Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

 • Avaleht
 • Kahtlustatava ja süüdistatava õigused kriminaalmenetluses

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kahtlustatava ja süüdistatava õigused kriminaalmenetluses - Saksamaa

Nendel teabelehtedel selgitatakse, mis juhtub siis, kui teid kahtlustatakse kuriteo toimepanemises.


Teabe saamiseks liiklusnõuete rikkumiste kohta, mis on karistatavad üksnes rahatrahviga, vaadake Lingil klikates avaneb uus akenteabelehte nr 6.

Kui te olete kuriteo ohvriks langenud, leiate üksikasjalikke selgitusi oma õiguste kohta siit.

Lühiülevaade kriminaalmenetlusest

See osa sisaldab lühiülevaadet kriminaalmenetluse etappidest.

Kriminaalmenetlus koosneb kolmest etapist: eeluurimine, vahemenetlus ja põhi- ehk kohtumenetlus (sealhulgas apellatsioonid ja jõustamine).

 • Eeluurimine: süüdistuse ettevalmistamise eest vastutavad asutused (prokuratuur või politsei) algatavad teie vastu uurimise, kui teid kahtlustatakse kuriteo toimepanemises. Eeluurimise eesmärk on teha kindlaks, kas teie vastu esitatud kahtlustustel on alust. Eeluurimine võib hõlmata erinevaid toiminguid, sealhulgas teie kodu läbiotsimist. Kui eeluurimine on lõpule viidud, siis otsustab prokurör, kas lõpetada menetlus kahtlustuste aluse puudumise tõttu või esitada teie vastu süüdistus.
 • Lingil klikates avaneb uus akenVahemenetlus: selle menetlusetapi eesmärk on anda kohtule võimalus hinnata süüdistust ja otsustada, kas jätkata menetlust või mitte. Kui kohus leiab, et süüdimõistmiseks on tõenäoliselt piisavalt tõendeid, algatab ta põhimenetluse.
 • Põhimenetlus (kohtumenetlus): selles etapis valmistab kohus ette kohtumenetluse ja viib selle läbi. Kohus kontrollib süüdistust suulise menetluse käigus, kasutades olemasolevaid tõendeid (tunnistajad, dokumendid jne). Samuti antakse teile võimalus esitada kohtule oma versioon sündmustest ja märkused esitatud väidete kohta. Kui süüdistus leiab kinnitust, mõistetakse teid süüdi. Vastasel korral mõistetakse teid õigeks. Te võite esitada kohtuotsuse peale apellatsiooni teatava tähtaja jooksul. Apellatsioonimenetluses korratakse põhimenetlust kõrgema astme kohtus. Läbivaatuskaebuste korral kontrollitakse ainult kohtuotsuse õiguspärasust.

Selleks on olemas erinevad võimalused: Peamised võimalused on Lingil klikates avaneb uus akenlihtmenetlus, Lingil klikates avaneb uus akenmenetluse peatamine ja Lingil klikates avaneb uus akenkiirmenetlus.

Üksikasjalikumat teavet kriminaalmenetluse eri etappide ja teie õiguste kohta leiate teabelehtedelt. See teave ei asenda õigusalast nõu ning selle eesmärk on vaid anda juhiseid.

Euroopa Komisjoni roll

Euroopa Komisjonil ei ole liikmesriikide kriminaalmenetluses mingit osa ning komisjon ei saa teid kaebuste korral aidata.

Vajaliku teabe saamiseks klikkige alltoodud linkidel.

Lingil klikates avaneb uus aken1. Selgitused

Lingil klikates avaneb uus aken2. Õigusalase nõu saamine

Lingil klikates avaneb uus aken3. Minu õigused eeluurimise ajal

 • Ülekuulamine
 • Isiku kindlakstegemine / isiku läbivaatus
 • Läbiotsimine/konfiskeerimine/pealtkuulamine
 • Vahistamine
 • Eelvangistus
 • Süüdistuse esitamine

Lingil klikates avaneb uus aken4. Minu õigused kohtumenetluse ajal

Lingil klikates avaneb uus aken5. Minu õigused pärast seda, kui kohus on langetanud otsuse

Lingil klikates avaneb uus aken6. Liiklusnõuete rikkumised ja väiksemad õigusrikkumised

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenKriminaalmenetluse seadustik (Lingil klikates avaneb uus akeninglise keeles)


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 30/08/2019