3 – Moje prawa w trakcie rozprawy

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Jaka jest właściwość sądu?

Istnieją trzy rodzaje przestępstw, z których każdy oceniany jest przez inny sąd:

 • Streszczenie = przed sądem policyjnym (jeden sędzia)
 • Przestępstwo = przed izbą poprawczą sądu okręgowego (trzech sędziów, z wyjątkiem obiegu: sędzia)
 • Przestępczość = przed izbą sądu okręgowego (Circuit Court) (trzech sędziów)

Sąd może zarządzić usunięcie kamery, na przykład jeżeli dziecko jest ofiarą przestępstwa.

W jakim stopniu opłaty/opłaty mogą zostać zmienione podczas procesu?

Zasada ta polega na tym, że podana kwalifikacja prawna ma charakter tymczasowy i nie może być brana pod uwagę przez sąd rozpoznający sprawę.

W celu umożliwienia zmiany opłat podstawa oskarżenia powinna być taka sama.

Co się stanie w przypadku, gdy przyznam się do winy w odniesieniu do wszystkich zarzutów/zarzutów lub niektórych z nich w trakcie rozprawy?

Nie możemy powoływać się na winę, lecz można powiedzieć o winie. Sąd może jednak odstąpić od dopuszczenia, które uważa za podejrzane. Jednakże dopuszczenie może stanowić okoliczność łagodzącą.

Jakie są Państwa prawa w trakcie rozprawy?

Czy muszę stawić się na rozprawie? Czy rozprawa może odbyć się beze mnie?

Należy udać się do sądu, chyba że złoży Pani usprawiedliwienie, np. zaświadczenie lekarskie. Następnie rozprawa może zostać odroczona. O ile Pana obecność nie jest wymagany przez sąd, możesz zwrócić się do swojego adwokata. Za przestępstwa, które jesteś zobowiązany złożyć osobiście.

Jeżeli mieszkam w innym państwie członkowskim, czy mogę wziąć udział w nagraniu wideo? Czy jestem zobowiązany do zaakceptowania?

Prawo to nie przewiduje możliwości uczestnictwa osoby zamieszkałej w innym państwie w nagraniu wideo.

Czy powinienem być obecny w trakcie rozprawy?

Tak, jako że sędzia może zechcieć Cię wysłuchać w każdej chwili.

Czy mogę dokonać wykładni, jeżeli nie zrozumie się języka sądu/trybunału?

Prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza ustnego w przypadku, gdy nie rozumie się języka używanego podczas przesłuchania lub nie mówi tym językiem, jest prawem podstawowym zagwarantowanym w europejskiej konwencji praw człowieka. Dokumenty znajdujące się w aktach nie będą jednak tłumaczone.

Czy potrzebuję adwokata? Czy zostanie przyznany adwokat? Czy mogę zmienić adwokata?

Ofiara ma prawo do obrony lub skorzystania z pomocy adwokata, a jeśli nie posiada środków na pokrycie kosztów pomocy prawnej – korzysta z pomocy adwokata (obrońcy). W dalszym ciągu możesz zmienić adwokata.

Czy mogę mówić na rozprawie? Czy powinienem przemawiać na rozprawie? Np. prawo do milczenia, samooskarżenia?

Masz prawo wypowiadać się na temat wszystkich zarzutów. Masz również prawo do odmowy składania wyjaśnień w związku z oskarżeniami o to, że zostali Państwo oskarżeni.

Jakie będą konsekwencje, jeśli nie wykażę prawdy w trakcie rozprawy?

Jeśli nie opowiesz prawdy podczas rozprawy, ryzykuje wyższą karą.

Czy mogę zakwestionować przedstawione przeciwko mnie dowody? W jaki sposób? Dlaczego?

Wszelkie środki, takie jak na przykład świadkowie, dokumenty, argumenty lub eksperci, mogą w jakikolwiek sposób podważyć przedstawione mu dowody.

Jakiego rodzaju dowody mogę przedstawić na moją korzyść?

Sąd musi uwzględnić wszystkie środki dowodowe.

W jakich okolicznościach mogę przedstawić takie dowody?

Dowody takie mogą być w zaawansowanym stadium poddane podwójnemu warunkowi, bez względu na to, czy zostały prawidłowo umieszczone w aktach sprawy, i z zastrzeżeniem swobodnej dyskusji stron w trakcie debaty publicznej.

Czy mogę skorzystać z usług prywatnego detektywa w celu uzyskania dowodów na moją korzyść? Czy takie dowody są dopuszczalne?

Korzystanie z usług detektywa w celu uzyskania dowodów nie jest zabronione, ale jest również konieczne, aby ten detektywa działał zgodnie z prawem.

Czy mogę zwrócić się do innych świadków? Czy potrafimy mówić o tym, co mówią?

Prawo do przesłuchania świadków wynika z prawa do obrony, o którym mowa w art. 6 ust. 3 europejskiej konwencji praw człowieka. Obrona może wezwać i przesłuchać świadków oskarżenia na takich samych warunkach jak świadków oskarżenia.

Czy informacje na temat Twojego rejestru karnego będą brane pod uwagę?

Wszelkie wcześniejsze wyroki skazujące wydane w sprawach karnych zostaną przekazane sądowi prowadzącemu rozprawę.

Czy należy wziąć pod uwagę wcześniejsze wyroki skazujące zapadłe w innym państwie członkowskim?

Nie, w przypadku powtarzających się przestępstw. Tak, w odniesieniu do warunków przyznania zawieszenia.

W jaki sposób może zakończyć się rozprawa?

Możesz zostać wypłacony w całości lub w części. Możesz również zostać uznany za winnego. Kara będzie zależała od przestępstwa, które popełniła.

Sankcje karne to:

 • Okres życia i/lub kary dożywotniego pozbawienia wolności od 5 do 30 lat
 • Grzywna w wysokości co najmniej 251 EUR
 • Konfiskata specjalna
 • Odrzucenie tytułów, grup zaszeregowania, stanowisk i urzędów publicznych
 • Zakaz niektórych praw obywatelskich i politycznych
 • W przedmiocie zamknięcia przedsiębiorstwa i zakładu
 • Publikacja lub wyświetlanie, na koszt osoby skazanej, wyroku lub wyciągu z orzeczenia do wyroku
 • Zakaz wykonywania niektórych rodzajów działalności zawodowej

Kary:

 • Kara pozbawienia wolności (8 dni do 5 lat)
 • Grzywna w wysokości co najmniej 251 EUR
 • Konfiskata specjalna
 • Zakaz niektórych praw obywatelskich i politycznych
 • Zamknięcie przedsiębiorstwa lub zakładu
 • Publikacja lub wyświetlanie kary
 • Zakaz wykonywania niektórych rodzajów działalności zawodowej
 • Zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju
 • Jeżeli kara pozbawienia wolności wynosi mniej niż 6 miesięcy, sędzia ma możliwość zastąpienia utworu w interesie ogólnym przez okres od 40 do 240 godzin.

Zdania policji to:

 • Grzywna w wysokości od 25 do 250 EUR, chyba że ustawa stanowi inaczej
 • Konfiskata specjalna
 • Zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju

Jeśli zostali Państwo skazani na karę pozbawienia wolności, jakie są możliwości wykonania kary pozbawienia wolności?

W Luksemburgu prokurator generalny rozstrzyga w przedmiocie sposobów wykonania kary pozbawienia wolności bez udziału sędziego.

Istnieją różne możliwości:

Realizacja frakcyjna

Podział ten pozwala zatrzymanym, który nie stawi się przed zagrożeniem, na czas uzgodniony.

Data uwolnienia

System ten przewiduje możliwość prowadzenia przez zatrzymanego działalności zawodowej lub uczestniczenia w kształceniu lub szkoleniu za granicą.

Zwolnienie warunkowe

Pozwala ona na uwolnienie połowy kary.

Urlop z zakresu prawa karnego

Zezwolenie na pobyt w zakładzie karnym jest upoważnieniem do opuszczenia służby więziennej, albo w części dnia, albo w okresach 24 godzin, przy obliczaniu długości kary.

Wyroki w zawieszeniu

W związku z warunkowym zwolnieniem lub ostatecznym rozszerzeniem można przyznać zawieszenie kary osobom skazanym, których rozwój podczas urlopu uznano za pozytywny.

Elektroniczny opaski na rękę

Żaden akt prawny nie wyjaśnił jeszcze jego zastosowania.

Jaką rolę pełni pokrzywdzony (ofiara) podczas rozprawy?

Ofiara może zostać przesłuchana w charakterze świadka. Będzie on również mógł stać się stroną cywilną, a więc domagać się odszkodowania. Komisja może zająć stanowisko w sprawie domniemanego naruszenia i jego skutków. Może ona odwoływać się od tych wyroków, ale tylko w odniesieniu do jej interesów cywilnych.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieOrganizacja sądów

Link otworzy się w nowym oknieKodeks karny

Link otworzy się w nowym oknieKodeks postępowania karnego


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 10/09/2019