5 — liikluseeskirja rikkumised ja muud väiksemad õigusrikkumised

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Liiklusnõuete rikkumisi käsitletakse liikluseeskirjas, mis hõlmab alkoholi tarbimise, kiiruse süütegude ja õnnetuse korral käitumisega seotud õigusrikkumisi.

Mis on alkoholi tarbimisega seotud süüteod?

Diferentseerimine peaks toimuma määra alusel. Baasmäär, millest alates alkoholi tarbimine muutub karistatavaks, on 0,5 g ühe liitri vere ja mõne sõidukiliigi puhul on see 0.5-0,2 g ühe liitri vere kohta (juhilubade kandidaadid, päästejuhid, reisijateveoks kasutatavate sõidukite juhid jne). Sellest määrast tulenevalt on politseikohus pädev (tõsine rikkumine) ning ülejäänud summa on vähemalt 1,2 g ühe liitri vere kohta, st künnis, millest alates saab kriminaalkohus pädev (kuritegu).

Seaduses on sätestatud ka selged joobemärgid. Kui teil on ühe liitri vere kohta vähem kui 0,5 g, kuid teil on selgeid märke teie jaoks, käsitatakse teid nii, nagu oleksite vähemalt 0,5 g ühe liitri vere kohta. Samamoodi toimitakse juhul, kui kogus on 0,5-1,2 g ühe liitri vere kohta, kuid kui on olemas selged märgid sõiduki juhtimisest alkoholijoobes, siis vähemalt 1,2 g vere liitri kohta.

Millised karistused on teile ohtlikud?

Teil võivad olla järgmised laused: vangistus, trahv, sõiduki juhtimise keeld (ajutine, lõplik, kohene kõrvaldamine) või konfiskeerimine. Karistused sõltuvad rikkumise raskusastmest.

Mis on kiiruserikkumised?

On kolm kiirusega seotud rikkumist:

Lihtkokkuvõte

See tähendab iga ületamist, mis ei kuulu mõnda muusse kategooriasse. Trahvide lihtkaristuse eest määratakse trahv ja juhtum lõpetatakse.

Tõsine rikkumine

Karistus kujutab endast trahvi (25-500 eurot).

Kõrge kiiruse rikkumine (üksnes korduva rikkumise korral, kui rikkumine on toimunud esimese raske rikkumise korral)

Karistus on rahatrahv (500-10,000 eurot) ja vanglakaristus (8 päeva kuni 3 aastat) või üks neist karistustest.

Üksikasjalikuma teabe saamiseks vt kiiruse ületamise künnis ja raskusaste, vt Lingil klikates avaneb uus akensäästva arengu ja infrastruktuuri ministeerium — Transpordiministeerium

Millised on õnnetuse korral käitumisega seotud süüteod?

Põgenemissüüteo toimepanemine

Õnnetuse korral (olenemata kahju laadist või olulisusest) peate te olema õnnetuse sündmuskohal, kuni kõik tulemused on selgunud, sest vastasel juhul olete lekkinud.

Lekke korral võib teil olla vajalik vangistus, rahatrahv ja sõidukeeld.

Ohustatud isikutele abi osutamata jätmine

Ohus oleva isiku abistamine on karistatav, kui teie või kellegi teise jaoks tõsist ohtu seadmata olete abi andmisest või andmisest sihilikult kõrvale hoidunud isikule, kes on sattunud tõsisesse ohtu kas seetõttu, et ta on teid tuvastanud, või seda, et Teie abi taotlevad isikud on olukorda kirjeldanud.

Kui isik ei abista ohustatud isikut, võidakse teile määrata karistus, mille kestus on 8 päeva kuni viis aastat ja rahatrahv 251-10,000 eurot, või üks nendest karistustest.

Tahtmatud löögid ja vigastused ning tapmine.

Juhtumit käsitletakse ka muul kui ringluseks mitteolevat juhtumit kohtus.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenTranspordi osakond, kiiruse ületamine


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 10/09/2019