5 – liiklusnõuete rikkumine

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Kuidas käsitleda väiksemaid liiklusnõuete rikkumisi?

Väiksemate liiklusnõuete rikkumiste eest määratakse tavaliselt kindlasummaline liikluskaristus. Liiklusseaduses sätestatud liiklussüütegude eest võidakse määrata karistus pisirikkumiste eest. Kindlasummaline liiklustrahv võib ulatuda 20 eurost kuni 200 euroni. Seda võivad anda politsei-, piirivalve- või tolliametnikud.

Kui isik ei nõustu talle määratud liikluskaristusega, on tal õigus sellele, et otsuse teinud asutus otsust parandaks. Parandamise taotluse kohta tehtud otsuse võib edasi kaevata halduskohtusse. Halduskohtu otsuseid võib vaidlustada ainult juhul, kui kõrgem halduskohus on andnud kaebuse esitamiseks loa.

Raskemate liiklusnõuete rikkumiste kohta

Kui kõnealuse liikluseeskirja rikkumise eest ei ole võimalik määrata kindlasummalist trahvi, võib politsei nõuda karistuse määramist ja saata selle kinnitamiseks prokurörile. Käesolevas asjas ei ole trahv kindlaks määratud. Trahv määratakse Lingil klikates avaneb uus akenigapäevaste trahvidena. Isikul on õigus vaidlustada karistus, teatades sellest prokurörile.

Kui isik vaidlustab karistuse määramise taotluse ja prokurör otsustab esitada süüdistuse, menetleb asja piirkonnakohus tavalise kriminaalmenetluse korras. Sellisel juhul on isikul õigus esitada kaebus samamoodi nagu Lingil klikates avaneb uus akentavalise kriminaalasja puhul (vt teabeleht 4).

Liiklusnõuete rikkumise eest Lingil klikates avaneb uus akenvõib trahvi sisse nõuda ka teistes liikmesriikides.

Kui isik rikub sõiduki peatamise või parkimise eeskirju, maksab ta parkimisvigade tasu.Selle võib tellida politsei või munitsipaalparkla valve. Parkimisvigade tasu on sõltuvalt piirkonnast 20-80 eurot. Lingil klikates avaneb uus akenNäiteks Helsingis on parkimisvigade tasu keskuses 80 eurot ja muudes valdkondades 60 eurot.

Isikul on õigus taotleda parkimistasu käsitleva otsuse parandamist. Parandustaotlus esitatakse 30 päeva jooksul alates otsuse sõidukile kinnitamisest. Parkimisala järelevaataja otsuse peale, mis on tehtud parandustaotluse alusel, võib esitada kaebuse halduskohtule. Lingil klikates avaneb uus akenhttps://oikeus.fi/fi/index/esitteet/oikeudenkayntihallintooikeudessa/valituskirjelma.htmlKaebuse esitamise tähtaeg on 30 päeva alates otsuse kohta teate saamisest. Halduskohtu otsuse peale võib esitada kaebuse kõrgeimale halduskohtule ainult juhul, kui kõrgeim halduskohus annab loa otsuse edasi kaevata. Kaebus tuleb esitada 30 päeva jooksul pärast halduskohtu otsuse teatavakstegemist.

Parkimistasu ja liikluskaristus on halduskaristused ja seetõttu ei jõustata neid teises liikmesriigis.

Kas sellised süüteod on kantud karistusregistrisse?

Trahve karistusregistrisse ei kanta. Liikluskaristus ja parkimiskaristus on halduskaristused ja seega ei kanta neid karistusregistrisse.

Lingid

Teave trahvide kohtaLingil klikates avaneb uus akenhttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/rikosasiat/seuraamukset/sakko.html

ELi trahvide sissenõudmineLingil klikates avaneb uus akenhttps://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/lisatietojasakoistajamuistaseuraamusmaksuista/eu-sakkojentaytantoonpano.html

Kaebuse esitamine halduskohtuleLingil klikates avaneb uus akenhttps://oikeus.fi/fi/index/esitteet/oikeudenkayntihallintooikeudessa/valituskirjelma.html

Lingil klikates avaneb uus akenAutomaatne liikluskorraldus

Teave trahvide kohtaLingil klikates avaneb uus akenhttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/en/index/rikosasiat/seuraamukset/sakko.html

ELi trahvide sissenõudmineLingil klikates avaneb uus akenhttps://oikeusrekisterikeskus.fi/en/index/services/moreinformationaboutenforcementoffinesandothersanctions/enforcementofeufines.html

Halduskohtule esitatud kaebuse konsolideerimineLingil klikates avaneb uus akenhttps://oikeus.fi/en/index/esitteet/oikeudenkayntihallintooikeudessa/valituskirjelma.html

Automaatne liiklusjärelevalveLingil klikates avaneb uus akenhttps://www.poliisi.fi/trafficsafety/automatic_traffic_surveillance


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 09/06/2020