5 — τροχαίες παραβάσεις

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Πώς αντιμετωπίζονται οι ήσσονος σημασίας παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας;

Οι ήσσονος σημασίας παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας υπόκεινται συνήθως σε κατ’ αποκοπή χρηματική ποινή. Μπορεί να επιβληθεί για ήσσονος σημασίας αδικήματα ως κύρωση για τροχαίες παραβάσεις που προβλέπονται στον νόμο περί οδικής κυκλοφορίας. Το ύψος της κατ’ αποκοπή ποινής κυκλοφορίας μπορεί να κυμαίνεται από 20 έως 200 EUR. Μπορεί να διαταχθεί από την αστυνομία, τους συνοριοφύλακες ή τους τελωνειακούς υπαλλήλους.

Εάν ένα πρόσωπο δεν αποδεχθεί το πρόστιμο που του έχει επιβληθεί, δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση της απόφασης από την αρχή που εξέδωσε την απόφαση. Κατά της απόφασης σχετικά με αίτημα διόρθωσης μπορεί να υποβληθεί προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο. Οι αποφάσεις που εκδίδει το Διοικητικό Δικαστήριο μπορούν να προσβληθούν μόνον όταν το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο έχει χορηγήσει άδεια άσκησης προσφυγής.

Για σοβαρότερες τροχαίες παραβάσεις

Εάν δεν μπορεί να επιβληθεί κατ’ αποκοπή πρόστιμο για την εν λόγω τροχαία παράβαση, η αστυνομία μπορεί να ζητήσει κύρωση και να την στείλει στον εισαγγελέα προς επιβεβαίωση. Εν προκειμένω, το πρόστιμο δεν καθορίζεται. Το πρόστιμο επιβάλλεται με τη μορφή Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροημερήσιων προστίμων. Το πρόσωπο έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην κύρωση με κοινοποίηση στον εισαγγελέα.

Εάν το πρόσωπο αντιτίθεται στο αίτημα καταδίκης και ο εισαγγελέας αποφασίσει να ασκήσει δίωξη, το δικαστήριο εκδικάζει την υπόθεση στο πλαίσιο της τακτικής ποινικής διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή, το πρόσωπο έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία με τον ίδιο τρόπο όπως και σε μια Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτακτική ποινική υπόθεση (βλ. ενημερωτικό δελτίο 4).

Για τροχαίες παραβάσεις, η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροχρηματική ποινή μπορεί επίσης να εκτελεστεί σε άλλα κράτη μέλη.

Εάν ένα πρόσωπο παραβιάσει τους κανόνες σχετικά με τη στάση ή τη στάθμευση του οχήματος, καταβάλλει τέλος σφάλματος στάθμευσης.Μπορεί να διαταχθεί από την αστυνομία ή από τον δήμο του δήμου. Το τέλος σφάλματος στάθμευσης κυμαίνεται μεταξύ 20 και 80 EUR ανάλογα με την περιοχή. Στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕλσίνκι, για παράδειγμα, το τέλος σφάλματος στάθμευσης είναι 80 EUR στο κεντρικό κέντρο και 60 EUR σε άλλους τομείς.

Το πρόσωπο δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση της απόφασης σχετικά με το τέλος στάθμευσης. Το αίτημα διόρθωσης υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία τοποθέτησης του σχετικού αιτήματος στο όχημα. Έφεση μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιοικητικού δικαστηρίου κατά απόφασης που έλαβε η εποπτική αρχή του χώρου στάθμευσης κατόπιν αιτήματος διόρθωσης.Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής είναι 30 ημέρες από την παραλαβή της κοινοποίησης της απόφασης. Ένδικο μέσο κατά απόφασης διοικητικού δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου μόνον εφόσον το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο χορηγήσει άδεια άσκησης προσφυγής. Η έφεση πρέπει να ασκηθεί εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου.

Τα τέλη στάθμευσης και η ποινή κίνησης είναι διοικητικές κυρώσεις και, ως εκ τούτου, δεν εκτελούνται σε άλλο κράτος μέλος.

Καταγράφονται στο ποινικό μητρώο τέτοιες παραβάσεις;

Τα πρόστιμα δεν καταχωρίζονται στο ποινικό μητρώο. Το πρόστιμο και η ποινή στάθμευσης είναι διοικητικές κυρώσεις και, ως εκ τούτου, δεν καταχωρίζονται στο ποινικό μητρώο.

Σύνδεσμοι

Πληροφορίες για τα πρόστιμαΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/rikosasiat/seuraamukset/sakko.html

Επιβολή των προστίμων της ΕΕΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/lisatietojasakoistajamuistaseuraamusmaksuista/eu-sakkojentaytantoonpano.html

Υποβολή καταγγελίας στο διοικητικό δικαστήριοΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://oikeus.fi/fi/index/esitteet/oikeudenkayntihallintooikeudessa/valituskirjelma.html

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑυτόματος έλεγχος κυκλοφορίας

Πληροφορίες για τα πρόστιμαΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/en/index/rikosasiat/seuraamukset/sakko.html

Επιβολή των προστίμων της ΕΕΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://oikeusrekisterikeskus.fi/en/index/services/moreinformationaboutenforcementoffinesandothersanctions/enforcementofeufines.html

Ενοποίηση προσφυγής στο διοικητικό δικαστήριοΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://oikeus.fi/en/index/esitteet/oikeudenkayntihallintooikeudessa/valituskirjelma.html

Αυτόματη επιτήρηση της κυκλοφορίαςΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.poliisi.fi/trafficsafety/automatic_traffic_surveillance


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/06/2020