5 – wykroczenia w ruchu drogowym

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Jak postępować w przypadku drobnych wykroczeń drogowych?

Drobne przestępstwa lub wykroczenia w ruchu drogowym podlegają zazwyczaj ryczałtowej karze śmierci. Za wykroczenia drogowe, o którym mowa w ustawie o ruchu drogowym, może zostać nałożona sankcja za wykroczenia drogowe. Wysokość ryczałtu może wynosić od 20 EUR do 200 EUR. Może on zostać zamówiony przez policję, straż graniczną lub funkcjonariusza celnego.

Jeżeli dana osoba nie przyjmuje nałożonej na niego kary pieniężnej, ma ona prawo do tego, by decyzja ta została naprawiona przez organ, który wydał tę decyzję. Decyzja w sprawie wniosku o sprostowanie może być przedmiotem odwołania do sądu administracyjnego. Orzeczenia Sądu Administracyjnego mogą być zaskarżone jedynie w przypadku, gdy odwołanie zostało przyznane przez Naczelny Sąd Administracyjny.

W sprawie poważniejszych przestępstw drogowych

Jeżeli nie można nałożyć grzywny ryczałtowej za dane przestępstwo lub wykroczenie, policja może wystąpić z wnioskiem o nałożenie kary pieniężnej i przesłać ją prokuratorowi w celu potwierdzenia. W niniejszej sprawie grzywna nie jest stała. Grzywnę nakłada się w formie Link otworzy się w nowym okniedziennych grzywien. Osoba ta ma prawo wnieść sprzeciw wobec tej kary, zawiadamiając o tym prokuratora.

Jeżeli dana osoba sprzeciwia się wnioskowi o wykonanie kary, a prokurator podejmuje decyzję o wniesieniu oskarżenia, sąd okręgowy rozpoznaje sprawę jako zwykłe postępowanie karne. W takim przypadku dana osoba ma prawo złożyć skargę w taki sam sposób, jak w Link otworzy się w nowym okniezwykłym postępowaniu karnym (zob. arkusz informacyjny 4).

W odniesieniu do przestępstw lub wykroczeń drogowych, Link otworzy się w nowym oknieokresowa kara pieniężna może być również wykonana w innych państwach członkowskich.

Jeżeli osoba naruszy przepisy dotyczące zatrzymania pojazdu lub parkowania pojazdu, uiszcza opłatę za przekroczenie granicy.Może on zostać zamówiony przez policję lub gminną straż parku samochodowego. W zależności od regionu wysokość opłaty za błąd na parkingu wynosi od 20 EUR do 80 EUR. Link otworzy się w nowym oknieNa przykład w Helsinkach opłata za opóźnienie wynosi 80 EUR w centrum i 60 EUR na innych obszarach.

Osoba ta ma prawo złożyć wniosek o sprostowanie decyzji w sprawie opłaty za postój. Wniosek o sprostowanie składa się w terminie 30 dni od umieszczenia go w pojeździe. Od Link otworzy się w nowym okniedecyzji podjętej przez nadzorcę parkowania w następstwie wniosku o sprostowanie można wnieść odwołanie do sądu administracyjnego.Termin wniesienia odwołania wynosi 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o decyzji. Środek zaskarżenia od orzeczenia sądu administracyjnego można wnieść do Naczelnego Sądu Administracyjnego jedynie w przypadku, gdy Naczelny Sąd Administracyjny udziela zezwolenia na wniesienie środka zaskarżenia. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia sądu administracyjnego.

Opłata za postój oraz sankcja karna są karami administracyjnymi i w związku z tym nie są egzekwowane w innym państwie członkowskim.

Czy dane przestępstwa są zarejestrowane w rejestrze karnym?

Grzywny nie są wpisywane do rejestru karnego. Sankcje karne i kary parkingowe są karami administracyjnymi i w związku z tym nie są wpisywane do rejestru karnego.

Linki

Informacje o grzywnachLink otworzy się w nowym okniehttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/rikosasiat/seuraamukset/sakko.html

Egzekwowanie grzywien UELink otworzy się w nowym okniehttps://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/lisatietojasakoistajamuistaseuraamusmaksuista/eu-sakkojentaytantoonpano.html

Wniesienie skargi do sądu administracyjnegoLink otworzy się w nowym okniehttps://oikeus.fi/fi/index/esitteet/oikeudenkayntihallintooikeudessa/valituskirjelma.html

Link otworzy się w nowym oknieAutomatyczna kontrola ruchu

Informacje o grzywnachLink otworzy się w nowym okniehttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/en/index/rikosasiat/seuraamukset/sakko.html

Egzekwowanie grzywien UELink otworzy się w nowym okniehttps://oikeusrekisterikeskus.fi/en/index/services/moreinformationaboutenforcementoffinesandothersanctions/enforcementofeufines.html

Konsolidacja odwołania do sądu administracyjnegoLink otworzy się w nowym okniehttps://oikeus.fi/en/index/esitteet/oikeudenkayntihallintooikeudessa/valituskirjelma.html

Automatyczny nadzór ruchuLink otworzy się w nowym okniehttps://www.poliisi.fi/trafficsafety/automatic_traffic_surveillance


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 09/06/2020