1 – Pojasnila

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Zaposlovanje (1)

Mehanizem kazni (2)

Pospešeni postopek (3)

Obvezna obramba (4)

Podatki o preiskavah/pregonih/obsodbah (5)

Pravica do pritožbe v predsodnem postopku (6)

Zaposlovanje (1)

Postopek se lahko zaključi v vseh fazah postopka, bodisi s strani državnega tožilca ali, po tem, ko je bilo vloženo javno pravno sredstvo, s strani sodišča. Postopki se lahko zaključijo na več načinov. V praksi so to:

Če preiskava ni bila povod za obtožnico, se izvede zaključek preiskave. V tem primeru lahko tožilstvo nadaljuje preiskavo kadar koli (do zastaranja), na primer, če se pojavijo novi dokazi.

Postopek se lahko zaključi tudi dokončno, čeprav bi preiskava načeloma povzročila naložitev dajatev. Do prenehanja pride, ko je kaznivo dejanje storjeno (kazniva dejanja, za katera je zagrožena zaporna kazen krajša od enega leta, ali denarna kazen), če se šteje, da je dolg nizek in v kazenskem postopku ni javnega interesa. Zaposlitev je lahko pogojena tudi z izpolnjevanjem zahteve, kot je gotovinsko plačilo ali navodilo, kot je udeležba na seminarju o prometu.

Mehanizem kazni (2)

V primeru kaznivega dejanja po koncu postopka preiskave lahko državno tožilstvo pisno zaprosi sodišče za izdajo kazenskega naloga. Če sodišče meni, da so dokazi zadostni glede na spis, bo nalog izdan. V kaznovalni odredbi je kaznivo dejanje opisano na kratko in je določena posebna kazen. Če v dveh tednih ne vložite pritožbe zoper kazen, deluje kot pravnomočna sodba in je izvršljiv.

Pravne posledice, ki jih je mogoče naložiti v kazenskem postopku, so omejene. V večini primerov se globa naloži kot kazen. Uvede se lahko tudi prepoved vožnje. Če imate zagovornika, se lahko izreče zaporna kazen, ki pa ne sme biti daljša od enega leta in katere izvršitev je treba prekiniti.

V primeru pritožbe imate različne možnosti:

Če je bila izrečena denarna kazen v kaznovalnem vrstnem redu, lahko pritožbo omejite na znesek dnevnih tečajev, ki se izračunajo glede na vaše osebne in gospodarske okoliščine. Z vašim soglasjem in s soglasjem državnega tožilstva se lahko sodišče v tej zadevi odloči brez sojenja.

V vseh drugih primerih je treba organizirati glavno obravnavo, v kateri se, podobno kot pospešeni postopek, pri pridobivanju dokazov uporabijo poenostavitve. Če pooblastite odvetnika, da v vašem imenu sodelujete v pisni obliki, vam ni treba osebno zglasiti na sestanku.

Sodišče v postopku v glavni stvari odloča s sodbo in ni zavezano plačilu dolga in kazni v kazenskem postopku. V pravnem okviru se lahko izreče višja kazen. Pritožbo lahko vložite zoper sodbo, o kateri odloča naslednje najvišje sodišče.

Če se javno tožilstvo strinja, lahko tudi v postopku v glavni stvari umaknete ugovor v zadevi v glavni stvari.

Pred začetkom postopka lahko pritožbo umaknete brez soglasja državnega tožilstva. S preklicem postane kazenski nalog pravnomočen in izvršljiv.

Pospešeni postopek (3)

V primeru preprostega dejstva in jasnih dokazov državni tožilec lahko zaprosi tudi za obravnavanje po hitrem postopku pred Splošnim sodiščem. Takšni postopki se izvajajo na primer, če nimate stalnega prebivališča v Nemčiji in obstaja bojazen, da pozneje ne boste.

Če državno tožilstvo to zahteva, sodišče proti vam začne postopek takoj ali v kratkem času. V obravnavanem primeru ni treba sprejeti odločbe o uvedbi postopka v glavni stvari, za razliko od obtožnice. Za pospešeni postopek ni vmesnega postopka.

V okviru pospešenega postopka je mogoče poenostaviti dokaze, tako da je mogoče prošnje za zbiranje dokazov zavrniti tudi pod poenostavljenimi pogoji.

Kazen, ki se naloži, je v postopku pospešenega obravnavanja omejena: Sodišče lahko le eno leto prizna kazen ali kazen odvzema prostosti. Dovoljenje lahko tudi prekličete.

Obvezna obramba (4)

Pod določenimi pravnimi pogoji mora sodišče imenovati zagovornika, če nimate zagovornika: To velja, na primer, če ste osumljeni storitve kaznivega dejanja, če ste že več kot eno leto storili kaznivo dejanje, ste v priporu pred sojenjem ali se ne morete braniti iz kakršnega koli drugega razloga. Po skrajšanem postopku boste prejeli zagovornika, če lahko pričakuje zaporno kazen najmanj šest mesecev. Obveznost zagotavljanja pravne pomoči je neodvisna od vašega finančnega položaja.

Sodišče odloči, kateri odvetnik je imenovan za zagovornika. Vendar bi morali imeti tudi možnost izbire za imenovanje odvetnika za poklic branilcev in za imenovanje sodišča. Če ne imenujete odvetnika, bo sodišče izbralo odvetnika. Če vam to uspe, boste morali plačati stroške branilcev.

Zamenjava zagovornika, ki je pridržan za obrambo, je mogoča le v izjemnih okoliščinah.

Lahko pa se lahko kadar koli obrnete na drugega odvetnika po svoji izbiri; v takih primerih se naloga obveznega zagovornika v rednih časovnih presledkih prekliče. Zagovornik mora plačati sam, razen če stroške krije država v primeru oprostitve.

Podatki o preiskavah/pregonih/obsodbah (5)

Kateri podatki so shranjeni?

V svojih zbirkah podatkov shranjujejo podatke o preiskavah.

Med preiskavo, ki je v teku, in po njeni sklenitvi se podatki hranijo tudi z državnim tožilstvom. Poleg tega so podatki iz preiskovalnega postopka evidentirani v centralnem javnem tožilstvu. Za izbris, ki je zakonsko urejen, obstajajo določeni roki.

Pravnomočne obsodbe se vpišejo v Povezava se odpre v novem oknu zvezni centralni register za kazenske zadeve, ki ga ima zvezni urad za pravosodje. Registracija ni potrebna. Obsodbe se izbrišejo po roku, določenem z zakonom, če ni bila izrečena nova obsodba. Čas določa kazen, ki vam je bila izrečena.

Kateri podatki se zbirajo v kazenskem postopku?

Glej „Kakšni so podatki?“

Ali so podatki v preiskavi pomembni?

Državno tožilstvo ob upoštevanju prejšnjih preiskav upošteva to dejstvo, na primer, ko razmišlja o možnosti končanja postopka na podlagi oddelkov 153 in 153a zakonika o kazenskem postopku.

Ali podatki igrajo vlogo pri obsodbi?

Zakon določa, da se prejšnje obsodbe v osrednjem zveznem registru lahko izrečejo na sojenju. Če se odkrijejo prejšnje obsodbe, lahko negativno vplivajo na višino kazni, ki vam jih je treba naložiti. Po drugi strani pa se v primeru obsodbe ti podatki, ki jih hrani samo državno tožilstvo in policija, ne upoštevajo pri izrekanju kazni.

Kako lahko najdem podatke o tem, kateri podatki se hranijo, in kako lahko spodbijam hrambo podatkov?

Podatke o vas shranimo tako, da zahtevate informacije od organov, ki zbirajo podatke.

Zahtevate lahko izbris podatkov od subjekta, ki je shranil podatke. Če se izbris zavrne, lahko zaprosite za sodni nadzor.

Dodatne informacije

Predpisi o zveznem centralnem registru so določeni v zveznem Zakonu o centralnem registru, Povezava se odpre v novem oknu Use in varstvo podatkov urejata predvsem § 483 in naslednji zakonika o kazenskem postopku; centralni register je določen v členu 492 (1) zakonika o Povezava se odpre v novem oknukazenskem postopku, v Povezava se odpre v novem oknu uredbi pa je natančneje določeno, da so predpisi o policijskih zadevah določeni v Povezava se odpre v novem oknuZakonu o zveznem kriminalističnem uradu in različnih policijskih zakonih zveznih dežel.

Pravica do pritožbe v predsodnem postopku (6)

Preverijo se, ali je preverjena njihova zakonitost. V ta namen lahko zahtevate odškodnino. Možna pravna sredstva so zlasti pritožba ali zahtevek za sodno odločbo.

Če je ukrep izvedla policija ali državni tožilec brez sodnega naloga, lahko sodišče pozneje sprejme ukrep, ki ga je pregledalo sodišče.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 30/08/2019