Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

 • Hem
 • Rättigheter för tilltalade i brottmål

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättigheter för tilltalade i brottmål - Danmark

I dessa faktablad förklaras vad som händer när en person misstänks eller anklagas för ett brott som handläggs vid en rättegång i domstol. Information om trafikbrott som vanligtvis omfattas av en på förhand fastställd påföljd som böter finns i Länken öppnas i ett nytt fönsterfaktablad 5.

Om du är brottsoffer hittar du utförlig information om dina rättigheter här.


Sammanfattning av det straffrättsliga förfarandet

Nedan sammanfattas de normala skedena i det straffrättsliga förfarandet.

 • Polisen utreder alla brottsfrågor. Detta omfattar förhör av misstänkta, brottsoffer och vittnen.
 • Om polisen misstänker att du har begått ett brott kommer du att delges denna misstanke. Därefter har du vissa grundläggande rättigheter, exempelvis rätt till juridisk rådgivning i allvarliga fall.
 • Polisen avgör om du ska anhållas eller inte.
 • Om du har begått ett allvarligt brott kan du – efter att målet har lagts fram för en domare – hållas kvar i häkte under tiden som saken utreds.
 • När utredningen har avslutats, skickas målet till åklagarväsendet som avgör om åtalet ska läggas ned eller om målet ska tas upp i en rättegång.
 • Om åklagarmyndigheten beslutar att målet ska fullföljas, kan man göra detta genom att utfärda ett meddelande om slutgiltig påföljd, åtal eller inkallelse till domstol för att få riktlinjer inför rättegången.
 • Brottmål prövas av distriktsdomstolarna som förstainstansdomstol. Antalet domare beror på hur allvarligt målet är och om du erkänner dig skyldig eller nekar.
 • Domstolens utslag kan vanligtvis överklagas till överrätten (landsretten). Du kan antingen begära att saken prövas på nytt eller överklaga domen i den del som rör påföljden.
 • Du har rätt till ersättning för ogrundat frihetsberövande om målet mot dig läggs ned eller om du frikänns.
 • Den danska fängelse- och frivårdsmyndigheten besvarar frågor som rör avtjänande av straff.

Du hittar information om alla skeden i det straffrättsliga förfarandet och om dina rättigheter i faktabladen. Informationen ersätter inte juridisk rådgivning utan är endast avsedd som vägledning.

Bestämmelserna som rör det straffrättsliga förfarandet, inklusive polisutredningar, åklagarsidans förberedelse av rättegången och själva rättegången har fastställts i den danska rättegångslagen.

Observera att särskilda bestämmelser gäller på Grönland och Färöarna.

Genom Lissabonfördraget har Danmark avstått från det europeiska samarbetet i rättsliga och inrikes frågor och deltar följaktligen inte i sådant samarbete på samma sätt som andra medlemsstater. I varje individuellt fall måste du därför ta reda på om den specifika EU-lagstiftningen gäller i Danmark.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte har någon funktion i medlemsstaternas straffrättsliga förfaranden och att den inte kan hjälpa dig om du har klagomål. I dessa faktablad får du veta var och hur du kan överklaga.

Klicka på länkarna nedan för att komma till den information du behöver

Länken öppnas i ett nytt fönster1. Juridisk rådgivning

Länken öppnas i ett nytt fönster2. Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)

 • Preliminärt åtal, inklusive förhör
 • Anhållande (inklusive europeisk arresteringsorder)
 • Preliminär lagstadgad förhandling och häktning
 • Tvångsmedel
 • Beslut om åtal ska väckas mot dig eller inte
 • Försvarets förberedelse av målet

Länken öppnas i ett nytt fönster3. Mina rättigheter under rättegången

Länken öppnas i ett nytt fönster4. Mina rättigheter efter att domen har meddelats

Länken öppnas i ett nytt fönster5. Trafikbrott och andra smärre brott

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterDanmarks rättsväsende

Länken öppnas i ett nytt fönsterDatabas med lagar i fulltext

Länken öppnas i ett nytt fönsterHitta en dansk advokat

Länken öppnas i ett nytt fönsterInformation om att avtjäna straff:


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 13/08/2019