Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

  • Hem
  • Rättigheter för tilltalade i brottmål

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättigheter för tilltalade i brottmål - Italien

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på italienska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Dessa faktablad förklarar vad som händer när en person är misstänkt eller åtalad för ett brott.


Sammanfattning av brottmålsprocessen

Följande är en sammanfattning av stadierna i den normala brottmålsprocessen mot vuxna.

Ytterligare information om dessa steg i processen och om dina rättigheter finns i faktabladen. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning utan är endast avsedd som vägledning.

Förfarandet inleds när polisen eller allmänna åklagaren får kännedom om något som kan vara en lagöverträdelse eller ett brott.

När utredningen har avslutats inleder allmänna åklagaren åtalet och påbörjar brottmålsprocessen, under förutsättning att han/hon inte anser att saken kan ogillas.

När det gäller brott som ska hanteras av den kollegiala domstolen, jurydomstolen [motsvarar ungefär Crown Courts i Storbritannien och Federal Judicial District i USA], och i vissa fall av en domstol med en ensam domare, lämnar allmänna åklagaren en begäran om rättegång till domaren för den förberedande förhandlingen.

När den förberedande förhandlingen har avslutats kan domaren antingen döma svaranden till rättegång eller avstå från åtal.

För brott som ska avgöras i en domstol med en ensam domare eller fredsdomare, kommer allmänna åklagaren att delge svaranden stämning eller instämma honom/henne direkt till rättegång.

Det förekommer även ett antal särskilda förfaranden: förenklad rättegång, straffpåföljd på parternas begäran (förhandling mellan åklagare och advokat), ovillkorlig dom eller summarisk process samt ett förfarande för fällande dom i brottmål.

Brottmålsprocessen genomförs vanligtvis i tre steg: den första instansen (jurydomstolen, den kollegiala domstolen, domstolen med ensam domare och fredsdomaren), appellationsdomstolen och högsta domstolen.

I den första instansen erhålls alla bevis – vittnen och handlingar – och den avslutas med antingen dom eller frikännande.

Du kan överklaga domen i första instans.

Appellationsdomstolen kan antingen bekräfta domen i första instans eller upphäva den helt eller delvis. Domstolen kan också undanröja domen genom att sända tillbaka den till den första domaren.

Du kan protestera mot beslutet i appellationsdomstolen genom en anhållan till högsta domstolen.

Högsta domstolen avkunnar en dom som antingen innebär att anhållan inte är tillåtlig eller avvisas, eller till och med att domen undanröjs utan att återförvisas, eller att domen undanröjs och återförvisas till rättegångens domare.

När alla stadier av domstolsutslag har avslutats blir domen slutgiltig. Om domen innebär ett straff blir straffet verkställbart på det här stadiet.

Ytterligare information om dessa steg i processen och om dina rättigheter finns i faktabladen. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning utan är endast avsedd som vägledning.

För information om mindre förseelser såsom trafikförseelser, som oftast leder till en på förhand fastställd påföljd i form av exempelvis böter, gå till Länken öppnas i ett nytt fönsterFaktablad 5.

Om du är brottsoffret kan du hitta all information om dina rättigheter här.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte har någon roll I brottmålsprocesser i medlemsstaterna och inte kan bistå dig om du har en klagan. På dessa faktablad finns information om hur du klagar och till vem.

Klicka på länkarna nedan för att hitta den information du behöver

Länken öppnas i ett nytt fönster1 - Juridisk rådgivning

Länken öppnas i ett nytt fönster2 - Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)

  • Söka bevis
  • Förhör
  • Gripande, förvar, anhållan och Europeiska arresteringsordern
  • Avslutande av förundersökning och förberedande förhandling

Länken öppnas i ett nytt fönster3 – Mina rättigheter under rättegången

4 - Länken öppnas i ett nytt fönsterMina rättigheter efter att domen har meddelats

Länken öppnas i ett nytt fönster5 - Smärre trafikbrott

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet

Länken öppnas i ett nytt fönsterAllmän information om Italiens lagstiftning

Länken öppnas i ett nytt fönsterInformation om strafflagstiftning

Länken öppnas i ett nytt fönsterItaliens advokatsamfund för brottmålsadvokater

Länken öppnas i ett nytt fönsterMänskliga rättigheter


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 24/02/2020