5 – dopravné priestupky

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Ako riešiť menej závažné dopravné priestupky?

Na menej závažné dopravné delikty sa zvyčajne vzťahuje paušálna dopravná sankcia. Môže sa uložiť za menej závažné trestné činy ako sankcia za dopravné delikty stanovené v zákone o cestnej premávke. Paušálna pokuta za dopravu sa môže pohybovať od 20 EUR do 200 EUR. Môže ju nariadiť polícia, pohraničná stráž alebo colní úradníci.

Ak osoba neprijme dopravnú sankciu, ktorá jej bola uložená, má právo na opravu rozhodnutia orgánom, ktorý vydal rozhodnutie. Proti rozhodnutiu o žiadosti o opravu sa možno odvolať na správnom súde. Proti rozhodnutiam správneho súdu možno namietať len v prípade, že najvyšší správny súd udelí povolenie na odvolanie.

O závažnejších dopravných priestupkoch

Ak nemožno uložiť paušálnu pokutu za príslušný dopravný priestupok, polícia môže požiadať o uloženie sankcie a zaslať ju prokurátorovi na potvrdenie. V prejednávanej veci nie je výška pokuty stanovená. Pokuta sa uloží vo forme Odkaz sa zobrazí v novom oknedenných pokút. Osoba má právo namietať proti trestu tým, že oznámi prokurátorovi.

Ak osoba namieta proti žiadosti o trest a prokurátor sa rozhodne stíhať, okresný súd bude prípad prejednávať ako riadne trestné konanie. V tomto prípade má osoba právo podať sťažnosť rovnako ako v Odkaz sa zobrazí v novom oknebežnom trestnom konaní (pozri informačný list 4).

V prípade dopravných priestupkov sa Odkaz sa zobrazí v novom oknepenále môže vykonať aj v iných členských štátoch.

Ak osoba poruší pravidlá zastavenia alebo parkovania vozidla, zaplatí poplatok za parkovanie.Môže ju nariadiť polícia alebo obecný strážca parkoviska. Poplatok za chybu pri parkovacom je od 20 EUR do 80 EUR v závislosti od regiónu. Odkaz sa zobrazí v novom okneNapríklad v Helsinkách je poplatok za bezparkovaciu chybu 80 EUR v jadre a 60 EUR v ostatných oblastiach.

Osoba má právo požiadať o opravu rozhodnutia o poplatku za parkovanie. Žiadosť o opravu sa podáva do 30 dní od vstupu rozhodnutia na vozidlo. Odkaz sa zobrazí v novom okneProti rozhodnutiu orgánu zodpovedného za parkovanie na základe žiadosti o opravu možno podať odvolanie na správnom súde.Lehota na podanie odvolania je 30 dní od doručenia oznámenia o rozhodnutí. Odvolanie proti rozhodnutiu správneho súdu možno podať na Najvyšší správny súd, len ak Najvyšší správny súd udelí povolenie na odvolanie. Odvolanie sa musí podať do 30 dní od doručenia rozhodnutia správneho súdu.

Poplatok za parkovanie a dopravné sankcie sú administratívne sankcie, a preto sa nevykonávajú v inom členskom štáte.

Sú takéto trestné činy zaznamenané v registri trestov?

Pokuty nie sú zaznamenané v registri trestov. Sankcie za dopravu a poplatky za parkovanie sú administratívne sankcie, a preto nie sú zaznamenané v registri trestov.

Odkazy

Informácie o pokutáchOdkaz sa zobrazí v novom oknehttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/rikosasiat/seuraamukset/sakko.html

Presadzovanie pokút EÚOdkaz sa zobrazí v novom oknehttps://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/lisatietojasakoistajamuistaseuraamusmaksuista/eu-sakkojentaytantoonpano.html

Podanie sťažnosti správnemu súduOdkaz sa zobrazí v novom oknehttps://oikeus.fi/fi/index/esitteet/oikeudenkayntihallintooikeudessa/valituskirjelma.html

Odkaz sa zobrazí v novom okneAutomatická regulácia dopravy

Informácie o pokutáchOdkaz sa zobrazí v novom oknehttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/en/index/rikosasiat/seuraamukset/sakko.html

Presadzovanie pokút EÚOdkaz sa zobrazí v novom oknehttps://oikeusrekisterikeskus.fi/en/index/services/moreinformationaboutenforcementoffinesandothersanctions/enforcementofeufines.html

Konsolidácia opravného prostriedku na správny súdOdkaz sa zobrazí v novom oknehttps://oikeus.fi/en/index/esitteet/oikeudenkayntihallintooikeudessa/valituskirjelma.html

Automatický dohľad nad prevádzkouOdkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.poliisi.fi/trafficsafety/automatic_traffic_surveillance


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 09/06/2020