6 – Vägtrafikbrott och mindre förseelser

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Hur behandlas trafikbrott?

Mindre trafikförseelser, t.ex. fortkörning, ska beivras av förvaltningsmyndigheten. Det rör sig inte om brott, utan om administrativa förseelser. Å andra sidan är i de flesta fall allvarliga överträdelser, särskilt sådana som hotas eller skadas av de andra, ett brott.

Administrativa utredningar av trafikförseelser utförs av förvaltningsmyndigheten. Du kan lägga fram dina synpunkter skriftligen under förfarandet. Administrativa förseelser kan leda till böter på upp till två tusen euro. Du kommer att varnas och erbjudas att betala böter på upp till 55 EUR vid mindre förseelser (t.ex. parkeringsöverträdelser). Om du betalar, avslutas förfarandet om du inte betalar och den förvaltande myndigheten håller dig ansvarig kan du bli föremål för böter. Ett körförbud kan också utdömas vid vite. Sanktionsavgifternas storlek och förbudets varaktighet Länken öppnas i ett nytt fönsteranges i en katalog.

Du kan överklaga beslutet om påföljd. Förfarandet överlämnas därefter till domstolen via den allmänna åklagarmyndigheten. Där sker i princip ett huvudförfarande, såsom framgår av Länken öppnas i ett nytt fönsterfaktablad 4. Domstolen kan emellertid också fatta beslut genom beslut om den anser att en rättegång inte är nödvändig och att ni och åklagarmyndigheten inte står i strid med detta förfarande. Du kan överklaga en dom eller ett beslut i ett sådant förfarande, som avgörs av den högre regionala domstolen. Denna möjlighet till överklagande är emellertid endast tillåten om till exempel böter på över 250 EUR har ålagts eller att lagen tillämpas på dig.

Lagförs sådana trafikförseelser av medborgare i andra medlemsstater? Hur?

Sådana trafikförseelser eftersträvas också av medborgare i andra medlemsstater. Om du påträffas vid trafikförseelse, får ersättningen eller garantin hållas inne direkt på platsen. Garantin kompenseras i slutet av förfarandet med de böter som Ni har ålagts. Om du inte hittar dig när brottet begås kan du åtalas om ditt hemland skickar uppgifter om fordonsägare till Tyskland. Inom EU kommer ett automatiskt elektroniskt system för utbyte av data att användas vid åtta särskilt allvarliga trafikförseelser (fortkörning, ej använt bilbälte, rödljuskörning, rattfylleri, drograttfylleri, ej buren hjälm, användning av förbjuden körbana, användning av mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning under körning). I det efterföljande postförfarandet skickas ett informationsbrev till dig eller ägaren till fordonet på sitt eget språk. därefter kan du åtalas för böter eller böter. Tyskland har gått med i EU-omfattande indrivning av böter. Detta innebär att böter som utdömts i Tyskland kan drivas in från ditt hemland.

Kommer dessa trafikförseelser att finnas med i mitt brottsregister?

Trafikförseelser registreras inte i det Länken öppnas i ett nytt fönster federala centrala registret för brott, men i Länken öppnas i ett nytt fönster registret över körtider. I registret över körtider lagras trafikbrott av trafikanter, förutsatt att de är rättsligt verkställbara och att överträdelsen har bedömts med avseende på punkter eller ett körförbud har införts i enlighet med förarens bedömningssystem. Beslut som förts in i registret över körtider kommer att bedömas tillsammans med en eller tre Länken öppnas i ett nytt fönster punkter beroende på överträdelsens art och hur allvarlig den är och kommer att raderas efter vissa tidsfrister. Ett tyskt körkort kommer att dras in från 8 poäng, medan ett utländskt körkort kommer att förlora rätten att köra i Tyskland. Om du har information om dig kan du kontakta den federala trafikmyndigheten.

Ytterligare information

Trafikbrott och förfaranden regleras i Länken öppnas i ett nytt fönstervägtrafiklagen (Strassenverkehrsordnung) Länken öppnas i ett nytt fönsteroch lagen om förseelser (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten). Körbedömningssystemet regleras av vägtrafiklagen och körkortsförordningen.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 30/08/2019