3 — Minu õigused kohtumenetluse ajal

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Millise kohtu pädevusse kuulub?

Tegu on kolme liiki õigusrikkumistega, millest igaühe puhul on tegemist erineva kohtuga:

 • Kokkuvõte = politseikohtu ees (üks kohtunik)
 • Süüteokoosseis = piirkonnakohtu korrigeerimiskoda (kolm kohtunikku, välja arvatud: kohtunik)
 • Kuritegevus = ringkonnakohtu kriminaalkolleegium (kolm kohtunikku)

Kohus võib määrata kaamera, näiteks kui ohver on laps.

Kui suures ulatuses võib kulusid uuringu käigus muuta?

Põhimõte seisneb selles, et õiguslik liigitus on ajutine ja seda ei tohi võtta arvesse asja menetleva kohtu poolt.

Et võimaldada tasude muutmist, peab süüdistuse esitamise alus olema sama.

Mis saab siis, kui ma tunnistan end kohtumenetluses süüdi kõigis süüdistustes/süüdistustes või mõnes neist?

Me ei saa end süüdi tunnistada, kuid võib öelda, et tegemist on kuriteoga. Kohus võib siiski mitte kõrvale kalduda lubadusest, mida ta peab kahtlaseks. Siiski võib lubamine olla kergendav asjaolu.

Millised on teie õigused kohtumenetluse ajal?

Kas ma pean kohtumenetlusel kohal viibima? Kas seda saab pidada ilma mineta?

Te peate pöörduma kohtusse, kui te ei esita vabandusi, näiteks arstitõendit. Seejärel võidakse kohtumenetlus edasi lükata. Võite lasta oma advokaadil teid esindada, välja arvatud juhul, kui see on nõutav kohtu poolt. Kuritegude puhul, mida peate isiklikult esitama.

Kui ma elan teises liikmesriigis, kas ma saan osaleda videos? Kas olen kohustatud aktsepteerima?

Võimalus osaleda videos teises riigis elavale isikule ei ole seadusega ette nähtud.

Kas ma peaksin osalema kogu kohtuprotsessil?

Jah, kuna kohtunik võib soovida Teid igal ajal ära kuulata.

Kas mul on suuline tõlge, kui ma ei mõista kohtu keelt?

Õigus saada tõlgi tasuta abi, kui Te ei mõista või ei räägi kohtuistungil kasutatavat keelt, on Euroopa inimõiguste konventsiooniga tagatud põhiõigus. Toimikus olevaid dokumente ei tõlgita.

Kas mul on vaja advokaati? Kas advokaadi abi antakse? Kas ma saan vahetada advokaati?

Teil on õigus enda valitud advokaadi abile või abile ja kui teil ei ole vahendeid õigusabi eest tasumiseks, teda abistab advokaat (õigusabi). Võite muuta oma advokaati.

Kas ma saan kohtuistungil sõna võtta? Kas ma peaksin kohtuistungil sõna võtma? Nt õigus vaikida, enda vastutusele võtmine?

Teil on õigus võtta sõna kõikides süüdistustes. Samuti on teil õigus vaikida seoses süüdistustega, mille eest teid süüdistatakse.

Millised on tagajärjed, kui ma ei räägiks tõtt kohtumenetluse ajal?

Kui te ei ütle tõtt kohtumenetluse ajal, on oht, et selle eest määratakse kõrgem karistus.

Kas minu vastu esitatud tõendeid on võimalik vaidlustada? Kuidas? Miks?

Teie vastu esitatud tõendite vaidlustamine on võimalik mis tahes viisil, näiteks tunnistajate, dokumentide, argumentide või ekspertidega.

Milliseid tõendeid saab minu kasuks teha?

Kohus peab arvesse võtma kõiki tõendamisvahendeid.

Millistel asjaoludel on võimalik selliseid tõendeid esitada?

Selliste tõendite suhtes võib kohaldada topelttingimust, olenemata sellest, kas need on nõuetekohaselt esitatud toimikus ja nende suhtes on algatatud avalik arutelu.

Kas ma võin kasutada eradetektiivi tõendite saamiseks minu kasuks? Kas sellised tõendid on vastuvõetavad?

Tõendite kogumise eesmärgil detektiivi kasutamine tõendite hankimiseks ei ole keelatud, kuid on vajalik, et see detektiiv oleks toiminud seaduslikult.

Kas mul või minu advokaadil on võimalik küsida juhtumi kohta teistelt tunnistajatelt? Kas mul või minu advokaadil on raske öelda, mida nad ütlevad?

Tunnistajate ärakuulamise õigus tuleneb Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 6 lõikes 3 sätestatud õigusest kaitsele. Kostja võib kutsuda tunnistajaid välja ja neid küsitleda samadel tingimustel kui teie vastu tunnistajaid.

Kas on võimalik arvesse võtta teie karistusregistri andmeid?

Kõik varasemad süüdimõistvad kohtuotsused esitatakse kohtule kohtuistungil.

Kas varasemaid süüdimõistvaid kohtuotsuseid teises liikmesriigis võetakse arvesse?

Ei, korduvate süütegude puhul. Jah, peatamise tingimused.

Millised on kohtumenetluse võimalikud tulemused?

Võite maksta kas täielikult või osaliselt. Teid võidakse ka süüdi tunnistada. Karistus sõltub kuriteost, mille eest te olete süüdi.

Kriminaalkaristused on:

 • Eluaegne ja/või eluaegne vangistus 5-30 aasta jooksul
 • Rahatrahv vähemalt 251 eurot;
 • Erikonfiskeerimine
 • Ametinimetused, palgaastmed, ametikohad ja avalik teenistus
 • Teatavate kodaniku- ja poliitiliste õiguste keelustamine
 • Ettevõtte ja ettevõtte sulgemine
 • Kohtuotsuse või kohtuotsuse väljavõtte avaldamine või esitamine süüdimõistetu kulul
 • Kutsealal tegutsemise keeld

Karistused on:

 • Vangistus (8 päeva kuni 5 aastat)
 • Rahatrahv vähemalt 251 eurot;
 • Erikonfiskeerimine
 • Teatavate kodaniku- ja poliitiliste õiguste keelustamine
 • Ettevõtte või ettevõtte sulgemine
 • Karistuse avaldamine või esitamine
 • Kutsealal tegutsemise keeld
 • Keeld juhtida teatavaid sõidukeid
 • Kui vabadusekaotus on lühem kui 6 kuud, on kohtunikul võimalus asendada tööd üldistes huvides kestusega 40-240 tundi.

Politseikaristused on:

 • Rahatrahv 25-250 eurot, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
 • Erikonfiskeerimine
 • Keeld juhtida teatavaid sõidukeid

Kui Teile on määratud vanglakaristus, siis millised on vabadusekaotusliku karistuse täideviimise võimalused?

Luksemburgi riigiprokurör teeb otsuse vabadusekaotusliku karistuse määramise kohta ilma kohtuniku kaasamiseta.

Võimalused on erinevad:

Osaline rakendamine

Jagamine võimaldab kinnipeetavatel, kes ei kujuta ohtu, korraldada oma perioodi kokkulepitud ajavahemikel.

Päevane keskkonda viimine

Selle kava raames antakse kinnipeetavatele võimalus osaleda kutsetegevuses või osaleda välismaal õppimises või koolituses.

Vabastamine tingimisi

See võimaldab vabastada poole lausest.

Kriminaalpuhkus

Kriminaalpuhkusel on luba vanglateenistusest lahkuda kas ühe päeva või 24-tunnise ajavahemiku jooksul, mida arvestatakse karistuse pikkuse väljaarvutamisel.

Tingimisi karistused

Tingimisi vabastamise või laienemise eesmärgil võib karistuse peatada süüdimõistetud isikutele, kelle areng antud puhkuse ajal oli positiivne.

Elektrooniline randmeriba

Ükski seadus ei ole selle kasutamist veel selgitanud.

Milline on kannatanu roll kohtumenetluse ajal?

Ohvrit võib kuulata tunnistajana. Sellest võib saada ka tsiviilosaline, see tähendab, et ta võib nõuda kahju hüvitamist. Ta võib võtta seisukoha väidetava rikkumise ja selle tagajärgede kohta. Ta võib edasi kaevata kohtuotsused, kuid ainult oma tsiviilhuvide osas.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenKohtute korraldus

Lingil klikates avaneb uus akenKaristusseadustik

Lingil klikates avaneb uus akenKriminaalmenetluse seadustik


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 10/09/2019