1 – Uwagi wyjaśniające

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Rekrutacja (1)

Mechanizm kar (2)

Procedura przyspieszona (3)

Obowiązkowa obrona (4)

Dane dotyczące dochodzeń/postępowań karnych/wyroków skazujących (5)

Prawo do odwołania się w postępowaniu przygotowawczym (6)

Rekrutacja (1)

Postępowanie może zostać umorzone na wszystkich etapach postępowania przez prokuratora lub, po wniesieniu skargi przez sąd, przez sąd. Istnieje wiele sposobów zamknięcia postępowania. W praktyce są to:

Jeżeli dochodzenie nie doprowadziło do aktu oskarżenia, następuje wypowiedzenie. W tym przypadku prokuratura może jednak wznowić dochodzenie w dowolnym momencie (do przedawnienia), na przykład w przypadku pojawienia się nowych dowodów.

Jednakże procedura może również zostać ostatecznie zakończona, chociaż dochodzenie zasadniczo prowadziłoby do nałożenia opłat. Zaprzestanie działalności ma miejsce, gdy przestępstwo zostało popełnione (zagrożone karą pozbawienia wolności na okres krótszy niż rok lub grzywna), jeżeli dług uznaje się za niski i nie ma interesu publicznego w tym postępowaniu. Rekrutacja może również być uzależniona od spełnienia wymogów, takich jak płatność gotówkowa lub instruktaż, np. udział w seminarium transportowym.

Mechanizm kar (2)

W przypadku przestępstwa pod koniec postępowania przygotowawczego prokuratura może zwrócić się do sądu na piśmie o wydanie orzeczenia w trybie karnym. Jeżeli sąd uzna dowody za wystarczające zgodnie z dokumentacją, nakaz zostanie wydany. W systemie karnym w skrócie opisuje się przestępstwo i ustala się konkretną karę. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni nie złoży Pan/Pani odwołania od kary, jest on prawomocny i jest wykonalny.

Skutki prawne, które mogą zostać nałożone w ramach postępowania karnego, są ograniczone. W większości przypadków karą jest kara. Może również zostać wprowadzony zakaz jazdy. Jeżeli ofiara jest obrońcą, może zostać orzeczona kara pozbawienia wolności, której wykonanie nie może przekroczyć jednego roku i której wykonanie musi zostać zawieszone.

Jeśli odwołasz się, istnieją różne opcje:

Jeżeli kara pieniężna została nałożona na karę pieniężną, może ona również ograniczyć odwołanie do wysokości stawek dziennych obliczonych w zależności od sytuacji osobistej i ekonomicznej. Za zgodą i za zgodą Prokuratury w tej sprawie sąd może podjąć decyzję na piśmie bez przeprowadzenia rozprawy.

We wszystkich pozostałych przypadkach należy zorganizować rozprawę główną, w której, podobnie jak w przypadku procedury przyspieszonej, stosuje się uproszczenia przy przeprowadzaniu dowodu. Pełnomocnictwo do zasiadania w Państwa imieniu nie jest wymagane do stawienia się na posiedzeniu.

Sąd w postępowaniu głównym orzeka wyrokiem i nie jest zobowiązany do zapłaty długu i wyroku karnego. W ramach prawnych można nałożyć wyższą karę. Ofiara może wnieść odwołanie od wyroku, o którym decyduje kolejny sąd najwyższej instancji.

Ofiara może również wycofać swój sprzeciw w postępowaniu głównym do czasu wydania wyroku, jeżeli prokurator wyrazi na to zgodę.

Przed rozpoczęciem rozprawy mogą Państwo wycofać swoje odwołanie bez zgody prokuratury. Wraz z wycofaniem orzeczenie w sprawie karnej stanie się prawomocne i w związku z tym wykonalne.

Procedura przyspieszona (3)

W przypadkach, w których jest to prosty fakt i wyraźny dowód, prokurator może również złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym przez Sąd. Takie procedury są przeprowadzane na przykład w przypadku, gdy nie masz miejsca zamieszkania w Niemczech i istnieje obawa, że nie pojawi się ona w późniejszym terminie.

Jeżeli prokurator złoży taki wniosek, sąd przystępuje do rozprawy bezpośrednio lub w krótkim czasie. Decyzja o wszczęciu postępowania głównego nie musi zostać podjęta w niniejszej sprawie, w przeciwieństwie do aktu oskarżenia. W ramach procedury przyspieszonej nie ma procedury pośredniej.

W ramach procedury przyspieszonej możliwe jest uproszczenie dowodów, więc wnioski o zebranie dowodów również mogą zostać odrzucone w uproszczonych warunkach.

Kara, która zostanie nałożona, jest ograniczona w procedurze przyspieszonej: Sąd może uznać karę grzywny lub karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku. Możesz również wycofać licencję.

Obowiązkowa obrona (4)

Pod pewnymi warunkami prawnymi sąd musi wyznaczyć obrońcę, jeżeli nie ma obrońcy: Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy podejrzewa się, że popełnił przestępstwo, przewiduje się karę pozbawienia wolności na okres dłuższy niż jeden rok, przebywając w areszcie tymczasowym lub nie ma możliwości obrony z jakiegokolwiek innego powodu. W ramach procedury przyspieszonej otrzymasz obrońcę, jeżeli może spodziewać się kary pozbawienia wolności na okres co najmniej sześciu miesięcy. Obowiązek zapewnienia pomocy prawnej jest niezależny od swojej sytuacji finansowej.

Sąd decyduje o wyborze adwokata na obrońcę. Należy jednak również umożliwić wybór prawnika do wykonywania zawodu adwokata i wyznaczenia sądu. Jeżeli nie wyznaczono adwokata, sąd wybierze adwokata. Jeżeli zostaniesz o to poproszony, zostaniesz obciążony kosztami poniesionymi przez adwokatów.

Zmiana zastrzeżonego obrońcy jest możliwa tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Ofiara może jednak w każdej chwili odwołać się do innego wybranego przez siebie adwokata; w takich przypadkach nakaz obrońcy obowiązkowego zostaje cofnięty w regularnych odstępach czasu. Obrońcy muszą za siebie zapłacić, o ile w przypadku uniewinnienia państwa koszty nie zostaną poniesione przez państwo.

Dane dotyczące dochodzeń/postępowań karnych/wyroków skazujących (5)

Jakie dane są przechowywane?

Policja przechowuje dane dotyczące dochodzeń do własnych baz danych.

W trakcie trwającego dochodzenia i po jego zawarciu dane są również przechowywane w prokuraturze. Ponadto dane z postępowania wyjaśniającego są rejestrowane w rejestrze prokuratury centralnej. W odniesieniu do tego skreślenia istnieją pewne terminy, które podlegają regulacji ustawowej.

Prawomocne wyroki skazujące wpisuje się Link otworzy się w nowym oknie do Federalnego Rejestru Karnego spraw karnych prowadzonego przez Federalny Urząd Sprawiedliwości. Rejestracja nie wymaga zgody. Wyroki skazujące są usuwane po upływie terminu określonego prawem w przypadku braku nowego wyroku skazującego. Czas określa karę nałożoną na ciebie.

Jakie dane są gromadzone w toku postępowania karnego?

Zob. „Jakie dane są przechowywane?”

Czy dane w dochodzeniu odgrywają rolę?

W przypadku wcześniejszych dochodzeń prokuratura bierze ten fakt pod uwagę, na przykład przy rozważaniu możliwości zamknięcia postępowania na podstawie art. 153 i 153a kodeksu postępowania karnego.

Czy dane odgrywają rolę w wyroku?

Prawo stanowi, że na rozprawie można powołać się na wcześniejsze wyroki skazujące w Centralnym Rejestrze Federalnym. W zakresie, w jakim wykryte zostaną Państwa wcześniejsze wyroki skazujące, mogą one mieć negatywny wpływ na wysokość kar, jakie należy na Państwa nałożyć. Natomiast w przypadku wyroku skazującego dane, które są przechowywane wyłącznie przez prokuraturę i policję, nie są brane pod uwagę podczas orzekania.

W jaki sposób mogę dowiedzieć się, jakie dane są na mnie przechowywane i jak mogę zaskarżyć zatrzymywanie danych?

Można dowiedzieć się, jakie dane są przechowywane, zwracając się do organów, które gromadzą dane, o informacje.

Możesz zwrócić się o usunięcie danych od podmiotu, który przechowywał dane. W przypadku odmowy usunięcia można zwrócić się z prośbą o przeprowadzenie kontroli sądowej.

Dalsze informacje

Przepisy dotyczące federalnego rejestru centralnego są uregulowane w federalnej ustawie o rejestrze karnym, Link otworzy się w nowym oknie Wykorzystanie i ochrona danych są regulowane głównie przepisami § § 483 i nast. kodeksu postępowania karnego; centralny rejestr postępowań jest przewidziany w § 492 (1) kodeksu Link otworzy się w nowym okniepostępowania karnego, a w Link otworzy się w nowym oknie rozporządzeniu doprecyzowano przepisy dotyczące akt policyjnych, określone w Link otworzy się w nowym oknieustawie o Federalnym Urzędzie Kryminalnym oraz w różnych ustawach policyjnych państw federalnych.

Prawo do odwołania się w postępowaniu przygotowawczym (6)

Mają oni prawo skontrolować weryfikację ich zgodności z prawem. W tym celu ofiara może dochodzić swoich roszczeń. Ewentualne środki odwoławcze dotyczą w szczególności skargi lub wniosku o wydanie orzeczenia sądowego.

Jeżeli postępowanie zostało przeprowadzone przez policję lub prokuratora bez nakazu sądowego, sąd może następnie zastosować środek odwoławczy do sądu.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 30/08/2019