3 — Mijn rechten tijdens het proces

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Wat is de bevoegdheid van welk gerecht bevoegd is?

Er zijn drie soorten strafbare feiten, die elk door een andere rechter worden beoordeeld:

 • Samenvatting = voor het politiegerecht (één rechter)
 • Overtreding = voor de correctionele kamer van de districtsrechtbank (drie rechters, behalve de in het verkeer gebrachte rechters: een rechter)
 • Misdaad = voor de strafkamer van de Circuit Court (drie rechters)

Een camera kan door de rechtbank worden bevolen, bijvoorbeeld wanneer een kind het slachtoffer is.

In hoeverre kunnen de heffingen/bijdragen tijdens het proces worden gewijzigd?

Het beginsel is dat de juridische kwalificatie voorlopig is en niet in aanmerking mag worden genomen door het gerecht dat kennis neemt van de zaak.

Om een wijziging van de kosten mogelijk te maken, moet de basis van de vervolging gelijk zijn.

Wat gebeurt er als ik aansprakelijk is voor alle kosten/lasten of sommige daarvan tijdens het proces?

Wij kunnen zich niet schuldig maken aan een overtreding, maar een overtreding kan worden gezegd. Het gerecht kan evenwel afwijken van een toelating die hij als verdacht beschouwt. De toelating kan evenwel een verzachtende omstandigheid zijn.

Wat zijn uw rechten tijdens het proces?

Moet ik bij het proces aanwezig zijn? Kan het zonder mij worden bewaard?

U moet zich wenden tot de rechtbank, tenzij u een excuus verstrekt, zoals een medisch attest. De proef kan vervolgens worden uitgesteld. U kunt uw advocaat instructies geven om u te vertegenwoordigen, tenzij uw aanwezigheid vereist is door de rechtbank. Voor misdrijven bent u verplicht persoonlijk te komen.

Als ik in een andere lidstaat woon, kan ik een video maken? Moet ik aanvaarden?

Deze mogelijkheid van deelneming aan een video voor een persoon die in een andere staat woont, is niet wettelijk geregeld.

Moet ik tijdens het proces aanwezig zijn?

Ja, de rechter wenst u te allen tijde te horen.

Ik heb een uitlegging als ik de taal van het gerecht niet begrijpt?

Het recht op kosteloze bijstand van een tolk als u de ter terechtzitting gebruikte taal niet verstaat of spreekt, is een grondrecht dat wordt gewaarborgd door het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. De documenten in het dossier worden echter niet vertaald.

Heb ik een advocaat nodig? Wordt een advocaat toegekend? Kan ik een andere advocaat wijzigen?

U hebt het recht om zichzelf te verdedigen of om hulp te krijgen van een advocaat van uw keuze, en als u niet over de middelen beschikt om rechtsbijstand te betalen, moet u worden bijgestaan door een advocaat (rechtsbijstand). U kunt uw advocaat nog wijzigen.

Kan ik tijdens het proces het woord voeren? Moet ik op het proces spreken? Bijvoorbeeld het zwijgrecht, zelfvervolging?

U hebt het recht om op alle kosten te spreken. U hebt ook het recht te zwijgen in de beschuldigingen die u wordt verweten.

Wat zijn de gevolgen als ik tijdens het proces niet de waarheid vertelt?

Als u niet de waarheid vertelt tijdens het proces, loopt u het risico van een hogere straf.

Kan ik de tegen mij aangevoerde bewijzen betwisten? Hoe? Waarom?

Betwisting van het tegen u aangevoerde bewijsmateriaal, zoals getuigen, documenten, argumenten of deskundigen, kan niet worden betwist.

Wat voor bewijs kan ik naar voren brengen?

De rechter moet rekening houden met alle bewijsmiddelen.

In welke omstandigheden kan ik dergelijke bewijzen aanvoeren?

Het bewijs kan worden geleverd met inachtneming van de dubbele voorwaarde, of zij correct in het dossier zijn opgenomen en afhankelijk van de vrije discussie van de partijen in een openbaar debat.

Kan ik een privédetective gebruiken om in mijn voordeel bewijsmateriaal te verkrijgen? Zijn deze gegevens ontvankelijk?

Het gebruik van een detective om bewijsmateriaal te verkrijgen is niet verboden, maar het is ook noodzakelijk dat de detective rechtmatig heeft gehandeld.

Mag ik of mijn advocaat andere getuigen vragen? Kan ik, of mijn advocaat, ons afvragen wat zij zeggen?

Het recht op het horen van getuigen vloeit voort uit de rechten van de verdediging die zijn neergelegd in artikel 6, lid 3, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. De verdediging kan getuigen oproepen en ondervragen van getuigen à charge onder dezelfde voorwaarden als getuigen à charge.

Wordt er rekening gehouden met informatie over uw strafblad?

Elke eerdere veroordeling in het strafregister wordt ter kennis gebracht van de rechtbank.

Wordt rekening gehouden met eerdere veroordelingen in een andere lidstaat?

In geval van recidive niet. Ja, voor de voorwaarden voor de toekenning van de schorsing.

Wat zijn de mogelijke resultaten van het proces?

U kunt volledig of gedeeltelijk worden betaald. U kunt ook schuldig worden bevonden. De sanctie hangt af van het misdrijf dat u begaat.

Strafrechtelijke sancties zijn:

 • De levenslange gevangenisstraf van 5 tot 30 jaar
 • De geldboete van ten minste 251 EUR
 • Bijzondere verbeurdverklaring
 • Ontslag van titels, rangen, ambten en openbare ambten
 • Verbod op bepaalde burgerlijke en politieke rechten
 • Sluiting van een verbintenis en van een vestiging
 • Publicatie of, op kosten van de veroordeelde, van het vonnis of van een uittreksel van de beslissing tot het vonnis
 • Verbod op de uitoefening van bepaalde beroepsactiviteiten

De sancties zijn:

 • Gevangenisstraf (8 dagen tot 5 jaar)
 • De geldboete van ten minste 251 EUR
 • Bijzondere verbeurdverklaring
 • Het verbod op bepaalde burgerlijke en politieke rechten
 • Sluiting van een onderneming of vestiging
 • Bekendmaking of weergave van de sanctie
 • Verbod op de uitoefening van bepaalde beroepsactiviteiten
 • Verbod om bepaalde voertuigen te besturen
 • Indien de gevangenisstraf minder dan 6 maanden bedraagt, kan de rechter gedurende een periode van 40 tot 240 uur werken in het algemeen belang.

De sancties van de politie zijn:

 • Geldboete van 25 EUR tot 250 EUR, tenzij bij wet anders is bepaald
 • Bijzondere verbeurdverklaring
 • Verbod om bepaalde voertuigen te besturen

Als u wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf, wat zijn de mogelijkheden voor de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf?

In Luxemburg beslist de procureur-generaal van de staat over de wijze waarop vrijheidsstraffen kunnen worden opgelegd zonder tussenkomst van een rechter.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

Fractionele tenuitvoerlegging

De splitsing maakt het mogelijk dat de in bewaring gestelde gedetineerde geen gevaar oplevert voor de duur van zijn periode tot de overeengekomen termijnen.

Vrijgave van de dag

Deze regeling voorziet in de mogelijkheid voor de gedetineerde om een beroepsactiviteit uit te oefenen of deel te nemen aan een opleiding in het buitenland.

Voorwaardelijke invrijheidstelling

De helft van de zin kan worden vrijgegeven.

Strafrechtelijke verlof

Het gaat om een machtiging tot het verlaten van het gevangeniswezen, hetzij gedurende een deel van een dag, hetzij gedurende een periode van 24 uur, voor de berekening van de duur van de straf.

Voorwaardelijke straffen

Met het oog op de voorwaardelijke invrijheidstelling of de definitieve uitbreiding kan een opschorting van de straf worden toegestaan aan veroordeelde personen wier ontwikkeling tijdens het toegekende verlof als positief werd beschouwd.

Electronisch polshorloge

Tot dusver heeft geen enkele wet het gebruik ervan verduidelijkt.

Wat is de rol van het slachtoffer tijdens het proces?

Het slachtoffer kan als getuige worden gehoord. Zij kan ook een burgerlijke partij worden, dat wil zeggen om schadevergoeding te vorderen. Zij kan een standpunt innemen over de vermeende inbreuk en de gevolgen ervan. Zij kan beroep instellen tegen de beslissingen, maar alleen met betrekking tot zijn burgerlijke belangen.

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Organisatie van de rechtbanken

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafrecht

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafvordering


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 10/09/2019