурата по разследване прокуратурата може писмено да поиска от съда да постанови наказателно определение. Ако съдът прецени, че доказателствата са достатъчни съгласно преписката, заповедта се издава. В наказателното постановление престъплението е описано накратко и се определя конкретна санкция. Ако не подадете жалба срещу санкцията в срок от две седмици, той/тя действа като окончателно съдебно решение и има изпълнителна сила.

Правните последици, които могат да бъдат наложени в наказателно определение, са ограничени. В повечето случаи санкция се налага като санкция. Може да бъде наложена и забрана за шофиране. Ако имате защитник, може да бъде наложено наказание лишаване от свобода, но не може да превишава една година и чието изпълнение трябва да бъде спряно.

Ако жалбата ви е жалба, имате различни възможности:

Ако в наказателното определение е наложена глоба, можете също така да ограничите обжалването до размера на дневните ставки, изчислени според личното и икономическото ви положение. С ваше съгласие и със съгласието на прокуратурата в този случай съдът може да реши писмено без съдебен процес.

Във всички останали случаи се насрочва организиране на основно изслушване, което подобно на ускорената процедура се прилага при събирането на доказателства. Ако упълномощавате даден адвокат да заседава в писмен вид, не е необходимо да се явява лично на заседанието.

Съдът се произнася по спора в главното производство с решение и не е обвързан от задължението за плащане на задължението и от присъдата в наказателния ред. В правната рамка може да бъде наложена по-голяма санкция. Можете да обжалвате решението, което се решава от следващия най-висш съд.

Можете също така да оттеглите възражението си в главното производство до обявяването на съдебното решение, ако прокуратурата даде съгласието си за това.

Преди да започнете процеса, можете да оттеглите жалбата си без съгласието на прокуратурата. С оттеглянето наказателното определение става окончателно и по този начин подлежи на изпълнение.

Ускорена процедура (3)

В случаите, когато съществува прост факт и ясни доказателства, прокурорът може също така да подаде молба за разглеждане на делото по реда на бързото производство пред Общия съд. Такива процедури се извършват например ако не пребивавате в Германия и има опасения, че няма да се явите на по-късна дата.

Ако прокуратурата отправи такова искане, съдът ще проведе съдебен процес срещу Вас незабавно или в кратък срок. В случая не е необходимо да се взема решение за образуване на главното производство, за разлика от делото за повдигане на обвинение. Няма междинна процедура в рамките на ускорената процедура.

В рамките на ускорената процедура е възможно да се опростят доказателствата, така че заявленията за събиране на доказателства също да могат да бъдат отхвърлени при опростени условия.

Наложената санкция е ограничена по ускорената процедура: Съдът може да признае само глоба или наказание лишаване от свобода за не повече от една година. Можете също да го оттеглите.

Задължителна защита (4)

При определени правни условия съдът трябва да назначи защитник, ако нямате защитник: Такъв е случаят, когато например когато сте заподозрян (а) в извършване на престъпление, се предвижда лишаване от свобода за повече от една година, предварително задържане или не можете да се защитавате по друга причина. По ускорената процедура ще получите защита на адвокат, ако той/тя може да очаква да има лишаване от свобода за срок от най-малко шест месеца. Задължението за предоставяне на правна помощ не зависи от вашето финансово положение.

Съдът решава кой адвокат се назначава за служебен защитник. Следва обаче да имате възможност да изберете да определите адвокат за професията на адвокатите на защитата и да определите съда. Ако не назначите адвокат, съдът избира адвокат. Ако сте поръчали това, ще трябва да заплатите на адвокатите на защитата.

Промяна на резервирания защитник е възможна само при изключителни обстоятелства.

Можете обаче да се обърнете към друг адвокат по всяко време. в такива случаи редът на задължителния защитник се отнема редовно. Защитникът трябва да заплати за себе си, освен ако разноските се поемат от държавата в случай на оправдателна присъда.

Данни за разследвания/наказателни преследвания/присъди (5)

Какви данни се съхраняват?

Полицията съхранява данните от разследванията в собствените си бази данни.

По време на текущо разследване и след неговото приключване данните се съхраняват и в прокуратурата. Освен това данните от процедурата по разследване се записват в централния регистър на прокуратурата. Има определени срокове за заличаването, които са регламентирани от закона.

Окончателните присъди се вписват във Връзката отваря нов прозорец Федералния централен регистър по наказателноправни въпроси, който се съхранява от Федералната служба за правосъдие. Регистрацията не е предмет на Вашето съгласие. Присъдите се заличават след изтичане на срок, определен от закона, без да е налице нова присъда. С времето се определя наложеното на вас наказание.

Какви данни се събират в хода на наказателното производство?

Вижте „Какви данни се съхраняват?“

Играят ли данните в разследването?

При разглеждането на предишни разследвания прокуратурата отчита този факт, например когато разглежда възможността за приключване на производството по членове 153 и 153а от Наказателно-процесуалния кодекс.

Дали данните играят роля за постановяването на осъдителна присъда?

В закона се предвижда, че могат да бъдат установени предишни присъди в Централния федерален регистър по време на съдебния процес. Що се отнася до вашите предишни присъди, те могат да имат отрицателно въздействие върху размера на санкциите, които ще ви бъдат налагани. От друга страна, в случай на осъдителна присъда тези данни, които се съхраняват само от прокуратурата и от полицията, не се вземат предвид при произнасянето на присъдата.

Как мога да разбера какви данни се съхраняват за мен и как мога да оспоря задържането на данни?

Можете да разберете какви данни се съхраняват, като поискате информация от органите, които събират данните.

Можете да поискате изтриването на данните от предприятието, което го е съхранявало. Ако изтриването е отказано, можете да поискате съдебен контрол.

Допълнителна информация

Разпоредбите на Федералния централен регистър са определени във Федералния централен регистър, озаглавен Връзката отваря нов прозорец Използване и защита на данните са уредени основно в § 483 и сл. от Наказателно-процесуалния кодекс; централният регистър на производствата е предвиден в § 492 (1) от Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуалния кодекс и в наредбата се предвижда Връзката отваря нов прозорец по-точно регулиране на полицейските досиета в Връзката отваря нов прозорецЗакона за Федералната служба за наказателно преследване и различните полицейски закони на федералните провинции.

Право на обжалване в досъдебното производство (6)

Те имат право на контрол върху законосъобразността на всеки един от тях. За тази цел можете да потърсите правна защита. Възможните средства за правна защита са по-специално жалбата или молбата за постановяване на съдебно решение.

Ако дадена мярка е била извършена от полицията или прокурора без съдебно разпореждане, впоследствие съдът може да поиска преразглеждане на мярката от съда.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 30/08/2019