5 – Porušenia dopravných predpisov a iných menej závažných trestných činov

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Dopravné priestupky sú predmetom zákona o cestnej premávke, ktorý zahŕňa trestné činy súvisiace s konzumáciou alkoholu, priestupkové delikty a trestné činy súvisiace so správaním sa v prípade nehody.

Aké sú trestné činy súvisiace s konzumáciou alkoholu?

Táto miera by sa mala diferencovať. Základná sadzba, z ktorej sa stáva postihnuteľná, je 0,5 g/l krvi a pre niektoré kategórie vodičov je sadzba 0,5 g až 0,2 g na liter krvi (kandidáti na vodičské preukazy, vodiči v núdzových situáciách, vodiči vozidiel používaných na platenú prepravu osôb atď.). Z tejto miery je policajný súd príslušný (závažné porušenie) a zvyšok až do výšky najmenej 1,2 g na liter krvi, čo je prahová hodnota, z ktorej sa trestný súd stáva príslušným (trestný čin).

V zákone sa tiež stanovuje prípad jasných známok intoxikácie. Ak máte sadzbu nižšiu ako 0,5 g na liter krvi, ale máte jasné znaky vášho druhu, bude sa s vami zaobchádzať tak, ako keby ste mali aspoň 0,5 g na liter krvi. Podobne v prípade rýchlosti od 0,5 do 1,2 g na liter krvi, ale za prítomnosti jasných príznakov jazdy pod vplyvom alkoholu, bude liečba tak, ako keby bola aspoň 1,2 g na liter krvi.

Aké sankcie riskujete?

Môžete mať tieto vety: trest odňatia slobody, pokuta, zákaz vedenia motorového vozidla (predbežné, konečné, okamžité stiahnutie) alebo konfiškácia. Sankcie sa menia v závislosti od závažnosti priestupku.

Čo sú trestné činy rýchlosti?

S rýchlosťou súvisia tri trestné činy:

Jednoduchý súhrn

To sa týka každého prekročenia, ktoré nepatrí do inej kategórie. Sankciou za jednoduchú zjednodušenú sankciu bude zaplatenie pokuty a prípad sa ukončí.

Závažné porušenie predpisov

Pokutou sa uloží pokuta (25 EUR až 500 EUR).

Trestný čin vysokej rýchlosti (len v prípade opakovaného priestupku po prvom závažnom porušení)

Pokutou sa uloží pokuta (500 až 10,000 EUR) a trest odňatia slobody (8 dní až 3 rokov) alebo jedna z týchto sankcií.

Pre podrobnejšie informácie pozri prahové hodnoty pre prekročenie rýchlosti a ich závažnosť z hľadiska závažnosti, konzultovať Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstvo pre trvalo udržateľný rozvoj a infraštruktúru – odbor dopravy.

Aké trestné činy súvisia s konaním v prípade nehody?

O trestnom čine úteku

V prípade nehody (bez ohľadu na povahu alebo význam škody) musíte zostať na mieste nehody až do prijatia všetkých zistení, inak ste sa dopustili úniku.

V prípade úniku sa vám môže uložiť trest odňatia slobody, pokuta a zákaz jazdy.

Neposkytnutie pomoci ohrozeným osobám

Neposkytovanie pomoci osobe, ktorá je ohrozená, je trestné, ak sa bez vážneho nebezpečenstva pre vás alebo niekoho iného úmyselne zdržiava alebo vám poskytuje pomoc osobe, ktorá je vystavená vážnemu riziku, buď preto, že vám bola identifikovaná, alebo ak ste túto situáciu opísali osobami, ktoré požiadali o vašu pomoc.

V prípade neposkytnutia pomoci osobe v nebezpečenstve môžete byť odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní osem až päť rokov a peňažný trest od 251 do 10,000 EUR alebo len jeden z týchto trestov.

Neúmyselné údenie, poranenie a zabitie.

Prípad sa pred súdom bude považovať za ďalší prípad, ktorý nie je v obehu.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDopravný odbor, prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 10/09/2019