Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní - Lotyšsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď je daná osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, ktorý sa rieši súdnou cestou. Informácie o drobných priestupkoch, ako napr. dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia uložením sankcie, ako je napr. pokuta, nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnej stránke 5.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.


Zhrnutie trestnoprávneho konania

Nižšie nájdete súhrn zvyčajných fáz trestnoprávneho konania:

 • vyšetrovanie,
 • trestné konanie,
 • vypočutie veci na súde prvého stupňa,
 • preskúmanie prípadu na odvolacom súde,
 • preskúmanie prípadu na najvyššom súde,
 • preskúmanie aktuálnych rozhodnutí súdu.

Podrobné informácie o fázach tohto konania a o vašich právach nájdete na informačných stránkach.

Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestnoprávnych konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu, a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

 • Vyšetrovanie
 • Žaloba
 • Určité procesné kroky

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – Moje práva počas súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – Dopravné priestupky

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnoprávnom konaní

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestné právo

Odkaz sa zobrazí v novom okneOrgány štátnej polície

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚrad prokurátora

Odkaz sa zobrazí v novom okneAdvokátska komora Lotyšska

Odkaz sa zobrazí v novom okneLotyšské súdy


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Získanie nezávislého právneho poradenstva je veľmi dôležité, ak ste sa nejakým spôsobom stali účastníkom trestnoprávneho konania. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastúpenie advokátom. Takisto sa dozviete, čo pre vás advokát urobí. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa takisto dozviete, ako nájsť advokáta, a akým spôsobom budú hradené náklady na advokáta v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.


Ako si nájsť advokáta

Ak potrebujete advokáta, kontaktujte Odkaz sa zobrazí v novom oknelotyšskú advokátsku komoru. Má Odkaz sa zobrazí v novom oknezoznam právnych poradcov, ktorí v Lotyšsku vykonávajú právnickú prax.

Či už ste alebo nie ste vo väzbe, môžete o tom, že požadujete právne poradenstvo, informovať orgán, ktorý za konanie zodpovedá (vyšetrovateľa alebo prokurátora alebo súd). Budú vám poskytnuté informácie o advokátovi, ktorý je v službe, alebo bude advokát, ktorý je v službe, informovaný o tom, že požadujete právne poradenstvo a toto poradenstvo vám bude poskytnuté. 

Najlepšou možnosťou pre vás a vašich príbuzných je dohodnúť sa s advokátom, ktorý bude váš spor riešiť tak dlho, ako to bude potrebné. 

Platba za advokátske služby

Advokáti požadujú platbu a klient sa s advokátom dohodne na odmene písomnou formou. Ak s advokátom nie je možné dospieť k dohode, štát pre vás zabezpečí potrebné právne poradenstvo, ktoré bude hradené zo štátneho rozpočtu.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnoprávnom konaní

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o advokátskych komorách

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o právnej pomoci poskytovanej štátom

Odkaz sa zobrazí v novom okneNariadenie o právnej pomoci poskytovanej štátom

Odkaz sa zobrazí v novom okneAdvokátska komora Lotyšska

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚrad právnej pomoci


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu?

Účelom prípravného konania je:

 • zistiť, či došlo k spáchaniu trestného činu,
 • kto má byť obvinený z trestného činu,
 • či je možné prípad zamietnuť, uzavrieť ho alebo ho predložiť súdu.

Prípravné trestnoprávne konanie pozostáva z dvoch fáz – z vyšetrovania a žaloby.

Vyšetrovanie vykonávajú rôzne policajné orgány, a to vrátane Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtátnej polície, Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtátnej bezpečnostnej polície, Odkaz sa zobrazí v novom okneFinančnej polície, Odkaz sa zobrazí v novom okneVojenskej polície, Odkaz sa zobrazí v novom okneRady väzenských orgánov, Odkaz sa zobrazí v novom okneÚradu pre prevenciu a boj s korupciou, Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtátnej pohraničnej stráže, colných orgánov, kapitánov plavidiel na otvorenom mori, veliteľov vojenských jednotiek národných ozbrojených síl rozmiestnených na cudzích územiach. Vyšetrovanie vedie orgán jurisdikcie, v ktorej bol trestný čin spáchaný. Vyšetrovanie môže vykonávať aj Odkaz sa zobrazí v novom okneÚrad prokurátora.

Za súdne stíhanie zodpovedajú Odkaz sa zobrazí v novom okneorgány prokuratúry.

Moje práva počas vyšetrovania

Kliknite na odkazy uvedené nižšie pre viac informácií o vašich právach počas fáz predbežného vyšetrovania v rámci trestného konania:

 

Vyšetrovanie (1)

Účel vyšetrovania

Účelom vyšetrovania je zistiť, či došlo k spáchaniu trestného činu; kto má byť z trestného činu obvinený; či je možné prípad zamietnuť.

Spolupracovať s vami bude vyšetrovateľ (obyčajne príslušník polície). Počas fázy vyšetrovania môžete byť zadržaný na 48 hodín a vzatý do väzby v podobe bezpečnostného opatrenia.

Celkový čas určený na vyšetrovanie a trestné konanie závisí od závažnosti trestného činu, zo spáchania ktorého ste podozrivý (od 6 do 22 mesiacov s možnosťou predĺženia na ďalších 6 mesiacov). Ak nebudú dodržané tieto časové limity, musia byť zrušené všetky bezpečnostné opatrenia a obmedzenia vašich majetkových práv.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Príslušník polície, ktorý vedie vyšetrovanie, vás bude informovať o jeho priebehu.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Bude vám poskytnutý tlmočník; postará sa o to policajný úradník alebo prokurátor. Tlmočník preloží všetko potrebné – dokumenty; to, čo hovorí vyšetrovateľ a právny zástupca; a tiež vaše dôkazy.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Ak nehovoríte miestnym jazykom, nie ste povinný mať advokáta, ale odporúča sa to, nakoľko nemusíte poznať miestnu situáciu a zákony. Advokáta si môžete vybrať alebo môžete vyšetrovateľa požiadať, aby vám zabezpečil advokáta, ktorý je v službe.

Ak ste zadržaný, prizve sa advokát, ktorý vás bude zastupovať 48 hodín. Zahraničným advokátom, ktorí sa zúčastňujú konania, sa odporúča, aby tak urobili spolu s miestnym advokátom.

Tlmočník bude zabezpečený čo najskôr, nakoľko jeho prítomnosť je potrebná na to, aby vám mohla byť vysvetlená situácia a aby ste mohli byť vypočutý.

Budem požiadaný o to, aby som poskytol informácie? Mal by som informácie poskytnúť?

Máte právo informácie poskytnúť, ale nie je to povinnosť. Máte právo nevypovedať, čo nemôže byť použité proti vám a nemôže to byť interpretované ako neochota spolupracovať s vyšetrovateľom.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

Vaše dôkazy budú spolu s ostatnými dôkazmi preskúmané v rámci prípadu. Nemusíte svedčiť vo svoj neprospech. Máte právo urobiť prehlásenie, ktoré považujete za potrebné. Máte právo nesvedčiť.

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Ak ste zadržaný, máte právo požiadať vyšetrovateľa, aby informoval vašu blízku rodinu, iných príbuzných, vaše pracovisko alebo vzdelávaciu inštitúciu atď.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Áno – pri výkone vyšetrovania sa dodržiavajú ľudské práva.

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo ak som z inej krajiny?

Máte právo požiadať o to, aby bolo vaše veľvyslanectvo alebo konzulát informované.

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Počas vyšetrovania musíte byť prítomný. Vyšetrovateľ rozhodne o tom, či sa môžete zúčastniť vyšetrovania prostredníctvom videokonferencie alebo telefonickej konferencie.

Môžem byť poslaný späť do domovskej krajiny?

V zákone neexistuje takáto požiadavka, ale vyhostenie z Lotyšskej republiky je možným trestom, ktorý môže byť uložený. Takýto trest môže byť uložený len na základe rozhodnutia súdu.

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem na slobode?

Vyšetrovací sudca rozhodne o vašom zadržaní do 48 hodín od zatknutia. Môžete byť zadržaný vtedy, ak sa predpokladá trest odňatia slobody za trestný čin, ktorý ste spáchali, a ak neexistuje žiadne iné bezpečnostné opatrenie, ktorým by sa zabezpečilo, že:

 • sa nebudete vyhýbať vyšetrovaniu alebo súdnemu konaniu alebo výkonu rozhodnutia,
 • nebudete brániť priebehu vyšetrovania,
 • nespáchate ďalší trestný čin.

Vyšetrovací sudca vás vypočuje predtým, ako rozhodne o vašom zadržaní. Máte právo predložiť dokumenty, ktoré naznačujú, že by vaše zadržanie nebolo odôvodnené. Bude vám zabezpečený advokát a tlmočník.

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Krajinu môžete opustiť s (obvykle písomným) povolením vyšetrovateľa.

Budem požiadaný o to, aby som poskytol odtlačky prstov, vzorky svojej DNA (napr. vlasy, sliny) alebo iné telesné tekutiny?

Kliknite na toto prepojenie a získate informácie o vašich právach.

Môže byť u mňa vykonaná osobná prehliadka?

Kliknite na toto prepojenie a získate informácie Odkaz sa zobrazí v novom okneo vašich právach.

Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto atď. prehľadané?

Kliknite na toto prepojenie a získate informácie Odkaz sa zobrazí v novom okneo vašich právach.

Môžem sa odvolať?

Voči rozhodnutiu vyšetrovateľa máte právo podať odvolanie predsedovi súdu. Máte právo odvolať sa proti opatreniam, ktoré podnikol vyšetrovateľ alebo prokurátor, u dozorujúceho prokurátora alebo nadriadeného prokurátora.

Sťažnosti na rozhodnutia vyšetrovateľa, prokurátora alebo vyšetrujúceho sudcu by ste mali predložiť do 10 dní, ale na ich konanie sa môžete sťažovať počas celého procesu vyšetrovania.

Sťažnosť môžete predložiť v jazyku, ktorý ovládate. Sťažnosť musí byť prejednaná do 10 dní od jej obdržania. Ak sťažnosť nebude napísaná v úradnom jazyku, konečný termín sa bude počítať odo dňa, kedy bol predložený jej preklad; o tomto budete informovaný.

Môžem pred súdnym konaním priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Máte právo priznať vinu počas vyšetrovania alebo trestného konania vo vzťahu ku všetkým alebo niektorým obvineniam alebo vo vzťahu k jednému obvineniu.

Ak priznáte vinu, považuje sa to za poľahčujúcu okolnosť, ktorá môže viesť k miernejšiemu trestu alebo ktorá môže slúžiť ako základ pre zrušenie trestnoprávneho konania. Ak spolupracujete s vyšetrovateľom alebo prokurátorom, môže to viesť k menej prísnym bezpečnostným opatreniam alebo prepusteniu z väzby.

Môže byť obžaloba pred súdnym konaním pozmenená?

Obvinenia proti vám je možné zmeniť vtedy, ak prokurátor získal dodatočné dôkazy. Počiatočné obvinenia proti vám musia byť zmenené v prípade, ak sa preukáže, že sú nesprávne – následne prokurátor zruší žalobu, ktorá sa týka tejto časti. Budú vám predložené nové obvinenia.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Môžu byť proti vám vznesené obvinenia, ale nemôžete byť súdený a odsúdený, ak ste už boli súdený alebo zbavený viny za ten istý trestný čin v inom štáte.

Budú mi poskytnuté informácie o svedkoch, ktorí svedčia proti mne?

Budú vám poskytnuté informácie o svedkoch, ktorí predkladajú dôkazy proti vám. Po ukončení vyšetrovania prípadu a predtým, ako bude prípad postúpený súdu, vám prokurátor odovzdá spis a vy budete mať možnosť oboznámiť sa s vyhláseniami svedkov.

Budú mi poskytnuté informácie o iných dôkazoch svedčiacich proti mne?

Obdržíte spis, ktorý bude obsahovať všetky dôkazy, ktoré sa prokurátor chystá použiť na súde proti vám. Prokurátor vám odovzdá kópie spisu.

Už som bol usvedčený zo spáchania tohto trestného činu v inom členskom štáte. Čo sa stane v takom prípade?

V Lotyšsku nemôžete byť súdený za ten istý trestný čin. Na členské štáty EÚ sa vzťahuje pravidlo zákazu stíhania v tej istej veci (ne bis in idem).

Budú sa vyžadovať informácie o mojom registri trestov?

Informácie o vašom registri trestov sa budú vyžadovať.

Trestné konanie (2)

Účel fázy trestného konania

Účelom trestného konania je zistiť trestný čin; identifikovať osobu, ktorá by mala byť z tohto trestného činu obvinená; dospieť k záveru, či je tento prípad možné zamietnuť alebo uzavrieť a postúpiť súdu. Bude s vami spolupracovať Odkaz sa zobrazí v novom okneprokurátor.

Celkový čas určený na vyšetrovanie a trestné konanie závisí od závažnosti trestného činu, z ktorého ste podozrivý (od 6 do 22 mesiacov s možnosťou predĺženia na ďalších 6 mesiacov). Ak nebudú dodržané tieto časové limity, musia byť zrušené všetky bezpečnostné opatrenia a obmedzenia vašich majetkových práv.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Prokurátor, ktorý vykonáva vyšetrovacie úkony (pravdepodobne tie isté, ako počas vyšetrovania) vás bude informovať o tom, čo sa deje.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Bude vám poskytnutý tlmočník; postará sa o to prokurátor. Tlmočník preloží všetko potrebné – dokumenty; to, čo hovorí prokurátor a právny zástupca; a tiež vaše dôkazy.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Ak nehovoríte miestnym jazykom, nie ste povinný mať advokáta, ale odporúča sa to, nakoľko nemusíte poznať miestnu situáciu a zákony. Zahraničným advokátom, ktorí sa zúčastňujú konania, sa odporúča, aby tak urobili spolu s miestnym advokátom. Advokáta si môžete vybrať, alebo môžete prokurátora požiadať o to, aby zabezpečil advokáta, ktorý je v službe.

Tlmočník bude zabezpečený čo najskôr, nakoľko jeho prítomnosť je potrebná na to, aby vám mohla byť vysvetlená situácia, aby ste mohli byť vypočutý atď.

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som tieto informácie poskytnúť?

Máte právo poskytnúť informácie, ale nie je to povinnosť. Máte právo nevypovedať, čo nemôže byť použité proti vám a nemôže to byť interpretované ako neochota spolupracovať.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo môže byť v rámci prípadu použité proti mne?

Vaše dôkazy budú spolu s ostatnými dôkazmi preskúmané v rámci prípadu. Nemusíte svedčiť vo svoj neprospech. Máte právo urobiť prehlásenie, ktoré považujete za potrebné. Máte právo nesvedčiť.

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Ak ste zadržaný, máte právo požiadať prokurátora, aby informoval vašu blízku rodinu, iných príbuzných, vaše pracovisko alebo vzdelávaciu inštitúciu atď.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Áno – počas trestného konania sa dodržiavajú ľudské práva.

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo ak som z inej krajiny?

Máte právo požiadať o to, aby bolo vaše veľvyslanectvo alebo konzulát informované.

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Počas fázy trestného konania musíte byť prítomný. Prokurátor rozhodne o tom, či sa môžete zúčastniť vyšetrovania prostredníctvom videokonferencie alebo telefonickej konferencie.

Môžem byť poslaný späť do domovskej krajiny?

V zákone neexistuje takáto požiadavka, ale predpokladá sa dodatočný trest – vyhostenie z Lotyšskej republiky. Takýto postup je možné uplatniť len Odkaz sa zobrazí v novom oknena základe rozhodnutia súdu

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem prepustený na slobodu?

O vašom zadržaní rozhodne vyšetrovací sudca. Zadržaný môžete byť vtedy, ak je možné uložiť trest odňatia slobody za trestný čin, ktorý ste spáchali, a ak neexistuje žiadne iné bezpečnostné opatrenie, ktorým by sa zabezpečilo, že sa nevyhnete vyšetrovaniu alebo súdnemu konaniu alebo výkonu rozhodnutia; nebudete brániť priebehu vyšetrovania; nespáchate ďalší trestný čin.

Vyšetrovací sudca vás vypočuje predtým, než rozhodne o vašom zadržaní. Máte právo predložiť dokumenty, ktoré naznačujú, že by vaše zadržanie nebolo odôvodnené. Bude vám zabezpečený advokát a tlmočník.

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Krajinu môžete opustiť s (obvykle písomným) povolením prokurátora.

Budem požiadaný o to, aby som poskytol odtlačky prstov, vzorky svojej DNA (napr. vlasy, sliny) alebo iné telesné tekutiny?

Kliknite na toto prepojenie a získate informácie o vašich právach.

Môže byť u mňa vykonaná osobná prehliadka?

Kliknite na toto prepojenie a získate informácie o vašich právach.

Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto atď. prehľadané?

Kliknite na toto prepojenie a získate informácie o vašich právach.

Môžem sa odvolať?

Voči rozhodnutiu vyšetrujúceho sudcu máte právo podať odvolanie predsedovi súdu. Máte právo odvolať sa proti konaniu prokurátora u nadriadeného prokurátora.

Sťažnosti na rozhodnutia prokurátora alebo vyšetrujúceho sudcu by ste mali predložiť do 10 dní. Sťažnosti na konanie prokurátora je možné predkladať počas celého procesu vyšetrovania.

Sťažnosť môžete predložiť v jazyku, ktorý ovládate. Sťažnosť musí byť prejednaná do 10 dní od jej obdržania. Ak sťažnosť nebude napísaná v úradnom jazyku, konečný termín sa bude počítať odo dňa, kedy bol predložený jej preklad; o tomto budete informovaný.

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Máte právo priznať vinu počas vyšetrovania alebo žaloby vo vzťahu ku všetkým alebo niektorým obvineniam alebo vo vzťahu k jednému obvineniu.

Ak priznáte vinu, považuje sa to za poľahčujúcu okolnosť, ktorá môže viesť k miernejšiemu trestu. Ak priznáte vinu a spolupracujete s vyšetrovateľom alebo prokurátorom, môže to viesť k menej prísnym bezpečnostným opatreniam alebo prepusteniu z väzby.

Ak priznáte vinu, trestnoprávne konanie môže byť ukončené. Možné výsledky sú:

 • podmienečné vylúčenie z trestnej zodpovednosti,
 • príkaz prokurátora na uplatniteľnú sankciu,
 • dohoda s prokurátorom o vašom priznaní viny a uplatniteľnej sankcii; ktorú následne potvrdí súd atď.

Môže byť obžaloba pred súdnym konaním pozmenená?

Obvinenia proti vám je možné zmeniť vtedy, ak prokurátor získal dodatočné dôkazy. Obvinenia proti vám je možné zmeniť v prípade, ak prokurátor uzná, že nie sú správne – následne prokurátor zruší žalobu, ktorá sa týka tejto časti. Budú vám predložené nové obvinenia.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Môžu byť proti vám vznesené obvinenia, ale nemôžete byť súdený a odsúdený, ak ste už boli súdený alebo zbavený viny za ten istý trestný čin v inom štáte.

Budú mi poskytnuté informácie o svedkoch, ktorí svedčia proti mne?

Budú vám poskytnuté informácie o svedkoch, ktorí predkladajú dôkazy proti vám. Po ukončení vyšetrovania a predtým, ako bude prípad postúpený súdu, vám prokurátor odovzdá spis, obsahujúci vyhlásenia svedkov.

Budú mi poskytnuté informácie o iných dôkazoch svedčiacich proti mne?

Obdržíte spis, ktorý bude obsahovať všetky dôkazy, ktoré sa prokurátor chystá použiť na súde proti vám. Prokurátor vám odovzdá kópie spisu.

Už som bol usvedčený zo spáchania tohto trestného činu v inom členskom štáte. Čo sa stane v takom prípade?

V Lotyšsku nemôžete byť súdený za ten istý trestný čin. Na členské štáty EÚ sa vzťahuje pravidlo zákazu stíhania v tej istej veci (ne bis in idem).

Budú sa vyžadovať informácie o mojom registri trestov?

Áno, budú sa vyžadovať informácie o vašom registri trestov.

Určité procesné kroky (3)

Budem požiadaný o to, aby som poskytol odtlačky prstov, vzorky svojej DNA (napr. vlasy, sliny) alebo iné telesné tekutiny?

Môžete byť požiadaný o poskytnutie odtlačkov prstov alebo vzoriek vašej DNA. Vzorky iných telesných tekutín môžu byť vyžadované a odobrané vtedy, ak je to potrebné pre vyšetrovanie konkrétneho trestného činu.

Máte právo oboznámiť sa s rozhodnutím o prehliadke, ktorú vykoná expert, ešte predtým, ako sa vykoná, za predpokladu, že sa táto prehliadka týka vás. Máte právo klásť otázky o prehliadke, ktorú vykoná expert, ešte pred jej vykonaním.

Ste povinný podrobiť sa znaleckej prehliadke. Ste povinný poskytnúť vzorky na účely komparatívneho skúmania alebo súhlasiť s ich poskytnutím.

Ak poskytujete vzorky na účely komparatívneho skúmania dobrovoľne, bude to zaznamenané. Máte právo byť oboznámený so zaznamenanými informáciami a môžete požiadať o doplnenie, ktoré považujete za potrebné, a to ešte pred podpísaním záznamu. Ak nebudete súhlasiť s odobraním vzoriek na účely komparatívneho skúmania, budú získané použitím donucovacích opatrení na základe rozhodnutia vyšetrujúceho sudcu.

Môže byť u mňa vykonaná osobná prehliadka?

Vaše telo môže byť podrobené vizuálnej prehliadke, ak sa na ňom nachádzajú stopy aktivity spojenej s trestným činom, akékoľvek konkrétne znaky alebo charakteristiky atď. Vizuálnu prehliadku vášho tela môže vykonať len osoba toho istého pohlavia alebo odborný lekár. O vizuálnej prehliadke sa vypracuje písomný záznam a vy budete mať právo, aby vás o ňom informovali a aby ste mali možnosť pripomienkovať ho.

Osobnú prehliadku je možné vykonať vtedy, ak sú veci alebo dokumenty, ktoré sú pre vyšetrovanie dôležité, ukryté vo vašom oblečení, osobných veciach, na vašom tele alebo v jeho dutinách. Osobnú prehliadku vášho tela môže vykonať len osoba toho istého pohlavia v prítomnosti odborného lekára. Rozhodnutie o vykonaní osobnej prehliadky sa nevyžaduje, ak ste vo väzbe. Rozhodnutie o vykonaní osobnej prehliadky sa nevyžaduje, ak sa vykonáva počas prehľadávania miestnosti alebo oblasti a ak ste v týchto priestoroch v tom čase prítomný.

Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto atď. prehľadané?

Váš dom, obchodné priestory, auto atď. je možné prehľadať. O prehliadke rozhoduje vyšetrujúci sudca alebo súd, ale v urgentných prípadoch postačuje aj rozhodnutie vyšetrovateľa, ktoré schváli prokurátor.

Vy alebo váš dospelý rodinný príslušník má právo byť počas prehliadky prítomný, predovšetkým, ak sa vykonáva vo vašom bydlisku alebo na vašom pracovisku; s výnimkou prípadu, keď ste vo väzbe. Ak sa vy alebo váš dospelý rodinný príslušník nemôže zúčastniť prehliadky, je potrebné prizvať zástupcu miestneho úradu alebo správcu priestorov alebo budovy.

Máte právo byť informovaný o rozhodnutí o vykonaní prehliadky ešte predtým, ako sa uskutoční, a vyšetrovateľ je povinný vám toto rozhodnutie predložiť. Všetky veci, ktoré sa počas prehliadky našli a zaistili, vám musia byť ukázané, zaznamenané a zabalené, a ak je to potrebné, aj zapečatené.

Máte právo požiadať o to, aby sa miesto prehliadky uviedlo do pôvodného stavu, ak je to prakticky možné. Máte právo byť informovaný o záznamoch z prehliadky, vysloviť pripomienky a požadovať, aby boli zaznamenané. Počas prehliadky máte právo na advokáta a tlmočníka.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnoprávnom konaní

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestné právo

Odkaz sa zobrazí v novom okneOrgány štátnej polície

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚrad verejného prokurátora

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o registri trestov

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o postupoch zadržania

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o odňatí slobody

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o advokátskych komorách


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

3 – Moje práva počas súdneho konania

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Kde sa bude uskutoční súdne konanie?

Prípad vypočuje Odkaz sa zobrazí v novom okneokresný alebo mestský súd alebo, pokiaľ ide o veľmi závažný trestný čin, Odkaz sa zobrazí v novom oknekrajský súd. Územná príslušnosť obvykle závisí od miesta, kde bol trestný čin spáchaný. Bude vám zaslané písomné oznámenie.

Prípad bude vypočutý na verejnom zasadnutí súdu, s niekoľkými výnimkami (sexuálne motivovaný trestný čin, potreba ochrániť štátne tajomstvo atď.).

Prípad na súde prvého stupňa posúdi samosudca, predseda súdu však môže požadovať, aby bol prípad posúdený kolégiom troch sudcov z povolania. Sudca alebo kolégium rozhodne o prípade.

Je možné zmeniť obvinenia počas súdneho konania?

Prokurátor môže zmeniť obvinenia počas súdneho konania na závažnejšie alebo menej závažné obvinenia.

Ak prokurátor zmení obvinenia na menej závažné, ale konkrétne dôkazy zostanú nezmenené, nové obvinenia budú zaznamenané do zápisnice zo súdneho pojednávania.

Ak sa obvinenia zmenia na menej závažné a konkrétne dôkazy sa zmenili alebo sa obvinenia zmenia na závažnejšie, ale konkrétne dôkazy sa nezmenili, nové obvinenia budú zaznamenané do zápisnice zo súdneho pojednávania. O ich vydanie môžete požiadať v písomnej podobe.

Ak prokurátor zmení obvinenia na závažnejšie, pretože sa našli nové konkrétne dôkazy vo vzťahu k trestnému činu, súd môže konanie prerušiť pričom prokurátor je povinný súdu predložiť nové obvinenia do jedného mesiaca.

Informácie o nových obvineniach budú zaslané vám, vášmu advokátovi, obeti a zástupcovi obete, spolu s uvedením dátumu súdneho konania.

Čo sa stane, ak sa priznám k niektorým alebo ku všetkým obvineniam?

Ak sa obžalovaný prizná, mohlo by to znamenať, že sa uplatní menej závažný trest. To isté platí v prípade, keď sa priznanie viny týka niekoľkých obvinení.

Ak sa priznáte ku všetkým obvineniam, prípad môže byť prejednaný bez preskúmania dôkazov a len na základe vyhodnotenia dôkazov, ktoré sa týkajú vás osobne a odškodnenia v podobe náhrady škody. V takom prípade dochádza k obmedzeným možnostiam odvolania sa proti rozhodnutiu súdu.

Musím byť počas súdneho konania prítomný?

Na súdnych pojednávaní musíte byť vždy prítomný, až do vydania rozsudku. Môžete požiadať o to, aby bol prípad vypočutý bez vás, ale v tomto prípade musí byť prítomný váš zástupca.

Ak sa nachádzate v inej krajine alebo miesto vášho pobytu nie je známe/ alebo vaša účasť na súde nie je možná, potom môže byť prípad prejednávaný in absentia. (t. j. bez vás)

Nemáte právo zúčastniť sa súdneho konania prostredníctvom videokonferencie z iného členského štátu.

Budem mať počas súdneho konania tlmočníka?

Súd vám zabezpečí tlmočníka.

Budem mať počas súdneho konania advokáta?

Vy sám rozhodnete o tom, či advokáta potrebujete alebo nie. Je povinné mať advokáta za týchto okolností:

 • ak ste maloletá osoba alebo nespôsobilý na právne úkony alebo máte problémy s učením,
 • ak sa rozhodlo o použití donucovacích opatrení lekárskeho charakteru,
 • ak nie ste schopný uplatňovať svoje procesné práva z dôvodu fyzickej alebo mentálnej nespôsobilosti,
 • ak ste negramotný alebo ak ste dosiahli nízku úroveň vzdelania, ktorá vám neumožňuje uplatňovať vaše procesné práva,
 • ak sa začali rokovania o dohode s obžalobou,
 • ak sa prípad prejednáva vo vašej neprítomnosti.

V takých prípadoch vám bude pridelený advokát a vy ho môžete odmietnuť, s výnimkou prípadu, kedy boli použité donucovacie opatrenia lekárskeho charakteru. Máte právo požiadať o iného advokáta.

Môžem počas súdneho konania prehovoriť?

Na súde máte právo predložiť dôkazy a vyjadriť svoj názor. Predložiť dôkazy nie ste povinný – toto nie je možné považovať za neochotu spolupracovať so súdom. Máte právo predložiť svoje dôkazy súdu v písomnej podobe; súd ich prečíta. Nie ste povinný svedčiť vo svoj neprospech; prokurátor je povinný dokázať vašu vinu.

Nie ste povinný hovoriť pravdu; nový prípad nemôže byť proti vám začatý preto, že ste zámerne predložili falošné dôkazy alebo že ste dôkazy odmietli predložiť. Vaše správanie je možné zohľadniť pri vynášaní rozsudku, ale nemôže sa chápať ako priťažujúca okolnosť.

Aké sú moje práva vo vzťahu k dôkazom svedčiacim proti mne?

Počas súdneho konania môžete predložiť nové dôkazy s cieľom podporiť svoje alibi, vylúčiť trestnoprávnu zodpovednosť alebo zmierniť vinu a napadnúť dôkazy obžaloby.

Máte právo klásť otázky svedkom a obeti, máte právo predvolať svedkov vrátane tých, ktorí predtým neboli vypočutí; predložiť dokumenty, fyzické alebo elektronické dôkazy; požiadať súd o to, aby si vyžiadal predmety alebo dokumenty.

Máte právo predkladať dôkazy počas celého súdneho konania – až do momentu, kedy súd oznámi ukončenie súdneho vyšetrovania.

Máte právo využiť služby súkromného detektíva. Pri rozhodovaní o prípade súd v plnom rozsahu vyhodnotí všetky dôkazy.

Súd rozhodne o predvolaní vašich svedkov po tom, ako požiada o názor ďalších strán, ktoré sa zúčastňujú konania. Ak bude vaša žiadosť zamietnutá, môžete ju opakovane predkladať.

Vy a váš advokát máte právo vypočuť všetkých svedkov prípadu. Ich dôkazy budú analyzované vo vyjadrení k žalobe, ktorú predložíte vy alebo váš advokát.

Budú sa brať do úvahy aj informácie o mojom registri trestov?

Budú zohľadnené informácie o vašich nevyčerpaných odsúdeniach. Odsúdenia, ktoré boli z registra trestov vymazané z dôvodu premlčania, sa môžu chápať ako okolnosti, ktoré charakterizujú vašu osobu. Tieto odsúdenia sa zohľadňujú pri rozhodovaní o treste vrátane zadržania.

Informácie o vašom registri trestov sa budú vyžadovať počas fáz Odkaz sa zobrazí v novom oknevyšetrovania a Odkaz sa zobrazí v novom okneobžaloby; tieto informácie je možné predložiť na súdnom pojednávaní. Súd zohľadní váš register trestov pri vynášaní rozsudku.

Zákon umožňuje kontaktovať príslušné orgány v inom členskom štáte a požadovať informácie o vašich predchádzajúcich odsúdeniach v tomto štáte.

Čo sa stane ku koncu súdneho konania?

Súd predloží rozhodnutie o oslobodení alebo odsúdení, alebo rozhodnutie, ktorým sa trestnoprávne konanie končí, ak okolnosti nasvedčujú tomu, aby súdne konanie nepokračovalo. K tomuto môže dôjsť v prípade nedostatočných dôkazov, ktoré by obvinenia odôvodňovali, alebo ak verejný prokurátor obvinenia stiahne.

Možné tresty:

 • trest odňatia slobody (3 mesiace – 15 rokov, pri závažných trestných činoch do 20 rokov alebo doživotný trest odňatia slobody),
 • verejnoprospešné práce (40 – 280 hodín),
 • pokuta (3 – 200-násobok minimálnej mesačnej mzdy),
 • zabavenie majetku (majetok bude skonfiškovaný bez kompenzácie a ponechá si ho štát),
 • vyhostenie z Lotyšska (dodatočný trest: zákaz vstupu na 3 – 10 rokov),
 • obmedzenie práv (dodatočný trest: zákaz vykonávať určité druhy obchodnej činnosti alebo akúkoľvek obchodnú činnosť; niektoré odborné alebo iné druhy aktivít; zastávať určitý úrad; získavať zákonné oprávnenia alebo licencie; 1 – 5 rokov),
 • probačné obdobie (1 – 3 roky).

Akú úlohu zohráva obeť počas súdneho konania?

Osoba je uznaná za obeť na základe rozhodnutia vyšetrovateľa alebo prokurátora, ak o to táto osoba písomne požiadala. Súd môže osobu uznávať za obeť až do začiatku súdneho vyšetrovania.

Obeť môže predložiť žiadosť o náhradu škody; predložiť dôkazy; ovplyvniť vývoj prípadu (zmier s obžalovaným, súhlas s dohodou prokurátora ohľadom vynesenia rozsudku atď.).

Obeť vyjadruje svoj názor na rozsudok a náhradu škody, ktorú požadovala počas súdneho konania. Obeť sa proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa a rozhodnutiu odvolacieho súdu môže odvolať.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnoprávnom konaní

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestné právo

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o registri trestov

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o postupoch zadržania

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o činnosti detektívov

Odkaz sa zobrazí v novom okneLotyšské súdy


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

4 – Moje práva po skončení súdneho konania

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Môžem sa odvolať?

Máte právo odvolať sa proti Odkaz sa zobrazí v novom oknerozhodnutiu súdu prvého stupňa tak, že do 10 dní odo dňa vydania rozhodnutia predložíte odvolanie. Súd môže predĺžiť túto lehotu na 20 dní.

Odvolanie by malo byť adresované súdu, ktorý je o jeden stupeň vyššie (kolégium trestných prípadov na Odkaz sa zobrazí v novom oknekrajskom súde alebo komora trestných prípadov Odkaz sa zobrazí v novom oknenajvyššieho súdu), ale malo by byť podané na súde, ktorý rozhodnutie vydal.

Nie je možné odvolať sa samostatne proti písomným alebo ústnym rozhodnutiam urobeným počas procesu. Proti nim je možné odvolať sa len spolu s odvolaním proti rozhodnutiu súdu.

Odvolanie môžete podať vtedy, ak ste toho názoru, že rozhodnutie súdu bolo nesprávne - napríklad, rozsudok je príliš prísny alebo bola použitá nevhodná právna interpretácia vášho správania (uplatnenie neprimeraného článku alebo časti článku trestného práva) atď.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Ak podáte odvolanie, uplatnenie rozhodnutia bude pozastavené. Ak budete počas odvolania vo väzení, odpočítavanie lehoty 10 alebo 20 dní na podanie odvolania začne v deň, kedy vám bolo doručené rozhodnutie v jazyku, ktorému rozumiete.

Ak máte zdravotné problémy alebo rodinné dôvody, na základe ktorých môžete byť prepustený z väzby, môžete požiadať o preverenie dôvodov väzby. Súd nie je povinný takúto žiadosť schváliť.

Súd vás bude informovať o termíne vypočutia odvolania. Vo vzťahu k tomuto vypočutiu nie je stanovený žiadna lehota, ale súdy sa pridržiavajú toho, aby boli prípady prerokované v primeranom čase..

V rámci vášho odvolania máte právo predložiť nové dôkazy s vysvetlením, prečo je potrebné ich preskúmať, a s uvedením dôvodov nepredloženia dôkazov súdu prvého stupňa. Máte právo požiadať o to, aby odvolací súd preskúmal dôkazy, ak ste presvedčený o tom, že je to dôležité na zdôvodnenie odvolania.

Ako prebieha odvolacie konanie?

Na vypočutie odvolania budú prizvané nasledujúce strany: prokurátor, všetky osoby, ktoré napadli rozhodnutie súdu, obhajcovia alebo zástupcovia. Vaše odvolanie prerokujú traja sudcovia z povolania.

Počas vypočúvania sa prejednáva len váš prípad, s výnimkou situácie, keď má súd pochybnosti o zisteniach súdu prvého stupňa.

V prípade odvolania môže súd urobiť jedno z piatich možných rozhodnutí:

 • rozhodnutie súdu prvého stupňa platí; je zrušené a je schválené nové rozhodnutie,
 • je čiastočne zrušené a nové rozhodnutie je schválené vo vzťahu k tejto časti,
 • je zrušené a prípad je uzavretý,
 • je zrušené úplne alebo čiastočne a prípad je vrátený súdu prvého stupňa na nové vypočutie.

Čo sa stane, ak bude odvolanie úspešné alebo neúspešné?

Ak je váš nárok uspokojený a nikto iný (prokurátor alebo obeť) nenapadnú rozhodnutie súdu v rámci kasačného postupu, potom rozsudok alebo rozhodnutie odvolacieho súdu nadobúda účinnosť.

Ak váš nárok nie je uspokojený, máte právo napadnúť rozhodnutie odvolacieho súdu v rámci kasačného postupu na Odkaz sa zobrazí v novom okneoddelení pre trestnoprávne prípady senátu Najvyššieho súdu. Kasačný nárok je potrebné predložiť do 10 dní odo dňa sprístupnenia rozhodnutia odvolacieho súdu. Súd môže túto lehotu predĺžiť na 20 dní.

Ak budete zbavený viny, alebo ak bude prípad uzavretý z nejakého právneho dôvodu, budete mať právo na odškodné.

Ak bude vaše odvolanie schválené, záznam o vašom odsúdení bude zaznamenaný v Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnom centre ministerstva vnútra Lotyšskej republiky.

Pokiaľ ide o kasačný nárok, vzťahujú sa naň veľmi prísne podmienky – musíte predložiť dôkaz o tom, že bolo trestné právo alebo zákon o trestnoprávnom konaní porušené vo veľkej miere.

V niektorých prípadoch máte právo znovu otvoriť trestné konanie, ak sa po tom, čo nariadenie alebo rozhodnutie nadobudlo účinnosť, zistia nové okolnosti. Na takéto preverenie nie je stanovený žiadna lehota.

V niektorých prípadoch (ak došlo k značnému porušeniu trestného zákona alebo zákona o trestnoprávnom konaní), aj keď ste nepredložili kasačný nárok, bude váš advokát ešte stále môcť predložiť žiadosť o preverenie nariadenia alebo rozhodnutia, ktoré nadobudlo platnosť. Na predloženie žiadosti nie je stanovená žiadna lehota.

Nariadenie súdu prvého stupňa nadobúda účinnosť a je konečné, ak nebolo napadnuté prostredníctvom odvolania alebo kasačného postupu. Nariadenie alebo rozhodnutie súdu prvého stupňa nadobúda platnosť a je konečné, ak nebolo napadnuté na základe kasačného postupu. Rozhodnutie kasačného súdu nadobúda platnosť a je konečné v deň prejednania prípadu.

Som z iného členského štátu. Môžu ma po procese poslať späť do tohto štátu?

Ak vám bolo doručené rozhodnutie o treste odňatia slobody, môžete byť po procese dopravený do vašej domovskej krajiny v prípade, ak príslušný orgán vašej krajiny požiadal o vydanie a Odkaz sa zobrazí v novom okneÚrad generálneho prokurátora Lotyšskej republiky s tým súhlasil, alebo naopak – úrad požiadal vašu krajinu o prevzatie, aby ste si trest odpykali vo vašej krajine. Presun nie je automatický.

Podmienky presunu sú tieto:

 • musíte byť občanom krajiny, v ktorej sa bude trest vykonávať,
 • musí byť platné rozhodnutie súdu,
 • do trestu musí zostávať minimálne 6 mesiacov,
 • daný trestný čin musí byť pokladaný za trestný čin aj vo vašej krajine,
 • prejavili ste želanie vykonať trest vo vašej krajine alebo súhlasili ste s presunom.

Väzenská správa vás bude informovať o vašom práve požiadať o presun do 10 dní od prijatia príkazu, ktorý sa týka uplatnenia rozhodnutia. Svoju žiadosť musíte predložiť Úradu generálneho prokurátora Lotyšskej republiky v písomnej podobe.

Ak trest nechcete vykonať vo vašej krajine alebo ak nesúhlasíte s takouto žiadosťou podanou orgánmi vašej krajiny, musíte Úradu generálneho prokurátora Lotyšskej republiky predložiť písomné odmietnutie. Žiadosť o presun musí byť prejednaná do 10 dní.

Informácie o obvineniach alebo usvedčeniach

Informácie o vašich usvedčeniach v Lotyšsku sa vedú bez vášho súhlasu v aktívnej databáze registra Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačného centra ministerstva vnútra Lotyšskej republiky až do skončenia účinnosti alebo anulovania usvedčenia. Ak vám bola uložená správna sankcia, potom bude takýto záznam vedený po dobu 1 roka po jej doručení a následne bude prevedený do archívu registra. Neexistuje žiadna možnosť napadnutia.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnoprávnom konaní

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestné právo

Odkaz sa zobrazí v novom okneLotyšské súdy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o registri trestov

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o náhrade škody zapríčinenej stranou, ktorá zodpovedá za konanie


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

5 – Dopravné priestupky


Akým spôsobom sa riešia menej závažné dopravné priestupky?

Ak ste prekročili maximálnu povolenú rýchlosť (50 km/h v mestách a 90 km/h mimo nich) o 20 km/h a menej, potom vás môže Odkaz sa zobrazí v novom oknepolicajný úradník napomenúť alebo vám dať pokutu vo výške 5 LVL.

Ak ste prekročili povolenú rýchlosť o 21 - 30 km/h, potom vás môže policajný úradník napomenúť alebo vám dať pokutu vo výške 20 LVL.

Čím viac prekročíte povolenú rýchlosť, tým vyššia môže byť pokuta, ktorá môže dosiahnuť výšku až 300 LVL a ktorá môže viesť k zadržaniu vášho vodičského preukazu na 3 – 6 mesiacov.

Ak ste parkovali na zakázanom mieste, potom vám policajný úradník môže dať pokutu vo výške 20 LVL.

Ak nemáte počas jazdy pri sebe vodičský preukaz, registračné doklady alebo technický preukaz atď., policajný úradník vás môže napomenúť/ alebo vám dať pokutu vo výške 2 LVL.

Ak ste počas dňa riadili motorové vozidlo bez zapnutých svetiel, potom vás môže policajný úradník napomenúť alebo vám dať pokutu vo výške 5 LVL. Za to isté porušenie za tmy alebo zníženej viditeľnosti vám môže policajný úradník dať pokutu vo výške 30 LVL.

Ak počas jazdy nemáte vy alebo váš spolujazdec zapnuté bezpečnostné pásy, potom vás policajný úradník môže napomenúť alebo vám dať pokutu vo výške 20 LVL.

Policajný úradník vypracuje záznam o porušení a na mieste môže rozhodnúť o sankcii. Voči sankcii sa môžete odvolať na vyššom orgáne do 1 mesiaca od oznámenia rozhodnutia. Proti následnému rozhodnutiu je možné opäť sa odvolať na Odkaz sa zobrazí v novom okneokresný správny súd. Odvolanie by malo byť podané do 1 mesiaca.

Porušenia povinností chodcov rieši mestská polícia. Môže vám byť udelená pokuta od 5 do 20 LVL. Toto rozhodnutie môžete napadnúť na okresnom správnom súde do 1 mesiaca.

Ak ste riadili motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu s hladinou alkoholu v rozmedzí 0,2 – 0,5 ‰ a ak ste vlastnili vodičský preukaz menej než 2 roky, potom vám policajný úradník alebo sudca okresného alebo mestského súdu udelí pokutu vo výške 100 – 200 LVL, a to vrátane odobratia vodičského preukazu na obdobie 3 mesiacov. Toto rozhodnutie môžete napadnúť do 1 mesiaca na vyššom orgáne a následne na okresnom správnom súde (za pokutu, ktorú vám udelil policajný úradník) alebo Odkaz sa zobrazí v novom oknekrajskom súde (za pokutu, ktorú vám udelil sudca).

Zaznamenajú sa tieto priestupky do môjho registra trestov?

Správne priestupky budú zaznamenané vo vašom registri trestov. Informácie o týchto sankciách sa uchovávajú bez vášho súhlasu v aktívnej databáze registra Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačné centrum ministerstva vnútra Lotyšskej republiky na obdobie 1 roka od ich doručenia, následne sa záznamy presúvajú do archívnej databázy registra.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o cestnej premávke

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o správnych priestupkoch

Odkaz sa zobrazí v novom okneSprávny poriadok

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o polícii

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o registri trestov

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtátna polícia

Odkaz sa zobrazí v novom okneRiaditeľstvo pre bezpečnosť cestnej premávky


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020