Práva obviněných v trestním řízení - Lucembursko

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Tyto informační přehledy vysvětlují postup, pokud je někdo podezřelý nebo obviněný z trestného činu, který je předmětem soudního řízení. Pro informace o méně závažných deliktech, jako jsou například dopravní přestupky, které se běžně trestají pevně stanoveným trestem, např. pokutou, viz Odkaz se otevře v novém okně.informační přehled 5.

Pokud jste obětí trestného činu, veškeré informace o svých právech naleznete zde.


Shrnutí trestního řízení

Níže naleznete shrnutí obvyklých etap trestního řízení:

 • řízení začíná odhalením trestného činu, trestním oznámením nebo policejním zjištěním trestného činu nebo přečinu;
 • státní zástupce nařídí předběžné vyšetřování;
 • policie vyslýchá podezřelé a může je zadržet maximálně po dobu 24 hodin;
 • pokud státní zástupce ustanoví vyšetřujícího soudce, rozhodne o vašem obvinění, tedy oficiálně vás obviní ze spáchání trestného činu a poté vás vyslechne;
 • soudce vás může nechat zatknout policií a poslat do vězení: u poradního senátu obvodního soudu (chambre du conseil du tribunal d’arrondissement) máte právo požádat o přechodné propuštění na svobodu;
 • vyšetřující soudce shromažďuje důkazy svědčí ve váš prospěch i neprospěch;
 • po ukončení soudního vyšetřování předá vyšetřující soudce spis státnímu zástupci, který navrhne zastavení řízení (ukončení stíhání bez dalšího pokračování) nebo vás předá před soud, který vás bude soudit. Proti předání můžete podat stížnost;
 • dostavíte se k líčení soudu, který je pověřen projednáním trestní věci;
 • rozsudkem budete osvobozen nebo odsouzen;
 • máte právo podat odvolání a být znovu souzen u odvolacího soudu.

Podrobnosti o všech těchto etapách řízení a svých právech naleznete v informačních přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství od advokáta a jsou určeny pouze pro orientaci.

Úloha Evropské komise

Vezměte prosím na vědomí, že Evropská komise nemůže nijak trestní řízení v členských státech ovlivnit a nemůže vám pomoci při podání stížnosti. Tyto informační přehledy popisují, jakým způsobem a u koho můžete případnou stížnost podat.

Kliknutím na níže uvedené odkazy naleznete požadované informace

Odkaz se otevře v novém okně.1 – Konzultace u advokáta

Odkaz se otevře v novém okně.2 – Moje práva během vyšetřování

 • Policejní výslech / předběžné vyšetřování
 • Zadržení (včetně evropského zatýkacího rozkazu)
 • Výslech u vyšetřujícího soudce a uvalení vazby
 • Jednání poradního senátu kvůli rozhodnutí o propuštění na svobodu
 • Projednávání věci u státního zástupce / vyšetřujícího soudce a práva obhajoby
 • Ukončení vyšetřování a předání k soudu

Odkaz se otevře v novém okně.3 – Moje práva během soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.4 – Moje práva po soudním řízení

Odkaz se otevře v novém okně.5 – Dopravní přestupky a jiná méně závažná protiprávní jednání


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 05/04/2016

1 – Konzultace u advokáta

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Jestliže se jakýmkoliv způsobem účastníte trestního řízení, je velmi důležité získat nezávislé poradenství od advokáta. V informačních přehledech zjistíte, kdy a za jakých podmínek máte nárok na zastoupení advokátem. Rovněž je tam vysvětleno, jakým způsobem vám advokát pomůže. Tento obecný informační přehled popisuje, jak advokáta vyhledat a jak pokrýt jeho honoráře, pokud nemáte prostředky na jejich úhradu.


Jak vyhledat advokáta

Máte absolutní právo nechat se ve všech věcech zastupovat advokátem. Advokáta si můžete svobodně vybrat nebo můžete kontaktovat Odkaz se otevře v novém okně.Lucemburskou advokátní komoru a ze získaného seznamu advokátů si některého vybrat.

Pokud si nevyberete, nebo pokud předseda advokátní komory (Bâtonnier de l’Ordre des Avocats) považuje vaši volbu za nevhodnou, ustanoví jej on sám. S výjimkou případu, kdy se nemůže dostavit k soudu, nebo pokud by došlo ke střetu zájmů, se advokát zhostí zastoupení, kterým byl pověřen.

Pokud jste ve vazbě, můžete na začátku řízení požádat vyšetřujícího soudce, aby vám ustanovil advokáta z moci úřední nebo vámi zvoleného advokáta.

Jak zaplatit advokáta

Honoráře advokáta nejsou upraveny. Pokud na zaplacení advokáta nemáte dostatečné prostředky, můžete požádat o právní pomoc na útvarech pro styk s veřejností a právní informace při soudech.

Útvar pro styk s veřejností a právní informace se nachází v Lucemburku, Diekerchu a Esch-sur-Alzette:

 • Lucemburk: Cité Judiciaire, Bâtiment CR, L-2080, Lucemburk, Tel.: 22 18 46
 • Diekirch: bei der Aler Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, Tel.: 80 23 15
 • Esch-sur-Alzette: place de la Résistance, L-4002 Esch/Alzette, Tel.: 54 15 52

Za osobu s nedostatečnými prostředky jste považován, pokud vaše finanční prostředky nepřevyšují zákonem zaručený minimální příjem.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti – Právní pomoc

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti – Právní asistence


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 05/04/2016

2 – Moje práva během vyšetřování

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Jaké jsou etapy vyšetřování?

Úkolem vyšetřování je shromáždit důkazy o spáchaném protiprávním jednání a rozhodnout, zda jedna nebo několik podezřelých osob je nebo jsou pachateli tohoto protiprávního jednání.

Státní zástupce zahájí předběžné vyšetřování svěřené policii, která vyslýchá možné pachatele, shromažďuje poznatky a sepisuje je do protokolu.

Po ukončení vyšetřování státní zástupce rozhodne, buď věc odložit, nebo předat obviněného soudu, který ho bude soudit.

Pokud je spáchán trestný čin nebo komplikovaný přečin, státní zástupce ustanoví vyšetřujícího soudce, který shromáždí a ověří skutečnosti a okolnosti ve prospěch a v neprospěch obviněného. Soudce obviní všechny osoby, které by mohly být ve věci zapojeny, a může samostatně nebo prostřednictvím policie provádět prohlídky, zabavení nebo jiné úkony. Může rozhodnout o uvalení vazby na každého obviněného.

V případě, že se soudní vyšetřování týká trestného činu, soudce podá státnímu zástupci zprávu o řízení. Státní zástupce navrhne věc odložit nebo předat obviněného soudu, který ho bude soudit. Poradní senát obvodního soudu rozhodne o přijetí nebo nepřijetí návrhů státního zástupce.

Moje práva během vyšetřování a soudního vyšetřování (l’enquête a l’instruction)

Policejní výslech / předběžné vyšetřování (1)

Jak probíhá předběžné vyšetřování?

Po trestním oznámení nebo policejním zjištění trestného činu nebo přečinu vede státní zástupce předběžné vyšetřování s cílem zjistit pachatele protiprávního jednání. U všech přečinů může pověřit vyšetřujícího soudce soudním vyšetřováním, aby shromáždil podklady. V případě trestných činů musí dojít k předání vyšetřujícímu soudci. Každý svědek může být vyslechnut. Státní zástupce, policie nebo vyšetřující soudce vás proto může předvolat k výslechu o vaší případné úloze ve věci.

Co znamená výraz „obviněný“?

V okamžiku, kdy vás vyšetřující soudce označí za „obviněného“, tedy za osobu obviněnou ze spáchání trestného činu, máte v rámci vyšetřování či soudního vyšetřování určitá práva. Avšak až do doby, kdy budou soudu předloženy a soudem zohledněny důkazy o vaší vině, jste považován za nevinného.

Jaké informace mi budou sděleny?

Máte právo být informován o povaze a důvodu obvinění, tedy o skutečnostech, které vám jsou vytýkány a o právních základech pro tato obvinění. Účelem tohoto práva na informace je umožnit vám co nejlépe připravit obhajobu. Informace musejí být srozumitelné a úplné a předá vám je úředník kriminální policie nebo vyšetřující soudce.

Budu mít nárok na tlumočníka, nemluvím-li jednacím jazykem?

Pokud nemluvíte jazykem, který užívají soudní orgány (policie nebo vyšetřující soudce), je přivolán tlumočník. Přeloží všechny otázky a všechny vaše odpovědi.

Zadržení (včetně evropského zatýkacího rozkazu) (2)

Jak se postupuje v případě přistižení při trestném činu nebo přečinu?

V případě přistižení při trestném činu nebo přečinu, tedy trestného činu, k němuž právě došlo, můžete být okamžitě zadržen policií, pokud jste ze spáchání tohoto trestného činu podezřelý. Policie vás může zadržovat maximálně 24 hodin. Předměty použité při protiprávním jednání mohou být zabaveny. Mohou vám být odebrány otisky prstů a můžete být fotografován. Rovněž vám může být odebrána DNA. Poté jste předveden k vyšetřujícímu soudci.

Kdy a jak bych mohl mít k dispozici advokáta?

Pokud vás úředníci kriminální policie zadrželi pro přistižení při trestném činu nebo přečinu nebo jste vyslýchán vyšetřujícím soudcem, úředníci kriminální policie nebo vyšetřující soudce vás musí poučit o právu na advokáta a umožnit vám spojit se s ním, aby vám pomohl. Tato informace se podává před zahájením výslechu v písemné podobě a proti potvrzení v jazyce, kterému rozumíte.

Mohu kontaktovat rodinného příslušníka nebo přítele?

Policie vás musí písemně poučit proti potvrzení v jazyce, kterému rozumíte, o vašem právu uvědomit osobu podle vlastního rozhodnutí a dostanete k dispozici telefon. Může to být člen vaší rodiny nebo přítel, pokud to není v rozporu se zájmem vyšetřování.

Pokud potřebuji lékaře, mohu ho kontaktovat?

Na začátku zadržení jste písemně a proti potvrzení v jazyce, kterému rozumíte, poučen o vašem právu na neodkladné lékařské vyšetření. Také státní zástupce může kdykoliv rozhodnout o vašem lékařském vyšetření, a to na základě vlastní iniciativy nebo na návrh vašeho rodinného příslušníka.

Pokud jsem státním občanem jiné země, mohu kontaktovat velvyslanectví své země?

Můžete kontaktovat osobu podle vlastního rozhodnutí, tedy i velvyslanectví své země, budete-li si to přát.

Mohu být podroben tělesné prohlídce?

Pokud během vašeho zadržení vznikne podezření, že ukrýváte předměty potřebné k prokázání pravdy nebo předměty vám nebo někomu jinému nebezpečné, pak můžete být podroben tělesné prohlídce, kterou provede osoba stejného pohlaví.

Mohou mi prohledat byt, kancelář, auto a podobně?

V rámci předběžného vyšetřování vám může být provedena domovní prohlídka, pokud jste s tím výslovně souhlasil a písemně to potvrdil vlastní rukou. V případě přistižení při trestném činu nebo přečinu není tento souhlas potřebný a prohlídka se může uskutečnit v kteroukoliv denní nebo noční hodinu. Pokud existují indicie naznačující, že jste spáchal trestný čin nebo přečin, je rovněž možné provést prohlídku vašeho vozidla.

V rámci soudního vyšetřování lze provést domovní prohlídku pouze mezi půl sedmou a dvacátou hodinou. Můžete obdržet kopii svých zabavených dokumentů a požadovat vrácení zabavených předmětů. Stát vám tento předmět vrátí, pokud jej nepotřebuje k zjištění pravdy nebo k zajištění práv stran a pokud takové navrácení nepředstavuje nebezpečí pro osoby nebo majetek. Vrácení lze odmítnout v případech, kdy je podle zákona nařízena propadnutí věci.

Požádají mě o vzorky DNA, otisky prstů nebo o jiné tělesné tekutiny?

Na základě příkazu státního zástupce nebo vyšetřujícího soudce a s vaším písemným a předběžným souhlasem vám úředník kriminální policie může odebrat buněčné vzorky pro stanovení porovnávacího profilu DNA.

Odběr buněčných vzorků nemůžete odmítnout, pokud snad existuje přímá souvislost mezi vámi a provedenými dotčenými skutečnostmi a pokud tyto skutečnosti budou potrestány trestem odnětí svobody v trvání dvou let nebo déle.

Nemůžete být přinucen k odběru krve.

Státní zástupce může nařídit sejmutí otisků prstů, pokud se zdá, že jste se podílel na právě spáchaném trestném činu, a během předběžného vyšetřování. Tyto otisky mohou policii později pomoci při prevenci, odhalování a zjišťování protiprávního jednání.

Pokud jsou otisky prstů naprosto nezbytné pro určení vaší totožnosti, můžete o ně být požádán v rámci vyšetřování ve věci přistižení při trestném činu nebo přečinu nebo předběžného vyšetřování nebo dožádání právní pomoci nebo provedení příkazu prohledání, který vydal soudní orgán se souhlasem státního zástupce nebo vyšetřujícího soudce. Tyto otisky může policie později využít při prevenci, odhalování a zjišťování trestné činnosti, s výjimkou případu, kdy nejste účastníkem žádného soudního vyšetřování nebo vykonávacího opatření.

Jakým způsobem vás vyšetřující soudce může přimět k výslechu?

Pokud jste na svobodě, vyšetřující soudce vás může předvolat, jmenovitě obsílkou k soudu. Vyšetřující soudce vás jednoduše vyzve, abyste se ve stanovený den a hodinu dostavil a pak vás ihned vyslechne.

Vyšetřující soudce vás však také může nechat policejně předvést na základě předváděcího rozkazu, pokud usoudí, že existuje nebezpečí útěku, nebezpečí zmizení důkazů nebo pokud se nedostavíte na jeho žádost. V případě protiprávního jednání, které je trestným činem, se nebezpečí útěku presumuje.

Zatýkací rozkaz může být použit, pokud je obviněný na útěku nebo pobývá v zahraničí a pokud mu za přičítané skutky hrozí trest odnětí svobody.

Jsem-li státním občanem jiné země, musím se účastnit soudního vyšetřování a mohu se účastnit prostřednictvím video přenosu?

Během líčení musíte být přítomen. Zákon nepočítá s účastí prostřednictvím videopřenosu.

Výslech u vyšetřujícího soudce a uvalení vazby (3)

Co je cílem výslechu u vyšetřujícího soudce?

Vyšetřující soudce zjistí vaši totožnost a seznámí vás s úkony provedenými během řízení. Potom vám sdělí obvinění, to znamená, že od této chvíle jste s úřední platností obviněn ze spáchání určitého protiprávního skutku a bude se vás dotazovat na vytýkané skutečnosti (nebo na skutečnosti, „které vám jsou vytýkány“).

Jaká jsou moje práva během výslechu u vyšetřujícího soudce?

Máte právo být seznámen s každou vytýkanou skutečnosti a o úkonech provedených během řízení ve věci zjevného trestného činu (flagrant crime) nebo přečinu nebo během předběžného vyšetřování.

Vyšetřující soudce je povinen před výslechem vás písemné poučit o právu na obhájce (advokáta) podle vlastního rozhodnutí, což potvrdíte písemně v jazyce, kterému rozumíte. Pokud si ho nezvolíte, vyšetřující soudce vám jej na vaši žádost musí ustanovit z moci úřední.

Můžete být vyslýchán pouze v přítomnosti advokáta, pokud to výslovně neodmítnete.

Po celou dobu máto právo odmítnout vypovídat. O tomto právu musíte být informován.

Stále máte právo vrátit se k dříve učiněným prohlášením; doznání je přijatelné pouze tehdy, je-li učiněno svobodně a dobrovolně.

Máte právo klást otázky svědkům.

Až do konce prvního výslechu nemáte právo komunikovat se svým advokátem. Soudce vám může odůvodněným rozhodnutím po dobu až 10 dnů zakázat komunikovat (psát si) s blízkými osobami.

Budu mít k dispozici tlumočníka, nerozumím-li jazyku?

Vyšetřující soudce musí k výslechu přizvat tlumočníka, který přeloží všechny otázky, odpovědi a přeloží i vaše výpovědi při čtení.

Mohu být předán do své země původu?

Ne, pokud úřady vaší země nežádají o vaše vydání za stejný trestný čin a lucemburské úřady nesouhlasí s vyšetřováním ve vaší zemi, budete muset zůstat v Lucembursku, případně ve vězení.

Budou požadovány informace o mém trestním rejstříku?

Soudní orgány v rámci vyšetřování prakticky ověřují předchozí události, a tedy rovněž váš trestní rejstřík.

Budu informován o svědcích, kteří svědčí proti mně a o dalších existujících důkazech proti mně?

V rámci vašeho práva nahlížet do spisu, za normálních okolností prostřednictvím vašeho advokáta, se můžete informovat o svědcích, kteří svědčili proti vám, a o dalších existujících důkazech proti vám. Do svého spisu máte přístup po prvním výslechu. Kdykoliv rovněž můžete požádat vyšetřujícího soudce o prostudování podkladů ve svém spisu.

Budu propuštěn na svobodu nebo umístěn do vazby?

Vyšetřující soudce vás po obvinění a výslechu může propustit na svobodu. Na základě vydání rozkazu k prozatímnímu zajištění na vás také může uvalit vyšetřovací vazbu. V tom případě vás policie převeze do vězení. Vyšetřující soudce vám v zájmu vyšetřování může zakázat komunikaci s okolím. Po zrušení tohoto zákazu a při dodržení přísných vězeňských pravidel budete moci z vězení zatelefonovat svým blízkým osobám.

Po celou dobu řízení máte právo žádat o předběžné propuštění na svobodu. Toto propuštění na svobodu může být podmíněno složením kauce a povinností zřídit si doručovací adresu v Lucembursku.

Mohu během vyšetřování opustit zemi?

Zemi můžete zpravidla opustit, pokud nejste uvězněn. Pokud vám však hrozí trest odnětí svobody za přečin nebo přísnější trest (s maximální sazbou od dvou let odnětí svobody, pokud máte bydliště v Lucembursku), může vyšetřující soudce nebo poradní senát nařídit soudní dozor, v jehož rámci bude například vyšetřující soudce vysloví zákaz opustit určenou oblast.

Za stejný trestný čin jsem již byl stíhán v jiném členském státě. Co z toho plyne?

Ve stejné věci můžete být za tentýž čin potrestán jen jednou, avšak dvojí stíhání je možné, dokud v některé zemi není vydán konečný pravomocný rozsudek. Pokud v tomto státě probíhá vyšetřování, budete moci do toho státu být vydán, souzen tam, ale nikoliv už v Lucembursku.

Jednání poradního senátu kvůli rozhodnutí o propuštění na svobodu (4)

Jak a u koho mám žádat o předběžné propuštění na svobodu, pokud jsem ve vazbě?

O propuštění na svobodu lze žádat za každých okolností, tedy kdykoliv v průběhu vyšetřování a bez omezení počtu žádostí. Jde o jednoduchou žádost podávanou k poradnímu senátu obvodního soudu.

Pokud jste však prozatímně držen ve vězení, můžete žádat o předběžné propuštění pouze písemnou žádostí předanou do rukou personálu.

Jaký je postup a lhůty?

O žádosti o předběžné propuštění na svobodu se rozhoduje bezodkladně a nejpozději tři dny od podání. Jakožto obviněný musíte být vyslechnut vy sám, případně váš advokát. Poradní senát obvodního soudu rozhoduje na základě písemného odůvodněného stanoviska vyšetřujícího soudce.

Mohu být předběžně propuštěn na svobodu po zaplacení finanční částky (kauce)?

Zákon s možností kauce počítá. Soud vás může propustit po zaplacení částky, o jejíž výši svobodně rozhodne. Tato částka zaručuje, že předstoupíte před vyšetřujícího soudce a před soud a že vykonáte trest, zaplatíte pokuty a soudní výlohy.

Budu v případě předběžného propuštění pod dozorem?

Propuštění na svobodu může být podmíněno soudním dozorem. Soudní orgány vás mohou podrobit jistým povinnostem, například vám mohou zakázat styk s některými osobami nebo mohou vydat zákaz cestování.

Existuje proti soudním rozhodnutím opravný prostředek?

Pokud jste propuštěn na svobodu, státní zástupce může ve lhůtě jednoho dne od vydání rozhodnutí proti tomuto rozhodnutí podat odvolání. V tom případě zůstanete zadržen až do rozhodnutí odvolacího soudu.

Proti rozhodnutí o zamítnutí propuštění na svobodu se můžete kdykoliv odvolat u odvolacího soudu.

Soudní vyšetřování státním zástupcem / vyšetřujícím soudcem a práva obhajoby (5)

Jaké úkony může podnikat vyšetřující soudce?

Vyšetřující soudce má v průběhu vyšetřování k dispozici mnoho různých opatření k prokázání skutečností o spáchaném protiprávním jednání.

Soudce tak může nechat provést prohlídku, vyslechnout svědky, provést konfrontace, nařídit provedení znaleckého posudku, telefonní odposlech nebo kontrolu, případně infiltraci.

Mohu proti úkonu při postupu vyšetřování podat opravný prostředek?

O zrušení úkonu při postupu vyšetřování můžete požádat u poradního senátu obvodního soudu.

Tato žádost musí být podána v průběhu samotného vyšetřování, a to ve lhůtě pěti dnů od zjištění úkonu. Není-li žádost o zrušení během vyšetřování podána, nebude ji už moci podat během soudního procesu.

Jaké další opravné prostředky mohu podat?

Kromě těchto případů neplatnosti máte také právo v průběhu vyšetřování žádat, aby byla dodrženy nebo vykonány zákonná práva či nároky. Pokud o vaší žádosti nebylo rozhodnuto nebo rozhodnutí bylo zamítavé, můžete toho využít při dalším vyšetřování a namítat, že soudní řízení není spravedlivé.

Jaké úkony mohu požadovat u vyšetřujícího soudce?

Prostřednictvím svého advokáta můžete vyšetřujícího soudce žádat o provedení úkonů za účelem prokázání vaší neviny. Můžete tedy požadovat prohlídku, nový výslech, vyslechnutí jistých svědků pro svou obhajobu, provedení konfrontace nebo znaleckého posudku.

Dále můžete soudci předat jakýkoliv dokument určený k prokázání vaší neviny nebo žádat, aby bylo zrušeno soudní zajištění dokumentů, předmětů nebo bankovních účtů.

Ukončení soudního vyšetřování a předání před soud (6)

Jaký je průběh po ukončení vyšetřování?

Vyšetřující soudce rozhodne o ukončení vyšetřování. V tom případě si tedy myslí, že učinil všechny potřebné kroky pro zjištění pravdy a že obvinění pachatelé mohou být souzeni.

Jaká máte práva po rozhodnutí o ukončení vyšetřování?

Spis s případným usnesením vyšetřujícího soudce dostanete se svým advokátem k dispozici alespoň osm dnů před posouzením spisu poradním senátem obvodního soudu. Máte právo být informován o všech podkladech, které byly zjištěny v průběhu vyšetřování.

Máte právo předložit rozklad, v praxi prostřednictvím svého advokáta, před rozhodnutím poradního senátu, který buďto vydá rozhodnutí o zastavení řízení (zastavení stíhání pro nedostatek důkazů) nebo rozhodnutí o předání soudu (soud s obžalovanými).

Proti uvedeným rozhodnutím vyšetřujícího soudce a poradního senátu můžete podat opravný prostředek: proti usnesení vyšetřujícího soudce nebo rozhodnutí poradního senátu obvodního soudu se můžete odvolat. Toto odvolání projedná poradní senát odvolacího soudu.

Mohu před soudním řízením ve všech nebo v některých bodech obžaloby/obvinění přiznat vinu?

V Lucembursku v současné době řízení o přiznání viny neexistuje.

Mohou být před soudním řízením změněny body obžaloby/obvinění?

Body obžaloby/obvinění mohou být před soudním řízením změněny podle skutečností zjištěných během vyšetřování nebo soudního vyšetřování.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní zákoník

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 05/04/2016

3 – Moje práva během soudního řízení

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Druhy věcné příslušnosti?

Existují tři druhy protiprávního jednání, přičemž každý z nich soudí jiný soud:

 • Přestupek (contravention) = před policejním soudem (samosoudce);
 • Přečin (délit) = před trestním senátem obvodního soudu projednávajícím přečiny (tři soudci, kromě dopravy: samosoudce);
 • trestný čin (crime) = před trestním senátem obvodního soudu (tři soudci).

Soud může rozhodnout o vyloučení veřejnosti, například pokud je obětí dítě.

Jak mohou být během soudního řízení změněny body obžaloby nebo obvinění?

Platí zásada, že daná právní kvalifikace je přechodná a nemá být převzata soudem, který je věc oprávněn soudit.

Při změně bodů obžaloby je třeba, aby základní skutky, které jsou předmětem stíhání, zůstaly stejné.

Co se stane, když během soudního řízení ve všech nebo některých bodech obžaloby/obvinění uznám svou vinu?

Nelze uznat vinu, ale lze přiznat spáchání protiprávního jednání. Soudce přesto může nepřihlédnout k přiznání, které považuje za podezřelé. Přiznání přesto může být posouzeno jako polehčující okolnost.

Práva během soudního řízení

Musím se soudního řízení osobně zúčastnit? Může se konat beze mne?

Před soud se musíte dostavit alespoň proto, abyste předložil omluvu, například lékařské potvrzení. Soudní řízení pak může být odročeno. Pokud soud netrvá na vaší účasti, můžete pověřit svého advokáta. V případě trestných činů jste povinen předstoupit osobně.

Jestliže žiji v jiném členském státě, mohu se soudního řízení účastnit prostřednictvím videa? Musím souhlasit?

S možností účasti prostřednictvím videa pro osobu s bydlištěm v jiném členském státě zákon nepočítá.

Musím se účastnit po celou dobu konání soudního hlavního líčení?

Ano, protože soudce vás kdykoliv může chtít vyslechnout.

Jestliže nerozumím jazyku soudu / soudního dvora, budu mít k dispozici tlumočení?

Pokud nerozumíte jazykem, ve kterém je soudní řízení vedeno, nebo tímto jazykem nemluvíte, právo na tlumočníka patří mezi základní práva, která zaručuje Evropská úmluva o lidských právech. Součásti spisu však přeloženy nebudou.

Musím mít advokáta? Bude mi advokát přidělen? Mohu advokáta vyměnit?

Máte právo hájit se sám nebo prostřednictvím obhájce podle vlastního rozhodnutí. Pokud nemáte prostředky na zaplacení obhájce, máte právo na přidělení advokáta z úřední moci (assistance judiciaire). Advokáta můžete vždy vyměnit.

Mohu se během soudního řízení vyjádřit? Musím během soudního řízení promluvit? Například právo nevypovídat, neobviňovat se?

Máte právo vyjádřit se ke všem bodům obžaloby. Rovněž máte právo nevyjádřit se k bodům obžaloby, které vám jsou vyčítány.

Jaké budou důsledky, jestliže během soudního řízení nebudu pravdivě vypovídat?

Jestliže během soudního řízení nebudete pravdivě vypovídat, hrozí vám vyšší trest.

Mohu zpochybňovat důkazy proti sobě? Jak? Proč?

Zpochybňování důkazů proti sobě je přípustné, a to všemi prostředky, například s využitím svědků, dokumentů, argumentů nebo znalců.

Jaký druh důkazů mohu předložit ve svůj prospěch?

Soud musí vzít v úvahu všechny důkazní prostředky.

Za jakých okolností mohu takové důkazy předložit?

Tyto důkazy lze předložit při splnění dvou podmínek, a to pokud byly řádně předloženy do spisu a byly projednány stranami během veřejného soudního řízení.

Mohu pro účely získání důkazů ve svůj prospěch využít soukromého detektiva? Jsou takové důkazy přípustné?

Využití detektiva při získání důkazů není zakázané, je však třeba, aby si tento detektiv počínal v souladu se zákonem.

Mohu já nebo můj advokát klást otázky svědkům? Mohu já nebo můj advokát zpochybňovat jejich výpověď?

Právo na výslech svědků je zaručeno právem obhajoby podle čl. 6 odst. 3 Evropské úmluvy o lidských právech. Obhajoba může předvolávat a vyslýchat svědky, aby se zbavila obvinění, za stejných podmínek jako obžaloba.

Vezmou se v úvahu informace obsažené ve vašem trestním rejstříku?

Během soudního řízení bude mít soud k dispozici všechna dřívější odsouzení uvedená ve vašem trestním rejstříku.

Vezmou se v úvahu dřívější odsouzení v jiném členském státě?

Ne pro recidivu. Ano pro podmínky udělení odkladu.

Jaké jsou možné výsledky soudního řízení?

Můžete být zcela nebo částečně osvobozen. Také můžete být prohlášen vinným. Trest záleží na protiprávním jednání, kterého jste se dopustil.

Tresty za trestné činy jsou následující:

 • trest odnětí svobody na doživotí nebo v trvání 5 až 30 let;
 • pokuta ve výši od 251 EUR;
 • zvláštní zabavení věci;
 • ztráta titulů, hodností, zaměstnaneckých postavení a veřejných úřadů;
 • zbavení některých občanských a politických práv;
 • zavření podniku a zařízení;
 • zveřejnění nebo vyhlášení rozhodnutí nebo části rozhodnutí o odsouzení na náklady odsouzeného;
 • zákaz výkonu určitých profesních činností.

Nápravné tresty za přečiny jsou následující:

 • odnětí svobody (8 dnů až 5 let);
 • pokuta ve výši od 251 EUR;
 • zvláštní zabavení věci;
 • zbavení některých občanských a politických práv;
 • zavření podniku a zařízení;
 • zveřejnění nebo vyhlášení odsouzení;
 • zákaz výkonu určitých profesních činností;
 • zákaz řízení určitých vozidel;
 • pokud je odnětí svobody do 6 měsíců, může soudce místo toho uložit trest veřejně prospěšných prací v rozsahu 40 až 240 hodin.

Policejní tresty za přestupek jsou následující:

 • pokuta ve výši 25 až 250 EUR, pokud zákon nestanoví jinak;
 • zvláštní zabavení věci;
 • zákaz řízení určitých vozidel.

Pokud jste odsouzen k trestu odnětí svobody, jaké jsou možnosti výkonu tohoto trestu?

V Lucembursku rozhoduje o režimu výkonu trestů odnětí svobody státní zástupce bez zásahu soudce.

Existuje několik možností:

Výkon trestu po částech

Po rozdělení trestu na části může vězeň, který není nebezpečný, vykonat trest v dohodnutých časových obdobích.

Výkon trestu zčásti na svobodě

V tomto režimu může vězeň vykonávat odbornou činnost nebo se účastnit výuky nebo školení ve vnějším prostředí.

Podmínečné propuštění

Umožňuje propuštění v polovině trestu.

Dočasné propuštění z výkonu trestu

Dočasné propuštění z výkonu trestu umožňuje opustit nápravně výchovné zařízení na část dne nebo na 24 hodin, přičemž tato doba se započítává do trvání trestu.

Odklad výkonu trestu

Za účelem podmínečného propuštění nebo konečného propuštění může být udělen odklad výkonu trestu odsouzeným osobám, u nichž přineslo dřívější dočasné propuštění z výkonu trestu pozitivní výsledky.

Elektronický náramek

Žádný zákon dosud neupravuje jeho použití.

Jakou úlohu má během soudního řízení oběť?

Oběť může být vyslechnuta jako svědek. Rovněž se může připojit k trestnímu řízení jako soukromý účastník (poškozený), tedy žádat náhradu škod. Může zaujmout stanovisko k vytýkanému trestnému činu a jeho důsledkům. Proti rozsudkům se může odvolávat, avšak pouze ve vztahu ke svým občanskoprávním nárokům.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Organizace soudů

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní zákoník

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 05/04/2016

4 – Moje práva po soudním řízení

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Mohu podat opravný prostředek?

Proti rozsudku máte právo podat odvolání do čtyřiceti dnů od soudního vynesení rozsudku. Toto odvolání se může vztahovat jen na výši trestu nebo na výrok týkající se občanskoprávního nároku.

Příslušnosti

 • Přestupek (contravention) = před policejním soudem; opravný prostředek řeší trestní soud pro přečiny.
 • Přečin (délit) = před trestním soudem; opravný prostředek řeší odvolací soud.
 • Trestný čin (crime)= před trestním senátem obvodního soudu; opravný prostředek řeší trestní senát odvolacího soudu.

Co se stane, když podám opravný prostředek?

Státní zástupce u soudního dvora nebo soudu, ke kterému je odvolání předáno, je informován do 24 hodin od jeho podání. Je stanoveno datum odvolacího řízení, které vám bude sděleno.

Za jak dlouho bude opravný prostředek projednán?

Opravný prostředek bude projednán za několik měsíců.

Budu moci v opravném prostředku předložit nové důkazy? Jaká pravidla platí?

V rámci opravného prostředku máte právo předložit nové důkazy. Platí přitom zákonná pravidla týkající se důkazů. Soud přijímá všechny předložené zákonné důkazy. Nepřijme však procesní námitky, jako je neplatnost úkonu, které měly být podány během řízení v první instanci.

Jak bude probíhat projednávání opravného prostředku a jak může soud / soudní dvůr rozhodnout?

Soudci znovu přezkoumají skutečnosti, ale v zásadě nebudou opakovaně vyslýchat svědky, pokud to soudní dvůr neuzná za nutné. Ze stejného důvodu bude možno v případě potřeby vyslechnout nové svědky.

Odvolací soud v zásadě nemůže zpřísnit trest vynesený soudem první instance, pokud se proti rozsudku odvolá sám obviněný. V tom případě může soud trest obviněnému pouze zachovat nebo snížit. Trest lze zpřísnit pouze v případě, kdy se proti rozsudku odvolá také státní zástupce, což se zpravidla stává, jestliže se v trestní věci odvolává obviněný.

Co se stane, pokud bude opravnému prostředku vyhověno nebo bude zamítnut?

Máte právo podat dovolání (kasační stížnost). Kasační soud pouze ověřuje právní otázky, ale nezabývá se již samotnými skutečnostmi.

Budu odškodněn, jestliže první rozhodnutí bylo chybné? Zač? Jak?

Na odškodnění máte nárok pouze v případě nespravedlivého držení ve vězení. Toto právo se vztahuje na každého, kdo byl více než tři dny držen ve vyšetřovací vazbě pod podmínkou, že tuto sám vazbu nezavinil.

Zůstane mi v případě vyhovění opravnému prostředku moje odsouzení zaznamenáno v trestním rejstříku?

Pokud bude vašemu opravnému prostředku vyhověno a budete osvobozen, pak odsouzení ve vašem trestním rejstříku zaznamenáno nebude.

Lze v případě nevyhovění prvnímu opravnému prostředku podat další opravný prostředek? Ke komu? Za jakých okolností?

Každá osoba konečným pravomocným rozhodnutím uznaná pachatelem trestného činu nebo přečinu může ještě požádat o revizi za následujících okolností:

 • Pokud po odsouzení za trestný čin nebo přečin dojde k novému soudnímu odsouzení jiné osoby za stejný skutek a obě odsouzení nemohou být v souladu, pak je jejich rozpor důkazem neviny jednoho nebo druhého.
 • Pokud byli vyslechnutí svědkové později odsouzeni za křivé svědectví.
 • Pokud se po odsouzení objeví neznámé skutečnosti nebo věci, které svědčí o vaší úplné nebo částečné nevině.
 • Pokud jsou po odsouzení za vraždu předloženy skutečnosti, které představují dostatečné indicie o tom, že údajná oběť vraždy žije.
 • Pokud Evropský soud pro lidská práva rozhodne, že odsouzení za trestný čin odporuje této úmluvě.

Žádosti o revize rozhoduje Nejvyšší soudní dvůr, který zasedá jakožto Kasační soud.

Kdy je odsouzení pravomocné?

Odsouzení je pravomocné po vyčerpání všech opravných prostředků, mimo jiné v případě vypršení lhůty pro podání odvolání nebo kasační stížnosti.

Jsem-li státním příslušníkem jiného členského státu, mohu být po soudním řízení předán zpět?

Jako státní příslušník jiného členského státu můžete být předán zpět pro závažná a stávající porušení veřejného pořádku. Státní příslušník třetí země může požádat o propuštění na svobodu v polovině trestu odnětí svobody, pokud se písemně zaváže, že se již do země nevrátí.

Proti rozhodnutí Ministerstva přistěhovalectví o předání můžete podat opravný prostředek u správního soudu.

Jak je nakládáno s informacemi o bodech obžaloby/odsouzení?

Informace o vašem odsouzení budou zaznamenány do trestního rejstříku, v evidenci zápisů o odsouzení vynesených lucemburskými trestními soudy.

Jak a kde budou tyto informace uchovány?

Trestní rejstřík vede Nejvyšší státní zastupitelství řízené státním zástupcem v podobě počítačového souboru. V souboru je uvedeno vaše jméno a příjmení, jméno vašeho otce a matky, případně jméno vašeho manžela nebo manželky, datum a místo narození, bydliště a povolání nebo identifikační číslo.

Jak dlouho budou uchovány?

Odsouzení vynesená lucemburskými soudy jsou z trestního rejstříku vymazána po té, co dojde k zahlazení nebo soudní rehabilitaci.

Mohou tyto informace být uchovány bez mého souhlasu?

Uchování informací v trestním rejstříku je povinné a může být zajištěno bez vašeho souhlasu.

Mohu proti uchování těchto informací vznášet námitky? Jak? U koho?

Proti záznamům do trestního rejstříku můžete vznášet námitky; opravné prostředky lze vznášet u poradního senátu obvodního soudu.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní rejstřík

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní zákoník

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 05/04/2016

5 - Dopravní přestupky a jiná méně závažná protiprávní jednání

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Dopravní přestupky řeší zákon o silničním provozu, který upravuje zejména porušení zákona v souvislosti s požitím alkoholu, rychlostí jízdy a jednáním v případě nehody.

Jaká porušení zákona existují v souvislosti s požitím alkoholu?

Záleží na obsahu alkoholu v krvi. Základní hodnota, po jejímž překročení je konzumace alkoholu trestná, činí 0,5 gramů na litr krve. Překročení této hodnoty řeší příslušný policejní soud (závažný přestupek - contravention grave) až do hodnoty 1,2 gramů na litr krve, což je hraniční hodnota, jejíž překročení řeší příslušný trestní soud projednávající přečiny (délit).

Zákon stanoví také případ zjevných známek opilosti. Pokud máte obsah alkoholu do 0,5 gramů na litr krve, ale vykazujete zjevné známky opilosti, bude s vámi nakládáno, jako kdybyste měl obsah alkoholu nad 0,5 gramů na litr krve. Podobně platí, že pokud řidič při obsahu alkoholu v rozmezí 0,5 a 1,2 gramů na litr krve vykazuje zjevné známky opilosti, bude s ním nakládáno, jako kdyby měl nad 1,2 gramů na litr krve.

Jaké postihy vám hrozí?

Hrozí vám následující tresty: uvěznění, pokuta, zákaz řízení (přechodný, trvalý, okamžité odebrání řidičského oprávnění) nebo zabavení vozu. Postihy závisí na závažnosti porušení zákona.

Jaká porušení zákona existují v souvislosti s rychlostí jízdy?

V souvislosti s rychlostí jízdy existují tři druhy porušení zákona:

Mírný přestupek (la contravention simple)

Jde o každé překročení rychlosti, které nespadá do jiné kategorie. Postihem za mírný přestupek je zaplacení stanoveného výměru, čímž je záležitost ukončena.

Závažný přestupek (La contravention grave)

Postihem je pokuta (25 až 500 EUR).

Přečin (délit) za vysokou rychlost (pouze při opakování po předchozím závažném přestupku)

Postihem je pokuta (500 až 10 000 EUR) a trest odnětí svobody (8 dnů až 3 roky) nebo jeden z těchto trestů.

Podrobnější informace o mezních hodnotách překročení rychlosti a jejich kategorizaci podle závažnosti naleznete u Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva dopravy.

Jaká porušení zákona existují v souvislosti s jednáním v případě nehody?

Přečin nezastavení po dopravní nehodě (délit)

V případě nehody (bez ohledu na povahu a výši škody) musíte setrvat na místě nehody až do zjištění veškerých skutečností, v opačném případě jste spáchal přečin nezastavení po dopravní nehodě.

Za přečin nezastavení po dopravní nehodě vám může hrozit trest odnětí svobody, pokuta a zákaz řízení.

Neposkytnutí pomoci osobám v nebezpečí

Neposkytnutí pomoci osobě v nebezpečí je trestné, pokud bez závažného ohrožení vaší nebo jiné osoby záměrně neposkytnete nebo nezařídíte pomoc osobě, které hrozí vážné nebezpečí, což jste zjistil vy sám nebo vám tato situace byla popsána osobami žádajícími o vaši pomoc.

Za neposkytnutí pomoci osobě v nebezpečí vám hrozí trest odnětí svobody v rozmezí osmi dnů až pěti let a pokuta ve výši 251 až 10 000 EUR nebo jen jeden z těchto trestů.

Neúmyslný náraz a poranění a neúmyslné zabití.

Věc bude řešena před soudem jako jiné řízení bez souvislosti s provozem.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Dopravní odbor, překročení rychlosti

Odkaz se otevře v novém okně.Novinky v silničním provozu


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 05/04/2016