Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

 • Avaleht
 • Kahtlustatava ja süüdistatava õigused kriminaalmenetluses

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kahtlustatava ja süüdistatava õigused kriminaalmenetluses - Inglismaa ja Wales

Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.

Pange palun tähele, et need teabelehed kehtivad ainult Inglismaa ja Walesi kohta. Kui te tahate teavet oma õiguste kohta Ühendkuningriigi muudes osades, vaadake eraldi teabelehti Šotimaa ja Põhja-Iirimaa kohta.

Nendel teabelehtedel selgitatakse, mis juhtub, kui teid kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos, mida menetletakse kohtus. Lingil klikates avaneb uus akenTeabeleht nr 5 sisaldab teavet väiksemate liiklusnõuete rikkumiste kohta, mille puhul kohaldatakse tavaliselt rahatrahvi.

Kui olete kuriteo ohvriks langenud, leiate kogu teabe oma õiguste kohta siit.


Kriminaalmenetluse lühikirjeldus

Kriminaalmenetluse tavapärased etapid on järgmised:

 • Lingil klikates avaneb uus akenPolitsei uurib, kas kuritegu on toime pandud ja kes selle toime pani. Ta kogub tõendeid.
 • Olles teinud kindlaks kahtlustatava, võib politsei selle isiku vajaduse korral vahistada ja teda kuriteoga seoses üle kuulata.
 • Kui politsei leiab, et kahtlustatav võib olla kuriteo toimepanija, peab ta nõu Lingil klikates avaneb uus akenRiigiprokuratuuriga (Crown Prosecution Service) selle üle, kas esitada talle süüdistus, s.t esitada ametlik süüdistus, mida arutatakse kohtus.
 • Riigiprokuratuur teeb otsuse sobiva süüdistuse kohta ja toimetab kahtlustatavale kätte ametliku dokumendi, milles kirjeldatakse tema väidetavat süüd.
 • Enne kohtumenetlust peetakse kohtuistungid, et selgitada välja, kas süüdistatav kavatseb oma süü omaks võtta, ning kontrollida, kas kohtuasi on kohtulikuks arutamiseks ette valmistatud.
 • Prokurör esitab kohtumenetluse ajal tõendid. Süüdistatav võib samuti enda kaitseks tõendeid esitada. Tõsiste kuritegude kohta langetavad otsuse vandekohtunikud ja vähem tõsiste kohta rahukohtunikud.
 • Kui kõik tõendid on ära kuulatud, kuulutavad rahukohtunikud või vandekohtunikud välja kohtuotsuse.
 • Kui süüdistatav mõistetakse süüdi, määrab kohtunik talle karistuse.
 • Otsuse võib edasi kaevata.

Üksikasjalikku teavet menetluse kõikide etappide ja oma õiguste kohta leiate teabelehtedelt. See teave ei asenda õigusalast nõu ning selle eesmärk on vaid anda juhiseid.

Euroopa Komisjoni roll

Euroopa Komisjonil ei ole liikmesriikide kriminaalmenetluses mingit osa ning komisjon ei saa teid kaebuste korral aidata. Nendel teabelehtedel esitatakse teave selle kohta, kuidas ja kellele kaebus esitada.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

Lingil klikates avaneb uus aken1. Õigusalase nõu saamine

Lingil klikates avaneb uus aken2. Minu õigused kuriteo uurimise ajal

 • Uurimine ja vahistamine
 • Ülekuulamine ja süüdistuse esitamine
 • Enne kohtumenetlust kohtusse ilmumine
 • Kriminaalasja ettevalmistamine enne kohtumenetlust

Lingil klikates avaneb uus aken3. Minu õigused kohtumenetluse ajal

Lingil klikates avaneb uus aken4. Minu õigused pärast kohtumenetlust

 • Rohkem teavet apellatsioonimenetluse kohta

Lingil klikates avaneb uus aken5. Liiklusnõuete rikkumised

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenRiigiprokuratuur (Crown Prosecution Service)

Lingil klikates avaneb uus akenRiikliku Kodanikuvabaduste Nõukogu (Liberty) inimõigusi käsitlev juhend


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 01/12/2016