6 – Przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


W jaki sposób traktuje się przestępstwa lub wykroczenia w ruchu drogowym?

Wykroczenia drogowe, takie jak przekroczenie dopuszczalnej prędkości, są ścigane przez instytucję zarządzającą. Nie są przestępstwami, lecz przestępstwami administracyjnymi. Z drugiej strony szczególnie naruszenia ruchu brutto, w szczególności te, które są zagrożone lub ranne przez innych, stanowią w większości przypadków przestępstwo.

Dochodzenia administracyjne w sprawie przestępstw lub wykroczeń drogowych są prowadzone przez instytucję zarządzającą. Mogą Państwo przedstawić swoje opinie na piśmie w trakcie procedury. Wykroczenia administracyjne podlegają karze grzywny do dwóch tysięcy euro. Zostaniesz pouczony o nałożeniu grzywny o wartości do 55 EUR w przypadku drobnych przestępstw (np. za pośrednictwem parkingów). Jeśli płacisz, procedura kończy się jeżeli nie płacą Państwo ani instytucji zarządzającej, ponoszą Państwo odpowiedzialność za zapłatę grzywny. Zakaz prowadzenia pojazdu może zostać również wprowadzony w ramach postępowania w sprawie nałożenia kary. Kwota grzywny i czas trwania zakazu wykroczeń drogowych są Link otworzy się w nowym okniezawarte w katalogu.

Można odwołać się od wyroku nakazowego. Postępowanie jest następnie przekazywane do sądu za pośrednictwem prokuratury. Zasadniczo przeprowadza się w nim postępowanie główne, jak wskazano w Link otworzy się w nowym oknienocie faktograficznej nr 4. Sąd może jednak podjąć decyzję w drodze decyzji, jeżeli uzna, że dana próba nie jest konieczna oraz czy ofiara oraz prokuratura nie stoją w sprzeczności z tą procedurą. Do odwołania się od wyroku lub decyzji wydanej w ramach takiej procedury, o której decyduje Wyższy Sąd Regionalny. Jednak to prawo do odwołania jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy na przykład została nałożona grzywna w wysokości ponad 250 EUR lub jest ona przedmiotem postępowania.

Czy takie przestępstwa lub wykroczenia drogowe są ścigane przez obywateli innych państw członkowskich? W jaki sposób?

Takie wykroczenia drogowe są również ścigane przez obywateli innych państw członkowskich. W przypadku popełnienia przestępstwa związanego z ruchem drogowym można wstrzymać wypłatę świadczenia lub gwarancji bezpośrednio na miejscu. Gwarancja jest równoważona na końcu procedury przez nałożoną na ciebie grzywnę. Jeżeli nie znaleziono Cię w momencie popełnienia naruszenia, możesz być ścigany, jeżeli Twój kraj pochodzenia wysyła do Niemiec dane dotyczące właścicieli pojazdów. W UE zautomatyzowany elektroniczny system wymiany danych będzie funkcjonował w przypadku ośmiu szczególnie poważnych wykroczeń drogowych (przekroczenie dozwolonej prędkości, niestosowanie pasów bezpieczeństwa, niezatrzymanie się na czerwonym świetle, jazda pod wpływem alkoholu, jazda pod wpływem narkotyków, jazda bez kasku, korzystanie z niedozwolonego pasa ruchu, korzystanie z telefonu komórkowego lub innych urządzeń komunikacyjnych podczas jazdy). W późniejszej procedurze pocztowej do Państwa lub właściciela pojazdu w jego własnym języku wysyłane jest pismo zawierające informację, a następnie można nałożyć grzywnę lub grzywnę. Niemcy przystąpiły do ogólnounijnej egzekucji grzywien. Oznacza to, że grzywny nałożone w Niemczech można odzyskać od kraju pochodzenia.

Czy wykroczenia drogowe pojawiają się w moim rejestrze karnym?

Przestępstwa lub wykroczenia w ruchu drogowym nie są rejestrowane w Link otworzy się w nowym oknie federalnym rejestrze karnym dotyczącym przestępstw, ale Link otworzy się w nowym oknie w rejestrze zdarzeń drogowych. W rejestrze zdarzeń związanych z prowadzeniem pojazdu przestępstwa lub wykroczenia w ruchu drogowym są przechowywane przez użytkowników dróg w zakresie, w jakim są one możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej, a naruszenie oceniane jest za pomocą punktów lub nałożono zakaz prowadzenia pojazdu zgodnie z systemem oceny kierowcy. Decyzje wpisujące się w rejestr wydarzeń drogowych będą oceniane w oparciu o jeden lub trzy Link otworzy się w nowym oknie punkty w zależności od charakteru i wagi naruszenia i zostaną usunięte po upływie określonego terminu. Niemieckie prawo jazdy zostanie cofnięte z 8 punktów, natomiast zagraniczne prawo jazdy straci uprawnienie do kierowania pojazdami w Niemczech. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Federalnym Urzędem Transportu Samochodowego.

Dalsze informacje

Przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym reguluje Link otworzy się w nowym oknieustawa o ruchu drogowym ( Link otworzy się w nowym oknieStraßenverkehrsordnung) oraz ustawa o wykroczeniach administracyjnych (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten). System oceny kierowania pojazdem reguluje ustawa o ruchu drogowym i rozporządzenie w sprawie prawa jazdy.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 30/08/2019