6 – Prekážky cestnej premávky a menej závažné trestné činy

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Ako sa zaobchádza s dopravnými trestnými činmi?

Menej závažné dopravné delikty, ako napríklad prekročenie povolenej rýchlosti, je trestne stíhané riadiacim orgánom. Nejde o trestné činy, ale o správne delikty. Na druhej strane, najmä hrubé dopravné priestupky, najmä tie, ktoré sú ohrozené alebo poškodené ostatnými, sú vo väčšine prípadov trestným činom.

Správne vyšetrovania dopravných priestupkov vykonáva riadiaci orgán. Svoje názory môžete v priebehu konania predložiť písomne. Správne delikty sú sankcionované pokutou do výšky dvetisíc eur. Dostane upozornenie a ponúkne vám v prípade menej závažných trestných činov (napr. porušenia práv na parkovanie) pokutu do 55 EUR. Ak platíte, postup končí ak nezaplatíte a riadiaci orgán nesie zodpovednosť, môžete sa na vás vzťahovať pokuta, ktorá vám bola uložená na zaplatenie pokuty. V rámci sankčného postupu možno uložiť aj zákaz jazdy. Výška pokuty a trvanie zákazu dopravných deliktov sú Odkaz sa zobrazí v novom okneuvedené v katalógu.

Proti rozhodnutiu o uložení trestu sa môžete odvolať. Konanie sa potom predloží súdu prostredníctvom prokuratúry. V zásade tam prebieha konanie vo veci samej, ako Odkaz sa zobrazí v novom oknesa uvádza v informačnom liste č. 4. Súd však môže rozhodnutím rozhodnúť aj vtedy, ak sa domnieva, že skúšanie nie je potrebné a že vás a prokuratúru neodporujú tomuto postupu. Proti rozsudku alebo rozhodnutiu v takomto konaní, o ktorom rozhoduje vyšší krajinský súd, sa môžete odvolať. Toto právo na odvolanie je však prípustné len vtedy, ak sa vám napríklad uloží pokuta vo výške viac ako 250 EUR alebo sa na vás uplatní právny poriadok.

Sú takéto dopravné delikty stíhané štátnymi príslušníkmi iných členských štátov? Ako?

Takéto dopravné priestupky vykonávajú aj štátni príslušníci iných členských štátov. Ak sa pri delikte na úseku dopravy nachádzate, príspevok alebo záruka sa môžu priamo na mieste zadržať. Záruka sa na konci konania vyrovná pokutou, ktorá vám bola uložená. Ak sa nenájdete pri porušení, môžete byť stíhaní, ak váš domovský štát zasiela údaje o vlastníkoch vozidiel Nemecku. V rámci EÚ sa automatizovaný elektronický systém na výmenu údajov bude prevádzkovať v ôsmich obzvlášť závažných dopravných priestupkoch (prekročenie rýchlosti, nepoužitie bezpečnostného pásu, nezastavenie na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení, jazda pod vplyvom alkoholu, jazda pod vplyvom návykových látok, nepoužitie ochrannej prilby, používanie mobilného telefónu, používanie mobilného telefónu alebo iných komunikačných zariadení počas jazdy). V následnom poštovom konaní sa vám alebo majiteľovi vozidla zašle list s informáciami vo vlastnom jazyku a potom vám môže byť uložená poriadková pokuta alebo pokuta. Nemecko sa pripojilo k vymáhaniu pokút v rámci celej EÚ. To znamená, že od vašej domovskej krajiny možno vymáhať pokuty uložené v Nemecku.

Budú tieto dopravné delikty uvedené v mojom registri trestov?

Dopravné priestupky nie sú zaznamenané vo Odkaz sa zobrazí v novom okne federálnom ústrednom registri pre trestné činy, ale v Odkaz sa zobrazí v novom okne registri vodičských udalostí. V registri jazdných udalostí sú dopravné priestupky uložené účastníkmi cestnej premávky, pokiaľ sú právne vynútiteľné a porušenie je predmetom bodov alebo bol uložený zákaz jazdy v súlade so systémom hodnotenia vodiča. Rozhodnutia zapísané v registri dopravných udalostí sa posúdia na základe jedného alebo troch Odkaz sa zobrazí v novom okne bodov v závislosti od povahy a závažnosti porušenia a po určitých lehotách budú vymazané. Nemecký vodičský preukaz sa stiahne z počtu 8 bodov, zatiaľ čo zahraničný vodičský preukaz stratí právo viesť vozidlo v Nemecku. Ak máte akékoľvek informácie, ktoré sa ho týkajú, môžete sa obrátiť na federálny úrad pre motorové vozidlá.

Ďalšie informácie

Dopravné delikty a postupy cestnej premávky upravuje Odkaz sa zobrazí v novom oknezákon o cestnej premávke ( Odkaz sa zobrazí v novom okneStraßenverkehrsordnung) a zákon o správnych priestupkoch (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten). Systém posudzovania vodičov sa riadi zákonom o cestnej premávke a nariadením o vodičských preukazoch.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019