Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

  • Начало
  • Права на обвиняемите в наказателното производство

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Права на обвиняемите в наказателното производство - Италия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато сте заподозрян или обвинен в извършването на престъпление.


Кратко представяне на наказателния процес

По-долу следва кратко представяне на етапите на обичайния наказателен процес срещу пълнолетни лица.

Подробности за всички етапи на процеса и за вашите права могат да се намерят в информационните листове. Тази информация не замества получаването на правни съвети и предназначението ѝ е само да ви упъти.

Процесът започва, когато полицията или прокурорът узнаят факт, който може да се сметне за правонарушение или престъпление.

Когато разследването завърши, прокурорът започва наказателното преследване, за да даде начало на наказателния процес освен ако смята, че делото може да бъде прекратено.

За престъпленията, които са от компетентността на колегиалните съдилища, от тази на „Corte dassise“ [подобни на съдилищата на короната (Crown Courts) в Обединеното кралство или на федералния съдебен район (Federal Judicial District) в САЩ] и в някои случаи от компетентността на едноличните съдебни състави, прокурорът прави искане за образуване на съдебно производство пред съдията на предварителното съдебно заседание.

След края на предварителното съдебно заседание съдията предава обвиняемия на съд или прекратява наказателното преследване.

За престъпленията от компетентността на едноличните съдебни състави или мировия съдия прокурорът изпраща призовка за процес или директна призовка за процес.

Съществуват и специални процедури: съкратен съдебен процес, наказание по волята на страните (споразумение), незабавно или съкратено производство и производство за издаване на определение за осъждане.

Наказателното производство обикновено протича в три етапа: първа инстанция (Corte dassise, Колегиален съд, едноличен съдебен състав или мирови съдия), апелативен съд и касационен съд [Върховен съд].

На първа инстанция се събират всички доказателства – изслушват се свидетели и се представят документи – и етапът завършва с осъждане или оправдаване.

Можете да обжалвате присъдата, постановена от първата инстанция.

Апелативният съд взема решение, като потвърждава присъдата на първата инстанция, изменя я отчасти или изцяло или я отменя, като я връща на първата инстанция за ново разглеждане.

Можете да оспорите решението на апелативния съд, като се отнесете към касационния съд [Върховния съд].

Касационният съд произнася решение, с което или обявява жалбата за недопустима, или я отхвърля, или отменя присъдата, без да я връща на предишните инстанции, или отменя присъдата и я връща на съдията, разгледал делото.

След като бъдат изчерпани всички възможности за обжалване присъдата става окончателна. Ако сте осъден на съответно наказание, от този момент то подлежи на изпълнение.

Подробности за всички етапи на процеса и за вашите права могат да се намерят в информационните листове. Тази информация не замества получаването на правни съвети и предназначението ѝ е само да ви упъти.

За информация относно дребни закононарушения, например пътни нарушения, за които обикновено се налага фиксирано наказание като глоба, преминете към Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 5.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Роля на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да ви помогне, ако имате оплакване. Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте хиперлинковете по-долу, за да намерите необходимата ви информация

Връзката отваря нов прозорец1 – Получаване на правен съвет

Връзката отваря нов прозорец2 – Моите права по време на разследването на престъплението

  • Търсене на доказателства
  • Разпит
  • Арест, задържане под стража, превантивно задържане и Европейска заповед за арест
  • Край на предварителното разследване и предварително съдебно заседание.

Връзката отваря нов прозорец3 – Моите права по време на процеса

Връзката отваря нов прозорец4 – Моите права след процеса

Връзката отваря нов прозорец5 – Пътни нарушения и други дребни правонарушения

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието

Връзката отваря нов прозорецОбщи правни въпроси

Връзката отваря нов прозорецВъпроси в областта на наказателното право

Връзката отваря нов прозорецИталианска камара на адвокатите по наказателни дела

Връзката отваря нов прозорецПрава на човека


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 24/02/2020