Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

  • Начало
  • Права на обвиняемите в наказателното производство

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Права на обвиняемите в наказателното производство - Гърция

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато сте заподозрян или обвинен в престъпление, което е предмет на съдебен процес.


Кратко представяне на наказателния процес

Разследване/ образуване на производство

Тази част от процеса започва с уведомяването на прокурора, че има данни за извършено престъпление. Тя продължава с образуване на наказателно производство и приключва с изправяне на обвиняемия пред съда или оттегляне на обвиненията.

Целта на този етап е да се изясни случаят във възможно най-голяма степен и да се определи дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление, за да бъде

изправен обвиняемият пред компетентния съд.

Съдебни заседания

На този етап делото се гледа докато се стигне до издаване и обявяване на присъда.

Средства за правна защита

Това са средствата, които законът предоставя на дадено лице, за да може да оспори решението на наказателен съд.

Те са:

  • Обжалване, което има за цел промяна или отмяна на оспорваното решение на основание на фактите или на неправилно тълкуване или прилагане на закона.
  • Ново разглеждане на делото и отмяна на присъдата с цел частично или пълно анулиране на решението, оспорвано на основание неправилно тълкуване или прилагане на закона.

Подробности за всички тези етапи на процеса и за вашите права могат да се намерят в информационните листове. Тази информация не замества получаването на правен съвет и предназначението ѝ е само да ви упъти.

За информация относно пътни нарушения, за които обикновено се налага глоба, преминете към Връзката отваря нов прозорецИнформационен лист 5.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Роля на Европейската комисия

Моля, обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да ви помогне, ако имате оплакване. Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте хипервръзките по-долу, за да намерите необходимата ви информация

Връзката отваря нов прозорец1 – Получаване на правен съвет

Връзката отваря нов прозорец2 – Моите права по време на разследването на престъплението и преди делото да влезе в съда

  • Дознание/ предварително наказателно разследване/ наказателно разследване.
  • Арест/ мерки за процесуална принуда/ задържане под стража
  • Производство пред обвинителното отделение
  • Обиск, пръстови отпечатъци и ДНК

Връзката отваря нов прозорец3 – Моите права в съда

Връзката отваря нов прозорец4 – Моите права след постановяване на решението от съда

Връзката отваря нов прозорец5 – Пътни нарушения и други дребни правонарушения


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 24/08/2020