3 — Id-drittijiet tiegħi matul il-proċess quddiem il-qorti kriminali

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: average

Do you consider this translation useful?


X’ġurisdizzjoni għandha l-qorti?

Hemm tliet tipi ta’ reati, li kull waħda minnhom tiġi ġġudikata minn qorti differenti:

 • Taqsira = quddiem il-qorti tal-pulizija (imħallef wieħed)
 • Reat = quddiem il-kamra korrettiva tal-qorti distrettwali (tliet imħallfin ħlief iċ-ċirkolazzjoni: imħallef)
 • Il-kriminalità = quddiem il-Kamra Kriminali tal-Qorti taċ-Ċirkwit (tliet imħallfin)

Tista’ tiġi ordnata kamera in camera mill-qorti, pereżempju jekk tifel ikun vittma.

Sa liema punt jistgħu l-imposti/l-imposti jinbidlu matul il-proċess quddiem il-qorti kriminali?

Il-prinċipju huwa li l-klassifikazzjoni legali mogħtija hija proviżorja u ma għandhiex tittieħed inkunsiderazzjoni mill-qorti li tisma’ l-kawża.

Sabiex tkun tista’ ssir bidla fit-tariffi, il-bażi tal-prosekuzzjoni għandha tkun l-istess.

X’jiġri jekk ngħid li jien ħati fuq l-akkużi/akkużi kollha jew xi wħud minnhom matul il-proċess?

Ma nistgħux niddikjaraw li huma ħatja iżda reat jista’ jingħad. Il-Qorti tista’ madankollu titbiegħed minn ammissjoni li hija tqis bħala suspettuża. Madankollu, l-ammissjoni tista’ tkun ċirkustanza attenwanti.

X’inhuma drittijietek matul il-proċess quddiem il-qorti kriminali?

Bilfors irrid inkun preżenti waqt il-proċess quddiem il-qorti kriminali? Tista’ tinżamm mingħajrhom?

Trid tmur il-qorti, sakemm ma tipprovdix skuża, bħal ċertifikat mediku. Il-proċess jista’ mbagħad jiġi pospost. Tista’ tordna lill-avukat tiegħek biex jirrappreżentak, sakemm il-preżenza tiegħek ma tkunx meħtieġa mill-qorti. Għal reati li huma obbligati li jiġu personalment.

Jekk ngħix fi Stat Membru ieħor, nista’ nieħu sehem f’vidjo? Jien obbligat naċċetta?

Din il-possibbiltà ta’ parteċipazzjoni b’vidjo għal persuna li tirrisjedi fi Stat Membru ieħor mhijiex prevista mil-liġi.

Għandi nkun preżenti matul il-proċess quddiem il-qorti kriminali?

Iva, kif jista’ jkun jixtieq li l-imħallef jisma’ f’kull ħin.

Se jkolli interpretazzjoni jekk ma tifhimx il-lingwa tal-qorti/tat-tribunal?

Id-dritt li jkollok assistenza b’xejn ta’ interpretu jekk ma tifhimx jew ma titkellimx il-lingwa użata fis-seduta huwa dritt fundamentali garantit mill-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem. Madankollu, id-dokumenti fil-fajl ma jiġux tradotti.

Għandi bżonn avukat? Se jingħata avukat? Nista’ nibdel avukat?

Għandek id-dritt li tiddefendi ruħek jew li jkollok l-għajnuna ta’ avukat tal-għażla tiegħek u jekk ma jkollokx il-mezzi biex tħallas għall-assistenza legali, tkun assistita minn avukat (assistenza legali). Xorta tista’ tbiddel l-avukat tiegħek.

Nista’ nitkellem waqt il-proċess quddiem il-qorti kriminali? Għandi nitkellem waqt il-proċess quddiem il-qorti kriminali? Pereżempju, id-dritt għal silenzju, prosekuzzjoni personali?

Għandek id-dritt li titkellem dwar it-tariffi kollha. Għandek ukoll id-dritt li tibqa’ siekta fid-dawl tal-akkużi li qed tiġi akkużata bihom.

X’se jkunu l-konsegwenzi jekk ma ninżax il-verità matul il-proċess quddiem il-qorti kriminali?

Jekk ma tgħidx il-verità matul il-proċess, inti tkun qed tirriskja li tagħti piena ogħla.

Nista’ nakkontesta l-provi mressqa kontrija? Kif? Għaliex?

Huwa possibbli li l-elementi mressqa kontra tiegħek tkun possibbli b’kull mezz, bħal, pereżempju, xhieda, dokumenti, argumenti jew esperti.

X’tip ta’ evidenza ressaqt favurit?

Il-Qorti għandha tikkunsidra kull mezz ta’ prova.

F’liema ċirkustanzi nista’ nressaq tali provi?

Tali evidenza tista’ tiġi avvanzata, soġġetta għall-kundizzjoni doppja, kemm jekk ikunu tqiegħdu kif suppost fil-fajl kif ukoll jekk ikunu ġew soġġetti għal diskussjoni libera bejn il-partijiet f’dibattitu pubbliku.

Nista’ nuża ditektiv privat biex nikseb evidenza favur tiegħi? Tali evidenza hija ammissibbli?

L-użu ta’ ditektiv sabiex tinkiseb prova mhuwiex ipprojbit, iżda huwa wkoll neċessarju li dak id-detetiv ikun aġixxa b’mod legali.

Jien jew l-avukat tiegħi, nistgħu nistaqsu xhieda oħra f’dan il-każ? Jien jew l-avukat tiegħi, nistgħu naffrontaw dak li jgħidu?

Id-dritt tas-smigħ tax-xhieda jirriżulta mid-drittijiet tad-difiża stabbiliti fl-Artikolu 6(3) tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem. Id-difiża tista’ tħarrek u tistaqsi lix-xhieda biex jevokaw ix-xhieda stess taħt l-istess kundizzjonijiet bħax-xhieda kontrik.

L-informazzjoni dwar ir-rekord kriminali tiegħek se titqies?

Kwalunkwe kundanna preċedenti dwar ir-rekord kriminali tiegħek ser tiġi pprovduta lill-qorti waqt il-proċess quddiem il-qorti kriminali.

Se jitqiesu kundanni preċedenti fi Stat Membru ieħor?

Le, għal reati ripetuti. Iva, għall-kundizzjonijiet għall-għoti ta’ sospensjoni.

X’inhuma l-eżiti possibbli tal-proċess quddiem il-qorti kriminali?

Tista’ tħallas kollu jew parti minnu. Tista’ wkoll tinstab ħati. Il-piena tkun tiddependi fuq ir-reat li tkun ħati.

Il-pieni kriminali huma:

 • Il-ħajja u/jew għomor il-ħabs ta’ bejn 5 u 30 snin
 • Fuq il-multa ta’ mill-inqas EUR 251
 • Konfiska speċjali
 • Tkeċċija ta’ titoli, gradi, karigi u uffiċċji pubbliċi
 • Projbizzjoni ta’ ċerti drittijiet ċivili u politiċi
 • L-għeluq ta’ impriża u ta’ stabbiliment
 • Pubblikazzjoni jew wirja, a spejjeż tal-persuna kundannata, tas-sentenza jew ta’ silta mid-deċiżjoni għal sentenza
 • Projbizzjoni tal-eżerċizzju ta’ ċerti attivitajiet professjonali

Il-pieni huma:

 • Priġunerija (8 jum sa 5-il sena)
 • Fuq il-multa ta’ mill-inqas EUR 251
 • Konfiska speċjali
 • Il-projbizzjoni ta’ ċerti drittijiet ċivili u politiċi
 • Għeluq ta’ impriża jew negozju
 • Pubblikazzjoni jew wiri tas-sentenza
 • Projbizzjoni tal-eżerċizzju ta’ ċerti attivitajiet professjonali
 • Projbizzjoni li suq ċerti vetturi
 • Jekk il-priġunerija hija inqas minn 6-il xahar, l-imħallef għandu l-għażla li jissostitwixxi x-xogħol fl-interess ġenerali għal perjodu ta’ 40 sa 240-il siegħa.

Is-sentenzi tal-pulizija huma:

 • Multa ta’ EUR 25 sa EUR 250 sakemm ma jkunx previst mod ieħor mil-liġi
 • Konfiska speċjali
 • Projbizzjoni li suq ċerti vetturi

Jekk inti tiġi kkundannat għal piena ta’ ħabs, x’inhuma l-possibbiltajiet għall-eżekuzzjoni tas-sentenza ta’ kustodja?

Fil-Lussemburgu, il-Prosekutur Ġenerali tal-Istat jiddeċiedi dwar il-metodi ta’ infurzar ta’ sentenzi kustodjali mingħajr l-involviment ta’ mħallef.

Hemm possibbiltajiet differenti:

Implimentazzjoni frazzjonali

Il-qasma tippermetti lid-detenut li ma jippreżentax periklu li jgħaddi l-perjodu tiegħu għal perjodi miftiehma.

Jum ir-rilaxx

Din l-iskema tipprevedi l-possibbiltà li d-detenut jinvolvi ruħu f’attività professjonali jew li jipparteċipa f’edukazzjoni jew taħriġ barra l-pajjiż.

Rilaxx fuq il-libertà kondizzjonali

Tippermetti li nofs is-sentenza tiġi rilaxxata.

Il-leave kriminali

Il-leave kriminali huwa permess li jħalli s-servizz tal-ħabs, jew matul parti minn ġurnata jew matul perijodi ta’ 24 siegħa, li jgħodd għall-kalkolu tat-tul tas-sentenza.

Sentenzi sospiżi

Bil-ħsieb tar-rilaxx kondizzjonali jew tat-tkabbir finali, tista’ tingħata sospensjoni tas-sentenza lil persuni kkundannati li l-iżvilupp tagħhom matul il-liv mogħti kien ikkunsidrat pożittiv.

Strixxa tal-polz elettronika

L-ebda liġi għadha ma ċċarat l-użu tagħha.

X’inhu r-rwol tal-vittma matul il-proċess quddiem il-qorti kriminali?

Il-vittma tista’ tinstema’ bħala xhud. Hija ser tkun tista’ wkoll issir parti ċivili, jiġifieri, titlob id-danni. Hija tista’ tieħu pożizzjoni dwar l-allegat ksur u l-konsegwenzi tiegħu. Hija tista’ tappella kontra s-sentenzi, iżda biss fir-rigward tal-interessi ċivili tagħha.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaOrganizzazzjoni tal-qrati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-kodiċi Penali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKodiċi ta’ Proċedura Kriminali


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 10/09/2019