Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

 • Avaleht
 • Kahtlustatava ja süüdistatava õigused kriminaalmenetluses

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kahtlustatava ja süüdistatava õigused kriminaalmenetluses - Taani

Nendel teabelehtedel selgitatakse, mis juhtub, kui isikut kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos, mida menetletakse kohtus. Lingil klikates avaneb uus akenTeabeleht nr 5 sisaldab teavet väiksemate liiklusnõuete rikkumiste kohta, mille puhul kohaldatakse tavaliselt kindlaksmääratud karistust, näiteks rahatrahvi.

Kui te olete kuriteo ohvriks langenud, leiate kogu teabe oma õiguste kohta siit.


Kriminaalmenetluse lühikirjeldus

Allpool esitatakse kriminaalmenetluse tavapäraste etappide lühikirjeldus.

 • Politsei uurib kõiki kriminaalasju. See hõlmab ka kahtlustatavate, kannatanute ja tunnistajate ülekuulamist.
 • Kui politsei kahtlustab, et te olete toime pannud kuriteo, esitatakse teile süüdistus. Kui teile on esitatud süüdistus, on teil teatavad põhiõigused, näiteks õigus saada õigusalast nõu raskete juhtumite puhul.
 • Teie vahistamise üle otsustab politsei.
 • Kui te olete toime pannud raske kuriteo, võidakse teid pärast kohtuasja esitamist kohtunikule jätta kriminaalasja uurimise ajaks eelvangistusse.
 • Kui eeluurimine on lõpetatud, edastatakse kriminaalasi prokuratuuri, kus otsustatakse, kas süüdistustest tuleks loobuda või peaks asja andma kohtusse.
 • Kui prokuratuur otsustab asja edasi menetleda, võidakse seda teha kindlasummalise trahvinõude teatisega, süüdistusaktiga või kohtukutsega juhiste saamiseks.
 • Kriminaalasju menetlevad piirkonnakohtud kui esimese astme kohtud. Kohtunike arv sõltub asja raskusastmest ja sellest, kas te tunnistate end süüdi või mitte.
 • Kohtuotsuse vastu võib tavaliselt esitada apellatsiooni ringkonnakohtule. Te võite nõuda kas oma kriminaalasja uuestiarutamist või esitada apellatsiooni karistuse peale.
 • Teil on õigus saada hüvitist ebaseadusliku kinnipidamise eest, kui teie vastu esitatud kriminaalasjast loobutakse või kui teid mõistetakse õigeks.
 • Karistuse kandmist käsitlevatele küsimustele vastab Taani vanglate ja kriminaalhooldusteenistus.

Üksikasjalikku teavet kriminaalmenetluse kõikide etappide ja teie õiguste kohta leiate teabelehtedelt. See teave ei asenda õigusalast nõu ning selle eesmärk on vaid anda juhiseid.

Kriminaalmenetlust, sealhulgas eeluurimist, prokuröri poolt kohtumenetluse ettevalmistamist ja kohtumenetlust käsitlevad eeskirjad on sätestatud Taani õigusemõistmise korralduse seaduses.

Gröönimaal ja Fääri saartel kehtivad erieeskirjad.

Lissaboni lepingu kohaselt on Taani loobunud koostööst ELiga justiits- ja siseküsimustes ega osale sellest tulenevalt selles koostöös nii, nagu seda teevad teised liikmesriigid. Sellepärast peate igal konkreetsel juhul uurima, kas konkreetset ELi õigusakti Taanis kohaldatakse.

Euroopa Komisjoni roll

Euroopa Komisjonil ei ole liikmesriikide kriminaalmenetluses mingit osa ning komisjon ei saa teid kaebuste korral aidata. Nendelt teabelehtedelt saate teada, kuhu ja kuidas kaebus esitada.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

Lingil klikates avaneb uus aken1. Õigusalase nõu saamine

Lingil klikates avaneb uus aken2. Minu õigused kuriteo uurimise ajal

 • Esialgne süüdistus, sealhulgas ülekuulamine
 • Vahistamine (sealhulgas Euroopa vahistamismäärus)
 • Eelistung ja eelvangistus
 • Piiravad meetmed
 • Otsus teie vastu süüdistuse esitamise või sellest loobumise kohta
 • Kaitsja ettevalmistused kriminaalasja arutamiseks kohtus

Lingil klikates avaneb uus aken3. Minu õigused kohtumenetluse ajal

Lingil klikates avaneb uus aken4. Minu õigused pärast kohtumenetlust

Lingil klikates avaneb uus aken5.Väiksemad õigusrikkumised

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenTaani õiguskord

Lingil klikates avaneb uus akenÕigusaktide terviktekstide andmebaas

Lingil klikates avaneb uus akenTaani advokaadi leidmine

Lingil klikates avaneb uus akenTeave karistuse kandmise kohta


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 13/08/2019