1 – Vysvětlivky

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Nábor pracovníků (1)

Sankční mechanismus (2)

Zrychlený postup (3)

Povinná obhajoba (4)

Údaje o vyšetřování/stíhání/odsouzení (5)

Právo na odvolání v přípravném řízení (6)

Nábor pracovníků (1)

Řízení může být ukončeno ve všech fázích řízení, buď státním zástupcem, nebo po podání veřejného opravného prostředku soudem. Řízení bylo zahájeno mnoha způsoby. V praxi se jedná o:

Pokud šetření nenastalo podání obžaloby, uskuteční se výpověď. V tomto případě však může Úřad státního zástupce pokračovat v šetření kdykoli (až do promlčení), například když se objeví nové důkazy.

Tento postup však může být ukončen i s konečnou platností, ačkoli by šetření v zásadě vedlo k uložení poplatků. K zániku dochází, je-li trestný čin spáchán (trestné činy, za něž lze uložit trest odnětí svobody v délce kratší než jeden rok nebo peněžitý trest), pokud je dluh považován za nízký a v trestním řízení neexistuje žádný veřejný zájem. Nábor může být rovněž podmíněn splněním požadavku, jako je například hotovostní platba nebo výuka, jako je účast na semináři o dopravě.

Sankční mechanismus (2)

V případě trestného činu, který je předmětem vyšetřování, může státní zastupitelství písemně požádat soud o vydání trestního příkazu. Pokud soud považuje důkazy za dostatečné podle spisu, příkaz bude vydán. V trestním příkazu je trestný čin stručně popsán a je stanovena zvláštní sankce. Pokud proti sankci ve lhůtě dvou týdnů nepředložíte opravný prostředek, jedná jako pravomocný rozsudek a je vykonatelný.

Právní důsledky, které mohou být uloženy v trestním příkazu, jsou omezené. Ve většině případů je pokuta uložena jako pokuta. Zákaz řízení může být rovněž uložen. Pokud máte obhájce, lze uložit trest odnětí svobody, který však nesmí překročit jeden rok a jehož výkon musí být pozastaven.

V případě odvolání máte různé možnosti:

Pokud byla v trestním příkazu uložena pokuta, můžete rovněž omezit odvolání na částku denních sazeb vypočtených podle Vašich osobních a ekonomických okolností. S Vaším souhlasem a se souhlasem státního zastupitelství může soud v tomto případě písemně rozhodnout bez soudního řízení.

Ve všech ostatních případech je třeba uspořádat hlavní jednání, ve kterém se při dokazování obdobně použijí zjednodušení. Pokud jste advokáta zmocnili k písemné účasti advokáta, nemusíte se osobně dostavit k jednání.

Soud v původním řízení rozhoduje rozsudkem a není vázán povinností zaplatit dluh a trest v trestním příkazu. V právním rámci může být uložen vyšší trest. Proti rozhodnutí můžete podat opravný prostředek, o němž rozhoduje druhý nejvyšší soud.

Pokud státní zastupitelství souhlasí, můžete svou námitku ve věci v původním řízení stáhnout.

Před zahájením soudního řízení můžete odvolání stáhnout bez souhlasu státního zastupitelství. S odvoláním se trestní příkaz stává konečným, a je tedy vykonatelný.

Zrychlený postup (3)

V případech prostých skutečností a jasných důkazů může státní zástupce rovněž požádat o projednání věci ve zrychleném řízení před Tribunálem. Tyto postupy se provádějí například v případě, že nemáte bydliště v Německu, a existuje obava, že se neobjeví k pozdějšímu datu.

Pokud státní zastupitelství takovou žádost učiní, soud provede soudní řízení proti Vám okamžitě nebo v krátké době. Rozhodnutí o zahájení hlavního řízení nemusí být v tomto případě přijato, na rozdíl od obžaloby. V rámci zrychleného řízení neexistuje žádný přechodný postup.

V rámci zrychleného řízení je možné dokazování zjednodušit, takže žádosti o shromažďování důkazů mohou být rovněž zamítnuty za zjednodušených podmínek.

Sankce, jež má být uložena, je ve zrychleném řízení omezena: Soud může uznat pokutu nebo trest odnětí svobody v délce nejvýše jednoho roku. Řidičský průkaz můžete rovněž odebrat.

Povinná obhajoba (4)

Za určitých právních podmínek musí soud jmenovat obhájce, pokud nemáte obhájce: Je tomu tak například v případě, kdy existuje podezření ze spáchání trestného činu, kdy jste po dobu delší než jeden rok očekávali odnětí svobody, zdržujete se ve vyšetřovací vazbě nebo se nemůžete bránit z žádného jiného důvodu. V rámci zrychleného řízení obdržíte obhájce, pokud bude moci očekávat odnětí svobody v délce nejméně šesti měsíců. Povinnost poskytnout právní pomoc je nezávislá na vaší finanční situaci.

Soud rozhoduje o tom, který obhájce je jmenován obhájcem. Měli byste však mít rovněž možnost zvolit si advokáta pro advokáty v oblasti obrany a určit soud. Pokud nejmenujete advokáta, vybere si soud advokáta. V případě, že tak učiníte, budete hradit náklady na obhájce.

Změna rezervovaného obhájce je možná pouze za výjimečných okolností.

Můžete se však kdykoli obrátit na jiného právního zástupce. v takových případech se pořadí povinného obhájce odvolává v pravidelných intervalech. Obhájce musí zaplatit sám za sebe, pokud náklady nenese stát v případě zproštění viny.

Údaje o vyšetřování/stíhání/odsouzení (5)

Jaké údaje jsou uchovávány?

Policie uchovává údaje o vyšetřováních do svých vlastních databází.

Během probíhajícího vyšetřování a po jeho uzavření jsou údaje rovněž uloženy u státního zastupitelství. Kromě toho jsou údaje z postupu šetření zaznamenány v centrálním veřejném státním zastupitelství. Existují určité lhůty pro výmaz, které jsou upraveny právními předpisy.

Pravomocné odsouzení se zapíše do Odkaz se otevře v novém okně. federálního centrálního rejstříku pro trestní věci, který je veden Spolkovým úřadem pro spravedlnost. Registrace není předmětem vašeho souhlasu. Odsouzení se vymažou po uplynutí lhůty stanovené zákonem při neexistenci jakéhokoli nového odsouzení. Doba trvání trestu je stanovena ve vztahu k vám.

Které údaje jsou shromažďovány během trestního řízení?

Viz „Jaké údaje jsou uchovávány?“

Hrají údaje v šetření roli?

Při zkoumání předchozích vyšetřování zohledňuje tuto skutečnost státní zastupitelství například při zvažování možnosti ukončení řízení podle § 153 a § 153a trestního řádu.

Hrají údaje roli v přesvědčení?

Zákon stanoví, že předchozí odsouzení v centrálním federálním rejstříku mohou být konstatována při řízení před soudem. Co se týče Vašich předchozích odsouzení, mohou mít negativní dopad na výši sankcí, které vám budou uloženy. Naproti tomu v případě odsouzení se tyto údaje, které jsou uchovávány pouze státním zastupitelstvím a policií, při vynesení rozsudku neberou v úvahu.

Jak mohu zjistit, jaké údaje mi jsou uloženy a jak mohu napadnout uchovávání údajů?

Najdete zde údaje o tom, které údaje jsou uchovávány, od subjektů, které údaje shromažďují.

Můžete požádat o vymazání údajů od subjektu, který údaje uchovával. Je-li výmaz odmítnut, můžete požádat o soudní přezkum.

Další informace

Předpisy týkající se federálního centrálního rejstříku jsou stanoveny v zákoně o centrálním rejstříku, Odkaz se otevře v novém okně. Používání a ochrana údajů se řídí zejména § 483 a násl. trestního řádu; centrální rejstřík řízení je stanoven v § 492 (1) Odkaz se otevře v novém okně.trestního řádu a v Odkaz se otevře v novém okně. nařízení přesněji, nařízení o policejních složkách jsou stanovena v zákoně o Odkaz se otevře v novém okně.Úřadu pro kriminální policii a v různých policejních zákonech spolkových zemí.

Právo na odvolání v přípravném řízení (6)

Mají právo na přezkum své kontroly zákonnosti. Za tímto účelem můžete požádat o nápravu. Možnými opravnými prostředky jsou zejména stížnost nebo návrh na vydání soudního rozhodnutí.

Bylo-li opatření provedeno policií nebo státním zástupcem bez soudního příkazu, může soud následně provést přezkum opatření soudem.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 30/08/2019