Apsūdzēto tiesības kriminālprocesā - Itālija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas itāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Šajās faktu lapās ir izskaidrots, kas notiek, ja persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.


Kriminālprocesa pārskats

Šeit sniegts pārskats par posmiem, kas veido parastu kriminālprocesu pret pieaugušajiem.

Sīkāku informāciju par visiem procesa posmiem un par savām tiesībām skatiet faktu lapās. Šī informācija nevar aizstāt juridisku konsultāciju, un tai ir tikai informatīva nozīme.

Process sākas, kad policija vai valsts prokurors uzzina par faktu, ko var uzskatīt par noziedzīgu nodarījumu vai par noziegumu.

Pēc izmeklēšanas beigām valsts prokurors izvirza apsūdzību, lai uzsāktu kriminālprocesu, ja vien prokurors neatsakās no lietas izskatīšanas.

Noziedzīgiem nodarījumiem, kurus izskata koleģiāla tiesa, „Assise” tiesa (līdzīga Karaliskajai tiesai Apvienotajā Karalistē; federālajai apgabala tiesai ASV), bet dažos gadījumos – tiesa viena tiesneša sastāvā, valsts prokurors iesniedz tiesnesim pieprasījumu lietas izskatīšanai tiesā, lai uzsāktu pirmstiesas izskatīšanu.

Pēc pirmstiesas izskatīšanas tiesnesis var nodot apsūdzēto tiesai vai atcelt apsūdzību.

Tādu noziedzīgu nodarījumu gadījumā, kas ir tiesas viena tiesneša sastāvā vai miertiesas kompetencē, valsts prokurors izsniedz pavēsti par ierašanos tiesā vai tieši nodod tiesai.

Sastopami arī atsevišķi īpašie procesi: disciplinārtiesa, pušu pieprasīti soda mēri (atzīšanās mazākā nodarījumā), tūlītēja vai vienkāršota sprieduma pieņemšana, kriminālās sodāmības noteikšanas procedūra.

Kriminālprocess parasti notiek trīs posmos: pirmā instance („Assise” tiesa, koleģiāla tiesa, tiesa viena tiesneša sastāvā un miertiesa), apelācija un Kasācijas tiesa (augstākā tiesa).

Pirmajā instancē iegūst visus pierādījumus – liecības un dokumentus, un procesa beigās apsūdzēto notiesā vai attaisno.

Pirmās instances spriedumu var pārsūdzēt.

Apelācijas tiesas lēmums apstiprina pirmās instances spriedumu vai atceļ to daļēji vai pilnībā, vai arī to anulē, nosūtot atpakaļ pirmajam tiesnesim.

Apelācijas tiesas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot lūgumu Kasācijas tiesai (augstākajai tiesai).

Kasācijas tiesa pasludina spriedumu, kurā paziņo, ka lūgums nav pieļaujams, vai to noraida, vai pat anulē spriedumu, nenosūtot to atpakaļ, vai arī anulē spriedumu un nosūta atpakaļ tiesnesim, kurš izskatījis lietu.

Pēc tam, kad visi sprieduma pieņemšanas posmi ir beigušies, spriedums ir galīgs. Ja pieņemtais galīgais spriedums ir notiesājošs, ar šo brīdi var sākties piespriestā soda piemērošana.

Sīkāku informāciju par visiem procesa posmiem un par savām tiesībām skatiet faktu lapās. Šī informācija nevar aizstāt juridisku konsultāciju, un tai ir tikai informatīva nozīme.

Lai iegūtu informāciju par maznozīmīgiem pārkāpumiem, piemēram, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuriem parasti piemēro fiksētu sodu, piemēram, naudassodu, skatiet Saite atveras jaunā logā5. faktu lapu.

Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, pilnīgu informāciju par savām tiesībām skatiet šeit.

Eiropas Komisijas loma

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas Komisijai nav nekāda loma kriminālprocesos dalībvalstīs un tā nevar palīdzēt sūdzību gadījumā. Šajās faktu lapās ir sniegta informācija par to, kā un kam iesniegt sūdzību.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju

Saite atveras jaunā logā1. Juridiskas konsultācijas saņemšana

Saite atveras jaunā logā2. Manas tiesības noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā

 • Pierādījumu meklēšana
 • Izjautāšana
 • Arests, aizturēšana, preventīvs ieslodzījums un Eiropas apcietināšanas orderis
 • Pirmstiesas izmeklēšanas un pirmstiesas izskatīšanas beigas

Saite atveras jaunā logā3. Manas tiesības tiesas procesa laikā

Saite atveras jaunā logā4. Manas tiesības pēc tiesas procesa

Saite atveras jaunā logā5. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi un citi maznozīmīgi pārkāpumi

Saites

Saite atveras jaunā logāTieslietu Ministrija

Saite atveras jaunā logāVispārīgi tiesību jautājumi

Saite atveras jaunā logāKrimināltiesību jautājumi

Saite atveras jaunā logāItālijas Krimināllietu advokātu palāta

Saite atveras jaunā logāCilvēktiesības


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 24/02/2020

1. Juridiskas konsultācijas saņemšana

Neatkarīgas juridiskas konsultācijas saņemšana ir ļoti svarīga, ja kādā veidā esat iesaistīts kriminālprocesā. Faktu lapās norādīts, kādos apstākļos jums ir tiesības uz advokāta pārstāvību. Tajās arī sniegta informācija par to, ko advokāts var darīt jūsu labā. Šajā vispārīgajā faktu lapā norādīts, kā atrast advokātu un kā tiks segtas izmaksas par advokātu, ja nevarat atļauties samaksāt.


Advokāta atrašana

Ja esat arestēts vai aizturēts, vai apcietināts, jūs nekavējoties varat sev izvēlēties personīgo aizstāvi un to satikt uzreiz pēc aresta, aizturēšanas vai apcietinājuma.

Ja esat atbrīvots pret drošības naudu, jūs varat izvēlēties sev personīgo aizstāvi un runāt ar viņu jebkurā laikā.

Informāciju par advokātiem skatiet šajās saitēs:

Saite atveras jaunā logāValsts advokatūra

Saite atveras jaunā logāKrimināltiesības vairākās valodās

Saite atveras jaunā logāItālijas Krimināllietu advokātu palāta

Ja neesat izvēlējies sev aizstāvi pats, to izdarīs tiesu iestāde, izvēloties no īpaša reģistra.

Samaksa par advokātu

Parasti jums pašam ir jāmaksā advokātam, kurš jums palīdz, neatkarīgi no tā, vai pats/-i izvēlējāties advokātu vai to iecēla tiesa.

Vai es varu saņemt bezmaksas advokāta pakalpojumus?

Jūs varat pieteikties juridiskajai palīdzībai, lai iegūtu valsts apmaksātu juridisko atbalstu, ja jūsu ar nodokli apliekamie ienākumi nepārsniedz € 10 628,16. Ja dzīvojat kopā ar laulāto vai citiem radiniekiem, ar nodokli apliekamos ienākumus aprēķina, saskaitot visu ģimenes locekļu ienākumus. Šādā gadījumā ienākumu slieksnim pieskaita vēl € 1 032,91 un aprēķinu veic attiecībā uz katru ģimenes locekli, kurš dzīvo kopā ar ieinteresēto personu.

Vai ir apstākļi, kuros nenodrošina juridisko palīdzību?

Juridisko palīdzību nesniedz:

 • krimināllietās, kuras saistītas ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;
 • gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējam palīdz vairāk nekā viens aizstāvis;
 • personām ar pēdējo sodāmību par noziegumiem, kuri saistīti ar tabakas kontrabandu un narkotiku nelikumīgu tirdzniecību.

Kas man jādara, lai saņemtu juridisko palīdzību?

Jums jāiesniedz pieteikums tās tiesas birojā, kurā notiek lietas izskatīšana.

Jums jāaizpilda un jāparaksta pieteikums, sniedzot šādu informāciju:

 • pieprasījumu juridiskās palīdzības sniegšanai;
 • jūsu vārdu, uzvārdu, dzimšanas vietu un datumu, kā arī jūsu un visu ģimenes locekļu nodokļu maksātāju numurus;
 • izziņu par jūsu ienākumiem par gadu pirms pieteikuma iesniegšanas (rakstiski ziņojumi);
 • jūsu apņemšanās ziņot par būtiskām izmaiņām jūsu ienākumos, lai būtu iespējams piešķirt pabalstus.

Jūs varat iesniegt savu pieteikumu personiski, pievienojot derīga personu identificējoša dokumenta fotokopiju, vai to iesniegt ar sava aizstāvja starpniecību, kurš apliecinās jūsu parakstu. Jūs to varat arī nosūtīt ierakstītā vēstulē ar paziņojumu par saņemšanu, pievienojot personu identificējoša dokumenta fotokopiju.

Ja esat aizturēts, savu pieteikumu varat iesniegt no cietuma.

Ja esat mājas arestā vai apcietinājumā, savu pieteikumu varat iesniegt kriminālpolicijas darbiniekam.

Ja esat ārvalstnieks no valsts ārpus ES, pieteikumam pievienojiet kompetentas konsulārās iestādes izziņu par saviem ienākumiem ārvalstīs un aplieciniet savā pieteikumā iekļautās informācijas patiesumu.

Ja tas nav iespējams, šādu izziņu var aizstāt ar pašnovērtējumu. Ja esat ārvalstnieks un esat aizturēts un atrodaties cietumā drošības iemeslu dēļ vai ja esat arestēts vai atrodaties mājas arestā, izziņu no jūsu konsulāta var iesniegt divdesmit dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas, ko iesniedzis jūsu aizstāvis vai radinieks, kā arī to var aizstāt ar rakstisku ziņojumu.

Kas notiek, ja man piešķir juridisko palīdzību?

Ja tiesnesis apmierina jūsu pieprasījumu, jūs varat izvēlēties personīgo aizstāvi no advokātiem, kuri iekļauti īpašos advokatūru reģistros. Jūs varat apskatīt šos reģistrus katras advokatūras birojā.

Valdība sedz izdevumus, kas saistīti ar juridisko palīdzību, un visus izdevumus, kas saistīti ar tiesvedību, tostarp samaksu par tulka pakalpojumiem.

Saites

Saite atveras jaunā logāBrīvprātīgie juriskonsulti

Saite atveras jaunā logāIekšlietu ministrija

Saite atveras jaunā logāItālijas Krimināllietu advokātu palāta

Saite atveras jaunā logāTriveneto advokatūra


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 24/02/2020

2. Manas tiesības noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā un pirms lietas iesniegšanas tiesā


Kas ir izmeklēšana?

Izmeklēšana ir darbību kopums, ko veic valsts prokurors un kriminālpolicija uzreiz pēc paziņojuma par noziedzīgu nodarījumu saņemšanas. Paziņojumu par nodarījumu var sagatavot valsts prokurors, kriminālpolicija vai citā veidā, izmantojot prasību, ko iesniedzis prasītājs vai citas personas.

Kāds ir kriminālizmeklēšanas nolūks?

Pirmstiesas izmeklēšanas nolūks ir noskaidrot, vai tiešām ir izdarīts noziegums/noziedzīgs nodarījums, atrast atbildīgo personu un iegūt pierādījumus, lai varētu veikt turpmāku izmeklēšanu un tiesvedību.

Kas veic izmeklēšanu?

Izmeklēšanu veic valsts prokurors, kriminālpolicija un apsūdzētā aizstāvis. Turklāt pirmstiesas izmeklēšanā ir tiesnesis, kas garantē procedūras noteikumu un pušu tiesību ievērošanu.

Kādi ir pirmstiesas izmeklēšanas galvenie posmi?

Pierādījumu meklēšana

Valsts prokurors un kriminālpolicija var organizēt un veikt meklēšanas, pārbaudes, priekšmetu un dokumentu izņemšanu, liecinieku nopratināšanu, tālruņa noklausīšanos, elektronisko novērošanu un telpu pārmeklēšanu. Šo darbību nolūks ir meklēt un iegūt pierādījumus. Apsūdzētā aizstāvis var veikt izmeklēšanu, lai atrastu pierādījumus par labu apsūdzētajam.

Nopratināšana

Kriminālpolicija vai valsts prokurors var uzaicināt uz izjautāšanu aizdomās turēto personu. Nopratināšanas nolūks ir uzzināt, vai persona ir iesaistīta noziegumā/noziedzīgajā nodarījumā.

Arests, aizturēšana, preventīva paturēšana apcietinājumā un Eiropas apcietināšanas orderis

Policija var aizturēt personu, ja ir to pieķērusi nozieguma/noziedzīgā nodarījuma veikšanas laikā, vai aizturēt pēc nozieguma izdarīšanas, ja pastāv risks, ka persona var aizbēgt. Aizturēšanas nolūks ir nepieļaut citu noziegumu izdarīšanu un aizturēt personu. Aizturēšanas nolūks ir nodrošināt, lai aizdomās turētais neaizbēg.

Pirmstiesas izmeklēšanas tiesnesis var nolemt, ka aizdomās turētais jāpatur apcietinājumā cietumā. Tā nolūks ir nepieļaut citu noziegumu izdarīšanu, ļaut iegūt nepieciešamos pierādījumus un neļaut aizdomās turētajai personai aizbēgt.

Visbeidzot, policija var aizturēt personu, izpildot Eiropas apcietināšanas orderi. Šāda ordera nolūks ir ievietot personu apcietinājumā prasījuma iesniedzējā valstī.

Pirmstiesas izmeklēšanas un pirmstiesas izskatīšanas beigas

Pēc pirmstiesas izmeklēšanas beigām valsts prokurors izvirza apsūdzību, ja vien nelūdz pārtraukt lietas izskatīšanu.

Smagiem noziegumiem pirmstiesas izskatīšana pirms tiesas procesa sākuma notiek tiesneša klātbūtnē. Šīs izskatīšanas funkcija ir kalpot kā filtram, lai izvērtētu apsūdzības pamatojumu un izvairītos no nelietderīga tiesas procesa. Atbildētājs var izvēlēties tikt tiesātam alternatīvā procesā, izvairoties no tiesas procesa, un notiesāšanas gadījumā saņemt brīvības atņemšanas soda samazinājumu.

Manas tiesības izmeklēšanas laikā

Noklikšķiniet uz turpmākajām saitēm, lai uzzinātu savas tiesības katra izmeklēšanas posma laikā.

Pierādījumu meklēšana (1)

Vai policija var veikt pārbaudes manā mājā, manā automobilī vai mana uzņēmuma telpās un pārmeklēt tās?

Jā. Policija var veikt pārbaudes un lokālas pārmeklēšanas pēc savas iniciatīvas vai pēc valsts prokurora pieprasījuma, lai atrastu un izņemtu pierādījumus par pastrādāto noziedzīgo nodarījumu.

Vai var veikt ķermeņa pārmeklēšanu?

Jā. Ir jābūt valsts prokurora izdotam orderim ķermeņa pārmeklēšanai. Tomēr policija var apturēt un veikt personīgu pārbaudi pēc savas iniciatīvas.

Vai policija var paņemt dokumentus un priekšmetus, kas man ir līdzi vai kas atrodas manā mājā, automobilī vai uzņēmuma telpās?

Jā. Policija pēc savas iniciatīvas vai ar valsts prokurora orderi var izņemt dokumentus un priekšmetus, kurus var uzskatīt par lietiskajiem pierādījumiem un kuri ir nepieciešami fakta pierādīšanai.

Kādas ir manas tiesības pārbaudes, pārmeklēšanas un izņemšanas laikā?

Ja tiekat pakļauts/-a ķermeņa pārmeklēšanai vai personīgai pārbaudei, klāt drīkst būt persona, kurai jūs uzticaties, ja vien tā uzreiz ir pieejama. Ķermeņa pārmeklēšana jāveic, saglabājot cieņu pret jums.

Ja pārbaude vai izņemšana notiek uz ordera pamata, policijai jums ir jāiedod šāda ordera kopija. Ja šajā brīdī jūs neesat klāt, policijai kopija jāiedod citai personai, kura tobrīd ir klāt. Jums ir tiesības uz advokāta klātbūtni, taču policijai advokāts nav jāuzaicina iepriekš.

Vai man ir tiesības iesniegt sūdzību par izņemšanu?

Jā, jūs varat desmit dienu laikā iesniegt pieprasījumu pārskatīt izņemšanas rīkojumu. Lēmumu pieņems kompetentā tiesa.

Vai man lūgs pirkstu nospiedumus vai DNS paraugus (matus, siekalas, ķermeņa šķidrumus)?

Jā. Ja jūs tur aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, policija var lūgt jūsu DNS paraugus un pirkstu nospiedumus, lai jūs identificētu. Ja jūs nedodat savu piekrišanu, policija var turpināt rīkoties, lūdzot valsts prokurora vienkāršu mutisku atļauju noņemt pirkstu nospiedumus vai paraugus.

Jums var pieprasīt noņemt pirkstu nospiedumus un DNS paraugu kā pierādījumus, taču tikai tādos gadījumos, ja jūs tur aizdomās par smagu noziegumu, kā arī tam ir nepieciešams tiesneša rīkojums vai – steidzamos gadījumos – orderis no valsts prokurora un pēc tam apstiprinājums no tiesneša.

Vai es varu lūgt veikt izmeklēšanu manai aizstāvībai?

Jūsu aizstāvim ir tiesības veikt izmeklēšanu jūsu labā jūsu aizstāvībai pat, izmantojot privātdetektīva pakalpojumus.

Aizstāvis var arī pierakstīt liecinieku liecības, pārbaudīt notikumu vietas, pilnvarot ekspertus un pieprasīt dokumentus no iestādēm.

Liecinieku apgalvojumus un dokumentus aizstāvis var iesniegt tiesnesim pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai, valsts prokuroram un „Tribunale del Riesame” (īpaša tiesa, kuras uzdevums ir pēc atbildētāja pieprasījuma pārskatīt rīkojumus, kuros pieprasīti piespiedu līdzekļi, piemēram, mājas arests vai izraidīšana).

 Tos ņems vērā, kad tiesa pieņems savu lēmumu.

Iztaujāšana (2)

Kādēļ mani varētu nopratināt?

Ja jūs tur aizdomās par piedalīšanos noziedzīgā nodarījumā, jūs var izsaukt uz izjautāšanu, lai pārbaudītu apgalvojumus/apsūdzības.

Jūs arī pats varat lūgt nopratināšanu, lai paskaidrotu savu viedokli.

Ja jūs esat aizturēts vai apcietināts, noklikšķiniet šeit.

Vai pirms nopratināšanas es saņemšu informāciju par apsūdzībām?

Jā. Jūsu apsūdzības faktu apraksts ir iekļauts pavēstē par nopratināšanu. Pirms nopratināšanas jums pateiks, par ko esat apsūdzēts, un informēs par pierādījumiem pret jums.

Vai man ir jāatbild uz jautājumiem?

Nē. Pirms nopratināšanas sākšanas policijai un valsts prokuroram jābrīdina jūs, ka jūs varat neatbildēt uz jautājumiem. Tomēr jums jāatbild uz jautājumiem par jūsu personas datiem un iepriekšējām sodāmībām.

Kas notiek, ja es nesaprotu vietējo valodu?

Jums ir tiesības uz bezmaksas tulka palīdzību. Tulks pārtulkos jautājumus un jūsu atbildes.

Vai es varu saņemt advokāta palīdzību?

Kad jūs uzaicina uz nopratināšanu, jūs informē, ka jums ir tiesības uz advokāta klātbūtni. Ja jums nav advokāts, tiesa jums izvēlēsies advokātu. Informācijai par to, kā saņemt advokāta pakalpojumus, skatiet Saite atveras jaunā logā1. faktu lapu.

Visā nopratināšanas laikā jums jāsaņem personīgā vai tiesas iecelta advokāta palīdzība.

Uzreiz pēc noziedzīga nodarījuma pastrādāšanas policija var jums uzdot dažus jautājumus pat tad, ja jūsu aizstāvis nav klāt, taču jums nav jāatbild uz policijas jautājumiem. Ja jūs atbildat, jūsu apgalvojumus var izmantot kā pierādījumus, lai turpinātu izmeklēšanu.

Arests, aizturēšana, preventīvs apcietinājums un Eiropas apcietināšanas orderis (3)

Kādēļ mani var arestēt?

Policija var jūs arestēt, ja esat pieķerts noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laikā, tas nozīmē – laikā, kad jūs veicat noziedzīgu nodarījumu vai uzreiz pēc tā, ja policija dzinusies jums pakaļ.

Policija jūs var arī aizturēt, pieķerot noziedzīga nodarījuma  izdarīšanas laikā, ja jūs tur aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un ja pastāv reāls risks, ka jūs varētu aizbēgt.

Tiesnesis pirmstiesas izmeklēšanā var dot rīkojumu jūs paturēt apcietinājumā, ja ir nopietni pierādījumi, ka jūs varētu būt vainīgs noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, un ja pastāv risks, ka jūs varētu ietekmēt tiesvedības gaitu vai tai traucēt, vai veikt citus noziedzīgus nodarījumus, kā arī tad, ja ir aizdomas, ka jūs gatavojaties aizbēgt.

Vai es varēšu runāt ar advokātu?

Jā. Uzreiz pēc aresta, aizturēšanas vai pēc rīkojuma par paturēšanu apcietinājumā, policijai jūs jāinformē, ka jūs varat izvēlēties sev advokātu. Policijai nekavējoties jāizsauc jūsu advokāts, vai, ja jums tāds nav – advokāts, ko iecēlusi tiesa. Informācijai par to, kā saņemt advokāta pakalpojumus, skatiet Saite atveras jaunā logā1. faktu lapu.

Jums ir tiesības nekavējoties runāt ar savu advokātu.

Ja paturēšanai apcietinājumā ir īpaši iemesli, tiesu iestādes var atlikt jūsu apspriešanos ar aizstāvi uz laika periodu, kas aresta vai aizturēšanas gadījumā nepārsniedz 48 stundas vai apcietināšanas gadījumā nepārsniedz 5 dienas.

Vai es varu sazināties ar kādu savu ģimenes locekli?

Jā. Policija sazināsies ar jūsu radiniekiem, ja jūs tam dosiet savu atļauju.

Vai mani izjautās? Vai man jāsniedz informācija?

Ja jūs esat arestēts vai aizturēts, policija var jūs izjautāt jūsu advokāta klātbūtnē, taču jums nav jāatbild uz policijas jautājumiem.

Jums pateiks, kādas ir jūsu apsūdzības un pierādījumi pret jums.

Aizturēšanas laikā veiktajā izskatīšanā jūs var nopratināt tiesnesis, taču jums nav obligāti jāatbild. Jūs arī pats varat lūgt nopratināšanu.

Ja atrodaties apcietinājumā, tiesnesim jūs jānopratina 5 dienu laikā no apcietinājuma sākuma (tā sauktā nopratināšana apcietinājumā). Jūsu aizstāvja un tulka klātbūtne ir obligāta, un jums nav obligāti jāatbild.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet sadaļu Iztaujāšana (2).

Kas notiek, ja es nesaprotu valodu?

Jums ir tiesības uz bezmaksas tulka palīdzību. Tulks pārtulkos jautājumus un jūsu atbildes.

Cik ilgi policija var mani aizturēt?

Pēc aresta vai aizturēšanas jūs var paturēt policijas pārvaldē uz laiku līdz 24 stundām. Šajā laika periodā policijai jūs ir jāievieto cietumā. Tiesnesim jāveic izskatīšana, kas apstiprina arestu vai aizturēšanu, 48 stundu laikā kopš aresta. Pēc izskatīšanas pabeigšanas tiesnesis var jūs nekavējoties atbrīvot vai izlemt, kādu drošības līdzekli piemērot.

Vai es varu apstrīdēt rīkojumu, kas nosaka manu apcietināšanu?

Jā. Jūs varat lūgt kompetentajai koleģiālai tiesai pārskatīt rīkojumu 10 dienu laikā no rīkojuma izpildīšanas. Notiks izskatīšana, ko jūs varēsiet apmeklēt, kā arī jūs varēsiet lūgt, lai jūs uzklausa. Jūs varat apstrīdēt tiesas pieņemto lēmumu Kasācijas tiesā 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas.

Kas notiek, ja mani aiztur saskaņā ar Eiropas apcietināšanas orderi?

Ja kāda dalībvalsts ir izdevusi Eiropas apcietināšanas orderi, jūs var aizturēt citā dalībvalstī un pēc izskatīšanas apelācijas tiesa jūs nodos prasījuma iesniedzējai valstij.

Jūs var aizturēt policija, pamatojoties uz savu iniciatīvu vai uz rīkojumu par apcietināšanu, ko izdevusi Apelācijas tiesa.

Jums ir tiesības uz advokātu. Ja jums nav advokāta, tiesa jums izvēlēsies advokātu. Nekavējoties jāzvana jūsu aizstāvim un vēstniecībai.

Tiesnesis izskatīs jūsu lietu advokāta un tulka klātbūtnē 48 stundu laikā no policijas aizturēšanas vai 5 dienu laikā no rīkojuma par apcietināšanu izpildīšanas.

Izskatīšana Apelācijas tiesā notiks 20 dienu laikā no aizturēšanas brīža. Izskatīšanas laikā tiks pieņemts lēmums par jūsu izdošanu vai neizdošanu. Jūs varat apstrīdēt šo lēmumu Kasācijas tiesā.

Pirmstiesas izmeklēšanas un pirmstiesas izskatīšanas beigas (4)

Kas notiek pēc pirmstiesas izmeklēšanas beigām?

Ja vien valsts prokurors nelūdz pārtraukt lietas izskatīšanu, viņš jums paziņos par pirmstiesas izmeklēšanas beigām. Jūs nesaņemsiet paziņojumu, ja noziedzīgs nodarījums ir miertiesas kompetencē.

Jūs varat apskatīt pirmstiesas izmeklēšanas protokolus un uzzināt par pierādījumiem pret jums. Jūs varat iesniegt īsu rakstisku lietas izklāstu un pierādījumus savai aizstāvībai, kā arī lūgt atkārtotu nopratināšanu.

Pēc paziņošanas par pirmstiesas izmeklēšanas beigām valsts prokurors izvirza apsūdzību, ja vien nelūdz pārtraukt lietas izskatīšanu. Par maznozīmīgiem pārkāpumiem valsts prokurors jūs  nepastarpināti nodod tiesai. Citos gadījumos prokurors iesniedz pirmstiesas izmeklēšanas tiesnesim pieprasījumu par lietas izskatīšanu tiesā.

Kas ir pirmstiesas izskatīšana?

Pirmstiesas izskatīšanas nolūks ir pārbaudīt pret jums izvirzītās apsūdzības.

To veic valsts prokurors un jūsu aizstāvis, un, ja jūs vēlaties, jūs varat piedalīties un sniegt liecību. Tiesnesis var uzklausīt lieciniekus un apkopot dokumentus. Izskatīšanas beigās tiesnesis var pārtraukt lietu vai nodot lietu tiesai vai „Assise” tiesai.

Vai man ir tiesības uz advokātu?

Jā, jūsu advokāta klātbūtne ir obligāta.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet Saite atveras jaunā logā1. faktu lapu.

Kas notiek, ja es nesaprotu valodu?

Prasībai nodot jūs tiesai un apsūdzībām jābūt pārtulkotām jūsu valodā. Ja piedalāties izskatīšanā, jums nodrošinās tulku.

Vai man ir jāpiedalās?

Nē. Jūs varat izvēlēties nepiedalīties.

Vai es varu izvairīties no tiesas procesa?

Jā. Pirmstiesas izskatīšanā jūs varat lūgt tiesnesi jūs tiesāt saīsinātā procesā. Izskatīšana notiek slēgti un lēmumu pieņem, pamatojoties uz rakstiskajiem pierādījumiem. Ja jūs notiesās, sodu samazinās par trešdaļu.

Jūs arī varat izvairīties no tiesas procesa, vienojoties ar valsts prokuroru par mazāku sodu (atzīšanās mazākā nodarījumā).


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 24/02/2020

3. Manas tiesības tiesas procesa laikā


Kur notiks tiesas process?

Tiesas procesu vadīs tiesnesis, kurš ir kompetents attiecībā uz jurisdikciju un tematu.

Maznozīmīgiem pārkāpumiem kompetentā tiesa ir miertiesa un tiesa viena tiesneša sastāvā. Lietas, kuras ir saistītas ar nozīmīgākiem noziedzīgiem nodarījumiem, izskata koleģiāla tiesa. Noziedzīgiem nodarījumiem, ko uzskata par nopietnu draudu sabiedrībai (slepkavība un terorisms), kompetentā tiesa ir „Assise” tiesa.

Tiesas procesam jābūt publiskam. Ja tā nav, tiesas procesu uzskata par spēkā neesošu.

Tiesnesis atsevišķos gadījumos var izlemt tiesas procesu vai dažas tā daļas vadīt aiz slēgtām durvīm. Jūs varat lūgt, lai lieciniekus izjautā aiz slēgtām durvīm, ja atklāta izskatīšana kaitētu jūsu privātās dzīves neaizskaramībai, izpaužot faktus, kas nav saistīti ar tiesvedību.

Tiesas lēmumu pieņem tas pats tiesnesis, kurš vada tiesas procesu. Lēmumus tiesas procesos, kas notiek tiesā „Assise”, pieņem tiesnesis kopā ar zvērinātajiem.

Vai tiesas procesa laikā var mainīt apsūdzību?

Tiesas procesa laikā var mainīt jums izvirzītās apsūdzības.

Valsts prokurors var izvirzīt jaunas apsūdzības pret jums, ja noziedzīgs nodarījums izrādās citādāks nekā apsūdzībā aprakstītais vai ja atklāj papildu noziedzīgu nodarījumu vai atbildību pastiprinošus apstākļus.

Lai sagatavotu aizstāvību, jūs varat lūgt sev piešķirt laiku.

Kas notiek, ja es atzīstu savu vainu?

Savas vainas atzīšana nav paredzēta Itālijas tiesiskajā sistēmā.

Ja nevēlaties tiesas procesu un vēlaties samazinātu sodu, jums jālūdz valsts prokuroram vienoties par sodu (atzīšanās mazākā nodarījumā). Sava prasība jums jāizsaka pirmstiesas izskatīšanas laikā vai, ja nav pirmstiesas izskatīšanas, pašā tiesas procesa sākumā.

Kādas ir manas tiesības tiesas procesa laikā?

Jums nav jābūt tiesā.

Jūsu klātbūtne var būt nepieciešama atsevišķām darbībām, piemēram, lai liecinieks varētu veikt atpazīšanu.

Ja šādos gadījumos neierodaties brīvprātīgi, tiesnesis var noteikt tiesas procesa obligātu apmeklēšanu.

Ja vēlaties piedalīties, taču jums ir nopietns šķērslis (slimība), jūsu aizstāvis var lūgt atcelt izskatīšanu.

Jūs arī varat piedalīties tikai atsevišķās izskatīšanas daļās. Ja tiesā neieradīsities pat tikai vienu reizi, tiesa pieņems spriedumu neatkarīgi no jūsu klātbūtnes.

Ja jūs nesaprotat tiesas procesa valodu, jums obligāti jāizmanto tulka pakalpojumi.

Obligāta ir arī advokāta palīdzība, un viņam jāpiedalās tiesas procesā.

Jums ir tiesības uz personīgo aizstāvi. Ja jums nav līdzekļu, lai viņam samaksātu, jūs varat pieteikties juridiskajai palīdzībai (valsts apmaksāta aizstāvība).

Ja jūs sev neizvēlaties personīgo advokātu, jūsu vietā to izvēlēsies tiesa.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet Saite atveras jaunā logā1. faktu lapu. Savu aizstāvi varat atsaukt jebkurā laikā. Lai mainītu tiesas iecelto aizstāvi, jums no tiesneša jāiegūst rīkojums, norādot tam iemeslus.

Jums ir tiesības klusēt visu tiesas procesa laiku.

Ja valsts prokurors vai kāda no pusēm pieprasa jūsu izjautāšanu, jūs varat piekrist vai atteikties.

Jums ir tiesības sniegt paziņojumus jebkurā tiesas procesa laikā.

Jums ir tiesības būt izjautātam.

Ja nevar sodīt par to, ka neesat teicis patiesību, taču tiesnesis var ņemt to vērā, lai izmantotu pret jums.

Ja jūs apvainojat vai apsūdzat citus cilvēkus, jums jābūt drošam par savu paziņojumu patiesumu. Ja jūs melojat, jūs var apsūdzēt par apmelošanu.

Kādas ir manas tiesības attiecībā uz pierādījumiem pret mani?

Uzreiz tiesas procesa sākumā valsts prokurors, jūsu aizstāvis vai jebkura cita puse tiesnesim lūgs atzīt pierādījumus par derīgiem.

Jūsu aizstāvis var noraidīt citu pušu pieprasītos pierādījumus.

Jūsu aizstāvis var pieprasīt uzklausīt lieciniekus un ekspertus un lūgt iegūt dokumentus. Tie ir pierādījumi, ko jūsu aizstāvis var būt ieguvis, veicot izmeklēšanu jūsu aizstāvībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet Saite atveras jaunā logā2. faktu lapu. Lieciniekus un ekspertus uzklausa pušu konfrontējošās nopratināšanas laikā.

Jūsu aizstāvis var uzdot jautājumus gan apsūdzības lieciniekiem, gan jūsu lieciniekiem.

Jūsu aizstāvis var atspēkot liecinieku iepriekš izteiktos apgalvojumus. Tiesnesis ņems vērā neatbilstības starp iepriekš izteiktiem un tiesā izteiktiem apgalvojumiem, lai noteiktu, vai liecinieks ir uzticams.

Vai tiks ņemta vērā informācija par mani sodu reģistrā?

Tiesnesis var ņemt vērā jebkuras jūsu iepriekšējās sodāmības.

Jūs var apsūdzēt par recidīvismu. Šādā gadījumā, jūs notiesājot, sods tiks pastiprināts.

Iepriekšējo sodāmību citās dalībvalstīs var ņemt vērā, ja to atzīst Itālijas valdība.

Kas notiek tiesas procesa beigās?

Pēc tiesas procesa beigām valsts prokurors, jūsu aizstāvis un citas puses izsaka savas noslēguma runas un iepazīstina ar savām prasībām.

Tiesnesis paziņo savu spriedumu un nekavējoties nolasa apsūdzības.

Spriedums var būt attaisnojošs vai notiesājošs.

Notiesāšanas gadījumā sods var būt naudas sods vai brīvības atņemšana, vai abi.

Tiesnesis var atlikt sprieduma izpildi.

Spriedumu, kas nosaka brīvības atņemšanu bez sprieduma izpildes atlikšanas, jāsāk izpildīt, kad spriedums ir galīgs.

Ja tiesnesis uzskata par nepieciešamu, viņš var pieprasīt drošības apcietinājumu vai mājas arestu vai tam piekrist. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet Saite atveras jaunā logā2. faktu lapu.

Tiesas procesos miertiesā iespējamie sodi ir: naudas sods, mājas arests un sabiedriskais darbs.

Sprieduma izpildes atlikšana nav piemērojama.

Miertiesnesis var aizstāt izraidīšanu ar sodu.

Kāda ir cietušā loma tiesas procesa laikā?

Noziedzīgā nodarījumā cietušais var piedalīties kriminālprocesā ar advokāta palīdzību.

Aizstāvis piedalās tiesas procesā, var lūgt pierādījumus, kā arī nopratināt lieciniekus un ekspertus.

Ja tiekat notiesāts, tiesnesis spriedumā var noteikt, lai jūs atlīdzināt zaudējumus cietušajai pusei.

Tiesnesis var lemt par zaudējumu atlīdzināšanu cietušajai pusei nekavējoties.

Saites

Saite atveras jaunā logāTieslietu Ministrija

Saite atveras jaunā logāVispārīgi tiesību jautājumi

Saite atveras jaunā logāKrimināltiesību jautājumi

Saite atveras jaunā logāItālijas Krimināllietu advokātu palāta

Saite atveras jaunā logāCilvēktiesības


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 24/02/2020

4 - Manas tiesības pēc tiesas procesa


Vai es varu iesniegt apelāciju?

Jūs un jūsu aizstāvis var iesniegt apelāciju jebkuram spriedumam, kurā piespriests sods, kas nav naudas sods.

Apelāciju iesniedz tiesnesim, kurš pieņēma spriedumu, iesniegšanas termiņš var būt dažāds no 15 līdz 45 dienām kopš sprieduma pieņemšanas vai reģistrēšanas.

Apelācijā jums jānorāda apelācijas iemesli un tie sprieduma punkti, pret kuriem iesniedzat apelāciju.

Tiesas process notiks Apelācijas tiesā jeb „Corte d’Assise d’Appello”.

Kas notiek, ja es iesniedzu apelāciju?

Ja jūs iesniegsiet apelāciju pret spriedumu, sods netiks piemērots, kamēr lēmums nebūs galīgs.

Ja apelācijas iesniegšanas laikā atrodaties cietumā, apelācijas iesniegšana nenozīmēs, ka esat atbrīvots no cietuma. Ja atrodaties apcietinājumā, Apelācijas tiesa jūsu apelāciju izskatīs īsākā laikā. Citos gadījumos tas ir atkarīgs no darba daudzuma tiesā.

Apelācijas tiesa pieņem lēmumu par esošajiem pierādījumiem.

Tiesa var izlemt par labu jaunam tiesas procesam, taču tas notiek tikai izņēmuma gadījumos. Tā var izlemt izmantot esošos pierādījumus tikai tad, ja uzskata tos par svarīgiem lēmuma pieņemšanā. Apelācijas procesa laikā jūs varat pieprasīt izskatīt neparedzētus vai jaunus pierādījumus, kas atklāti pēc pirmās instances sprieduma pieņemšanas.

Ja neesat apmeklējis/-usi tiesas procesa pirmo posmu un varat pierādīt, ka to nebija iespējams izdarīt, vai neesat to apmeklējis tāpēc, ka nezinājāt, ka tas notiek, tiesa var nolemt atsākt tiesas procesu.

Kā notiek apelācijas izskatīšana?

Tiesas procesā jāpiedalās jūsu advokātam. Jūs arī varat piedalīties, taču tas nav obligāti.

Jums ir tiesības uz tulka pakalpojumiem.

Ja tiesa izlemj atsākt tiesas procesu, tā vēlreiz izskatīs visus pierādījumus.

Pēc pušu noslēguma runām tiesa iepazīstina ar savu spriedumu.

Kas notiek, ja apelācija ir veiksmīga/neveiksmīga?

Ja tiesa piekrīt apelācijai, tā spriedumu var anulēt vai mainīt pilnībā vai daļēji.

Ja tiesa nepiekrīt apelācijai, tā apstiprina tās tiesas spriedumu, kas pirmā izskatīja lietu. 

Ja apelācijas laikā jūs atbrīvo no apsūdzībām, principā nav noteikumu, kas paredzētu jums saņemt kompensāciju.

Vai es varu apstrīdēt Apelācijas tiesas spriedumu?

Jūs varat apstrīdēt apelācijas lēmumu Kasācijas tiesā.

Pārsūdzību varat iesniegt pats, kā arī to var izdarīt jūsu aizstāvis, ja viņš ir reģistrēts „Albo dei patrocinanti in Cassazione” (īpašs advokātu reģistrs Kasācijas tiesā).

Pārsūdzības iesniegšanas termiņš var būt dažāds no 15 līdz 45 dienām un to jāiesniedz Apelācijas tiesā.

Pārsūdzības izskata stingri, un tiesa apskata tikai juridiskās kļūdas.

Izskatīšana var būt slēgta vai publiska.

Kasācijas tiesa pieņem lēmumu, pamatojoties uz tiesas sēžu protokoliem.

Kasācijas tiesa var nepiekrist apelācijai vai to noraidīt, vai anulēt spriedumu un nodot vai nenodot tiesai. Ja notiks lietas otrreizēja izskatīšana, lietu nosūtīs atpakaļ sākotnējam tiesnesim.

Kas notiek, kad ir pieņemts galīgais spriedums?

Spriedums ir galīgs, ja likumā noteiktajā termiņā neiesniedzat apelāciju Apelācijas tiesā vai Kasācijas tiesā, vai tas ir galīgs pēc lēmuma, ar kuru Kasācijas tiesa noraida pārsūdzību.

Kad spriedums ir galīgs, to nepieciešams sākt īstenot.

To reģistrē sodu reģistra birojā.

Ja noteiktais sods ir naudas sods, jums būs jāmaksā biroja pieprasītā summa.

Ja jums piespriesta brīvības atņemšana, kas nav atlikta, valsts prokurors izdod izpildāmu rīkojumu.

Ja piespriesta brīvības atņemšana uz trīs gadiem vai mazāk, valsts prokurors var atlikt sprieduma izpildi un paziņot jums šo lēmumu.

Jūs varat 30 dienu laikā pieteikties citam soda mēram, kas nav brīvības atņemšana, iesniedzot pieteikumu „Tribunale di Sorveglianza” (iestāde ar nosacītas atbrīvošanas dienesta funkcijām). Ja pastāv kādi priekšnoteikumi, jūs varat lūgt nodot sevi sociālā darbinieka uzraudzībā, pakļaut mājas arestam vai ievietot rehabilitācijas un prevencijas centrā.

Ja neiesniedzat savu pieprasījumu vai jūsu iesniegumu noraida, jums jāsāk izciest sods.

Es esmu no citas dalībvalsts. Vai pēc tiesas mani var aizsūtīt atpakaļ?

Tiesnesis kā drošības līdzekli var piemērot izraidīšanu, ja jums ir piespriesta brīvības atņemšana uz  vairāk nekā diviem gadiem.

Tiesnesis var aizstāt brīvības atņemšanu ar izraidīšanu un aizliegumu atgriezties, ja esat notiesāts vai atzinies mazākā nodarījumā un saņēmis divu gadu brīvības atņemšanu un nav apstākļu soda atlikšanai. Izraidīšana būs tūlītēja pat tad, ja spriedums nav galīgs. Kompetentā iestāde ir „Questore” (valsts policijas provinces nodaļas vadītāja birojs).

Jūs var izraidīt arī tad, ja jau esat cietumā un izciešat brīvības atņemšanas sodu, kas mazāks par diviem gadiem. Rīkojumu izdod tiesnesis no „Tribunale di Sorveglianza”. Lēmumu varat apstrīdēt, iesniedzot apelāciju „Tribunale di Sorveglianza”.

 

Vai informāciju par apsūdzībām un/vai sodāmību iekļaus sodāmības reģistrā?

Galīgo spriedumu iekļauj sodāmības reģistrā.

Ieraksti tiek dzēsti, kad jūs kļūstat vecāks par 80 gadiem vai pēc nāves.
Tos dzēš arī tad, ja lietu pārskata.

Miertiesneša pieņemtie spriedumi tiek dzēsti piecus gadus pēc soda mēra noteikšanas dienas, ja ir uzlikts naudas sods, vai pēc desmit gadiem cita soda gadījumā, ja noteiktajā laika posmā nav pastrādāts cits noziedzīgs nodarījums.

Kompetentajai tiesai var lūgt labot ierakstus un izziņas sodāmības reģistra birojā. Ja esat dzimis ārvalstī, kompetentā tiesa ir Romas tiesa.

Ja esmu notiesāts, vai mani var tiesāt vēlreiz par to pašu noziedzīgu nodarījumu?

Ja jūs tiesājis Itālijas tiesnesis un spriedums ir galīgs, jūs nevar Itālijā vēlreiz tiesāt par to pašu noziedzīgu nodarījumu.

Ja jūs par Itālijā izdarītu noziedzīgu nodarījumu ir tiesājis tiesnesis ārvalstīs, jūs var Itālijā tiesāt vēlreiz.

Saites

Saite atveras jaunā logāVispārīgi tiesību jautājumi

Saite atveras jaunā logāIekšlietu ministrija

Saite atveras jaunā logāVispārīgi jautājumi par ārvalstniekiem

Saite atveras jaunā logāKrimināltiesību jautājumi

Saite atveras jaunā logāValsts policija


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 24/02/2020

5. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi un citi maznozīmīgi pārkāpumi


Kā risina maznozīmīgus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus?

Saskaņā ar Ceļu kodeksu/Ceļu satiksmes noteikumiem pastāv divu kategoriju likumpārkāpumi: noziedzīgs nodarījums un administratīvs pārkāpums.

Izvērtējot un nosakot sodu tādiem nodarījumiem kā transportlīdzekļa vadīšana reibumā, ievēro tos pašus noteikumus, ko ievēro krimināllietās.

Nelieliem pārkāpumiem (piemēram, ātruma pārsniegšana vai stāvēšanas noteikumu pārkāpums) izmanto administratīvu procedūru, kas tiks izskaidrota šajā faktu lapā.

Kas nodarbojas ar šādiem pārkāpumiem?

Ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem nodarbojas ceļu policija, valsts policija, „Carabinieri”, „Guardia di Finanza” (finanšu policija) un „Polizia Municipale” (pašvaldības policija). Atsevišķos gadījumos jūs var sodīt arī „ausiliari del traffico” (ceļu satiksmes brīvprātīgie).

Kāda ir procedūra?

Ja tas ir iespējams, protokolu izveido nekavējoties un iedod jums personiski.

Ja tas nav iespējams, protokolu jums nosūtīs 150 dienu laikā pēc pārkāpēja vai personas, kura ir atbildīga par soda naudas maksāšanu (parasti īpašnieks), personības noskaidrošanas.

Kāds ir sods?

Jums parasti ir jāmaksā soda nauda.

Iespējami arī citi administratīvi sodi, piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana vai braukšanas aizliegums uz noteiktu laiku.

Es esmu no citas dalībvalsts. Vai spēkā ir īpaši noteikumi?

Ja jūsu automobilim ir ārvalstu numura zīme, jūs varat nekavējoties maksāt samazinātu naudas sodu (minimālais soda mērs), ja to atļauj. Šādos gadījumos nevar iesniegt apelāciju.

Otrā iespēja ir maksāt „cauzione” (depozītu), kas ir tikpat liels kā minimālā soda mēra summa, ja transportlīdzeklis ir reģistrēts kādā no ES dalībvalstīm, vai kas ir puse no maksimālā soda mēra jebkurā citā gadījumā. Ja esat samaksājis „cauzione”, jūs varat iesniegt apelāciju.

Ja nemaksājat „cauzione”, jūsu transportlīdzekli var uz laiku aizturēt. Ja tā notiek, nepieciešams samaksāt par transportlīdzekļa atbrīvošanu un to nevar izmantot, kamēr nav samaksāta viena no iepriekšminētajām summām.

Ja transportlīdzekli neaiztur, 360 dienu laikā no protokola uzrakstīšanas dienas persona, kura dzīvo ārvalstīs, saņem paziņojumu par protokolu.

Kas ir „verbale” (ceļu policijas protokols)?

„Verbale” ir atklāts protokols, kurā paziņoti fakti un norādīts sods.

Tas ir tiešs pierādījums policista ziņotajiem faktiem.

Jūs varat atteikties to parakstīt vai paņemt. Par jūsu atteikšanos ir jāziņo, taču tas nemaina protokola derīgumu.

Vai es varu iesniegt apelāciju?

Apelāciju var iesniegt persona, kuras vārds ir norādīts protokolā, un šī persona par būt pārkāpējs vai transportlīdzekļa īpašnieks.

Apelāciju var iesniegt prefektūrā vai miertiesā.

Apelāciju prefektūrā var iesniegt personīgi vai 60 dienu laikā prefektūrā, kuras pārvaldītajā teritorijā notika pārkāpums, vai uz vērtēšanas iestādi nosūtot ierakstītu vēstuli ar paziņojumu par saņemšanu.

Apelāciju miertiesā var iesniegt personīgi, vai 60 dienu laikā no paziņojuma par notikušo saņemšanas nosūtot ierakstītu vēstuli ar paziņojumu par saņemšanu uz miertiesu, kuras pārvaldītajā teritorijā notika pārkāpums. Tiesvedībā jāpiedalās jums pašam vai jūsu aizstāvim, jo pretējā gadījumā procesu uzskatīs par nederīgu.

Vai šie pārkāpumi parādās manā sodāmības reģistrā?

Tā kā tie ir administratīvi pārkāpumi, tie neparādīsies jūsu sodāmības reģistrā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 24/02/2020