Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawa oskarżonych w postępowaniu karnym - Niemcy

W niniejszych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, co się dzieje, gdy dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa.


Informacje o wykroczeniach w ruchu drogowym, które są zazwyczaj zagrożone karą grzywną, można znaleźć w Link otworzy się w nowym okniearkuszu informacyjnym 6.

Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, pełną informację na temat przysługujących ci praw znajdziesz tutaj.

Proces karny w zarysie

Niniejszy rozdział zawiera skrótową charakterystykę etapów procesu karnego.

Proces karny dzieli się na trzy etapy: dochodzenie, postępowanie przejściowe i postępowanie główne lub rozprawa (w tym postępowanie odwoławcze i wykonawcze).

  • Dochodzenie (Ermittlungsverfahren): organy ścigania (prokuratura lub policja) wszczynają dochodzenie, jeśli podejrzewają cię o popełnienie przestępstwa. Celem dochodzenia jest ustalenie, czy podejrzenie wobec ciebie jest uzasadnione. Na potrzeby dochodzenia organy ścigania mogą podejmować rozmaite czynności, m.in. przeszukanie twojego domu. Po zakończeniu dochodzenia prokurator postanawia o umorzeniu postępowania z braku wystarczających podstaw oskarżenia bądź o wniesieniu wobec ciebie oskarżenia.
  • Link otworzy się w nowym okniePostępowanie przejściowe (Zwischenverfahren): w postępowaniu przejściowym sąd ocenia zarzuty i postanawia o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu oskarżenia. Jeśli sąd uzna, że istnieją wystarczające dowody na uprawdopodobnienie skazania, wszczyna postępowanie główne.
  • Postępowanie główne (Hauptverfahren): na etapie postępowania głównego sąd przygotowuje i przeprowadza rozprawę. Podczas rozprawy ustnej sąd bada treść oskarżenia na podstawie dostępnego materiału dowodowego (zeznań świadków, dokumentów itp.). Również ty jako oskarżony masz możliwość przedstawienia przed sądem swojej wersji zdarzeń oraz odpowiedzenia na zarzuty. Jeśli sąd uzna, że popełniłeś przestępstwo, zostaniesz skazany. Jeśli nie, zostaniesz uniewinniony. Wyrok możesz zaskarżyć w określonym terminie. W przypadku odwołania (Berufsverfahren) sąd wyższej instancji ponownie przeprowadza postępowanie główne. W przypadku rewizji (Revisionsverfahren) wyrok jest sprawdzany wyłącznie pod względem uchybień prawnych.

Istnieją odstępstwa od powyższego trybu postępowania. Do podstawowych należą: Link otworzy się w nowym okniepostępowanie nakazowe (Strafbefehlsverfahren), Link otworzy się w nowym oknieumorzenie postępowania (Einstellung des Verfahrens) oraz Link otworzy się w nowym okniepostępowanie przyspieszone (beschleunigtes Verfahren).

Szczegółowe informacje na temat tych etapów oraz na temat przysługujących ci praw można znaleźć w poszczególnych arkuszach informacyjnych. Niniejsze informacje nie stanowią porady prawnej, a ich celem jest wyłącznie funkcja informacyjna.

Rola Komisji Europejskiej

Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie bierze udziału w toczących się w państwach członkowskich postępowaniach karnych i w związku z tym nie może pomóc w składaniu skarg.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki.

Link otworzy się w nowym oknie1 – Wyjaśnienia

Link otworzy się w nowym oknie2 – Uzyskanie porady prawnej

Link otworzy się w nowym oknie3 – Moje prawa w toku dochodzenia

  • Przesłuchanie
  • Potwierdzenie tożsamości/przeszukanie osoby
  • Przeszukanie/zatrzymanie rzeczy/kontrola i utrwalanie rozmów
  • Zatrzymanie
  • Tymczasowe aresztowanie
  • Oskarżenie

Link otworzy się w nowym oknie4 – Moje prawa w sądzie

Link otworzy się w nowym oknie5 – Moje prawa po rozprawie

Link otworzy się w nowym oknie6 – Wykroczenia w ruchu drogowym i inne drobne wykroczenia

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieKodeks postępowania karnego (Link otworzy się w nowym okniewersja w języku angielskim)


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 30/08/2019