5 – dopravní přestupky

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Jak řešit méně závažné dopravní přestupky?

Na méně závažné dopravní delikty se obvykle vztahuje paušální poplatek za dopravu. Může být uložena za méně závažné trestné činy jako sankce za dopravní přestupky stanovené v zákoně o silničním provozu. Paušální sazba za provoz se může pohybovat v rozmezí od 20 EUR do 200 EUR. Může jí být nařízeno příslušníky policie, pohraniční stráže nebo celníků.

Pokud osoba nepřijme dopravní sankci, která jí byla uložena, má právo na opravu rozhodnutí orgánem, který rozhodnutí vydal. Proti rozhodnutí o žádosti o opravu lze podat opravný prostředek u správního soudu. Rozhodnutí správního soudu mohou být napadena pouze tehdy, je-li opravný prostředek podán Nejvyšším správním soudem.

O závažnějších dopravních deliktech

Pokud nelze uložit paušální pokutu za předmětný dopravní přestupek, může policie požádat o sankci a zaslat ji státnímu zástupci k potvrzení. V projednávaném případě není pokuta stanovena. Pokuta je uložena ve formě Odkaz se otevře v novém okně.denních pokut. Osoba má právo vznést námitku proti sankci oznámením státnímu zástupci.

Pokud osoba nesouhlasí s žádostí o výkon trestu a pokud se státní zástupce rozhodne zahájit trestní stíhání, okresní soud bude věc projednávat jako běžné trestní řízení. V tomto případě má osoba právo podat stížnost stejným způsobem jako v Odkaz se otevře v novém okně.případě běžného trestného činu (viz informační přehled 4).

V případě dopravních přestupků Odkaz se otevře v novém okně.může být penále vykonáno rovněž v jiných členských státech.

Pokud osoba poruší pravidla týkající se zastavení nebo parkování vozidla, zaplatí poplatek za parkovací chybu.Příkaz může nařídit policie nebo obecní parkoviště. Poplatek za parkování se pohybuje mezi 20 a 80 EUR v závislosti na regionu. Odkaz se otevře v novém okně.Například v Helsinkách činí poplatek za parkování v hlavním středisku 80 EUR a v jiných oblastech 60 EUR.

Osoba má právo požádat o opravu rozhodnutí o poplatku za parkování. Žádost o opravu musí být podána do 30 dnů od připojení rozhodnutí k vozidlu. Proti Odkaz se otevře v novém okně.rozhodnutí, které přijal orgán dozoru nad parkováním na základě žádosti o opravu, lze podat odvolání u správního soudu.Lhůta pro podání opravného prostředku činí 30 dnů od doručení rozhodnutí. Opravný prostředek proti rozhodnutí správního soudu lze podat u Nejvyššího správního soudu pouze tehdy, pokud Nejvyšší správní soud (Nejvyšší správní soud) povolil odvolání. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí správního soudu.

Poplatky za parkování a dopravní sankce jsou správní sankce, a nejsou proto vymáhány v jiném členském státě.

Jsou tyto trestné činy zaznamenány v rejstříku trestů?

Pokuty nejsou zaneseny do rejstříku trestů. Sankce za dopravu a trest za parkování jsou správní sankce, a nejsou proto zaneseny do rejstříku trestů.

Odkazy

Informace o pokutáchOdkaz se otevře v novém okně.https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/rikosasiat/seuraamukset/sakko.html

Vymáhání sankcí ze strany EUOdkaz se otevře v novém okně.https://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/lisatietojasakoistajamuistaseuraamusmaksuista/eu-sakkojentaytantoonpano.html

Podání stížnosti u správního souduOdkaz se otevře v novém okně.https://oikeus.fi/fi/index/esitteet/oikeudenkayntihallintooikeudessa/valituskirjelma.html

Odkaz se otevře v novém okně.Automatické řízení dopravy

Informace o pokutáchOdkaz se otevře v novém okně.https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/en/index/rikosasiat/seuraamukset/sakko.html

Vymáhání sankcí ze strany EUOdkaz se otevře v novém okně.https://oikeusrekisterikeskus.fi/en/index/services/moreinformationaboutenforcementoffinesandothersanctions/enforcementofeufines.html

Upevnění odvolání ke správnímu souduOdkaz se otevře v novém okně.https://oikeus.fi/en/index/esitteet/oikeudenkayntihallintooikeudessa/valituskirjelma.html

Automatický dohled nad dopravouOdkaz se otevře v novém okně.https://www.poliisi.fi/trafficsafety/automatic_traffic_surveillance


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 09/06/2020