3 – Má práva během soudního řízení

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Jaká je příslušnost soudu?

Existují tři druhy trestných činů, z nichž každý posuzuje jiný soud:

 • Shrnutí = u policejního soudu (jednoho soudce)
 • Trestný čin = před nápravnou komorou okresního soudu (tři soudci s výjimkou uvedení do oběhu: soudce)
 • Trestný čin = u Circuit Court of the Circuit Court (trestní senát obvodního soudu (3 soudci))

Fotoaparát může nařídit soud, například je-li dítě obětí.

Do jaké míry mohou být během soudního řízení změněny poplatky/platby?

Zásada je, že daná právní kvalifikace je prozatímní a nesmí být vzata v úvahu soudem, který věc projednává.

Aby byla umožněna změna poplatků, musí být základ trestního stíhání stejný.

Co se stane, pokud se vrátím ve vztahu ke všem poplatkům/poplatkům nebo k některým z nich v průběhu soudního řízení?

Nemůžeme se dovolávat provinění, ale lze říci, že došlo k trestnému činu. Soud se nicméně může odchýlit od toho, co považuje za podezřelou. Připuštění však může být polehčující okolností.

Jaká jsou vaše práva během soudního řízení?

Musím být přítomen při řízení před soudem? Může se konat bez mě?

Pokud neposkytnete omluvu, jako je lékařské potvrzení, musíte se obrátit na soud. Hodnocení pak může být odloženo. Můžete dát pokyn právnímu zástupci, aby Vás zastupoval, pokud není vaše přítomnost požadována soudem. V případě trestných činů se musíte dostavit osobně.

Pokud žiji v jiném členském státě, mohu se video zúčastnit? Jsem (a) jsem nucen (a) přijmout (a) jsem (a) jsem (a)

Tato možnost účasti prostřednictvím videa pro osobu s bydlištěm v jiném státě není stanovena zákonem.

Měl bych být přítomen v průběhu soudního řízení?

Ano, jak to může soudce kdykoli vyslechnout.

Budu mít výklad, pokud nerozumí jazyku soudu?

Právo na bezplatnou pomoc tlumočníka, pokud nerozumí jazyku používanému při jednání nebo jej nemluví, je základním právem, které zaručuje Evropská úmluva o lidských právech. Dokumenty obsažené ve spise však nebudou přeloženy.

Potřebuji právníka? Bude udělen právník? Mohu změnit advokáta?

Máte právo se hájit nebo nechat si poradit s obhájcem podle svého výběru a pokud nemáte prostředky na zaplacení právní pomoci, je vám nápomocen právník (právní pomoc). Svůj právní zástupce si stále můžete změnit.

Mohu hovořit v soudním řízení? Měl bych hovořit při soudním řízení? Např. právo nevypovídat, samostíhání?

Máte právo vyjádřit se ke všem obviněním. Máte také právo nevypovídat s ohledem na obvinění, která jste obviněni.

Jaké důsledky bude mít, pokud v průběhu soudního řízení nepředložím pravdu?

Pokud během soudního řízení neřeknete pravdu, hrozí vám vyšší postih.

Mohu tyto důkazy proti mně napadnout? Jak? Proč?

Zpochybnění důkazů uplatňovaných proti vám je možné jakýmikoli prostředky, jako jsou například svědci, dokumenty, argumenty nebo znalci.

Jaký druh důkazů mohu uvést ve prospěch?

Soud musí vzít v úvahu veškeré důkazní prostředky.

Za jakých okolností mohu tyto důkazy předložit?

Tyto důkazy mohou být předloženy s výhradou dvojí podmínky bez ohledu na to, zda byly řádně zařazeny do spisu, a s výhradou volné diskuse stran ve veřejné rozpravě.

Mohu využít soukromého detektiva k získání důkazů ve prospěch? Jsou tyto důkazy přípustné?

Použití detektivních důkazů za účelem získání důkazů není zakázáno, ale je rovněž nezbytné, aby uvedený detektiva jednal v souladu s právními předpisy.

Mohu v dané věci požádat jiné svědky? Já nebo můj právník mohu napadnout, co říkají?

Právo na výslech svědků vyplývá z práva na obhajobu uvedeného v čl. 6 odst. 3 Evropské úmluvy o lidských právech. Obhajoba může svědkům předvolat a vyslechnout za stejných podmínek jako svědků.

Budou informace o vašem trestním záznamu vzaty v úvahu?

Jakékoli předchozí odsouzení ve věci trestního rejstříku bude soudu předloženo při soudním řízení.

Zohlední se předchozí odsouzení v jiném členském státě?

Ne, v případě opakování trestných činů. Ano, pokud jde o podmínky pro udělení odkladu.

Jaké jsou možné výsledky hodnocení?

Můžete být zcela nebo zčásti placeni. Rovněž můžete být shledáni vinnými. Sankce bude záviset na trestném činu, ze kterého jste vinen.

Trestní sankce jsou:

 • Odnětí svobody na život a /nebo doživotní odnětí svobody na 5 až 30 let
 • Pokuta ve výši nejméně 251 EUR
 • Zvláštní konfiskace
 • Odvolávání titulů, platových tříd, pracovních míst a veřejných úřadů
 • Zákaz některých občanských a politických práv
 • Uzavření podniku a založení podniku
 • Zveřejnění nebo vystavení rozsudku nebo výňatku z rozhodnutí o výkonu trestu na náklady odsouzeného
 • Zákaz výkonu určitých profesních činností

Tresty jsou:

 • Odnětí svobody (8 dny až 5 let)
 • Pokuta ve výši nejméně 251 EUR
 • Zvláštní konfiskace
 • Zákaz určitých občanských a politických práv
 • Uzavření podniku nebo závodu
 • Zveřejnění nebo vystavení věty
 • Zákaz výkonu určitých profesních činností
 • Zákaz řízení určitých motorových vozidel
 • Je-li trest odnětí svobody nižší než 6 měsíců, může soudce nahradit práci ve všeobecném zájmu o 40 až 240 hodin.

Policejní rozsudky jsou:

 • Pokuta ve výši 25 až 250 EUR, nestanoví-li zákon jinak
 • Zvláštní konfiskace
 • Zákaz řízení určitých motorových vozidel

Pokud jste odsouzen k trestu odnětí svobody, jaké jsou možnosti výkonu trestu odnětí svobody?

V Lucembursku rozhoduje státní zástupce o způsobu výkonu trestu odnětí svobody bez účasti soudce.

Existují různé možnosti:

Dílčí plnění

Rozdělení umožňuje, aby byl zadržený, který nepředstavuje riziko, pro období, na které se vztahuje dohoda, na dohodnutou dobu.

Den uvolnění

Tento režim umožňuje zadrženém vykonávat profesní činnost nebo se účastnit vzdělávání nebo odborné přípravy v zahraničí.

Podmínečná propuštění

Umožňuje uvolnit polovinu trestu.

Trestní volno

Trestní dovolená je povolení opustit vězeňskou službu, a to buď během části dne, nebo v průběhu 24 hodin, což je pro výpočet délky trestu odnětí svobody.

Podmíněného trestu

S ohledem na podmíněné propuštění nebo konečné rozšíření lze odklad výkonu trestu přiznat odsouzeným osobám, jejichž vývoj během uděleného dovolené byl považován za pozitivní.

Elektronické náramkové hodinky

Žádné právní předpisy dosud neobjasnily jeho používání.

Jaká je úloha oběti během soudního řízení?

Oběť může být vyslechnuta jako svědek. Může se rovněž stát účastníkem řízení uplatňujícím občanskoprávní nároky, to znamená domáhat se náhrady škody. Může zaujmout postoj k údajnému porušení a jeho důsledkům. Může se odvolat proti rozsudkům, ale pouze ve vztahu k jejím civilním zájmům.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Organizace soudů

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní zákoník

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 10/09/2019