5 – Dopravné priestupky

Save as PDF

Please note that the original language version of this page Estonian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


Akým spôsobom sa riešia menej závažné dopravné priestupky?

Tresty za prekročenie rýchlosti, nesprávne parkovanie a porušenie ostatných dopravných predpisov sú stanovené v priestupkovom konaní.

Priestupkové konanie vedie Odkaz sa zobrazí v novom oknepolícia, a to buď na mieste zistenia priestupku, alebo na policajnej stanici.

Neexistuje povinnosť uložiť vám trest na mieste. Namiesto toho môžete dostať napomenutie alebo vám môže byť uložená bloková pokuta (do výšky 15 EUR). Rozhodnutie je možné vykonať aj v zrýchlenom konaní na mieste uložením pokuty do výšky 400 EUR. Konanie na mieste možno vykonať len s vaším súhlasom. Možno zabezpečiť audio- či videozáznamy o vyhláseniach dotknutej osoby ohľadne priestupku.

Ak prekročíte rýchlosť a zachytí vás rýchlostný radar, majiteľovi alebo registrovanému užívateľovi vozidla môže byť uložená bloková pokuta. Maximálna výška blokovej pokuty je 190 EUR. Oznámenie o pokute vám bude zaslané poštou. Ak s ním nesúhlasíte, máte právo odvolať sa do 30 dní od jeho prijatia. Sťažnosť by ste mali podať na policajnej stanici, ktorá vám toto oznámenie zaslala. Ak fyzická osoba zodpovedná za motorové vozidlo napadne uloženie pokuty z toho dôvodu, že vozidlo používal niekto iný, musí v sťažnosti uviesť meno a priezvisko osoby, ktorá vozidlo používala v čase uvedenom v oznámení o uložení pokuty, a takisto adresu, číslo vodičského preukazu a dátum narodenia alebo osobné identifikačné číslo danej osoby.

Ak nesúhlasíte v súvislosti s údajným priestupkom so stanoviskom polície, máte právo namietať voči konaniu na mieste. Polícia v takom prípade na mieste vypracuje dokumenty o priestupku, ale trest vám nebude uložený okamžite.

Tieto dokumenty budú zaslané na policajnú stanicu, ktorej pracovníci musia zhromaždiť dôkazy týkajúce sa daného priestupku. V prípade vypočúvania máte právo nevypovedať. Máte právo na prítomnosť advokáta a tlmočníka. Máte právo nahliadnuť do spisov zhromaždených počas priestupkového konania a namietať proti obvineniam.

Svoje námietky môžete podať do 15 dní od prijatia oznámenia o priestupku. Možnosť získania kópie rozhodnutia v prípade priestupku na policajnej stanici vám bude oznámená. Ak chcete získať kópiu, musíte sa vy alebo váš advokát dostaviť na policajnú stanicu. Táto kópia sa nezasiela poštou.

Za dopravné priestupky sa môže stanoviť pokuta v maximálnej výške 1 200 EUR. V prípade vážneho dopravného priestupku môžete byť zadržaný na 30 dní. Rozhodnutie o väzbe môže vydať len súd. Takisto môžete dostať zákaz viesť motorové vozidlo na 2 roky.

Ak nesúhlasíte s rozhodnutím polície, máte právo podať sťažnosť na Odkaz sa zobrazí v novom okneokresnom súde. Túto sťažnosť musíte podať do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Za dopravné priestupky môžu byť takisto stíhaní občania ostatných členských štátov Európskej únie.

Budú tieto priestupky zaznamenané v mojom zázname v registri trestov?

Tresty za dopravné priestupky budú zaznamenané do registra trestov s výnimkou informácií o blokových pokutách. Informácie o priestupkoch sa z registra trestov vymažú a archivujú jeden rok po tom, ako bola zaplatená pokuta za priestupok, bol vykonaný trest odňatia slobody, boli vykonané verejne prospešné práce alebo bol ako hlavný trest uložený zákaz riadenia vozidla.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o cestnej premávke

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o cestnej premávke v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)

Odkaz sa zobrazí v novom oknePriestupkový poriadok

Odkaz sa zobrazí v novom oknePriestupkový poriadok v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/08/2018