3 – Mina rättigheter under rättegången

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Vilken domstol är behörig?

Det finns tre typer av brott, som vart och ett bedöms av en annan domstol:

 • Sammanfattning = inför polisdomstolen (en domare)
 • Brott = före den straffrättsliga avdelningen vid distriktsdomstolen (tre domare med undantag för cirkulation: en domare)
 • Brott = före brottmålskammaren vid grevskapsdomstolen (tre domare)

En kamera kan beställas av domstolen, till exempel om barnet är ett barn.

Hur kan åtal/avgifter ändras under rättegången?

Principen är att den rättsliga klassificeringen är provisorisk och inte ska beaktas av den domstol som prövar målet.

För att möjliggöra en ändring av åtalet måste grunden för åtal vara densamma.

Vad händer om jag gör anspråk på alla avgifter eller vissa av dem under rättegången?

Vi kan inte hävda sig vara skyldiga, men ett brott kan sägas. Domstolen kan likväl avvika från ett medgivande som han anser vara misstänkt. Rätten till inresa och vistelse kan emellertid utgöra en förmildrande omständighet.

Vilka rättigheter har du under rättegången?

Måste jag vara närvarande under rättegången? Kan den hållas utan mig?

Du måste vända dig till domstolen om du inte har en ursäkt, t.ex. ett läkarintyg. Rättegången kan då skjutas upp. Du kan ge din advokat instruktioner om att företräda dig, om det inte krävs av domstolen. För brott som du är skyldig att komma personligen till.

Kan jag delta i en video om jag bor i en annan medlemsstat? Måste jag godta?

Denna möjlighet att delta i videon för en person som är bosatt i en annan stat är inte föreskriven i lag.

Bör jag närvara under hela rättegången?

Ja, eftersom domaren kan vilja höra dig när som helst.

Kommer jag att ha en tolkning om jag inte förstår domstolens språk?

Rätten till kostnadsfri hjälp av tolk om du inte förstår eller talar det språk som används vid utfrågningen är en grundläggande rättighet som garanteras i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Handlingarna i ärendet kommer dock inte att översättas.

Behöver jag en advokat? Kommer en advokat att beviljas? Kan jag byta advokat?

Du har rätt att försvara sig själv eller få hjälp av en advokat som du har valt och om du inte har tillräckliga medel för att betala för rättshjälp, ska du biträdas av en advokat (juridiskt biträde). Du kan fortfarande byta advokat.

Kan jag tala vid rättegången? Ska jag tala vid rättegången? T.ex. rätten till tystnad, självlagföring?

Du har rätt att prata om alla avgifter. Du har också rätt att tiga inför de anklagelser som läggs dig till last.

Vad blir konsekvenserna om jag inte talar sanning under rättegången?

Om du inte talar sanning under rättegången riskerar du att drabbas av en högre påföljd.

Kan jag bestrida den bevisning som lagts fram mot mig? Hur? Varför?

Bestrida de bevis som läggs fram mot dig på något sätt, till exempel vittnen, handlingar, argument eller experter.

Vilka slags bevis kan jag anföra till min fördel?

Domstolen måste beakta alla bevismedel.

Under vilka omständigheter kan jag lägga fram sådana bevis?

Sådan bevisning kan åberopas med hänsyn till de dubbla villkoren, oavsett om de har lagts till handlingarna i ärendet och om parterna i en offentlig debatt har varit föremål för en fri diskussion.

Kan jag använda en privatdetektiv för att erhålla bevis till min förmån? Kan sådan bevisning upptas till sakprövning?

Det är inte förbjudet att använda en detektiv för att skaffa fram bevis, men det är också nödvändigt att denna detektiv har agerat lagenligt.

Kan jag eller min advokat be andra vittnen i ärendet? Jag eller min advokat, kan vi ifrågasätta vad de säger?

Rätten till vittnesförhör följer av den rätt till försvar som anges i artikel 6.3 i Europakonventionen. Försvaret kan kalla och förhöra vittnen för att rentvå sig själv på samma villkor som vittnen mot dig.

Kommer uppgifter om ditt kriminalregister att beaktas?

Eventuella tidigare fällande domar i brottsregistret kommer att lämnas till domstolen vid rättegången.

Kommer tidigare fällande domar i en annan medlemsstat att beaktas?

Nej, för upprepade överträdelser. Ja, när det gäller villkoren för beviljande av uppskov.

Vilka resultat kan rättegången ge?

Du kan få helt eller delvis ersättning. Du kan också vara skyldig. Straffet beror på vilken typ av brott som du har gjort sig skyldig till.

Straffrättsliga påföljder:

 • Livstids och/eller livstidsstraff på 5–30 år
 • Böter på minst 251 EUR
 • Särskilt förverkande
 • Entledigande av titlar, lönegrader, befattningar och offentliga ämbeten
 • Förbud mot vissa medborgerliga och politiska rättigheter
 • Nedläggning av ett företag och av en anläggning
 • Offentliggörande eller visning, på den dömda personens bekostnad, av domen eller av ett utdrag ur beslutet till påföljd
 • Förbud mot utövande av viss yrkesverksamhet

Straffen är följande:

 • Fängelse (8 dagar till 5 år)
 • Böter på minst 251 EUR
 • Särskilt förverkande
 • Förbudet mot vissa medborgerliga och politiska rättigheter
 • Nedläggning av ett företag eller en verksamhet
 • Publicering eller visning av påföljden
 • Förbud mot utövande av viss yrkesverksamhet
 • Förbud mot att framföra vissa fordon
 • Om fängelsestraffet är kortare än 6 månader har domaren möjlighet att byta ut arbete i det allmänna intresset under 40–240 timmar.

Polisdomar:

 • Böter på 25–250 EUR om inte annat föreskrivs i lag
 • Särskilt förverkande
 • Förbud mot att framföra vissa fordon

Om du döms till ett fängelsestraff, vilka är möjligheterna att verkställa fängelsestraffet?

I Luxemburg beslutar riksåklagaren om metoder för att verkställa frihetsberövande utan inblandning av en domare.

Det finns olika möjligheter:

Fraktionerat genomförande

Uppdelningen ger den fånge som inte utgör någon fara för att löpa ut sin period upp till överenskomna perioder.

Release

Detta system ger den anhållne möjlighet att delta i en yrkesverksamhet eller att delta i en utbildning utomlands.

Villkorlig frigivning

Den tillåter att hälften av den utdömda påföljden frigörs.

Straffrättslig ledighet

Straffrättslig ledighet är ett tillstånd att lämna fångvårdstjänsten, antingen under en del av en dag eller under perioder om 24 timmar, vilket räknas med vid beräkningen av påföljdens längd.

Uppskjutna påföljder

Med tanke på den villkorliga frigivningen eller den slutliga utvidgningen kan ett tillfälligt upphävande av påföljden beviljas dömda personer vars utveckling under den beviljade ledigheten ansågs vara positiv.

Elektriskt armbandsur

Det har ännu inte klargjorts hur lagstiftningen ska användas.

Vilken roll har brottsoffret under rättegången?

Brottsoffret kan höras som vittne. Det kommer också att kunna bli en civilrättslig part, det vill säga begära skadestånd. Kommissionen kan ta ställning till den påstådda överträdelsen och dess konsekvenser. Den kan överklaga domarna, men endast med avseende på sina civila intressen.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterDomstolarnas organisation

Länken öppnas i ett nytt fönsterStrafflagen

Länken öppnas i ett nytt fönsterStraffprocesslagen


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 10/09/2019