De rechten van verdachten in strafzaken - Engeland en Wales

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels

Deze informatiebladen zijn alleen van toepassing op Engeland en Wales.  Als u informatie wenst over uw rechten in andere delen van het Verenigd Koninkrijk, kunt u de afzonderlijke informatiebladen voor Schotland en Noord-Ierland bekijken.

Deze informatiebladen informeren u over wat er gebeurt als u verdacht of beschuldigd wordt van een misdrijf waarvoor u voor de rechter moet verschijnen. Zie De link wordt in een nieuw venster geopend.informatieblad 5 voor informatie over lichte verkeersovertredingen, die meestal met een boete afgehandeld worden.

Als u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u hier alle informatie over uw rechten vinden.


Samenvatting van de strafprocedure

Normaliter bevat de strafprocedure de volgende fasen:

 • deDe link wordt in een nieuw venster geopend. politie onderzoekt of er een misdrijf is gepleegd en door wie en verzamelt bewijs;
 • als zij de identiteit van een verdachte heeft vastgesteld, kan de politie, als zij dat nodig acht, de betreffende persoon aanhouden en verhoren;
 • als de politie denkt dat de verdachte een misdrijf heeft gepleegd, overlegt zij met de De link wordt in een nieuw venster geopend.Crown Prosecution Service (CPS) (het Engelse Openbaar Ministerie) of de betreffende persoon in staat van beschuldiging moet worden gesteld, d.w.z. of er een tenlastelegging moet worden geformuleerd waarover in de rechtszaal een uitspraak wordt gedaan;
 • de CPS stelt een passende tenlastelegging op en betekent aan de verdachte een formeel stuk met de beschuldiging;
 • vóór het proces wordt door de rechtbank nagegaan of de verdachte schuldig of onschuldig zal pleiten en of de zaak kan worden berecht;
 • de openbare aanklager presenteert het bewijs voor de rechtbank. De verdachte mag ook bewijs aandragen ter verdediging. De beslissing over ernstige misdrijven wordt door een jury genomen en over minder ernstige zaken door magistrates;
 • nadat al het bewijs naar voren is gebracht, doet de magistrate of de jury uitspraak;
 • als de verdachte schuldig wordt verklaard, bepaalt de rechter de hoogte van de straf;
 • tegen de beslissing kan hoger beroep worden aangetekend.

De informatiebladen bevatten informatie over deze fasen van de procedure en over uw rechten. Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.

De rol van de Europese Commissie

NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen. In deze informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt.

De link wordt in een nieuw venster geopend.1 – Juridisch advies inwinnen

De link wordt in een nieuw venster geopend.2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

 • Onderzoek en aanhouding
 • Verhoor en tenlastelegging
 • Voor de rechter verschijnen vóór het proces
 • Voorbereiding van de zaak vóór het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.3 - Mijn rechten tijdens het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.4 - Mijn rechten na het proces

 • Meer informatie over hoger beroep

De link wordt in een nieuw venster geopend.5 - Verkeersovertredingen

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Crown Prosecution Service

De link wordt in een nieuw venster geopend.Liberty Guide to Human Rights


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 01/12/2016

1 - Juridisch advies inwinnen

Het is belangrijk om onafhankelijk juridisch advies in te winnen als u wordt verdacht of beschuldigd van een misdrijf. In dit informatieblad staat hoe u een advocaat kunt vinden en wie die moet betalen.


Op het politiebureau

Als u op het politiebureau wordt verhoord, hebt u het recht om juridisch advies te vragen. Dat is gratis, ook als u niet aangehouden (gearresteerd) bent. U kunt de politie vragen contact op te nemen met een advocatenkantoor van uw keuze of de politie vragen contact op te nemen met de piketadvocaat die 24 uur per dag beschikbaar is en een juridische raadsman is die niet in dienst is van de politie. Voor sommige vergrijpen wordt door onafhankelijke raadsmannen telefonisch advies verstrekt. Voor ernstigere misdrijven kan een juridische raadsman u op het politiebureau bezoeken.

Als u een andere advocaat wilt, kunt u er een vinden via de De link wordt in een nieuw venster geopend.Law Society, de De link wordt in een nieuw venster geopend.Bar Council, het De link wordt in een nieuw venster geopend.Citizens Advice Bureau of De link wordt in een nieuw venster geopend.Civil Legal Advice. Als u ervoor kiest geen gebruik te maken van de piketadvocaat, moet u mogelijk zelf kosten maken.

Als u om juridisch advies verzoekt, moet de politie wachten met het verhoor tot de advocaat met u gesproken heeft. Als u geen advocaat wilt, maar daarna van mening verandert, kunt u op elk moment om een gratis advocaat vragen.

Als u niet in verzekering bent gesteld

Als u niet op het politiebureau vastzit, maar wel van een misdrijf of overtreding wordt beschuldigd, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met een advocaat. Als u geen advocaat kent, kunt u er een vinden via de De link wordt in een nieuw venster geopend.Law Society, de De link wordt in een nieuw venster geopend.Bar Council, het De link wordt in een nieuw venster geopend.Citizens Advice Bureau of De link wordt in een nieuw venster geopend.Civil Legal Advice. Afhankelijk van uw financiële omstandigheden kunt u in aanmerking komen voor gratis juridisch advies. Uw advocaat kan u zeggen of u daarvoor in aanmerking komt, maar daarvoor moet u wel informatie verstrekken over uw financiën (bijv. een loonstrookje of salarisspecificatie).

Gratis rechtshulp kunt u alleen krijgen van advocaten die verbonden zijn aan het De link wordt in een nieuw venster geopend.Legal Aid Agency of een Public Defender Service (alleen in sommige steden). De namen van de advocaten die bij deze organisaties aangesloten zijn, kunt u achterhalen door contact op te nemen met De link wordt in een nieuw venster geopend.Civil Legal Advice.

In de rechtbank

Als uw zaak voor de rechter wordt gebracht, hebt u recht op bijstand van een advocaat. De De link wordt in een nieuw venster geopend.Criminal Legal Aid garandeert juridisch advies en rechtsbijstand voor hen die terecht moeten staan. Of die hulp gratis is, hangt af van de ernst van de zaak en van uw financiële omstandigheden. Als u geen advocaat hebt, vraagt u dan om een piketadvocaat zodra u bij de rechtbank aankomt.

Bij het De link wordt in een nieuw venster geopend.Magistrates’ Court zijn juridisch advies en rechtsbijstand gratis als het een ernstige zaak betreft; zo niet, dan moet u een bijdrage in de kosten betalen die afhangt van uw zaak, uw leeftijd en uw inkomen. U krijgt gratis rechtsbijstand als u jonger bent dan 18 jaar of afhankelijk bent van bepaalde uitkeringen. De De link wordt in een nieuw venster geopend.piketadvocaat op de rechtbank of personeel van de rechtbank kan u hier uitleg over geven.

Als uw zaak in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Crown Court wordt behandeld, hebt u recht op juridisch advies en rechtsbijstand. U hebt geen recht op gratis rechtsbijstand als uw vrij besteedbaar gezinsinkomen per jaar 37 500 GBP of meer bedraagt. Afhankelijk van uw financiële omstandigheden is het mogelijk dat u zowel inkomensafhankelijke als vermogensafhankelijke bijdragen voor uw rechtsbijstand moet betalen.

Als het Crown Court u onschuldig verklaart, krijgt u uw kosten mogelijk vergoed. Als u schuldig wordt bevonden, moet u mogelijk een bijdrage leveren in de kosten.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Legal Aid Agency

De link wordt in een nieuw venster geopend.Richtsnoeren van de Law Society

De link wordt in een nieuw venster geopend.Gidsen van het Citizen's Advice Bureau (VK)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Criminal Legal Aid

De link wordt in een nieuw venster geopend.General Council of the Bar


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 01/12/2016

2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek en voordat de zaak door de rechtbank wordt behandeld

In dit informatieblad en de bijbehorende informatiebladen wordt uitgelegd wat de gang van zaken is tijdens een strafrechtelijk onderzoek en wat er gebeurt na het onderzoek en vóór het proces.


Uit welke fasen bestaat het strafrechtelijk onderzoek (opsporingsonderzoek)?

Een opsporingsonderzoek begint wanneer de politie vermoedt dat er een misdrijf is gepleegd. De politie voert een onderzoek uit en verzamelt bewijs. In ernstige gevallen neemt de politie, wanneer zij vindt dat er genoeg bewijsmateriaal is om iemand in staat van beschuldiging te stellen, contact op met de De link wordt in een nieuw venster geopend.Crown Prosecution Service (CPS), die meestal besluit wat een passende tenlastelegging is. De CPS kan vragen om nader onderzoek.

Als de politie u als verdachte aanwijst, is de eerste stap in het proces de beslissing u aan te houden (te arresteren).

Nadat u enige tijd in verzekerde bewaring bent gehouden voor verhoor, is de volgende stap de beslissing u in staat van beschuldiging te stellen. Als het nodig is dat de politie verder onderzoek doet, en het daarvoor niet nodig is u vast te houden, moet de politie u vrijlaten. U wordt dan vrijgelaten zonder dat u in staat van beschuldiging wordt gesteld of op borgtocht. In het laatste geval wordt u verzocht zich op een later tijdstip bij een politiebureau te melden.

Als men u echter in staat van beschuldiging wil stellen en de politie besluit dat u in verzekering moet blijven, wordt u voor een rechter geleid die beslist of u op borgtocht vrijgelaten wordt in afwachting van het proces.

Als er een politieonderzoek naar u loopt omdat u van terrorisme wordt verdacht, zijn uw rechten, en de bevoegdheden van de politie, anders dan de hieronder beschreven rechten (zie de De link wordt in een nieuw venster geopend.Terrorism Act 2000, die buiten de reikwijdte van deze informatiebladen valt).

Als u jonger bent dan 18 jaar, gelden er extra waarborgen. U kunt uw advocaat daarover om uitleg vragen.

Klik op de onderstaande links voor nadere informatie over uw rechten voordat het proces begint.

Onderzoek en aanhouding (1)

Gaat de politie mij vragen stellen?

Als de politie u ervan verdenkt een misdrijf te hebben gepleegd of informatie te hebben over een misdrijf, mag zij u vragen stellen.

Moet ik naar een politiebureau gaan?

De politie kan u De link wordt in een nieuw venster geopend.staande houden, fouilleren en op straat of in een andere openbare ruimte een beperkt aantal vragen stellen. Als de politie u daarnaar vraagt, moet u uw naam en adres noemen.  Als de politie u van een misdrijf verdenkt, kan zij u vragen vrijwillig mee te gaan naar het politiebureau. Zij heeft ook de bevoegdheid u aan te houden en u tegen uw wil naar een politiebureau mee te nemen. De politieagenten moeten u vertellen waarom ze dat doen.

Staat het mij vrij het politiebureau te verlaten?

Als u als verdachte of mogelijke getuige op het politiebureau bent, maar niet gearresteerd bent, staat het u te allen tijde vrij het politiebureau te verlaten.

Wat gebeurt er nadat ik aangehouden ben?

Als de politie wil dat u op het politiebureau blijft, moet zij u De link wordt in een nieuw venster geopend.aanhouden. De politie moet u de reden daarvoor meedelen en de aanhouding moet noodzakelijk zijn. De politie mag u fouilleren, uw vingerafdruk nemen en DNA afnemen en ander lichamelijk onderzoek doen dat De link wordt in een nieuw venster geopend.hier wordt verklaard.

Wat gebeurt er als ik geen Engels spreek?

Als u geen Engels begrijpt, moet de politie voor een tolk zorgen. Dat is voor u gratis. U mag niet verhoord worden als er geen tolk aanwezig is.

Heb ik recht op een advocaat?

Als u gearresteerd bent, mag u een advocaat raadplegen. Als u geen advocaat kent, neemt de politie contact op met de piketadvocaat. Zie De link wordt in een nieuw venster geopend.informatieblad 1.

Wat gebeurt er als ik jonger ben dan 17 jaar of een 'kwetsbare volwassene' ben?

Als u jonger bent dan 17 of een 'kwetsbare volwassene' bent, mag de politie u niet verhoren zonder de aanwezigheid van een Appropriate Adult (een daartoe geschikte volwassene). De politie zorgt daarvoor.

Deze man of vrouw zal u steunen en adviseren bij uw contacten met politiemensen. Hij of zij is geen advocaat en geeft u geen juridisch advies. Een Appropriate Adult kan een familielid zijn, een vriend/kennis, een vrijwilliger of iemand uit het maatschappelijk werk of de gezondheidszorg.

Mag de politie mij fouilleren?

Zelfs als u niet gearresteerd bent, mag de politie u of uw voertuig De link wordt in een nieuw venster geopend.staande houden/tot stoppen dwingen en fouilleren/doorzoeken, maar alleen als er goede gronden zijn om te vermoeden dat u in het bezit bent van gestolen of verboden goederen of een misdrijf hebt gepleegd.

Mag de politie vingerafdrukken nemen of DNA afnemen?

Als u niet gearresteerd bent, hoeft u geen vingerafdrukken of monsters te laten nemen. De politie kan dat niet doen zonder toestemming. Als u echter wel gearresteerd bent, mag de politie zonder toestemming monsters afnemen, zoals van De link wordt in een nieuw venster geopend.bloed, speeksel of ander lichaamsweefsel.

Ben ik verplicht aan een keuzeconfrontatie mee te werken?

Als u gearresteerd bent, mag de politie u vragen aan een keuzeconfrontatie mee te werken. Als u weigert, kan dat op het proces tegen u werken. Over het algemeen bestaat een keuzeconfrontatie eruit dat de politie het slachtoffer of de getuige(n) videofoto's laat zien. De piketadvocaat kan u adviseren.

Mag de politie mijn auto doorzoeken of een huiszoeking doen?

Als u gearresteerd bent, mag de politie met toestemming van een hooggeplaatste politieman of -vrouw uw auto of huis doorzoeken en uw bezittingen weghalen als dat nuttig is voor het onderzoek.

Mag ik contact opnemen met vrienden of familieleden?

Ja, om ze te vertellen waar u bent.

Mag ik een dokter raadplegen als dat nodig is?

Als u medische hulp nodig hebt, hebt u het recht een arts te raadplegen.

Ik kom uit een andere lidstaat. Mag ik contact opnemen met de ambassade van mijn land?

Ja. Een vertegenwoordiger van de ambassade zal naar het politiebureau komen of contact met u opnemen als u hulp nodig hebt. De politie is verplicht contact op te nemen met de consulaten van de volgende landen in de EU als u bent aangehouden en in verzekering gesteld: Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Polen, Roemenië, Slowakije, Spanje en Zweden.

Wat gebeurt er als ik gearresteerd ben op basis van een Europees aanhoudingsbevel?

Als een Europees aanhoudingsbevel is afgegeven door een lidstaat, kunt u in een andere lidstaat aangehouden worden en na voor de rechter te zijn verschenen, worden teruggestuurd naar het betreffende land. U hebt, indien nodig, recht op een advocaat en een tolk. Zie De link wordt in een nieuw venster geopend.informatieblad 1.

Wanneer stelt de politie mij in staat van beschuldiging?

Als de politie van mening is dat er genoeg bewijsmateriaal tegen u verzameld is, kan zij u een misdrijf ten laste leggen. In de tenlastelegging staat van welk misdrijf de politie u beschuldigt. Nadat u in staat van beschuldiging bent gesteld, mag de politie u over dat misdrijf niet verder verhoren.

Hoe lang mag ik door de politie vastgehouden worden na mijn arrestatie?

Nadat u gearresteerd bent, mag de politie u maximaal 24 uur op een politiebureau vasthouden. Een hooggeplaatste politieman- of vrouw kan die periode tot 36 uur verlengen als er goede gronden zijn om aan te nemen dat dat nodig is om bewijs te verzamelen, dat het om een ernstig misdrijf gaat en dat het onderzoek naar behoren wordt uitgevoerd. Als die periode verstreken is, moet men u in staat van beschuldiging stellen of de inverzekeringstelling opheffen. Als de politie u nog langer wil vasthouden, moet zij daarvoor toestemming vragen van een Magistrates' Court. Die rechtbank kan de periode tot maximaal 96 uur verlengen.

Een klacht indienen tegen de politie

Als u vindt dat de politie u niet goed heeft behandeld, kunt u een klacht indienen bij de politie of bij de De link wordt in een nieuw venster geopend.Independent Police Complaints Commission.

Verhoor en tenlastelegging (2)

Wanneer mag ik worden verhoord?

Als u aangehouden bent en De link wordt in een nieuw venster geopend.op een politiebureau wordt vastgehouden, moet de politie op het politiebureau zich ervan vergewissen dat u geestelijk en lichamelijk in staat bent om te worden verhoord. In ieder etmaal moet u een aansluitende rustperiode van 8 uur krijgen waarin u niet wordt verhoord. Als u wordt verhoord, hebt u na elke twee uur verhoor recht op een koffie- of theepauze van een kwartier. Over het algemeen hebt u recht op de aanwezigheid van een advocaat tijdens het verhoor.

Moet ik de vragen van de politie beantwoorden?

U hoeft de vragen niet te beantwoorden.  Als u van een misdrijf wordt verdacht, moet de politie u een formele waarschuwing (caution) geven voordat ze vragen stelt. De politie zal u waarschuwen dat u geen vragen hoeft te beantwoorden, maar dat wat u zegt, op het proces als bewijs tegen u kan worden gebruikt. De politie moet u ook waarschuwen dat het tijdens het proces nadelig voor u kan zijn als u tijdens het politieverhoor iets niet vertelt waar u later, tijdens het proces, een beroep op wilt doen.

Hoe verloopt een politieverhoor?

Een verhoor op een politiebureau wordt afgenomen in een verhoorkamer en wordt altijd op een geluidsdrager opgenomen. De politie moet vóór het verhoor aan u uitleggen hoe de opname in zijn werk gaat.

Wanneer stelt de politie mij in staat van beschuldiging?

Als de politie van mening is dat er genoeg bewijs tegen u is verzameld, kan zij u een misdrijf ten laste leggen. De politie mag u daarna over dat misdrijf niet verder verhoren. De tenlastelegging mag in een latere fase van het proces worden gewijzigd.

Voor de rechter verschijnen vóór het proces  (3)

Wanneer moet ik voor het eerst voor de rechter verschijnen?

Nadat u in verzekering bent gesteld, moet u voorkomen op de eerstvolgende zitting van de rechtbank. De eerste zitting vindt gewoonlijk plaats in het Magistrates’ Court.

Heb ik recht op een advocaat?

In de rechtbank hebt u recht op een advocaat. Als u zelf geen advocaat hebt, treedt de piketadvocaat op als uw raadsman. Zie De link wordt in een nieuw venster geopend.informatieblad 1.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Als u geen Engels spreekt, wordt er gratis voor een tolk gezorgd die de hele terechtzitting voor u vertaalt.

Kan ik in vrijheid worden gesteld?

Als u wordt vastgehouden, kunt u bij de rechtbank een verzoek indienen om op borgtocht te worden vrijgelaten. Als de borgtocht wordt verleend, hoeft u mogelijk niets te betalen.

Borgtocht wordt meestal verleend als u geen strafblad hebt en de rechter van mening is dat u geen gevaar voor de samenleving bent, geen getuigen zult beïnvloeden en zich op afgesproken tijdstippen bij de rechtbank zult melden. Aan borgtocht kunnen voorwaarden worden verbonden, zoals verblijf op een bepaald adres, afgifte van uw paspoort aan de politie of het dragen van een enkelband.

Als de rechter borgtocht weigert, wordt u gevangen gehouden tot het proces begint.

Mag ik in beroep gaan tegen de beslissing mij gevangen te houden tot het begin van het proces?

Ja. Vraag uw advocaat om advies.

Moet ik nog een keer voorkomen voordat het proces begint?

Ja. Uw advocaat zal dat met u bespreken.

Hoe lang mag ik vastgehouden worden voordat het proces begint?

Als u in de gevangenis zit, moet het proces De link wordt in een nieuw venster geopend.binnen een bepaalde termijn beginnen.

Over het algemeen mag een proces voor het Crown Court niet later beginnen dan 182 dagen (26 weken) nadat u naar de gevangenis bent gegaan. Als dat niet gebeurt, kunt u een verzoek indienen om op borgtocht te worden vrijgelaten. Bij minder ernstige zaken moet het proces binnen 56 dagen (8 weken) beginnen. Als dat niet gebeurt, wordt u op borgtocht vrijgelaten.

Voorbereiding van de zaak vóór het proces(4)

Wat gebeurt er vóór het begin van het proces?

Vóór het begin van het proces bezint de De link wordt in een nieuw venster geopend.Crown Prosecution Service (CPS) zich op de vraag of het bewijs in uw zaak sterk genoeg is voor strafvervolging. De aanklager bespreekt met uw advocaat het bewijsmateriaal dat tijdens het proces tegen u zal worden gebruikt. Als er bijvoorbeeld getuigen zullen optreden, krijgt u hun schriftelijke verklaringen. De aanklager moet u ook op de hoogte brengen van alle materiaal dat in zijn nadeel of in uw voordeel kan spreken. De aanklager moet het bewijsmateriaal voortdurend toetsen en u op de hoogte stellen van alle materiaal dat in dat kader wordt getoetst.

Ik kom uit een andere EU-lidstaat. Moet ik in Engeland/Wales zijn in de aanloop naar het proces?

Als u niet in verzekering bent gesteld of op borgtocht bent vrijgelaten, staat het u vrij naar uw eigen land terug te keren, maar het kan zijn dat u geen borgtocht wordt verleend als de aanklager wil dat u in Engeland of Wales blijft gedurende de periode dat het onderzoek wordt gevoerd. De rechtbank kan u borgtocht verlenen op voorwaarde dat u in Engeland blijft. U bent strafbaar als u zich niet aan die voorwaarde houdt. Als u op borgtocht wordt vrijgelaten, moet u een adres in het Verenigd Koninkrijk opgeven waar u te bereiken bent. Dat mag het adres van uw advocaat zijn.

Als ik naar mijn eigen lidstaat ben teruggegaan, moet ik vóór het proces dan weer naar Engeland/Wales komen?

Waarschijnlijk wel. Voor sommige preliminaire zittingen kan uw advocaat eventueel vragen dat u niet aanwezig hoeft te zijn of kunt u een beroep doen op een videoverbinding.

Komt mijn zaak altijd voor de rechter?

Uw zaak hoeft niet per se voor de rechter te komen. De CPS kan beslissen u niet verder te vervolgen of voorstellen u een zogenaamde De link wordt in een nieuw venster geopend.conditional caution op te leggen, waaraan een boete verbonden kan zijn.  Als u daarmee instemt, geeft u toe dat u het misdrijf hebt gepleegd. Deze waarschuwing komt op uw strafblad te staan en daartegen kan geen hoger beroep worden ingesteld.

Wat voor soort bewijsmateriaal wordt door de aanklager vergaard?

De politie verhoort getuigen en kan ook lichamelijk en forensisch bewijsmateriaal verzamelen. Ze kan bijvoorbeeld documenten uit uw huis of van uw werk meenemen en uw auto doorzoeken of DNA-monsters nemen (bijv. van haren, speeksel e.d.).

Mag ik de aanklager beletten bepaald bewijsmateriaal te verzamelen?

De politie heeft soms een De link wordt in een nieuw venster geopend.huiszoekingsbevel nodig; u kunt een huiszoekingsbevel aanvechten. Over het algemeen moet in een huiszoekingsbevel gespecificeerd worden wat precies doorzocht mag worden en waarom. Als de politie zich niet aan het huiszoekingsbevel houdt, kan het zijn dat het gevonden bewijsmateriaal niet tot het proces wordt toegelaten.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

De aanklager verzamelt gegevens over uw strafblad, ook met betrekking tot veroordelingen buiten het Verenigd Koninkrijk.

Kan er vóór de behandeling van de zaak iets aan de tenlastelegging worden veranderd?

Ja. Dat hangt af van de weging van het bewijsmateriaal door de aanklager. Uw advocaat kan ook vragen om wijzigingen in de tenlastelegging.

Wat gebeurt er als ik voor hetzelfde misdrijf in een andere lidstaat word vervolgd?

Als een uitspraak van een rechter in één lidstaat in kracht van gewijsde is gegaan, kunt u voor dezelfde feiten niet meer vervolgd worden in een andere lidstaat.

Mag ik vóór het proces schuld bekennen?

In de meeste gevallen is het mogelijk om schuld te bekennen vóór het proces, als u dat wilt. Als u schuld bekent, krijgt u over het algemeen een veel lagere straf opgelegd dan wanneer u dat niet doet. Als u besluit schuld te bekennen, mag u over het algemeen geen hoger beroep aantekenen tegen de veroordeling en komt de veroordeling op uw strafblad te staan.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Criminal Procedure and Investigations Act 1996 (als gewijzigd)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Criminal Justice Act 2003 (als gewijzigd)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Police and Criminal Evidence Act 1984

De link wordt in een nieuw venster geopend.Praktijkrichtlijnen

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bail Act 1976De link wordt in een nieuw venster geopend. (als gewijzigd)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Prosecution of Offences Act 1985, section 22 (als gewijzigd)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Serious Organised Crime and Police Act 2005

De link wordt in een nieuw venster geopend.Terrorism Act 2000


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 01/12/2016

3 - Mijn rechten tijdens het proces


Waar wordt het proces gevoerd?

Alle strafzaken worden aanhangig gemaakt bij het De link wordt in een nieuw venster geopend.Magistrates' Court. Daarna zijn er drie mogelijkheden.

Voor minder ernstige misdrijven wordt het hele proces voor het Magistrates’ Court gevoerd, hetzij voor De link wordt in een nieuw venster geopend.drie lay magistrates (lekenrechters), hetzij voor een district judge.

Voor ernstigere misdrijven kan het proces ofwel voor het Magistrates’ Court worden gevoerd, ofwel voor een De link wordt in een nieuw venster geopend.Crown Court, samengesteld uit een rechter en een twaalfkoppige jury.

De magistrates of de district judge overwegen welk type proces voor uw zaak het meest geschikt is,  nadat uw advocaat daarover namens u opmerkingen heeft mogen maken. Als het kan, wordt de zaak in het Magistrates’ Court behandeld; als het niet kan of als u aandringt op een behandeling door het Crown Court, wordt de zaak voor deze laatste rechtbank gebracht. Alle strafzaken tegen volwassenen zijn openbaar.

Als u jonger bent dan 18 jaar, wordt het proces, tenzij de aanklacht zeer ernstig is, in een De link wordt in een nieuw venster geopend.youth court (gerecht voor jeugdzaken) behandeld door een rechter of door drie speciaal daartoe opgeleide lekenrechters. Hierbij wordt geen publiek toegelaten.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

De tenlastelegging kan op een preliminaire zitting worden gewijzigd, maar doorgaans niet wanneer de rechtbank eenmaal begonnen is met het horen van getuigen. In het geval van minder ernstige misdrijven moeten de feiten binnen zes maanden na het plegen van het misdrijf ten laste worden gelegd. U kunt schuld bekennen aan enkele of aan alle ten laste gelegde feiten. De aanklager kan ermee akkoord gaan dat u schuld bekent aan een minder ernstig feit dan u ten laste is gelegd.

Moet ik bij de rechtszitting aanwezig zijn?

Niet aanwezig zijn op een proces wanneer dat verplicht is, is strafbaar. Bovendien kan het proces in uw afwezigheid gevoerd worden. Voor lichte vergrijpen is het vaak mogelijk u door een advocaat te laten vertegenwoordigen, schriftelijk schuld te bekennen of het proces in uw afwezigheid te laten doorgaan. In het Crown Court is het over het algemeen niet mogelijk een proces te voeren zonder dat u aanwezig bent, maar als u de gang van zaken verstoort of vlucht, kan een proces zonder u worden gevoerd. Het is strafbaar zonder goede reden niet te komen opdagen.

Kan ik via een videoverbinding aan de rechtszitting deelnemen?

Over het algemeen is dat niet mogelijk, maar voor sommige zittingen kunt u via een De link wordt in een nieuw venster geopend.videoverbinding vanuit de gevangenis of een politiebureau aan het proces deelnemen. De rechter(s) en de aanklager zijn in de rechtszaal aanwezig. Uw juridisch adviseur kan óf op het politiebureau zijn óf in de rechtszaal en kan u zien en horen via de videoverbinding.

Krijg ik een tolk als ik niet begrijp wat er gebeurt?

Als u geen Engels begrijpt, zorgt de rechtbank voor een tolk.

Krijg ik een advocaat?

Over het algemeen is het niet verplicht om in de rechtszaal door een advocaat te worden bijgestaan, maar het is zeer raadzaam er wel een te hebben. In bepaalde zaken moet u een advocaat hebben, bijvoorbeeld in verkrachtingszaken of in zaken met jonge getuigen.

Mag ik van advocaat wisselen?

Ja, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.informatieblad 1.

Moet ik op het proces een verklaring afleggen?

U mag een verklaring afleggen tijdens het proces, maar u kunt er niet toe worden gedwongen. Uw advocaat zal u daarover adviseren. Als u zonder goede reden geen verklaring aflegt, kan dat tegen u werken, maar u kunt niet worden veroordeeld, alleen maar omdat u tijdens het proces uw mond hield.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

Als u het goedvindt, mag een getuigenverklaring voorgelezen of samengevat worden. Als u de getuigenverklaring betwist, moet de getuige over het algemeen in de rechtszaal verschijnen om te getuigen, zodat u de verklaring kunt aanvechten door vragen te stellen. Als de aanklager documenten gebruikt als bewijsmateriaal, moet hij uw advocaat daarvan vóór het proces op de hoogte stellen. Uw advocaat kan het document aanvechten. Uw advocaat mag alle getuigen die tegen u getuigen, ondervragen, om hun verklaringen in twijfel te trekken.

Mag ik proberen mijn onschuld te bewijzen?

Ja. Het bewijsmateriaal kan bestaan uit documenten of fysiek bewijs. U mag ook getuigen vragen om voor u te getuigen. De rechter kan hen dan naar de rechtbank laten komen. Uw advocaat en de aanklager zullen hen vragen stellen.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

Voor het proces begint vraagt de aanklager informatie over uw strafblad op. Ook veroordelingen in andere landen kunnen daarop staan. In sommige situaties wordt die informatie aan de rechter doorgegeven, maar uw advocaat kan daartegen ageren. Ook al houdt de rechtbank rekening met uw strafblad, dan nog wordt u niet zomaar veroordeeld omdat u een strafblad hebt.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

Nadat alle bewijsmateriaal is aangevoerd, komt de beslissing (de "uitspraak") of u wel of niet schuldig bent. In het Magistrates’ Court beslissen de magistrates over de uitspraak;  in het Crown Court beslist alleen de jury over de uitspraak. Als wordt geoordeeld dat u niet schuldig bent (u wordt "vrijgesproken"), is het proces afgelopen. Als er geen andere tenlasteleggingen zijn, staat het u vrij de rechtbank te verlaten. Als wordt geoordeeld dat u schuldig bent (u wordt "veroordeeld"), doen uw advocaat en de aanklager suggesties over de strafmaat. Soms vindt er een aparte zitting plaats voor het uitspreken van de strafmaat.

Welke straf krijg ik?

De straf hangt af van de ernst van het misdrijf. De rechter zal zich houden aan De link wordt in een nieuw venster geopend.landelijke richtlijnen.  Elk misdrijf  kent een maximumstraf; voor sommige misdrijven is er ook een minimumstraf.

Nadere informatie over te geven straffen kunt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier vinden. De volgende straffen kunnen worden opgelegd:

 • gevangenisstraf. Een gevangenisstraf kan voor onbepaalde tijd zijn of voor een vastgestelde periode. De rechter zal aangeven welk gedeelte daarvan u waarschijnlijk in de gevangenis zult moeten doorbrengen. Gevangenisstraffen van minder dan een jaar kunnen voorwaardelijk zijn (maatschappelijke dienstverlening, onder vaste voorwaarden). Bij de tenuitvoerlegging van de straf wordt meestal rekening gehouden met de tijd die u al in de gevangenis hebt doorgebracht in afwachting van het proces;
 • taakstraf (waaraan verschillende voorwaarden verbonden kunnen zijn, zoals het verrichten van onbetaald werk in de plaatselijke gemeenschap);
 • boete;
 • schadevergoeding (geldelijke vergoeding aan het slachtoffer);
 • uitzetting (terugkeer naar uw eigen land, alleen in het geval van een ernstig misdrijf);
 • ontzegging (bijvoorbeeld van de rijbevoegdheid).

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Het slachtoffer is geen partij bij de procedure, maar kan wel getuigen op het proces. Bij de beslissing over de straf zal de rechter een De link wordt in een nieuw venster geopend.verklaring van het slachtoffer over de gevolgen van het misdrijf meewegen. De rechter kan u niet veroordelen tot het betalen van een civiele schadevergoeding, maar kan wel een De link wordt in een nieuw venster geopend.schadevergoedingsmaatregel uitvaardigen. Het slachtoffer kan een civiele procedure tegen u aanspannen.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Naar de rechtbank

De link wordt in een nieuw venster geopend.De gerechtelijke procedure

De link wordt in een nieuw venster geopend.Vóórkomen via een videoverbinding

De link wordt in een nieuw venster geopend.Richtlijnen voor de strafmaat

De link wordt in een nieuw venster geopend.Helplijn voor familie van gevangenen

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het leven in de gevangenis

De link wordt in een nieuw venster geopend.Children and Young Persons Act 1933 (als gewijzigd)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Magistrates Courts Act 1980 (als gewijzigd)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Criminal Justice and Public Order Act 1994 (als gewijzigd)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Criminal Procedure and Investigations Act 1996 (als gewijzigd)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Crime and Disorder Act 1998 (als gewijzigd)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Powers of Criminal Courts (Sentencing ) Act 2000 (als gewijzigd)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Criminal Justice Act 2003 (als gewijzigd)

De link wordt in een nieuw venster geopend.UK Borders Act 2007 (als gewijzigd)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Criminal Justice and Immigration Act 2008 (als gewijzigd)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Coroners and Justice Act 2009 (als gewijzigd)


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 01/12/2016

4 - Mijn rechten na het proces


Kan ik hoger beroep instellen?

Als een De link wordt in een nieuw venster geopend.Magistrates’ Court u schuldig heeft verklaard of een straf heeft opgelegd, kunt u hoger beroep instellen bij het De link wordt in een nieuw venster geopend.Crown Court in uw regio. U kunt ook hoger beroep instellen bij het De link wordt in een nieuw venster geopend.Administrative Court in Londen, als u van mening bent dat de magistrates het recht verkeerd hebben geïnterpreteerd.

Als een Crown Court u schuldig heeft verklaard of een straf heeft opgelegd, mag u alleen hoger beroep instellen als u daar toestemming voor krijgt, bijvoorbeeld omdat de rechter een fout gemaakt heeft. In dat geval kunt u hoger beroep instellen bij het Court of Appeal in Londen.

Hoe stel ik hoger beroep in?

Als uw zaak werd behandeld door een Magistrates’ Court, moet u binnen 21 dagen (drie weken) hoger beroep instellen. Als uw zaak werd behandeld door een Crown Court, moet u binnen 28 dagen (vier weken) hoger beroep instellen. Uw advocaat kan u adviseren over de vraag of en hoe u hoger beroep moet instellen.

Op welke gronden kan ik hoger beroep instellen?

U mag hoger beroep instellen gaan tegen elke uitspraak van een Magistrates’ Court. U moet daarvoor een bij die rechtbank verkrijgbaar formulier invullen en opsturen.

Er is een meer formele procedure voor hoger beroep tegen een uitspraak van een Crown Court. Als u hoger beroep wilt instellen, moet u een gedetailleerd overzicht geven van de redenen daarvoor. Gronden voor hoger beroep zijn:

 • de rechter heeft de jury verkeerd geïnstrueerd;
 • de tijdens het proces gevolgde procedure bevatte fouten of onregelmatigheden;
 • bewijsmateriaal is onterecht ontvankelijk of niet-ontvankelijk verklaard.

Gronden voor hoger beroep tegen de strafmaat zijn:

 • de rechter heeft het recht onjuist toegepast;
 • de strafmaat is uitzonderlijk hoog.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

Hoger beroep tegen een uitspraak van een Magistrates’ Court wordt meestal behandeld door een rechter en twee magistrates (andere dan de magistrates die de zaak in eerste instantie behandeld hebben). Er komt een nieuwe zitting en er kunnen nieuw bewijsmateriaal en nieuwe feiten naar voren worden gebracht. Als er alleen hoger beroep is ingesteld tegen de strafmaat, kan het Crown Court de straf verlagen, bekrachtigen of verhogen.

Als u de door de magistrates gegeven interpretatie van het recht aanvecht bij het Administrative Court, en die rechtbank oordeelt dat de magistrates ongelijk hadden, wordt de uitspraak vernietigd. In bepaalde omstandigheden kan de zaak terugverwezen worden naar het Magistrates’ Court voor een nieuwe behandeling.

Hoger beroep tegen een veroordeling door het Crown Court wordt behandeld door het Court of Appeal. Uw advocaat en de aanklager zullen dan argumenten aandragen met betrekking tot de gegrondheid van uw hoger beroep. Het Court of Appeal kan meer bewijsmateriaal eisen. Over het algemeen is het niet mogelijk bewijsmateriaal te gebruiken dat bij het eerste proces al beschikbaar was, maar dat u toen besloot niet te gebruiken. Processen in hoger beroep zijn openbaar.

Als u niet in de gevangenis zit, hebt u het recht om het proces bij te wonen. Als u wel in de gevangenis zit, hebt u ook het recht om het proces bij te wonen, behalve wanneer het hoger beroep alleen gebaseerd is op zuiver juridische argumenten. De rechtbank kan u toestemming geven via een videoverbinding aan de terechtzitting in hoger beroep deel te nemen.

Wat gebeurt er wanneer ik in de gevangenis zit terwijl ik hoger beroep instel?

Wanneer u hoger beroep hebt ingesteld, kunt u een verzoek indienen om uit de gevangenis te worden vrijgelaten tot de behandeling in hoger beroep is afgelopen, maar in deze omstandigheden wordt zo'n verzoek niet vaak ingewilligd. Als er borgtocht wordt verleend, kunnen daar voorwaarden aan verbonden zijn.

Hoe lang duurt het voordat het hoger beroep wordt behandeld?

Hoger beroep tegen de door een Magistrates’ Court uitgesproken straf wordt, als u gevangen zit, meestal snel behandeld. In andere gevallen ligt de termijn tussen drie en zes maanden. U hebt toestemming nodig van een hogere rechter om bij het Court of Appeal hoger beroep in te stellen tegen een vonnis van een Crown Court. Gemiddeld gesproken wordt hoger beroep tegen een veroordeling binnen acht maanden behandeld en hoger beroep tegen de strafmaat binnen vijf maanden. U kunt een hoger beroep te allen tijde intrekken door een brief te sturen aan het De link wordt in een nieuw venster geopend.Criminal Appeal Office.

Wat gebeurt er als het hoger beroep tegen een veroordeling slaagt dan wel niet slaagt?

Als het hoger beroep slaagt, vernietigt de appelrechtbank de veroordeling (de schuldigverklaring) en wordt de uitspraak uit de officiële registers verwijderd. In sommige gevallen kan de appelrechtbank de schuldigverklaring nietig verklaren, maar de aanklager wel toestemming geven een nieuw proces tegen u te beginnen.

Als het hoger beroep niet slaagt, wordt er over het algemeen niets aan de uitspraak van de lagere rechtbank veranderd, maar in sommige gevallen kan de appelrechtbank u veroordelen voor een minder ernstig misdrijf dan in de eerdere veroordeling. Over het algemeen is dit niet mogelijk in een hoger beroep tegen een uitspraak van een Magistrates’ Court.

Wat gebeurt er als het hoger beroep tegen de strafmaat  slaagt dan wel niet slaagt?

Als het hoger beroep slaagt, legt de appelrechtbank een nieuwe straf op.  Als het hoger beroep niet slaagt, kan de appelrechter de oorspronkelijke straf bekrachtigen, maar ook verhogen.

Heb ik het recht om hoger beroep in te stellen bij een hogere of andere rechter?

Als u in hoger beroep bent gegaan tegen een uitspraak van het Magistrates’ Court en het hoger beroep is verworpen door het Crown Court, dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de De link wordt in een nieuw venster geopend.Criminal Cases Review Commission (CCRC) en vragen uw zaak naar het Court of Appeal te verwijzen. Dat komt echter zelden voor.

Als u in hoger beroep bent gegaan bij het Administrative Court of het Court of Appeal, dan hebt u het recht om cassatieberoep in te stellen bij het De link wordt in een nieuw venster geopend.Supreme Court (Hooggerechtshof) van het Verenigd Koninkrijk als uw cassatie een onderwerp van algemeen juridisch belang betreft.

Als mijn beroep slaagt, krijg ik dan een schadevergoeding?

U kunt binnen twee jaar schadevergoeding aanvragen d.m.v. De link wordt in een nieuw venster geopend.dit formulier. De overheid beslist over de schadevergoeding. U kunt uw advocaat vragen De link wordt in een nieuw venster geopend.wat u precies moet doen.

Is het na een afwijzing van het hoger beroep mogelijk opnieuw in hoger beroep te gaan?

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk opnieuw hoger beroep in te stellen als zich daarvoor een nieuwe grond aandient. Als u nieuw bewijsmateriaal wilt aandragen, moet u uitleggen waarom dat niet tijdens het proces is aangevoerd.

Zijn er nog andere manieren om hoger beroep in te stellen?

U kunt de De link wordt in een nieuw venster geopend.CCRC verzoeken om een onderzoek naar de vraag of er sprake was van een gerechtelijke dwaling. De CCR kan uw zaak dan verwijzen naar de desbetreffende appelrechtbank. Als dat gebeurt, wordt uw zaak als een gewoon hoger beroep behandeld.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

Als u tot een gevangenisstraf bent veroordeeld, kunt u na uw vrijlating uit de gevangenis uitgezet worden. Als u geen Brits onderdaan bent en u bent veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar of langer, of als u een straf opgelegd is voor bepaalde ernstige misdrijven, zal de overheid u over het algemeen na uw gevangenisstraf het land uitzetten.

In alle andere zaken waarbij gevangenisstraf een van de mogelijke straffen is, en u ouder bent dan 17 jaar, kan de rechter adviseren u het land uit te zetten nadat u de straf hebt uitgezeten. Het maakt daarbij niet uit of u wel of niet naar de gevangenis wordt gestuurd. De overheid baseert haar beslissing op het advies van de rechter. Het advies van de rechter maakt deel uit van de straf en tegen dat advies kan hoger beroep worden ingesteld, zoals hiervoor beschreven. De overheid kan ook proberen u zonder advies van de rechter uit te zetten als dat “het algemeen belang dient”.

Als u onderdaan bent van een andere EU-lidstaat,  kunt u alleen maar uitgezet worden bij bedreiging van de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid. Een veroordeling voor het plegen van een misdrijf is op zichzelf niet voldoende reden om iemand het land uit te zetten. U hebt het recht om bij een speciaal tribunaal beroep in te stellen tegen een beslissing u het land uit te zetten.

Als ik veroordeeld ben, kan ik dan voor hetzelfde misdrijf opnieuw worden berecht?

Als u waar dan ook in het Verenigd Koninkrijk voor een misdrijf bent veroordeeld of vrijgesproken, kunt u in Engeland niet opnieuw voor hetzelfde misdrijf worden berecht, behalve in speciale omstandigheden. Deze regel geldt ook als er vonnis is gewezen na een proces dat in een andere lidstaat is gevoerd.

Informatie over veroordelingen

Veroordelingen en De link wordt in een nieuw venster geopend.cautions (waarschuwingen) worden tot uw honderdste verjaardag geregistreerd in de Police National Computer (PNC). Als u vindt dat uw gegevens daarin verkeerd zijn opgenomen, kunt u ze De link wordt in een nieuw venster geopend.aanvechten. Uw advocaat kan u daarbij adviseren. U kunt ook het hoofd van politie in de regio waar het misdrijf is gepleegd, vragen de gegevens te wijzigen of te wissen.

Cautions, reprimands (berispingen) and final warnings (laatste waarschuwingen) worden behandeld als veroordelingen.

Ook als u een straf uitgediend hebt, moet u de veroordeling of caution openbaar maken als dat van u verlangd wordt - bijvoorbeeld bij een sollicitatie - tot uw veroordeling De link wordt in een nieuw venster geopend.‘spent’ is (u juridisch gezien gere-integreerd bent). Hoe lang dat duurt, hangt af van het soort misdrijf en de straf.

Een Fixed Penalty Notice of een Penalty Notice for Disorder tellen niet mee voor uw strafblad.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Court of Appeal

De link wordt in een nieuw venster geopend.Richtlijnen voor het instellen van hoger beroep bij het Court of Appeal

De link wordt in een nieuw venster geopend.Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk

De link wordt in een nieuw venster geopend.Criminal Cases Review Commission

De link wordt in een nieuw venster geopend.Criminal Records Bureau

De link wordt in een nieuw venster geopend.Re-integratie van daders

De link wordt in een nieuw venster geopend.Criminal Appeal Act 1968 (als gewijzigd)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Rehabilitation of Offenders Act 1974(als gewijzigd)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bail Act 1976 (als gewijzigd)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Magistrates Court Act 1980 (als gewijzigd)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Senior Courts Act 1981 (als gewijzigd)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Criminal Appeal Act 1995 (als gewijzigd)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Police Act 1997 (als gewijzigd)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Human Rights Act 1998 (als gewijzigd)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Police and Justice Act 2006 (als gewijzigd)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Europees Verdrag inzake de rechten van de mens


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 01/12/2016

5 – Lichte verkeersovertredingen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.


Hoe worden parkeerovertredingen e.d. behandeld?

Als u op de openbare weg parkeert waar dat verboden is, kunt u een De link wordt in een nieuw venster geopend.parkeerbon krijgen. Er zijn verschillende organisaties die de parkeerregels handhaven en parkeerbonnen uitdelen, zoals de gemeente, de politie, particuliere bedrijven of De link wordt in een nieuw venster geopend.Transport for London. Parkeerwachters in dienst van de gemeente. Zij delen Penalty Charge Notices (PCN’s) uit, die onder het burgerlijk recht vallen. Parkeercontroleurs zijn in dienst van de politie en zijn daarom bevoegd voor de handhaving van parkeerregels in gevallen waarin overtredingen niet zijn gedecriminaliseerd. Zij reiken bij overtredingen Fixed Penalty Notices (FPN’s) uit, die onder het strafrecht vallen.

PCN's worden over het algemeen achter de ruitenwisser gestoken of overhandigd aan diegene die verantwoordelijk blijkt te zijn voor het voertuig. Ze kunnen ook per post worden opgestuurd. Over het algemeen hebt u vier weken de tijd om te betalen of de PCN te betwisten. De boete kan lager zijn als u snel betaalt. U kunt op informele wijze De link wordt in een nieuw venster geopend.bezwaar aantekenen door een brief te schrijven: als u de boete wilt aanvechten, kunt u de parkeerbon beter niet betalen, omdat het bijna onmogelijk is het geld terug te krijgen als u eenmaal hebt betaald.

Wielklemmen

Gemeenten in Engeland en Wales mogen een voertuig onderDe link wordt in een nieuw venster geopend. bepaalde omstandigheden wegslepen of er een wielklem aan bevestigen. Een wielklem mag pas een half uur na de uitreiking van een PCN geplaatst worden. Als u vindt dat de wielklem onterecht is, kunt u een bezwaarschrift indienen. U moet dan eerst betalen om de wielklem te laten verwijderen en daarna pas bezwaar maken. Als u een bezwaarschrift indient, maar van de gemeente binnen acht weken na ontvangst geen reactie krijgt, moet de gemeente de PCN-parkeerbon intrekken en u het geld voor de wielklem terugbetalen.

U kunt De link wordt in een nieuw venster geopend.hier lezen wat u moet doen als de politie op privéterrein een wielklem aan uw voertuig bevestigt.

Kan ik beroep aantekenen?

Als de gemeente uw bezwaarschrift afwijst, kunt u beroep aantekenen. De gemeente zal u vertellen hoe u te werk moet gaan. Als zij het beroep ook afwijst, ontvangt u een Notice to Owner (NTO) waarop staat dat u het oorspronkelijke bedrag moet betalen. Er staat ook op hoe u verder beroep kunt aantekenen bij onafhankelijke geschillenbeslechters. Er zijn verschillende geschillenbeslechtingsdiensten: Londen valt onder De link wordt in een nieuw venster geopend.PATAS, het De link wordt in een nieuw venster geopend.Traffic Penalty Tribunal bedient de rest van Engeland en Wales.

Voor de betaling van de parkeerbon of de indiening van een formeel beroepschrift tegen de parkeerbon hebt u na ontvangst van de NTO vier weken de tijd. Als u geen van beide doet, heeft de overheid het recht de boete met 50 procent te verhogen. Als u dan nog niet betaalt, kan de overheid een civielrechtelijke procedure tegen u aanspannen om het geld alsnog te krijgen.

FPN’s worden uitgereikt door politieagenten of parkeercontroleurs in dienst van de politie en vallen binnen het strafrechtsysteem. De enige officiële manier om u te verweren tegen een FPN-parkeerbon is een rechtszaak aan te spannen en aan te geven dat u onschuldig bent. Bij sommige politiekorpsen is het echter mogelijk informeel bezwaar in te dienen tegen een parkeerbon door een brief te schrijven waarin u uitlegt waarom u vindt dat u de boete niet hoeft te betalen. Als dat in uw regio mogelijk is, staat informatie daarover op uw FPN-bon.

Hoe worden snelheidsovertredingen e.d. behandeld?

Als u de maximumsnelheid overschrijdt en u wordt door de politie of door middel van een flitspaal betrapt, kan de politie:

 • u een mondelinge waarschuwing geven;
 • u een snelheidsbewustwordingscursus aanbieden (waarvoor u moet betalen);
 • u een De link wordt in een nieuw venster geopend.Fixed Penalty Notice (FPN) geven met een boete van £ 60 en drie strafpunten. Dat is de meest waarschijnlijke optie;
 • u vervolgen voor overtreding van de maximumsnelheid. Dat betekent dat u voor de rechter moet verschijnen en een boete kunt krijgen van maximaal £ 1.000 (£ 2.500 als u te snel hebt gereden op de autosnelweg), drie tot zes strafpunten op uw rijbewijs en mogelijk ontzegging van de rijbevoegdheid.

Wat gebeurt er als u tot stoppen wordt gedwongen?

De politie mag elke automobilist De link wordt in een nieuw venster geopend.tot stoppen dwingen. Niet stoppen is strafbaar. Als de politie u tot stoppen dwingt, kan zij u vragen uw rijbewijs, verzekeringspapieren en kentekenbewijs te laten zien. Als u die papieren niet bij u hebt, hebt u zeven dagen de tijd ze op een politiebureau te tonen.

Als u tot stoppen wordt gedwongen nadat u een verkeersovertreding hebt begaan, kan de politie een De link wordt in een nieuw venster geopend.Fixed Penalty Notice (FPN) aan u uitreiken, of een De link wordt in een nieuw venster geopend.vehicle defect rectification notice (kennisgeving van een te verhelpen mankement aan het voertuig).

Als u een verkeersovertreding hebt begaan, bijv. de gordel niet hebt omgehad of gereden hebt met een kapotte koplamp, kan de politie u een FPN uitreiken. De politie heeft niet de bevoegdheid u ter plaatse de boete te laten betalen. U hebt 28 dagen de tijd om te betalen of de zaak te laten voorkomen, anders wordt de boete met 50 procent verhoogd. U wordt strafrechtelijk vervolgd als u niet binnen 28 dagen de boete voor een door een automatische camera geregistreerde overtreding betaalt.

Een De link wordt in een nieuw venster geopend.vehicle defect rectification notice kan worden uitgereikt als uw voertuig een mankement vertoont, bijvoorbeeld als een van de richtingaanwijzers het niet doet.

De politie mag bij u een ademanalysetest (blaastest) afnemen als ze vermoedt dat u alcohol gedronken hebt. Als de blaastest positief is, neemt de politie u mee naar het politiebureau, waar u een misdrijf ten laste wordt gelegd en het bewijs (de blaastest) bewaard wordt. U moet uw auto achterlaten tot u nuchter genoeg bent om hem te verplaatsen of een andere chauffeur mag hem met uw toestemming verplaatsen. Als u maar net te veel gedronken hebt, mag u een bloedproef ondergaan. Weigeren de blaastest te doen, is strafbaar. Herhaaldelijk rijden onder invloed resulteert in ontzegging van de rijbevoegdheid.

 • Als u binnen drie jaar twaalf punten op uw rijbewijs krijgt, bent u uw rijbewijs over het algemeen ten minste een half jaar kwijt.
 • De politie heeft de bevoegdheid een voertuig in beslag te nemen als het op een asociale manier wordt gebruikt, bijvoorbeeld door onrust te veroorzaken, mensen te pesten of hen in gevaar te brengen.
 • De politie mag een voertuig in beslag nemen als de chauffeur geen rijbewijs of verzekeringspapieren heeft.
 • Ernstige verkeersmisdrijven - bijv. iemand doodrijden - kunnen met gevangenisstraf worden bestraft.

Komen deze misdrijven op mijn strafblad te staan?

Strafbladen worden bijgehouden door het De link wordt in een nieuw venster geopend.Criminal Records Bureau (CRB). Elke schuldigverklaring in de rechtbank komt op het strafblad te staan. Als u in de rechtbank niet veroordeeld wordt, krijgt u geen vermelding op uw strafblad; FPN’s komen dus alleen op uw strafblad te staan als u door de rechtbank veroordeeld bent.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Parkeerbonnen en uw rechten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Nadere informatie over parkeren

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bevoegdheden van de verkeerspolitie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Snelheidsboetes en uw rechten


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 01/12/2016