Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní - Írsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

V týchto informačných prehľadoch je vysvetlené, čo sa stane, ak je osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, ktorý sa prerokúva prostredníctvom súdneho konania na súde. Informácie o menej závažných dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia prostredníctvom pevne stanoveného trestu, akým je pokuta, sú uvedené na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 5.

Ak ste obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach môžete nájsť tu.


Zhrnutie trestného konania

 • Odkaz sa zobrazí v novom okneAn Garda Siochána má niekoľko právomocí zastaviť a prehľadať osobu, ako aj právomoc zatknúť osobu, o ktorej sa domnieva, že spáchala alebo práve pácha trestný čin oprávňujúci na zatknutie bez zatykača.
 • Po vzatí do väzby Garda vám príslušník An Garda Siochána vysvetlí vaše práva; medzi tieto práva patrí právo hovoriť s právnym zástupcom a lekárom, mať tlmočníka, ak ho potrebujete. Pre deti vo väzbe existujú osobitné opatrenia, ktoré zabezpečujú, aby pri vypočúvaní bola prítomná vhodná dospelá osoba.
 • V tejto fáze môžete byť požiadaný, aby ste dali súhlas na odobratie vzorky DNA, odtlačkov prstov, odfotografovanie a/alebo účasť na identifikácii.
 • Počas vyšetrovania vás príslušník An Garda Siochána môže obviniť z trestného činu. To môže urobiť prostredníctvom žaloby alebo vám môže byť doručené predvolanie na súd v stanovený deň. Gardai pošle spis s podrobnosťami vyšetrovania Odkaz sa zobrazí v novom okneriaditeľovi prokuratúr, ktorý rozhodne, či sa daný prípad bude mene štátu súdne stíhať.
 • Môžete byť okamžite prepustený na základe „kaucie policajnej stanice“, v rámci ktorej sa vyžaduje, aby ste sa dostavili na súd, alebo možno neskôr budete musieť požiadať o prepustenie na kauciu Odkaz sa zobrazí v novom okneokresný súd.
 • Menej závažné trestné činy, známe ako „prečiny“ sú prerokúvané na okresnom súde. Závažnejšie trestné činy alebo „žalovateľné trestné činy“ prerokúva sudca alebo porota.
 • Počas celého trestného konania sa vždy predpokladá, že ste nevinný, pokiaľ sa nepreukáže vaša vina.
 • Máte právo na právne poradenstvo. Ak si nemôžete dovoliť zaplatiť za zastupovanie, môžete požiadať o Odkaz sa zobrazí v novom okneprávnu pomoc.
 • Ak ste odsúdený, boli ste uznaný za vinného zo spáchania trestného činu bez dôvodných pochybností. Ak ste boli odsúdený na okresnom súde, máte právo odvolať sa proti rozsudku alebo trestu. Ak ste boli zbavený viny, znamená to koniec prípadu a nemôžu sa proti vám prijať žiadne ďalšie kroky.
 • Ak ste boli odsúdený porotou za žalovateľný čin, potom neexistuje automatické právo na odvolanie a mali by ste sa poradiť so svojim právnickým tímom o tom, ako budete pokračovať.

Podrobnosti o všetkých uvedených fázach tohto procesu a o vašich právach môžete nájsť v informačných prehľadoch. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia iba ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Upozorňujeme, že Európska komisie nezohráva žiadnu úlohu v trestných konaniach v členských štátoch a nemôže vám pomôcť v prípade vašej sťažnosti. V týchto informačných prehľadoch sú poskytnuté informácie o tom, ako podať podnet a na koho sa obrátiť.

Po kliknutí na tieto odkazy nájdete informácie, ktoré potrebujete

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – Ako získať právne poradenstvo

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

 • Zatknutie
 • Vypočúvanie a policajné vyšetrovanie
 • Prehliadky
 • Prvé vypočutie na súde
 • Príprava na súdne konanie alebo uznanie viny pred súdnym konaním

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – Moje práva počas súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – Moje práva po súdnom konaní

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – Dopravné priestupky


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 21/05/2012