1 – Vysvetlivky

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Prijímanie do pracovného pomeru (1)

Sankčný mechanizmus (2)

Skrátené konanie (3)

Povinná obrana (4)

Údaje o vyšetrovaniach/trestných stíhaniach/odsúdeniach (5)

Právo na odvolanie v predsúdnom konaní (6)

Prijímanie do pracovného pomeru (1)

Konanie môže byť ukončené vo všetkých štádiách konania, a to buď prokurátorom, alebo súdom po podaní odvolania. Existuje mnoho spôsobov, ako ukončiť konanie. V praxi ide o tieto otázky:

Ak sa vyšetrovaním nepodá obžaloba, výpoveď sa uskutoční. V tomto prípade však prokuratúra môže obnoviť prešetrovanie kedykoľvek (až do premlčania), napríklad keď sa objavia nové dôkazy.

Postup sa však môže definitívne ukončiť aj napriek tomu, že prešetrovanie by v zásade viedlo k uloženiu poplatkov. K zániku dochádza vtedy, keď je trestný čin spáchaný (trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody v trvaní menej ako jeden rok alebo peňažný trest), ak sa dlh považuje za nízky a neexistuje verejný záujem na trestnom stíhaní. Prijatie do zamestnania môže byť podmienené splnením požiadavky, akou je napríklad platba v hotovosti alebo pokyn, napríklad účasť na seminári o preprave.

Sankčný mechanizmus (2)

V prípade trestného činu na konci vyšetrovacieho konania môže prokuratúra písomne požiadať súd o vydanie trestného príkazu. Ak súd dospeje k záveru, že dôkazy sú podľa spisu dostatočné, vydá sa príkaz. V trestnom príkaze sa stručne opíše trestný čin a stanoví sa osobitná sankcia. Ak nepodávate odvolanie proti sankcii do dvoch týždňov, koná ako právoplatný rozsudok a je vymáhateľný.

Právne dôsledky, ktoré môžu byť uložené v trestnom príkaze, sú obmedzené. Vo väčšine prípadov sa pokuta ukladá ako sankcia. Môže sa uložiť aj zákaz jazdy. Ak máte obhajcu, môže byť uložený trest odňatia slobody, ktorý však nesmie presiahnuť jeden rok a jeho výkon sa musí pozastaviť.

Ak sa odvolávate, máte rôzne možnosti:

V prípade uloženia pokuty vo forme penále môžete tiež obmedziť odvolanie na výšku denných sadzieb vypočítaných na základe vašich osobných a hospodárskych okolností. S vaším súhlasom a so súhlasom prokuratúry v tomto prípade môže súd rozhodnúť písomne bez súdneho konania.

Vo všetkých ostatných prípadoch sa má usporiadať hlavné vypočutie, v ktorom sa podobne ako v prípade zrýchleného postupu pri vykonávaní dôkazov uplatňujú zjednodušenia. Ak splnomocníte advokáta vo vašom mene písomne, nemusíte sa osobne dostaviť na zasadnutie.

Súd vo veci samej rozhodne rozsudkom a nie je viazaný povinnosťou zaplatiť dlh a trest v trestnom poriadku. V právnom rámci možno uložiť vyššiu sankciu. Proti rozsudku môžete podať odvolanie, o čom rozhoduje ďalší najvyšší súd.

Svoju námietku v konaní vo veci samej môžete vziať späť až do vyhlásenia rozsudku, ak s tým prokuratúra súhlasí.

Pred začatím súdneho konania môžete svoj opravný prostriedok odvolať bez súhlasu prokuratúry. Po odstúpení sa trestný rozkaz stáva právoplatným a je tak vymáhateľný.

Skrátené konanie (3)

V prípadoch, keď ide o jednoduchú skutočnosť a jasný dôkaz, štátny prokurátor môže požiadať aj o skrátené súdne konanie pred Všeobecným súdom. Takéto postupy sa vykonávajú napríklad vtedy, ak nebývate v Nemecku a existuje obava, že sa neobjaví neskôr.

Ak prokuratúra podá takúto žiadosť, súd začne súdne konanie voči vám okamžite alebo v krátkom čase. Rozhodnutie o začatí konania vo veci samej sa v tomto prípade nemusí prijať, na rozdiel od prípadu obžaloby. V rámci zrýchleného konania neexistuje žiadny prechodný postup.

V rámci zrýchleného konania je možné uskutočniť zjednodušené dôkazy, aby sa žiadosti o zhromažďovanie dôkazov mohli zamietnuť aj za zjednodušených podmienok.

Sankcia, ktorá sa má uložiť, je v zrýchlenom konaní obmedzená: Súd môže uznať len pokutu alebo trest odňatia slobody v trvaní najviac jedného roka. Licenciu môžete vziať späť.

Povinná obrana (4)

Za určitých právnych podmienok musí súd určiť obhajcu, ak nemáte obhajcu: Ide napríklad o prípad, keď máte podozrenie, že ste spáchali trestný čin, čakali ste trest odňatia slobody na viac ako jeden rok, ste vo vyšetrovacej väzbe alebo sa nemôžete obhajovať z iného dôvodu. V zrýchlenom konaní dostanete obhajcu, ak môže očakávať trest odňatia slobody v trvaní najmenej šesť mesiacov. Povinnosť poskytovať právnu pomoc nezávisí od vašej finančnej situácie.

Súd rozhodne, ktorý advokát je vymenovaný za právneho zástupcu v oblasti obrany. Zároveň by ste však mali mať možnosť rozhodnúť sa, či vymenujú právnika na povolanie obhajcov a určí súd. Ak nevymenujete advokáta, súd vyberie právnika. Ak si to objednate, budete účtovať náklady na obhajcov.

Zmena rezervovaného obhajcu je možná len za výnimočných okolností.

Kedykoľvek sa však môžete obrátiť na iného advokáta podľa vášho výberu; v takýchto prípadoch sa príkaz povinného obhajcu odoberie v pravidelných intervaloch. Obhajca musí zaplatiť sám sebe, ak náklady nenesie štát v prípade oslobodzujúceho rozsudku.

Údaje o vyšetrovaniach/trestných stíhaniach/odsúdeniach (5)

Aké údaje sa uchovávajú?

Polícia uchováva údaje o vyšetrovaní vo svojich vlastných databázach.

Počas prebiehajúceho vyšetrovania a po jeho uzavretí sa údaje uchovávajú aj na prokuratúre. Okrem toho sú údaje z vyšetrovacieho konania zaznamenané v centrálnom registri prokuratúry. Pre vymazanie existujú určité lehoty, ktoré sú upravené zákonom.

Právoplatné odsúdenia sa zapíšu do Odkaz sa zobrazí v novom okne Federálneho centrálneho registra trestných vecí, ktorý je v držbe Spolkového úradu pre spravodlivosť. Registrácia nie je predmetom vášho súhlasu. Odsúdenia sa vymažú po uplynutí lehoty stanovenej zákonom bez akéhokoľvek nového odsúdenia. Dĺžka lehoty určuje sankciu, ktorá vám bola uložená.

Ktoré údaje sa zbierajú počas trestného konania?

Pozri „Aké údaje sa uchovávajú?“

Zohrávajú údaje pri vyšetrovaní úlohu?

Pri predchádzajúcich prešetrovaniach generálna prokuratúra zohľadní túto skutočnosť napríklad pri zvažovaní možnosti ukončiť konanie podľa § 153 a § 153a trestného poriadku.

Zohrávajú údaje v odsudzujúcom rozsudku?

V zákone sa stanovuje, že predchádzajúce odsúdenia v centrálnom federálnom registri môžu byť vydané na súdnom konaní. Čo sa týka Vašich predchádzajúcich odsúdení, môžu mať negatívny vplyv na výšku sankcií, ktoré vám budú uložené. Na druhej strane, v prípade odsúdenia tie údaje, ktoré uchováva len prokuratúra a polícia, sa pri ukladaní trestu nebudú brať do úvahy.

Ako môžem zistiť, aké údaje sú na mňa uložené a ako môžem spochybniť uchovávanie údajov?

Môžete zistiť, aké údaje o vás uchovávajú, a vyžiadať si informácie od subjektov, ktoré tieto údaje zbierajú.

Môžete požiadať o vymazanie údajov od subjektu, ktorý údaje uchovával. Ak je vymazanie zamietnuté, môžete požiadať o súdne preskúmanie.

Ďalšie informácie

Nariadenia o federálnom centrálnom registri sú ustanovené v Spolkovom centrálnom registri, Odkaz sa zobrazí v novom okne Používanie a ochrana údajov sa riadi najmä § 483 a nasl. Trestného poriadku; ústredný register konaní je ustanovený v § 492 (1) Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestného poriadku a v Odkaz sa zobrazí v novom okne nariadení presnejšie, predpisy o policajných zložkách sú ustanovené v Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o Spolkovom úrade kriminálnej polície a v rôznych policajných zákonoch spolkových krajín.

Právo na odvolanie v predsúdnom konaní (6)

Majú právo na overenie svojej zákonnosti. Na tento účel môžete požiadať o nápravu. Možnými opravnými prostriedkami sú najmä sťažnosť alebo návrh na súdne rozhodnutie.

Ak činnosť vykonáva polícia alebo prokurátor bez súdneho príkazu, súd môže následne vykonať preskúmanie opatrenia súdom.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019