1 — Forklarende bemærkninger

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Ansættelse (1)

Sanktionsmekanisme (2)

Fremskyndet procedure (3)

Obligatorisk forsvar (4)

Oplysninger om efterforskninger/retsforfølgninger og domfældelser (5)

Klageadgang i sager forud for retssagen (6)

Ansættelse (1)

Sagen kan afsluttes på alle trin i sagen, enten af den offentlige anklager eller, efter at der er indgivet en offentlig klage, af retten. Sagen afsluttes på mange måder. I praksis drejer det sig om følgende:

Hvis undersøgelsen ikke har givet anledning til en tiltale, finder opsigelsen sted. I dette tilfælde kan anklagemyndigheden dog genoptage undersøgelsen på et hvilket som helst tidspunkt (indtil forældelse), f.eks. når der fremkommer nye beviser.

Proceduren kan dog også afsluttes endeligt, selv om undersøgelsen i princippet vil føre til, at der opkræves afgifter. Ophør finder sted, når en lovovertrædelse er begået (lovovertrædelser, der kan straffes med fængsel i under et år eller bøde), hvis gælden anses for at være lav, og der ikke er nogen offentlig interesse i retsforfølgningen. Ansættelse kan også gøres betinget af opfyldelse af et krav, såsom en kontant betaling eller en instruks, såsom deltagelse i et transportseminar.

Sanktionsmekanisme (2)

I tilfælde af en lovovertrædelse efter afslutningen af undersøgelsesproceduren kan anklagemyndigheden skriftligt anmode retten om at afsige en strafferetlig kendelse. Hvis retten finder, at beviserne er tilstrækkelige, udstedes kendelsen. I den strafferetlige kendelse beskrives overtrædelsen kort, og der fastsættes en særlig sanktion. Hvis du ikke indgiver en klage over sanktionen inden for to uger, fungerer vedkommende som en endelig dom og kan fuldbyrdes.

De retlige konsekvenser, der kan pålægges i en strafferetlig kendelse, er begrænsede. I de fleste tilfælde pålægges en bøde som sanktion. Der kan også indføres et kørselsforbud. Hvis du har en forsvarsadvokat, kan der idømmes en frihedsstraf, der dog ikke må overstige et år, og hvis udførelse skal suspenderes.

Hvis du appellerer, har du forskellige muligheder:

Hvis der er pålagt en bøde i bødepålægget, kan du også begrænse klagen til de dagsatser, der beregnes ud fra Deres personlige og økonomiske forhold. Med Deres samtykke og med samtykke fra anklagemyndigheden i denne sag kan retten træffe afgørelse skriftligt uden rettergang.

I alle andre tilfælde afholdes der en hovedhøring, hvor der i lighed med den fremskyndede procedure anvendes forenklinger ved bevisoptagelsen. Hvis du bemyndiger en advokat til at sidde på din vegne skriftligt, behøver du ikke møde personligt op til mødet.

Retten træffer afgørelse i hovedsagen ved dom og er ikke bundet af forpligtelsen til at betale skylden og strafudmålingen i den strafferetlige kendelse. Inden for de retlige rammer kan der pålægges en højere straf. Du kan appellere dommen, som afgøres af den næste højeste domstol.

Du kan også trække din indsigelse tilbage i hovedsagen, indtil retsafgørelsen er afsagt, hvis anklagemyndigheden er enig.

Før du begynder retssagen, kan du trække din klage tilbage uden anklagemyndighedens samtykke. Med tilbagetrækningen bliver den strafferetlige orden endelig og dermed eksigibel.

Fremskyndet procedure (3)

I tilfælde, hvor der foreligger en simpel faktisk omstændighed og et klart bevis, kan statsanklageren også anmode om, at der træffes afgørelse efter en hasteprocedure for Retten. Sådanne procedurer gennemføres f.eks., hvis du ikke er bosiddende i Tyskland, og der er frygt for, at du ikke vil møde på et senere tidspunkt.

Hvis anklagemyndigheden fremsætter en sådan anmodning, vil retten foretage en retssag mod dig med det samme eller på kort tid. I modsætning til, hvad der er tilfældet med en tiltale, er det ikke nødvendigt at træffe afgørelse om indledning af hovedsagen. Der er ingen mellemliggende procedure efter den fremskyndede procedure.

Efter den fremskyndede procedure er det muligt at indføre en forenklet procedure, så ansøgninger om indsamling af bevismateriale også kan afvises på forenklede betingelser.

Den sanktion, der skal pålægges, er begrænset i den fremskyndede procedure: Retten kan kun anerkende en bøde eller en frihedsstraf af en varighed på højst et år. Du kan også inddrage kørekortet.

Obligatorisk forsvar (4)

Under visse retlige betingelser skal retten udpege en forsvarer, hvis du ikke har en forsvarsadvokat: Dette er f.eks. tilfældet, hvis du mistænkes for at have begået en forbrydelse, du har ventet fængsel i mere end et år, er du varetægtsfængslet, eller du ikke kan forsvare dig af andre årsager. Under den fremskyndede procedure vil du modtage en forsvarer, hvis vedkommende kan forvente en fængselsstraf på mindst seks måneder. Forpligtelsen til at yde juridisk bistand er uafhængig af Deres økonomiske situation.

Retten afgør, hvilken advokat der skal udpeges som forsvarsadvokat. Du bør dog også have mulighed for at vælge at udpege en advokat til at varetage forsvarsadvokater og til at udpege domstolen. Hvis du ikke udnævner en advokat, vælger domstolen en advokat. Hvis du er beordret til at gøre det, skal du betale forsvarsadvokatens omkostninger.

En udskiftning af det reserverede forsvarsadvokat kan kun ske under ekstraordinære omstændigheder.

Du kan dog til enhver tid gøre brug af en anden advokat efter eget valg. i sådanne tilfælde trækkes den obligatoriske forsvarsadvokats orden tilbage med jævne mellemrum. Forsvareren skal betale for dig selv, medmindre omkostningerne bæres af staten i tilfælde af frifindelse.

Oplysninger om efterforskninger/retsforfølgninger og domfældelser (5)

Hvilke data lagres?

Politiet lagrer data om undersøgelser i deres egne databaser.

I forbindelse med en igangværende efterforskning og efter indgåelsen heraf lagres data også hos anklagemyndigheden. Oplysninger fra en undersøgelsesprocedure registreres desuden i den centrale offentlige anklagers register. Der er visse frister for sletning, som er reguleret ved lov.

De endelige domme indføres i Link åbner i nyt vindue det føderale centralregister for straffesager, som ligger hos justitsministeriet. Registreringen er ikke betinget af Deres samtykke. Domme slettes efter en lovbestemt frist, hvis der ikke foreligger en ny dom. Varigheden af den straf, der pålægges dig, er afgørende.

Hvilke oplysninger indsamles i forbindelse med straffesager?

Se "Hvilke data lagres?"

Spiller undersøgelsen en rolle?

I forbindelse med de tidligere undersøgelser tager anklagemyndigheden f.eks. hensyn til muligheden for at afslutte proceduren i henhold til strafferetsplejelovens § 153 og 153a.

Spiller oplysningerne en rolle i dommen?

Loven bestemmer, at tidligere domme i det centrale Federal Register kan fastslås under retssagen. For så vidt angår tidligere straffedomme, kan de have en negativ indvirkning på niveauet af de sanktioner, der skal pålægges Dem. I tilfælde af domfældelse tages der derimod ikke hensyn til de oplysninger, der kun lagres af anklagemyndigheden og politiet.

Hvordan kan jeg finde ud af, hvilke data der lagres på mig, og hvordan kan jeg anfægte opbevaringen af oplysninger?

Du kan finde ud af, hvilke data du har lagret, ved at anmode om oplysninger fra organer, der indsamler data.

Du kan anmode om sletning af data fra den enhed, der har lagret dem. Hvis sletningen afvises, kan du anmode om domstolsprøvelse.

Yderligere oplysninger

Forskrifter vedrørende det centrale forbundsregister er fastlagt i centralloven om det centrale register, Link åbner i nyt vindue" Anvendelse og beskyttelse af oplysninger er hovedsagelig reguleret af § § 483 ff. i strafferetsplejeloven; det centrale register over retssager er fastsat i Link åbner i nyt vinduestrafferetsplejelovens § 492 (1), og i en Link åbner i nyt vindue forordning er bestemmelserne om politiets sagsakter fastsat i Link åbner i nyt vinduelov om forbundskriminalpolitiet og de forskellige politiforskrifter i delstaterne.

Klageadgang i sager forud for retssagen (6)

De har ret til at få efterprøvet deres lovlighed efterprøvet. Med henblik herpå kan De søge erstatning. Det er navnlig klagen eller anmodningen om en retsafgørelse, der kan gøres til genstand for søgsmål.

Hvis en handling er udført af politiet eller den offentlige anklager uden retskendelse, kan retten efterfølgende få sagen prøvet ved domstolen.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 30/08/2019