3 – Moje práva počas súdneho konania

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Právomoc súdu, na ktorom súde sa nachádza súd?

Existujú tri druhy trestných činov, z ktorých každý posudzuje iný súd:

 • Zhrnutie = pred policajným súdom (jeden sudca)
 • Trestný čin = pred nápravnou komorou okresného súdu (traja sudcovia okrem premávky: sudca)
 • Trestný čin = pred trestnoprávnou komorou Circuit Court (traja sudcovia)

Za zatvorenými dverami môže súd nariadiť, napríklad ak je dieťa obeťou.

Do akej miery sa môžu poplatky/platby meniť počas súdneho konania?

Zásadou je, že právna kvalifikácia je predbežná a súd, ktorý prejednáva spor, nesmie brať do úvahy.

Aby sa umožnila zmena v poplatkoch, musí byť základ trestného stíhania rovnaký.

Čo sa stane, ak sa dovolím všetkým obvineniam/obvineniam alebo niektorým z nich počas súdneho konania?

Nemožno tvrdiť, že boli vinní, ale možno povedať, že ide o trestný čin. Súd sa však môže odchýliť od prijatia, ktoré považuje za podozrivé. Pripustenie však môže byť poľahčujúcou okolnosťou.

Aké sú vaše práva počas súdneho konania?

Musím byť prítomný na konaní pred súdom? Môže sa konať bez mňa?

Musíte sa obrátiť na súd s výnimkou prípadov, keď poskytnete ospravedlnenie, napríklad osvedčenie zdravotnej spôsobilosti. Súdne konanie sa potom môže odložiť. Právnika, ktorý vás zastupuje, môžete poveriť zastupovaním vášho advokáta, ak to súd nevyžaduje. V prípade trestných činov, ktoré musíte prísť osobne.

Ak žijem v inom členskom štáte, môžem sa zúčastniť na videozázname? Som povinný prijať?

Táto možnosť účasti prostredníctvom videa pre osobu s bydliskom v inom štáte nie je stanovená zákonom.

Mal by som byť prítomný počas celého procesu?

Áno, ako si môže sudca želať vypočuť kedykoľvek.

Budem mať výklad, ak nepochopím jazyk súdu/tribunálu?

Právo na bezplatnú pomoc tlmočníka, ak nerozumiete alebo neovláda jazyk použitý na pojednávaní, je základným právom zaručeným v Európskom dohovore o ľudských právach. Dokumenty v spise sa však neprekladajú.

Potrebujem právnika? Udelí sa obhajca? Môžem zmeniť advokáta?

Máte právo obhajovať sa alebo mať pomoc právnika podľa vlastného výberu a ak nemáte prostriedky na zaplatenie právnej pomoci, za pomoci obhajcu (právna pomoc). Právnik môžete zmeniť.

Môžem na súdnom konaní hovoriť? Mal by som sa na konaní vyjadriť? Napríklad právo mlčania, sebastíhanie?

Máte právo hovoriť o všetkých poplatkoch. Takisto máte právo nevypovedať vo vzťahu k obvineniam, že ste boli obvinený.

Aké budú dôsledky, ak neposkytnem počas súdneho konania pravdu?

Ak počas súdneho konania nepoviete pravdu, riskujete riziko vyššej sankcie.

Môžem spochybniť predložené dôkazy proti mne? Ako? Prečo?

Napadnutie predložených dôkazov je možné akýmikoľvek prostriedkami, ako sú napríklad svedkovia, dokumenty, argumenty alebo odborníci.

Aké dôkazy môžem predložiť v prospech mojej osoby?

Súd musí zohľadniť všetky dôkazné prostriedky.

Za akých okolností môžem predložiť takýto dôkaz?

Takéto dôkazy môžu podliehať dvojitej podmienke, či už boli riadne zaradené do spisu a podliehajú voľnej diskusii strán v rámci verejnej diskusie.

Môžem využiť súkromný detektíva na získanie dôkazov v mojom prospech? Sú takéto dôkazy prípustné?

Používanie detektívneho materiálu na získanie dôkazov nie je zakázané, ale je tiež nevyhnutné, aby tento detektívi konal v súlade so zákonom.

Ja alebo môj právnik, môžeme v tomto prípade požiadať iných svedkov? My alebo môj právnik môžeme napadnúť to, čo tvrdia?

Právo na vypočutie svedkov vyplýva z práva na obhajobu stanoveného v článku 6 ods. 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Obrana môže predvolať a vypočuť svedkov na zbavenie viny za rovnakých podmienok ako svedkovia.

Zohľadnia sa informácie o vašom registri trestov?

Akékoľvek predchádzajúce odsúdenie vášho záznamu v registri trestov sa poskytne súdu v súdnom konaní.

Zohľadnia sa predchádzajúce odsúdenia v inom členskom štáte?

Nie, za opakovanie trestných činov. Áno, v prípade podmienok na udelenie pozastavenia.

Ako môže súd rozhodnú?

Celú sumu alebo jeho časť môžete zaplatiť v celom rozsahu alebo čiastočne. Takisto môžete byť uznaný vinným. Sankcia bude závisieť od trestného činu, za ktorý ste sa previnili.

Trestnoprávne sankcie sú:

 • Doživotný a/alebo doživotný trest odňatia slobody v trvaní 5 až 30 rokov
 • Pokuta vo výške najmenej 251 EUR
 • Osobitná konfiškácia
 • Prepustenie hláv, platových tried, pracovných miest a verejných úradov
 • Zákaz určitých občianskych a politických práv
 • Zatvorenie podniku a prevádzky podniku
 • Uverejnenie alebo uvedenie rozsudku alebo výpisu z rozhodnutia na trest na náklady odsúdenej osoby
 • Zákaz výkonu určitých odborných činností

Tresty sú:

 • Trest odňatia slobody (8 dní až 5 rokov)
 • Pokuta vo výške najmenej 251 EUR
 • Osobitná konfiškácia
 • Zákaz určitých občianskych a politických práv
 • Zatvorenie podniku alebo podniku
 • Uverejnenie alebo zobrazenie trestu
 • Zákaz výkonu určitých odborných činností
 • Zákaz viesť určité motorové vozidlá
 • Ak je trest odňatia slobody kratší ako 6 mesiacov, sudca má možnosť nahradiť prácu vo všeobecnom záujme na obdobie 40 až 240 hodín.

Policajné vety sú:

 • Pokuta vo výške 25 až 250 EUR, ak zákon nestanovuje inak
 • Osobitná konfiškácia
 • Zákaz viesť určité motorové vozidlá

Ak ste odsúdený na trest odňatia slobody, aké sú možnosti výkonu trestu odňatia slobody?

Generálny prokurátor v Luxemburgu rozhoduje o metódach výkonu trestov odňatia slobody bez účasti sudcu.

Existujú rôzne možnosti:

Zlomkové plnenie

Toto rozdelenie umožňuje zadržiavanej osobe, ktorá nepredstavuje nebezpečenstvo, plynúť jeho obdobie do dohodnutých období.

Uvoľnenie dňa

Tento systém poskytuje väzňovi možnosť vykonávať odbornú činnosť alebo sa zúčastňovať na vzdelávaní alebo odbornej príprave v zahraničí.

Podmienečné prepustenie

Umožňuje uvoľniť polovicu trestu.

Trestná dovolenka

Dovolenka je povolenie opustiť väzenskú službu, a to buď počas časti dňa, alebo počas 24 hodín, čo sa započítava do dĺžky trestu.

Podmienečné tresty

S cieľom podmieniť prepustenie alebo konečné rozšírenie môže byť podmienečný odklad výkonu trestu udelený odsúdeným osobám, ktorých vývoj počas priznanej dovolenky bol pozitívny.

Elektronické náramkové pásky

Žiadne právne predpisy zatiaľ neobjasnili jeho používanie.

Aká je úloha obete počas súdneho konania?

Obeť môže byť vypočutá ako svedok. Takisto sa bude môcť stať občianskou stranou, teda požadovať náhradu škody. Môže zaujať stanovisko k údajnému porušeniu a jeho dôsledkom. Proti rozsudkom sa môže odvolať, len pokiaľ ide o jeho občianske záujmy.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOrganizácia súdov

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný zákon

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 10/09/2019