1 – Aiškinamosios pastabos

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Įdarbinimas (1)

Sankcijų mechanizmas (2)

Pagreitinta procedūra (3)

Privaloma gynyba (4)

Tyrimų, baudžiamojo persekiojimo ir apkaltinamųjų nuosprendžių duomenys (5)

Teisė paduoti apeliacinį skundą ikiteisminio tyrimo metu (6)

Įdarbinimas (1)

Visais proceso etapais procesas gali būti baigtas prokuroro arba, teismui pateikus apeliacinį skundą, teisme. Yra daug būdų procesui užbaigti. Praktiškai tai yra:

Jei per tyrimą pateikti kaltinimai nebuvo pateikti, susitarimas nutraukiamas. Tačiau šiuo atveju prokuratūra gali atnaujinti tyrimą bet kuriuo metu (iki senaties termino), pavyzdžiui, kai atsiranda naujų įrodymų.

Tačiau procedūra taip pat gali būti galutinai nutraukta, nors atlikus tyrimą iš esmės būtų galima nustatyti rinkliavas. Nutraukimas įvyksta, kai įvykdoma nusikalstama veika (nusikalstamos veikos, už kurias baudžiama laisvės atėmimu iki vienerių metų arba bauda), jei manoma, kad skola yra maža ir nėra visuomenės interesų, susijusių su baudžiamuoju persekiojimu. Įdarbinimas taip pat gali priklausyti nuo to, ar bus įvykdytas reikalavimas, kaip antai mokėjimas grynaisiais pinigais ar nurodymas, pavyzdžiui, dalyvavimas transporto seminare.

Sankcijų mechanizmas (2)

Pažeidimo tyrimo procedūros pabaigoje atveju prokuratūra gali raštu prašyti teismo išduoti baudžiamąją nutartį. Teismui nusprendus, kad pakanka įrodymų, įsakymas bus išduotas. Baudžiamojoje byloje trumpai aprašoma nusikalstama veika ir nustatoma konkreti sankcija. Jei per dvi savaites nepateikiate apeliacinio skundo dėl nuobaudos, jis (ji) veikia kaip galutinis teismo sprendimas ir yra vykdytinas.

Teisiniai padariniai, kurie gali būti nustatyti baudžiamąja tvarka, yra riboti. Dažniausiai bauda skiriama kaip sankcija. Taip pat gali būti nustatytas draudimas vairuoti. Jei turite gynėją, laisvės atėmimo bausmė gali būti skiriama, tačiau ji negali būti ilgesnė kaip vieneri metai ir jos vykdymas turi būti sustabdytas.

Jei skundžiatės, turite įvairias galimybes:

Jei bausmė buvo paskirta nuobauda, taip pat galite teikti apeliacinį skundą tik dėl dienos normų, apskaičiuojamų atsižvelgiant į Jūsų asmenines ir ekonomines aplinkybes, sumos. Gavęs Jūsų sutikimą ir šiuo atveju pritarus prokuratūrai, teismas gali priimti sprendimą raštu be teismo proceso.

Visais kitais atvejais reikia surengti pagrindinį klausymą, kuriame, kaip ir taikant pagreitintą procedūrą, būtų taikomi supaprastinimai. Jei advokatas įgaliotas dalyvauti jūsų vardu raštu, jums nereikia asmeniškai atvykti į posėdį.

Pagrindinėje byloje teismas priima sprendimą ir nėra saistomas įsipareigojimo sumokėti skolą ir bausmę pagal baudžiamąją nutartį. Pagal teisinę sistemą gali būti skiriama didesnė nuobauda. Galite pateikti apeliacinį skundą dėl sprendimo, kurį priėmė kitas aukščiausias teismas.

Taip pat galite atsiimti savo prieštaravimą pagrindinėje byloje, kol bus priimtas sprendimas, jeigu tam pritaria prokuratūra.

Prieš pradėdamas bylą, apeliacinį skundą galite atsiimti be prokuratūros sutikimo. Ištraukiant iš apyvartos, baudžiamasis įsakymas tampa galutiniu ir todėl yra vykdytinas.

Pagreitinta procedūra (3)

Tais atvejais, kai yra paprastas faktas ir aiškus įrodymas, valstybės prokuroras taip pat gali teikti prašymą Bendrajam Teismui taikyti pagreitintą procedūrą. Tokios procedūros vykdomos, pavyzdžiui, jei nesate Vokietijos gyventojas, ir baiminamasi, kad vėliau Jūs nedalyvausite.

Jeigu prokuratūra pateikia tokį prašymą, teismas jus nagrinėja iš karto arba per trumpą laiką. Šiuo atveju nereikia priimti sprendimo pradėti pagrindinę bylą, kitaip nei priimant kaltinamąjį aktą. Pagal pagreitintą procedūrą nėra tarpinės procedūros.

Taikant pagreitintą procedūrą galima supaprastinti įrodymus, kad prašymus surinkti įrodymus būtų galima atmesti ir supaprastinta tvarka.

Nuobauda, kurią reikia skirti, taikoma tik skubos tvarka: Teismas baudą ar laisvės atėmimo bausmę gali pripažinti ne ilgiau kaip vienerius metus. Taip pat galite atšaukti licenciją.

Privaloma gynyba (4)

Tam tikromis teisinėmis sąlygomis teismas turi paskirti gynėją, jei neturite gynėjo: Taip yra, pavyzdžiui, kai esate įtariamas padaręs nusikaltimą, ilgiau nei vienerius metus numatoma įkalinimo trukmė, jums taikomas kardomasis kalinimas arba negalite apsiginti dėl kokios nors kitos priežasties. Pagal pagreitintą procedūrą jums bus paskirtas gynėjo advokatas, jeigu jis (ji) gali tikėtis bent šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmės. Prievolė teikti teisinę pagalbą nepriklauso nuo jūsų finansinės padėties.

Teismas nusprendžia, kuris advokatas skiriamas kaip gynėjo gynėjas. Tačiau jums taip pat turėtų būti suteikta galimybė pasirinkti gynybinį advokatą ir paskirti teismą. Jei advokatas nepaskiriamas, teismas parenka advokatą. Jei jums bus nurodyta tai padaryti, jums reikės sumokėti gynybos teisininkų išlaidas.

Pakeisti gynėją turi būti įmanoma tik išskirtinėmis aplinkybėmis.

Bet kuriuo metu galite kreiptis į pasirinktą advokatą; tokiais atvejais privalomųjų gynėjo nurodymų eiliškumas panaikinamas reguliariais laiko tarpais. Gynybos advokatas turi sumokėti pats, išskyrus atvejus, kai išlaidas padengia valstybė išteisinimo atveju.

Tyrimų, baudžiamojo persekiojimo ir apkaltinamųjų nuosprendžių duomenys (5)

Kokie duomenys saugomi?

Policija kaupia duomenis apie tyrimus savo duomenų bazėse.

Vykstant tyrimui ir pasibaigus jo sudarymui duomenys taip pat saugomi su prokuratūra. Be to, tyrimo procedūros duomenys įrašomi į centrinio prokuratūros registrą. Tam tikri terminai yra panaikinti, kurie reglamentuojami teisės aktais.

Galutiniai apkaltinamieji nuosprendžiai įrašomi į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas Federalinį baudžiamųjų bylų centrinį registrą, kurį tvarko Federalinė teisingumo tarnyba. Registracija nepriklauso nuo jūsų sutikimo. Apkaltinamieji nuosprendžiai panaikinami įstatymų nustatyta tvarka, kai nėra jokio naujo apkaltinamojo nuosprendžio. Laikas nustatomas atsižvelgiant į jums taikomą baudą.

Kokie duomenys renkami baudžiamojo proceso metu?

Žr. „Kokie duomenys saugomi?“

Ar tyrimui svarbūs duomenys?

Atliekant ankstesnius tyrimus, prokuratūra atsižvelgia į šį faktą, pavyzdžiui, į galimybę baigti procesinius veiksmus pagal Baudžiamojo proceso kodekso 153 ir 153a straipsnius.

Ar duomenys yra svarbūs priimant apkaltinamąjį nuosprendį?

Įstatyme nustatyta, kad ankstesni teistumai centriniame federaliniame registre gali būti paskelbti teismo posėdyje. Jei jūsų ankstesnis teistumas nustatomas, tai gali turėti neigiamą poveikį jums taikytinų nuobaudų dydžiui. Kita vertus, apkaltinamojo nuosprendžio atveju tie duomenys, kuriuos saugo tik prokuratūra ir policija, į juos nebus atsižvelgiama skiriant bausmę.

Kaip sužinoti, kokie duomenys saugomi man ir kaip galiu ginčyti duomenų saugojimą?

Galite sužinoti, kokie duomenys yra saugomi, paprašydami informacijos iš duomenis renkančių institucijų.

Galite paprašyti ištrinti duomenis iš subjekto, kuriame saugomi duomenys. Jeigu išbraukti atsisakoma, galite prašyti teisminės peržiūros.

Kita informacija

Federalinio centrinio registro taisyklės išdėstytos Federaliniame centriniame registro įstatyme, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas Naudojimas ir duomenų apsauga daugiausia reglamentuojami Baudžiamojo proceso kodekso 483 ir paskesniais straipsniais; centrinis bylų registras numatytas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamojo proceso kodekso 492 (1) straipsnyje ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas reglamente, tiksliau — Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPolicijos įstatymo nuostatos dėl policijos bylų ir įvairūs federalinių žemių policijos įstatymai.

Teisė paduoti apeliacinį skundą ikiteisminio tyrimo metu (6)

Jie turi teisę patikrinti jų teisėtumo patikrinimą. Šiuo tikslu galite ginti savo teises. Galimos žalos atlyginimo priemonės, visų pirma, yra skundas arba teismo sprendimo prašymas.

Jeigu policija ar prokuroras atliko veiksmą be teismo nutarties, teismas vėliau gali taikyti teismui peržiūrėtą priemonę.


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 30/08/2019