Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

  • Avaleht
  • Kahtlustatava ja süüdistatava õigused kriminaalmenetluses

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kahtlustatava ja süüdistatava õigused kriminaalmenetluses - Itaalia

Nendel teabelehtedel selgitatakse, mis juhtub, kui isikut kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos.


Kriminaalmenetluse lühikirjeldus

Allpool esitatakse täiskasvanute vastu algatatud kriminaalmenetluse tavapäraste etappide lühikirjeldus.

Üksikasjalikku teavet menetluse kõikide etappide ja oma õiguste kohta leiate teabelehtedelt. See teave ei asenda õigusalast nõu ning selle eesmärk on vaid anda juhiseid.

Menetlus algab siis, kui politsei või prokurör saab teada asjaolust, mida võib pidada õigusrikkumiseks või kuriteoks.

Kui eeluurimine on lõppenud, esitab prokurör kriminaalmenetluse algatamiseks süüdistuse, välja arvatud juhul, kui ta leiab, et asja võib menetlemata jätta.

Kuritegude puhul, mida peab arutama kollegiaalne kohus, assiiside kohus (sarnane Ühendkuningriigi kroonikohtule ja USA föderaalsele kohturingkonnale) ja mõnel juhul ainuisikuline kohus esitab prokurör kohtunikule asja menetlemiseks eelistungitaotluse.

Kui eelistung on läbi, võib kohtunik saata süüdistatava kohtusse või menetluse lõpetada.

Nende kuritegude puhul, mis kuuluvad ainuisikulise kohtu või rahukohtuniku pädevusse, esitab prokurör kas kutse eeluurimisele või kutse ilmuda otse kohtusse.

Olemas on ka teatavad erimenetlused: lihtmenetlus, kokkuleppemenetlus (süü omaksvõtmine), kiirmenetlus või lühimenetlus ning menetlus, mis lõppeb kriminaalkorras süüdimõistmisega dekreedi alusel.

Kriminaalmenetlus toimub tavaliselt kolmes etapis: esimese astme kohus (assiiside kohus, kollegiaalne kohus, ainuisikuline kohus ja rahukohtunik), apellatsioonikohus ja kassatsioonikohus (kõrgeim kohus).

Esimese astme kohtus kogutakse kõik tõendusmaterjalid – ütlused tunnistajatelt ja dokumendid – ning menetlus lõpeb kas süüdimõistva või õigeksmõistva otsusega.

Esimese astme kohtu otsuse peale võib esitada apellatsiooni.

Apellatsioonikohus teeb oma otsuse, kinnitades esimese astme kohtu otsust või tühistades selle osaliselt või täielikult või tühistades selle ja saates asja tagasi esimesele kohtunikule.

Apellatsioonikohtu otsuse saab vaidlustada, esitades taotluse kassatsioonikohtule (kõrgeim kohus).

Kassatsioonikohus teeb otsuse, milles teatatakse, kas taotlus on vastuvõetamatu või lükatakse see tagasi, või koguni tühistab karistuse ilma asja tagasi saatmata või – viimase võimalusena – tühistab karistuse ja saadab asja tagasi seda arutanud kohtunikule.

Kui kõik kohtumõistmise etapid on läbitud, on karistus lõplik. Kui süüdimõistmisega kaasneb karistus, jõustub see sellest hetkest.

Üksikasjalikku teavet menetluse kõikide etappide ja oma õiguste kohta leiate teabelehtedelt. See teave ei asenda õigusalast nõu ning selle eesmärk on vaid anda juhiseid.

Lingil klikates avaneb uus akenTeabeleht nr 5 sisaldab teavet väiksemate liiklusnõuete rikkumiste kohta, mille puhul kohaldatakse tavaliselt kindlaksmääratud karistust, näiteks rahatrahvi.

Kui te olete kuriteo ohvriks langenud, leiate kogu teabe oma õiguste kohta siit.

Euroopa Komisjoni roll

Euroopa Komisjonil ei ole liikmesriikide kriminaalmenetluses mingit osa ning komisjon ei saa teid kaebuste korral aidata. Nendel teabelehtedel esitatakse teave selle kohta, kuidas ja kellele kaebus esitada.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

Lingil klikates avaneb uus aken1. Õigusalase nõu saamine

Lingil klikates avaneb uus aken2. Minu õigused eeluurimise ajal

  • Asitõendite kogumine
  • Ülekuulamine
  • Vahistamine, kinnipidamine, eelvangistus ja Euroopa vahistamismäärus
  • Eeluurimise lõpetamine ja eelistung

Lingil klikates avaneb uus aken3. Minu õigused kohtumenetluse ajal

Lingil klikates avaneb uus aken4. Minu õigused pärast seda, kui kohus on langetanud otsuse

Lingil klikates avaneb uus aken5. Liiklusnõuete rikkumised ja muud väiksemad õigusrikkumised

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenJustiitsministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenÜldised õigusküsimused

Lingil klikates avaneb uus akenKriminaalõigusega seotud küsimused

Lingil klikates avaneb uus akenItaalia kriminaalasjadele spetsialiseerunud advokaatide koda

Lingil klikates avaneb uus akenInimõigused


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 24/02/2020