5 – trafikbrott

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Hur hanterar man mindre trafikförseelser?

Mindre trafikförseelser omfattas vanligen av en schablonavgift. Det kan utdömas för mindre förseelser som påföljd för trafikförseelser som avses i vägtrafiklagen. Schablonavgiften för trafik kan variera mellan 20 och 200 EUR. Det kan beställas av polis, gränsvakter eller tulltjänstemän.

Om en person inte godtar den trafikpåföljd som ålagts honom eller henne, ska han eller hon ha rätt att få beslutet åtgärdat av den myndighet som utfärdade beslutet. Ett beslut om rättelse kan överklagas till förvaltningsdomstolen. Beslut som har meddelats av förvaltningsdomstolen får överklagas endast om prövningstillstånd meddelas av Högsta förvaltningsdomstolen.

Om allvarligare trafikförseelser

Om ett schablonbelopp inte kan utdömas för det aktuella trafikbrottet kan polisen begära en påföljd och skicka den till åklagaren för bekräftelse. I förevarande fall är bötesbeloppet inte fastställt. Böterna ska åläggas i form av Länken öppnas i ett nytt fönsterdagsböter. Personen har rätt att invända mot sanktionen genom att underrätta den allmänna åklagaren.

Om personen motsätter sig begäran om påföljd och åklagaren beslutar att väcka åtal, kommer distriktsdomstolen att pröva målet som ett ordinärt straffrättsligt förfarande. I detta fall har personen rätt att lämna in ett klagomål på samma sätt som i ett Länken öppnas i ett nytt fönstervanligt straffrättsligt fall (se faktablad 4).

För trafikförseelser Länken öppnas i ett nytt fönsterkan ett vite också verkställas i andra medlemsstater.

Om en person bryter mot reglerna om stopp eller parkering av fordonet ska han eller hon betala en parkeringsavgift.Det kan beställas av polisen eller en kommunal parkeringsvakt. Avgiften för parkeringsfel ligger på mellan 20 och 80 EUR beroende på region. I Länken öppnas i ett nytt fönsterHelsingfors, till exempel, är parkeringsavgiften 80 EUR i centrum och 60 EUR i andra områden.

Personen har rätt att begära rättelse av beslutet om parkeringsavgift. Begäran om rättelse ska göras inom 30 dagar från det att beslutet fästs på fordonet. Länken öppnas i ett nytt fönsterEtt beslut som har fattats av tillsynsmyndigheten efter rättelse får överklagas till förvaltningsdomstolen.Tidsfristen för att lämna in ett överklagande är 30 dagar från mottagandet av meddelandet om beslutet. Ett överklagande av förvaltningsdomstolens beslut får endast överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen om högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. Överklagandet ska ges in inom 30 dagar från delgivningen av förvaltningsdomstolens beslut.

Parkeringsavgiften och trafikavgiften är administrativa påföljder och verkställs därför inte i en annan medlemsstat.

Registreras sådana brott i kriminalregistret?

Böter har inte förts in i kriminalregistret. Sanktionsavgifter och parkeringsavgifter är administrativa påföljder och förs därför inte in i kriminalregistret.

Länkar

Information om böterLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/rikosasiat/seuraamukset/sakko.html

Verkställighet av EU:s böterLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/lisatietojasakoistajamuistaseuraamusmaksuista/eu-sakkojentaytantoonpano.html

Att lämna in ett klagomål till förvaltningsrättenLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://oikeus.fi/fi/index/esitteet/oikeudenkayntihallintooikeudessa/valituskirjelma.html

Länken öppnas i ett nytt fönsterAutomatisk trafikkontroll

Information om böterLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/en/index/rikosasiat/seuraamukset/sakko.html

Verkställighet av EU:s böterLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://oikeusrekisterikeskus.fi/en/index/services/moreinformationaboutenforcementoffinesandothersanctions/enforcementofeufines.html

Överklagande till förvaltningsdomstolLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://oikeus.fi/en/index/esitteet/oikeudenkayntihallintooikeudessa/valituskirjelma.html

Automatisk trafikövervakningLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.poliisi.fi/trafficsafety/automatic_traffic_surveillance


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 09/06/2020